Η ΑΝΑΚΟΠΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΗ


Κρίσιμα ζητήματα - νομολογιακές εξελίξεις

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 10.65€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 29,00 € Ειδική Τιμή 24,65 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18431
Μπουκουβάλα Β.
Γώγος Κ.

Το βιβλίο «Η Ανακοπή στη Διοικητική Δίκη» εξετάζει το εν λόγω ένδικο βοήθημα, προσφέροντας στον αναγνώστη μια ερμηνευτική πυξίδα και μια εξαιρετική εποπτεία των κανόνων που διέπουν αυτό το βοήθημα.
Η μελέτη πραγματεύεται υπό το πρίσμα της νομολογίας των διοικητικών δικαστηρίων όλα τα κεντρικά ερμηνευτικά ζητήματα των δικών περί τη διοικητική εκτέλεση, με σημεία αφετηρίας τη βεβαίωση των δημοσίων εσόδων και την έννοια του «τίτλου», ήτοι της διοικητικής πράξης που στοιχειοθετεί την οφειλή του καθ’ ου και εξετάζει μια σειρά από σημαντικά ερωτήματα, όπως: ο κανόνας της αυτοτελούς προσβολής κάθε διαδικαστικού σταδίου, οι ειδικές προϋποθέσεις παρεμπίπτοντος ελέγχου της νομιμότητας του τίτλου επί προσβολής ταμειακής βεβαίωσης, η νομική φύση της ατομικής ειδοποίησης, ιδίως στην περίπτωση της διοικητικής εκτέλεσης εις βάρος συνευθυνόμενου τρίτου. Επιπλέον, δίνει απαντήσεις στα προβλήματα της πράξης σχετικά με την παροχή δικαστικής προστασίας, κύριας και προσωρινής, έναντι της κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών του οφειλέτη.
Επίσης, στο βιβλίο εξετάζονται σύγχρονα ζητήματα της αλληλέγγυας ευθύνης των διοικούντων νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες για φορολογικές υποχρεώσεις των τελευταίων.
Το έργο καλύπτει ένα σημαντικό κενό στη νεότερη βιβλιογραφία, προσφέροντας τεκμηριωμένες απαντήσεις σε σύνθετα νομικά ερωτήματα. Η προσέγγιση της είναι σαφώς νομολογιακή και είναι βέβαιο ότι ο νομικός της πράξης, αλλά και ο ερευνητής του δικαίου, αποκομίζει πολύτιμα εφόδια για την εργασία του. Πολλά από τα ζητήματα που αντιμετωπίζει το βιβλίο έχουν επίσης αυξημένο θεωρητικό ενδιαφέρον, όπως λ.χ. το ερώτημα περί της πυκνότητας του δικαστικού ελέγχου του τίτλου επ' ευκαιρία της προσβολής της ταμειακής βεβαίωσης σύμφωνα με το άρ. 224 παρ. 4 ΚΔΔ ή το πρόβλημα περί της νομικής φύσης της αλληλέγγυας ευθύνης του διοικούντος νομικό πρόσωπο (ως κύριας ή παρεπόμενης).

