Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Υπό το πρίσμα μιας γενικής μεθόδου ερμηνείας της δήλωσης βούλησης

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 16€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 42,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 15678
Κόλιας Β.

Στην ερμηνεία των δικαιοπραξιών, ως νομικό πρόβλημα, εμπλέκονται θεμελιώδεις αρχές του ιδιωτικού δικαίου, μεγάλου βαθμού αφαίρεσης, όπως αυτές της ιδιωτικής αυτονομίας, της καλής πίστης, της εμπιστοσύνης. Ζητούμενο για τον ερμηνευτή είναι μια μέθοδος που θα διαγράφει την κατάλληλη σύνθεση των αρχών αυτών με βάση το ισχύον ιδιωτικό μας δίκαιο και θα οδηγεί με τρόπο ορθολογικό και εξελέγξιμο σε έγκυρα αποτελέσματα. Η παρούσα εργασία επιχειρεί να ανταπεξέλθει στο απαιτητικό εγχείρημα να προτείνει μια μέθοδο ερμηνείας της δικαιοπραξίας καθολικής ισχύος, δοκιμάζοντας και αναδεικνύοντας την ισχύ της στο ζωντανό και κυρίαρχο στην οικονομική ζωή πεδίο των γενικών όρων συναλλαγών.

Αντικείμενο του έργου είναι η ερμηνεία των Γενικών Όρων Συναλλαγών, ως ειδικότερο ερμηνευτικό πρόβλημα, που, παρά τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν οι ΓΟΣ, ακολουθεί τους γενικούς κανόνες ερμηνείας των δικαιοπραξιών και προϋποθέτει αναγκαία τη σε βάθος εξέτασή τους. 

Στο πρώτο μέρος του έργου καταστρώνεται μια γενική μέθοδος ερμηνείας της δικαιοπραξίας, που στηρίζεται στους γενικούς κανόνες ερμηνείας των δικαιοπραξιών (ΑΚ 173 και 200). Σε ιδιαίτερο κεφάλαιο εξετάζεται και η συμπληρωτική ερμηνεία των δικαιοπραξιών. 

Στο δεύτερο μέρος εξειδικεύεται η ερμηνευτική μέθοδος, που αναπτύσσεται στο γενικό πρώτο μέρος, ενόψει των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζουν οι ΓΟΣ, ως δηλώσεις βουλήσεως χρήστη ΓΟΣ και αντισυμβαλλομένου. Γίνεται, παράλληλα, προσπάθεια η θεωρητική ανάλυση να εμπλουτισθεί και με παραδείγματα, που έχουν ληφθεί από τη νομολογία, η οποία σε πεδία συναλλαγών, όπως οι ασφαλιστικές και οι τραπεζικές συμβάσεις, αναδεικνύει την πληθώρα των ζητημάτων που ανακύπτουν. 

Στο τρίτο και τελευταίο μέρος του έργου διερευνώνται οι ειδικοί κανόνες ερμηνείας των ΓΟΣ που περιέχει ο Ν. 2251/1994 για την προστασία του καταναλωτή και επιχειρείται να συσχετισθούν οι κανόνες αυτοί λειτουργικά και μεθοδολογικά με τους γενικούς κανόνες ερμηνείας των δικαιοπραξιών. Η μελέτη ολοκληρώνεται με την καταγραφή των βασικών συμπερασμάτων, που εξάγονται ως προς την ερμηνεία των δικαιοπραξιών και των ΓΟΣ ειδικότερα.

