Η ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΕΔΕ

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 13.25€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 29,25 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18458
Τομαράς Δ.

Στο έργο η «Αναγκαστική Είσπραξη των Δημοσίων Εσόδων κατά τον ΚΕΔΕ» εξετάζεται η διαδικασία εισπράξεως των δημοσίων εσόδων κατά τον ΚΕΔΕ και τα ανακύπτοντα κατά τη διαδικασία βεβαιώσεως ζητήματα, τα οποία δύνανται να επηρεάζουν τη διαδικασία εκτελέσεως. Περιγράφονται κατά πρώτο λόγο η δημιουργία νομίμου τίτλου, τα διάφορα στάδια της αναγκαστικής εκτελέσεως εις βάρος των οφειλετών του Δημοσίου και των άλλων δημοσίων νομικών προσώπων και οι νομικές δυνατότητες άμυνας των καθ' ών η εκτέλεση οφειλετών. Η τέταρτη έκδοση του έργου έχει ενημερωθεί με την πρόσφατη νομολογία και τις τελευταίες νομοθετικές αλλαγές. Περιέχει και αυτή Παράρτημα Νομολογίας όπου περιλαμβάνονται σημαντικές δικαστικές αποφάσεις επί των θεμάτων του ΚΕΔΕ και Παράρτημα Νομοθεσίας με το ΝΔ 356/1974, κωδικοποιημένο όπως ισχύει σήμερα και τις βασικές διατάξεις του Ν 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας» που αφορούν στις παραγραφές του Δημοσίου. Πρόκειται για μία συνοπτική ερμηνεία του ΚΕΔΕ, χρήσιμη για τους εφαρμοστές του Δικαίου, δικηγόρους και δικαστές, αλλά και για τους υποψηφίους της Σχολής Δικαστών.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ Σελ. VII
ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ Σελ. IX
ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ Σελ. XI
ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ Σελ. XIII
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ι. Βασικές έννοιες Σελ. 1
ΙΙ. Αρμόδια δικαστήρια Σελ. 4
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
Οι ουσιαστικές προϋποθέσεις της διοικητικής εκτελέσεως
Α. Τα σχετικά με την συγκρότηση του νομίμου τίτλου
α. Η διαδικασία βεβαιώσεως Σελ. 9
1. Η διαδικασία συγκροτήσεως νομίμου τίτλου της α΄ περιπτώσεως του άρθρου 2 παρ. 2 του ΚΕΔΕ Σελ. 9
2. Ατομική ειδοποίηση του οφειλέτου (άρθρο 4 ΚΕΔΕ) Σελ. 14
3. Αμφισβητούμενοι νόμιμοι τίτλοι Σελ. 20
β. Οι συνέπειες συγκροτήσεως του νομίμου τίτλου Σελ. 24
1. Χρέος ληξιπρόθεσμον Σελ. 24
2. Προσαυξήσεις, λόγω μη εμπροθέσμου καταβολής Σελ. 25
γ. Ειδικά θέματα αφορώντα στην είσπραξη των δημοσίων εσόδων Σελ. 26
1. Η εκτέλεση αλλοδαπών (ενωσιακών) τίτλων Σελ. 26
2. Η λήψη προσωρινών μέτρων εις βάρος του οφειλέτου Σελ. 28
3. Η ανάθεση της εισπράξεως των δημοσίων εσόδων σε άλλα νομικά πρόσωπα Σελ. 30
Β. Πότε καθίσταται ανενεργός ο νόμιμος τίτλος
α. Οι παραγραφές των απαιτήσεων του Δημοσίου Σελ. 31
1. Παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου να βεβαιώσει εν ευρεία εννοία δημόσιο έσοδο και της αξιώσεώς του να εισπράξει εν στενή εννοία βεβαιωθέν έσοδο Σελ. 31
ι) Παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου ή άλλου ΝΠΔΔ προς κοινοποίηση της πράξεως επιβολής του εσόδου (φόρου, τέλους, προστίμου κλπ.) Σελ. 32
ιι) Παραγραφή της αξιώσεως του Δημοσίου ή άλλου ΝΠΔΔ προς είσπραξη του εν στενή εννοία βεβαιωθέντος εσόδου Σελ. 35
2. Παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου ή άλλου ΝΠΔΔ να βεβαιώσει εν στενή εννοία δημόσιο έσοδο Σελ. 37
ι) Η νομολογία του Αρείου Πάγου Σελ. 37
ιι) Η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 38
β. Συμψηφισμός ή διαγραφή με άλλο νόμιμο τρόπο της δημοσίας απαιτήσεως Σελ. 39
1. Ο συμψηφισμός Σελ. 40
2. Διαγραφή των προς το Δημόσιο χρεών Σελ. 46
γ. Βεβαίωση χρέους γενομένη διαρκούσης αναστολής Σελ. 48
