Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Ο καταλύτης της ταχείας επίλυσης διαφορών από την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 6.75€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 15,75 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18521
Χασιώτης Μ.
Κίτσος Ι.
Το έργο «Η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών» αναδεικνύει τον ρόλο της ΑΕΠΠ στην επιτάχυνση της επίλυσης των διαφορών από την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων μέσα από την απάντηση του βασικού ερωτήματος, αν ανταποκρίνεται επαρκώς στην έγκαιρη εκκαθάριση της ογκωδέστατης ύλης που ήχθη και άγεται ενώπιόν της, η οποία δίνεται με στατιστική αποτύπωση των μέχρι σήμερα πεπραγμένων της Αρχής που διενεργήθηκε (και που για πρώτη φορά παρουσιάζεται συγκεντρωτικά). Επίσης στο έργο μέσα από την εξέταση των συνηθέστερων νομικών ζητημάτων που κλήθηκε ν’ αντιμετωπίσει, τα οποία ανακύπτουν διαχρονικά κατά το στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας. δίνεται απάντηση στα ερωτήματα ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και σε τι συνίσταται η καινοτομία της διαδικασίας και του τρόπου λειτουργίας της ΑΕΠΠ πάνω στο έργο που της ανατέθηκε να επιτελέσει, καθώς και πώς ανταπεξήλθε στον χειρισμό των υποθέσεων αυτών. Ενόψει δε πρόσφατου Ν 4782/2021, ο οποίος επέφερε σημαντικές αλλαγές στο ρυθμιστικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων εν γένει, αλλά και ειδικότερα σε διατάξεις που άπτονται του ενδιαφέροντος και του ρόλου της ΑΕΠΠ, περιλαμβάνει μια καταγραφή των βασικότερων τροποποιήσεων πάνω στη λειτουργία και τη διαδικασία ενώπιον της Αρχής και στη μετέπειτα δικαστική προστασία. Τέλος, υποβάλλονται ορισμένες προτάσεις για την ενίσχυση του ρόλου της ΑΕΠΠ, δεδομένου ότι, παρά την τελολογικά κρινόμενη επιτυχημένη παρουσία της και την εγνωσμένη προσφορά της, εντοπίζονται ορισμένες αδυναμίες στον τρόπο λειτουργίας της που θα πρέπει να τύχουν άμεσης αντιμετώπισης από τον Έλληνα νομοθέτη, χάριν της πληρέστερης υποστήριξης του δημοσίου συμφέροντος.
Περιεχόμενα
Πρόλογος Ιωάννη Κίτσου Σελ. VII
Πρόλογος συγγραφέα Σελ. XI
Συντομογραφίες Σελ. XV
Εισαγωγή Σελ. 1
Α. Παρουσίαση του ρόλου της ΑΕΠΠ στην ελληνική έννομη τάξη και στο πολιτικοοικονομικό γίγνεσθαι των δημοσίων συμβάσεων Σελ. 5
Β. Διαγραμματική διάρθρωση της διοικητικής διαδικασίας ενώπιον της ΑΕΠΠ υπό το νέο καθεστώς του Ν. 4782/2021 Σελ. 13
Γ. Τα βασικότερα νομικά ζητήματα που σχετίζονται με την κρίση και τις αποφάσεις της ΑΕΠΠ Σελ. 15
I. Ο ενδικοφανής χαρακτήρας της προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της ΑΕΠΠ και η αναγωγή της σε δικονομικό όρο του παραδεκτού για τον διοικητικό δικαστή Σελ. 15
II. Το έννομο συμφέρον Σελ. 19
III. Το ανακριτικό σύστημα και το ζήτημα της κατ’ αντιμωλία εξέτασης των προδικαστικών προσφυγών Σελ. 31
IV. Η αναγκαιότητα της παρέμβασης στη διαγνωστική διαδικασία ενώπιον της ΑΕΠΠ, ως προϋπόθεση για τη μετέπειτα αίτηση ακύρωσης/αναστολής ενώπιον της Δικαιοσύνης Σελ. 38
V. Το ηλεκτρονικό παράβολο ως όρος του παραδεκτού της εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής Σελ. 42
VI. Η εξαιρετική καθ’ ύλην αρμοδιότητα του ΣτΕ στην ακυρωτική/ανασταλτική δίκη Σελ. 49
VII. Η Α.Α. ως διάδικος ενώπιον του διοικητικού δικαστή επί απορρίψει της προδικαστικής προσφυγής από την ΑΕΠΠ Σελ. 52
VIII. Η οίκοθεν συμμόρφωση της ΑΕΠΠ και της Α.Α. με το διατακτικό δικαστικής απόφασης που έκανε δεκτή την αίτηση αναστολής/ακύρωσης Σελ. 55
IX. Η διαφορετική κρίση του διοικητικού δικαστή και η διαμόρφωση σχετικής αντίθετης νομολογίας ως λόγος επανόδου της ΑΕΠΠ σε νομικό ζήτημα που έχει ήδη κρίνει διαφορετικά στο παρελθόν Σελ. 59
Δ. Στατιστική αποτύπωση των πεπραγμένων της ΑΕΠΠ στα χρόνια λειτουργίας της Σελ. 61
Ε. Συγκριτική επισκόπηση του Ν. 4782/2021 και των τροποποιήσεων που επέφερε στο ρόλο της ΑΕΠΠ στις δημόσιες συμβάσεις Σελ. 71
Συμπεράσματα – Προτάσεις για τη βελτίωση του έργου της ΑΕΠΠ Σελ. 75
Βιβλιογραφία Σελ. 81
Αρθρογραφία Σελ. 82
Διπλωματικές εργασίες Σελ. 85
Νομοθετήματα & Νομικά Κείμενα Σελ. 86
Αποφάσεις της ΑΕΠΠ Σελ. 88
Ελληνική Δικαστική Νομολογία Σελ. 89
Ευρωπαϊκή Νομολογία Σελ. 91
Διαδικτυακές Πηγές Σελ. 92
Αλφαβητικό Ευρετήριο Σελ. 93
Back to Top