Στόχος της μελέτης είναι η ορθολογική και ασφαλής προσέγγιση του κεντρικού στη νομική επιστήμη ζητήματος της ερμηνείας των δικαιοπραξιών και περαιτέρω η ανανέωση του προβληματισμού και της επιστημονικής συζήτησης γύρω από τα συναφή ζητήματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ Η ερμηνεία των δικαιοπραξιών κατά τους γενικούς κανόνες των ΑΚ 173 και 200     
I. Θεωρίες για την ερμηνεία των δικαιοπραξιών    Σελ. 29
ΙΙ. Η μη αμφισβήτηση της υπόστασης των ΑΚ 173 και 200 ως κανόνων δικαίου ως βασική αφετηρία της μελέτης    Σελ. 32
IΙI. Η ΑΚ 173     Σελ. 33
Α. Η αρχή της υποκειμενικής ερμηνείας των δικαιοπραξιών και οι λόγοι που την επιβάλλουν    Σελ. 33
Β. Έννοια της κατΑ ΑΚ 173 αληθινής βούλησης    Σελ. 34
ΙV. ΑΚ 200    Σελ. 37
Α. Η ανάγκη περιορισμού του ατομιστικού στοιχείου στην ερμηνεία της δήλωσης βούλησης    Σελ. 37
Β. Τα κριτήρια της ΑΚ 200     Σελ. 38
1. Η αρχή της καλής πίστης     Σελ. 38
2. Η καλή πίστη ως ουσιαστικό κριτήριο ερμηνείας των δικαιοπραξιών     Σελ. 39
3. Τα συναλλακτικά ήθη    Σελ. 42
V. Πεδίο εφαρμογής των ΑΚ 173 και 200     Σελ. 45
VI. Η υπόσταση της δήλωσης βούλησης στο ισχύον δίκαιο ως παράγοντας καθοριστικός της μεθόδου ερμηνείας της    Σελ. 47
VII. Κατάστρωση της μεθόδου ερμηνείας της δήλωσης βούλησης    Σελ. 50
Α. Εκκίνηση της ερμηνείας από τις παραστάσεις των μερών και επικουρική θέση της κανονιστικής ερμηνείας     Σελ. 50
Β. Ιστορική - ανακατασκευαστική ερμηνεία της δήλωσης βούλησης     Σελ. 53
1. H βούληση του δηλούντος ως αφετηρία της ερμηνείας της δικαιοπραξίας    Σελ. 54
α. Ο αναγκαίος αποδεικτικός συλλογισμός για τη διάγνωση της βούλησης του δηλούντος    Σελ. 54
β. Κείμενο της δήλωσης    Σελ. 56
γ. Η σημασία του επικοινωνιακού περιβάλλοντος     Σελ. 58
δ. Τα ειδικότερα στοιχεία που συνθέτουν το επικοινωνιακό περιβάλλον    Σελ. 60
ε. Βάρος απόδειξης και αποδεικτική σημασία των κρίσιμων για την ερμηνεία περιστάσεων    Σελ. 62
2. Η προτεραιότητα των ατομικων έναντι των γενικών περιστάσεων κατά την αναζήτηση του υποκειμενικού νοήματος του δηλούντος    Σελ. 65
3. Αναζήτηση του υποκειμενικού νοήματος του δηλούντος σε περίπτωση που δεν διαβάσθηκε το κείμενο της δήλωσης βούλησης    Σελ. 67
α. Τυπολογία περιπτώσεων έλλειψης παραστάσεων των δικαιοπρακτούντων για το περιεχόμενο της δήλωσης βούλησης    Σελ. 67
β. Νοηματοδότηση του δικαιοπρακτικού κειμένου που δεν διαβάσθηκε     Σελ. 69
4. Αδυναμία προσδιορισμού του υποκειμενικού νοήματος σε περίπτωση περισσότερων νοηματικών εκδοχών του κειμένου της δήλωσης βούλησης     Σελ. 70
α. Περιπτωσιολογία αδυναμίας ανεύρεσης του υποκειμενικού νοήματος λόγω περισσότερων νοηματικών εκδοχών    Σελ. 70
