Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ & ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ


Οι ρυθμίσεις του Ν 3886/2010 και των άρθρων 345-374 του Ν 4412/2016 υπό το πρίσμα των αποφάσεων των Διοικητικών Δικαστηρίων και της ΑΕΠΠ

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 11.2€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 32,00 € Ειδική Τιμή 27,20 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 16893
Κυβέλος Σ.

Με την παρούσα έκδοση επιχειρείται η συγκριτική κατ΄ άρθρο επισκόπηση των ρυθμίσεων του Ν 3886/2010 και των άρθρων 345-374 του Βιβλίου IV του Ν 4412/2016 όσον αφορά την έννομη προστασία κατά το προσυμβατικό στάδιο σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Ο Ν 3886/2010 εφαρμόστηκε επί 7ετία, αποτελώντας στην ουσία μετεξέλιξη του επί 13έτη εφαρμοσθέντος Ν 2522/1997, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί ένα πλούσιο, ιδιαιτέρα υψηλού επιπέδου, νομολογιακό προηγούμενο του ΣτΕ και των Διοικητικών Εφετείων. Ο νέος Ν 4412/2016 που υιοθετήθηκε για τη σταδιακή αντικατάσταση του Ν 3886/2010 ίδρυσε και καθιέρωσε για πρώτη φορά στο ελληνικό δίκαιο την εξέταση των προδικαστικών προσφυγών από την Αρχή Επίλυσης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ). Η ΑΕΠΠ από την πλευρά της, έχοντας αναλάβει το κολοσσιαίο έργο της εξέτασης όλων των προδικαστικών προσφυγών που ασκούνται για συμβάσεις άνω των 60.000 ευρώ, ήδη από το πρώτο διάστημα της λειτουργίας της, φαίνεται ότι αξιοποιεί γόνιμα το υφιστάμενο νομολογιακό προηγούμενο, υπό το πρίσμα πάντως των νεότερων ρυθμίσεων του Ν 4412/2016. Τα Διοικητικά Εφετεία και το ΣτΕ καλούνται πλέον να ερμηνεύσουν και να δώσουν λύσεις επί τη βάσει των νέων κανόνων που έχουν υιοθετηθεί, έχοντας τροποποιήσει ουσιωδώς το προϋφιστάμενο νομικό πλαίσιο του Ν 3886/2010, ενώ δεν λείπουν και οι έντονοι προβληματισμοί όσον αφορά τη σχέση αναθέτουσας αρχής και ΑΕΠΠ. Τα ζητήματα αυτά φιλοδοξεί να παρουσιάσει η παρούσα έκδοση, μέσα από την επισκόπηση της νομολογίας και των αποφάσεων της ΑΕΠΠ, με σκοπό να καταστεί πολύτιμο εγχειρίδιο για τον νομικό της πράξης στο ξεκίνημα της εφαρμογής του Ν 4412/2016.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. VII
ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ Σελ. XI
A΄ Μέρος Οι ρυθμίσεις του Ν 3886/2010
Α. Εισαγωγικό σημείωμα
Εισαγωγικό σημείωμα Σελ. 1
Β. Κατ’ άρθρο ερμηνεία
Άρθρο 1 - Πεδίο εφαρμογής Σελ. 3
Ι. Συμβάσεις που εμπίπτουν στον Ν 3886/2010 Σελ. 3
ΙΙ. Εξαιρέσεις Σελ. 11
Άρθρο 2 - Είδη δικαστικής προστασίας Σελ. 12
Ι. Περιεχόμενο και προϋποθέσεις αναζήτησης της δικαστικής προστασίας του Ν 3886/2010 Σελ. 12
ΙΙ. Προσωπικό πεδίο εφαρμογής του Ν 3886/2010 Σελ. 13
ΙΙΙ. Ειδικώς το έννομο συμφέρον Σελ. 14
Άρθρο 3 - Αρμόδιο δικαστήριο Σελ. 18
Άρθρο 4 - Προδικαστική προσφυγή Σελ. 23
Ι. Τήρηση διοικητικής προδικασίας – Προδικαστική προσφυγή Σελ. 24
ΙΙ. Πράξεις υποκείμενες στην τηρητέα διοικητική προδικασία Σελ. 25
ΙΙΙ. Άσκηση προδικαστικής προσφυγής Σελ. 29
IV. Ενέργειες της αναθέτουσας αρχής μετά την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής Σελ. 33
Άρθρο 5 - Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων Σελ. 36
I. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων Σελ. 38
Α. Άσκηση - Προϋποθέσεις παραδεκτού - Περιεχόμενο Σελ. 38
Β. Διαδικασία πριν από τη συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων Σελ. 43
Γ. Συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων Σελ. 45
1. Ενέργειες διαδίκων Σελ. 45
2. Δικαστική απόφαση Σελ. 47
3. Ειδικώς η απόρριψη της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων Σελ. 51
Δ. Μετά την έκδοση της δικαστικής απόφασης Σελ. 52
II. Αίτηση ακυρώσεως Σελ. 54
Άρθρο 6 - Παράνομη υπογραφή σύμβασης Σελ. 55
Άρθρο 7 - Ακύρωση πράξης ή παράλειψης Σελ. 56
Άρθρο 8 - Κήρυξη της σύμβασης ως άκυρης Σελ. 58
Άρθρο 9 - Αξίωση αποζημίωσης Σελ. 60
Άρθρο 10 - Συνεργασία των ελληνικών αρχών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Σελ. 62
Άρθρο 11 - Μεταβατικές διατάξεις Σελ. 63
Άρθρο 12 - Καταργούμενες διατάξεις Σελ. 64
Άρθρο 13 - Έναρξη ισχύος Σελ. 64
Β΄ Μέρος Οι ρυθμίσεις των άρθρων 345-374 του Βιβλίου IV του Ν 4412/2016 και η εν γένει λειτουργία της ΑΕΠΠ
Α. Εισαγωγικό Σημείωμα
Β. Κατ’ άρθρο ερμηνεία
ΤΙΤΛΟΣ 1 - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ 2 - ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Ι - ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΙΙ - ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΜΕΡΟΣ Α΄ - ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ι. Τήρηση διοικητικής προδικασίας – Προδικαστική προσφυγή Σελ. 97
ΙΙ. Πράξεις υποκείμενες στην τηρητέα διοικητική προδικασία Σελ. 98
ΜΕΡΟΣ Β΄ - ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΗΡΥΞΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ 3 - ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σελ. 145
I. Αίτηση Αναστολής Σελ. 148
Α. Άσκηση - Προϋποθέσεις παραδεκτού - Περιεχόμενο Σελ. 149
Β. Αρμοδιότητα Σελ. 153
Γ. Διαδικασία πριν από τη συζήτηση της αίτησης αναστολής Σελ. 155
Δ. Συζήτηση της αίτησης αναστολής
1. Ενέργειες διαδίκων Σελ. 156
2. Δικαστική απόφαση Σελ. 158
3. Ειδικώς η απόρριψη της αίτησης αναστολής Σελ. 160
Ε. Μετά την έκδοση της δικαστικής απόφασης Σελ. 162
II. Αίτηση ακύρωσης Σελ. 164
ΤΙΤΛΟΣ 4 - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Παράρτημα
1. ΠΔ 38/2017 «Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών» Σελ. 171
2. Τυποποιημένο έντυπο προδικαστικής προσφυγής σε ΑΕΠΠ Σελ. 177
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 183
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 185
Back to Top