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Η διαδικασία εκτελέσεως
Α. Η κατάσχεση
α. Η κατάσχεση των κινητών Σελ. 53
1. Τα ακατάσχετα Σελ. 53
ι) Ακατάσχετα κατά την διαδικασία κατασχέσεως εις χείρας του οφειλέτου Σελ. 53
ιι) Ακατάσχετα εις χείρας τρίτων (άρθρο 31 του ΚΕΔΕ) Σελ. 57
2. Κατάσχεση κινητών εις χείρας του οφειλέτου (άρθρα 10-18 ΚΕΔΕ) Σελ. 58
3. Κατάσχεση κινητών εις χείρας τρίτου Σελ. 62
β. Η κατάσχεση ακινήτων (άρθρα 35-38 ΚΕΔΕ) Σελ. 67
1. Έκταση εφαρμογής της διαδικασίας κατασχέσεως επί ακινήτων Σελ. 67
2. Η επιβολή της κατασχέσεως Σελ. 70
3. Οι συνέπειες της κατασχέσεως (άρθρα 38-39 ΚΕΔΕ) Σελ. 73
Β. Πλειστηριασμός
α. Ο πλειστηριασμός των κινητών (άρθρα 19-27 ΚΕΔΕ) Σελ. 76
1. Η προδικασία επί πλειστηριασμού κινητών Σελ. 76
2. Η διεξαγωγή του πλειστηριασμού επί κινητών Σελ. 78
3. Επανάληψη πλειστηριασμού και αναπλειστηριασμός κινητών Σελ. 81
ι) Η επανάληψη του πλειστηριασμού Σελ. 82
ιι) Αναπλειστηριασμός Σελ. 83
β. Πλειστηριασμός ακινήτων (άρθρα 41-47 ΚΕΔΕ) Σελ. 85
1. Προδικασία επί πλειστηριασμού ακινήτων Σελ. 85
2. Η διεξαγωγή του πλειστηριασμού Σελ. 88
3. Αναπλειστηριασμός (άρθρο 46 ΚΕΔΕ) Σελ. 92
γ. Η διανομή του πλειστηριάσματος Σελ. 95
1. Διανομή όταν οφειλέτης δεν έχει πτωχεύσει (άρθρο 61 ΚΕΔΕ) Σελ. 97
2. Διανομή επί πτωχεύσεως του οφειλέτου Σελ. 101
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
Οι ανακοπές
Α. Εξουσίες του δικαστού της ανακοπής
α. Η προϊσχύουσα νομολογία Σελ. 107
β. Η νέα ρύθμιση και οι κατ’ αυτής αντιδράσεις Σελ. 109
γ. Ο κανόνας της κατά στάδια προσβολής των πράξεων της εκτελεστικής διαδικασίας και η εξαίρεση αυτού Σελ. 114
Β. Ανακοπή κατά πράξεων κατασχέσεως (217 παρ. 1 περ. β΄ ΚΔΔ) Σελ. 115
α. Ανακοπή κατά της ταμειακής βεβαιώσεως Σελ. 116
β. Ανακοπή κατά της κατασχετηρίου εκθέσεως Σελ. 120
1. Η εκ μέρους του οφειλέτου άσκηση ανακοπής Σελ. 121
2. Η εκ μέρους του τρίτου άσκηση ανακοπής Σελ. 123
γ. Λοιπές αιτήσεις σχετικές με την διαδικασία της κατασχέσεως Σελ. 126
1. Η αίτηση αλλαγής μεσεγγυούχου Σελ. 126
2. Ισχυρισμοί περί ακατασχέτου Σελ. 128
3. Αίτηση εκκαθαρίσεως ή προσδιορισμού των εξόδων και των δικαιωμάτων της εκτελέσεως Σελ. 129
Γ. Ανακοπή κατά πλειστηριασμού Σελ. 129
α. Ανακοπή κατά του προγράμματος του πλειστηριασμού Σελ. 130
β. Ανακοπή κατά του πίνακος κατατάξεως Σελ. 133
γ. Ανακοπή ακυρώσεως του πλειστηριασμού Σελ. 139
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΝΔ 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (ΦΕΚ Α΄ 90/5.4.1974)
Α. Οι ουσιαστικές προϋποθέσεις της διοικητικής εκτελέσεως Σελ. 143
Β. Τα σχετικά με την συγκρότηση του νομίμου τίτλου Σελ. 143
α. Εγκυρότητα νομίμου τίτλου Σελ. 143
β. Ολοκλήρωση διοικητικής διαδικασίας Σελ. 149
γ. Περιπτώσεις νομίμου τίτλου: Η έκθεση αυτοψίας Σελ. 153
Γ. Ατομική ειδοποίηση του οφειλέτου – Ταμειακή βεβαίωση Σελ. 154
Δ. Προσαυξήσεις, λόγω μη εμπροθέσμου καταβολής Σελ. 162
Ε. Η διαδικασία εκτελέσεως Σελ. 168
ΣΤ. Η κατάσχεση Σελ. 171
α. Ανακοπή τρίτου από εις χείρας του κατάσχεση Σελ. 171
β. Συνταγματικότητα παράλειψης κοινοποίησης κατασχετηρίου στην κατάσχεση εις χείρας τρίτου Σελ. 180
Ζ. Η κατάσχεση ακινήτων Σελ. 182
Η. Οι ανακοπές Σελ. 188
Θ. Προσωποκράτηση Σελ. 220
Ι. Παραγραφή Σελ. 222
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
[1] ΝΔ 356/1974
Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων Σελ. 229
[2] N 4270/2014
Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις [άρθρα 136-145, 183] Σελ. 288
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Α. Ελληνική Σελ. 297
Β. Αλλοδαπή Σελ. 300
AΛΦABHTIKO EYPETHPIO Σελ. 301
Back to Top