Περιεχόμενα
Πρόλογος Κ. Γώγου Σελ. VΙΙ
Πρόλογος συγγραφέα Σελ. XI
Ι. Πανόραμα βασικών εννοιών του δικαίου της διοικητικής εκτέλεσης και της διαδικασίας βεβαιώσεως των δημοσίων εσόδων Σελ. 1
Α. Το δίκαιο της διοικητικής εκτέλεσης Σελ. 1
Β. Η έννοια του δημοσίου εσόδου Σελ. 2
Γ. Η διαδικασία βεβαιώσεως κατά τον ΚΕΔΕ: Νόμιμος τίτλος - ευρύτατη - ευρεία και εν στενή εννοία βεβαίωση των οφειλών υπέρ του Δημοσίου Σελ. 2
Γ (1) Η ειδική διαδικασία είσπραξης των φορολογικών εσόδων κατά τις διατάξεις του ΚΦΔ Σελ. 8
ΙΙ. Η νομική φύση των πράξεων της διοικητικής εκτέλεσης Σελ. 13
ΙΙΙ. Το ένδικο βοήθημα της ανακοπής και οι προσβαλλόμενες πράξεις εκτέλεσης Σελ. 15
Α. Τα χαρακτηριστικά του ένδικου βοηθήματος Σελ. 15
Β. Προσβαλλόμενες πράξεις Σελ. 18
i. Η ανακοπή κατά του νομίμου τίτλου πριν από τη θέσπιση του ΚΔΔ Σελ. 18
ii. Η ενδεικτική απαρίθμηση των προσβαλλομένων πράξεων στον ΚΔΔ Σελ. 19
Γ. Η αρχή της αυτοτελούς και σταδιακής προσβολής των πράξεων εκτέλεσης: η εξαίρεση του άρθρου 224 παρ.4 του ΚΔΔ Σελ. 22
Γ (1) Η διαρκής ένσταση της απόσβεσης της οφειλής Σελ. 27
Δ. Προσήκον ένδικο βοήθημα κατά του συντασσόμενου χρηματικού καταλόγου Σελ. 33
Ε. Η οριστικοποίηση του νομίμου τίτλου Σελ. 37
Ε (1) Οριστικοποίηση και συγκρότηση νομίμου τίτλου και έναρξη διοικητικής εκτέλεσης με βάση τις νέες διατάξεις του άρθρου 101 παρ.11α του ν. 4172/2013 Σελ. 44
Στ. Η νομότυπη κοινοποίηση των καταλογιστικών πράξεων ως όρος για την οριστικοποίηση του νομίμου τίτλου - Οι νέες διατάξεις περί κοινοποίησης του ΚΦΔ Σελ. 45
i. Οι ειδικές διατάξεις για την κοινοποίηση των φορολογικών πράξεων Σελ. 46
ii. Οι νέες ρυθμίσεις του άρθρου 5 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας Σελ. 47
Ζ. H νομική φύση της ατομικής ειδοποιήσεως Σελ. 59
Ζ (1) Η αναγκαιότητα επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης στον καθ’ ου η εκτέλεση οφειλέτη και ο κατ’ εξαίρεση εκτελεστός της χαρακτήρας Σελ. 64
Η. Ειδικά ζητήματα από την κατάσχεση των τραπεζικών λογαριασμών του οφειλέτη Σελ. 69
Θ. Η διακριτική ευχέρεια επιλογής των μέτρων εκτέλεσης από την επισπεύδουσα αρχή και η αρχή της αναλογικότητας Σελ. 79
i. Η συνταγματικότητα της κατάσχεσης και του πλειστηριασμού της πρώτης κατοικίας Σελ. 79
ii. Η εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας στην ανακοπή κατά της έκθεσης κατάσχεσης και του προγράμματος πλειστηριασμού Σελ. 80
Ι. Ο συμψηφισμός των απαιτήσεων και η ανακοπή Σελ. 87
ΙV. Γενικές και ειδικές δικονομικές διατάξεις του ένδικου βοηθήματος της ανακοπής Σελ. 93
Α. Έννομο συμφέρον προς άσκηση της ανακοπής Σελ. 93
Β. Η παθητική νομιμοποίηση στη δίκη της ανακοπής Σελ. 95
Γ. Η αρμοδιότητα του δικαστηρίου Σελ. 98
Δ. Οι προτεινόμενοι ισχυρισμοί και ο έλεγχος του δικαστηρίου επί ανακοπής Σελ. 98
Ε. Η άσκηση και η προδικασία της ανακοπής Σελ. 99
Στ. Ομοδικία –συνάφεια- συνεκδίκαση στην ανακοπή Σελ. 100
Ζ. Η προθεσμία άσκησης της ανακοπής Σελ. 101
Η. Η άσκηση ενδίκων μέσων κατά της απόφασης επί της ανακοπής Σελ. 104
Θ. Η δυνατότητα άσκησης δεύτερης ανακοπής Σελ. 105
Ι. Η προσωρινή έννομη προστασία στη δίκη της ανακοπής Σελ. 107
V. Σύγχρονα κρίσιμα ζητήματα της αλληλέγγυας ευθύνης των διοικούντων νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες Σελ. 109
Α. Η αρχή του χωρισμού των νομικών προσώπων από τα μέλη του και η εξαίρεση των ομορρύθμων εταιρειών Σελ. 109
Β. Διαχρονικές ρυθμίσεις περί άρσης της περιουσιακής αυτοτέλειας των νομικών προσώπων για την ικανοποίηση των φορολογικών και ασφαλιστικών αξιώσεων του Δημοσίου και των ΟΚΑ Σελ. 111
Γ. Τα χαρακτηριστικά της ευθύνης των τρίτων συνευθυνόμενων προσώπων Σελ. 115
i. Ευθύνη εκ του νόμου Σελ. 115
ii. Άμεση ευθύνη Σελ. 116
iii. Ευθύνη αλληλέγγυα ή εις ολόκληρον Σελ. 116
iv. Ευθύνη απεριόριστη Σελ. 117
v. Ευθύνη πρόσθετη Σελ. 118
vi. Ευθύνη παρεπόμενη Σελ. 119
vii. Ευθύνη αντικειμενική Σελ. 120
viii. Ευθύνη εξαιρετική Σελ. 125
ix. Ευθύνη πρωτοφειλέτη ή εγγυητή, ευθύνη κύρια ή επικουρική; Σελ. 127
Δ. Η ευθύνη των διοικούντων κατ’ άρθρον 50 του ΚΦΔ πριν από τον ν. 4646/2019 Σελ. 129
i. Η έναρξη ισχύος της ευθύνης κατ’ άρθρον 50 του ΚΦΔ Σελ. 129
ii. Τα εντασσόμενα στην ευθύνη νομικά πρόσωπα Σελ. 131
iii. Οι ιδιότητες των προσώπων Σελ. 131
iv. Τα φορολογικά αντικείμενα που υπάγονται στην ευθύνη Σελ. 134
v. H ευθύνη σε περίπτωση συγχώνευσης Σελ. 135
vi. Η νέα ευθύνη των μετόχων και των εταίρων Σελ. 135
vii. Κρίσιμος χρόνος γένεσης της οφειλής Σελ. 137
Ε. Το άρθρο 50 παρ.1 του ΚΦΔ μετά τον νόμο 4646/2019 Σελ. 138
i. Οι ιδιότητες των συνευθυνόμενων προσώπων Σελ. 138
ii. Πεδίο εφαρμογής των νέων διατάξεων - υπαγόμενοι φόροι Σελ. 140
iii. Ειδικότερες προϋποθέσεις θεμελίωσης της ευθύνης Σελ. 143
iv. Η υπαιτιότητα των διοικούντων Σελ. 145
v. Η κατά χρόνον εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων Σελ. 149
vi. Η ειδική περίπτωση της ευθύνης των ομόρρυθμων εταίρων των προσωπικών εταιρειών και των μελών των κοινοπραξιών Σελ. 156
ΣΤ. Tα δικαιώματα του άρθρου 50 παρ.4 του ΚΦΔ Σελ. 158
Ζ. Χρονικός προσδιορισμός της ευθύνης σε περίπτωση εξωλογιστικού προσδιορισμού του ΦΠΑ: η ειδική περίπτωση της μη προσκόμισης στον έλεγχο των βιβλίων και στοιχείων Σελ. 167
Η. Ευθύνη των διοικούντων νομικά πρόσωπα για την καταβολή των εισφορών υπέρ των ΟΚΑ Σελ. 169
i. Η ευθύνη των διοικούντων κατ’ άρθρον 31 του ν.4321/2015 για τις ασφαλιστικές οφειλές πριν από τις τροποποιήσεις που επήλθαν με το άρθρο 64 του ν.4446/2019 Σελ. 169
ii. Το δικαίωμα των συνευθυνόμενων προσώπων να ασκούν ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της Διοικήσεως Σελ. 171
iii. Οι αλλαγές που επήλθαν με το άρθρο 64 του ν.4446/2019 Σελ. 171
Επίλογος Σελ. 175
Βιβλιογραφία Σελ. 179
Αλφαβητικό ευρετήριο Σελ. 187
Back to Top