β. Ερμηνεία της δήλωσης βούλησης ως κειμένου κανονιστικού με αντικειμενική ρυθμιστική λειτουργία    Σελ. 71
γ. Λογικά - συστηματικά επιχειρήματα από το περιεχόμενο της δικαιοπραξίας    Σελ. 74
δ. Κανόνες και αρχές της έννομης τάξης ως κρίσιμα ερμηνευτικά κριτήρια    Σελ. 76
5. Η κατανόηση της δήλωσης βούλησης από τον αποδέκτη της ή από τρίτους συναλλασσομένους    Σελ. 80
α. Η σημασία για την ερμηνεία της δήλωσης βούλησης της κατανόησής της από τον αποδέκτη ή από τρίτους συναλλασσόμενους    Σελ. 80
β. Η αναζήτηση της κατανόησης της δήλωσης βούλησης από το άλλο συναλλασσόμενο μέρος    Σελ. 81
6. Η περαιτέρω πορεία της ερμηνείας της δήλωσης βούλησης μετά τη διαπίστωση του τρόπου κατανόησης της από τον αποδέκτη της     Σελ. 81
Γ. Η κανονιστική ερμηνεία της δήλωσης βουλήσεως    Σελ. 83
1. Η ανάγκη προσφυγής σε κανόνες συναλλακτικής επιμέλειας για την εύρεση του νοήματος της δήλωσης βούλησης    Σελ. 83
2. Η προστασία της εμπιστοσύνης ως γενικότερη αρχή του ιδιωτικού δικαίου και ως θεμελιώδης εξειδίκευση της γενικής ρήτρας της ΑΚ 200    Σελ. 85
α. Η αρχή της εμπιστοσύνης στο ιδιωτικό δίκαιο    Σελ. 85
β. Η αρχή της εμπιστοσύνης στην ερμηνεία των δικαιοπραξιών     Σελ. 87
γ. Πρόσωπα άξια προστασίας ως προς την εμπιστοσύνη τους για το νόημα της δικαιοπραξίας    Σελ. 88
3. Συναλλακτικοί κανόνες αντίληψης    Σελ. 89
4. Η δεοντολογική λειτουργία των ερμηνευτικών επιταγών των ΑΚ 173 και 200    Σελ. 91
5. Η συγκεκριμένη τομή των αντίρροπων ερμηνευτικών επιταγών ως προσδιοριστικός παράγοντας του νοήματος της δήλωσης βουλήσεως     Σελ. 92
α. Διαφοροποίηση του βαθμού προστασίας της εμπιστοσύνης σύμφωνα με κριτήρια της έννομης τάξης    Σελ. 92
β. Η ένταση της εμπιστοσύνης λόγω των λέξεων ή των περιστάσεων της δήλωσης    Σελ. 94
γ. Το είδος της δικαιοπραξίας     Σελ. 94
δ. Οι προσωπικές ιδιότητες των δικαιοπρακτούντων     Σελ. 98
6. Περιπτώσεις αδυναμίας καταλογισμού κανονιστικού νοήματος σε κάποιο από τα μέρη     Σελ. 99
α. Ύπαρξη διαφορετικού ορθού νοήματος για καθένα από τα μέρη     Σελ. 99
β. Διμερής ετεροειδής πλάνη    Σελ. 101
VIII. Ερμηνεία πρότασης και αποδοχής και κατάρτιση της σύμβασης    Σελ. 103
IX. Κανόνες που θα μπορούσαν να μεταβάλλουν την καταστρωθείσα μέθοδο ερμηνείας της δήλωσης βούλησης    Σελ. 105
Α. Ο κανόνας "de claris non fit interpretatio"    Σελ. 105
1. Περιεχόμενο     Σελ. 105
2. Κριτική του κανόνα    Σελ. 105
3. Ο κανόνας ?de claris non fit interpretatio? ως εκδήλωση δικαστικού τεκμηρίου υπέρ του γράμματος της δικαιοπραξίας    Σελ. 107
Β. Το άρθρο 393 παρ. 2 και παρ. 3 του ΚΠολΔ     Σελ. 109
Γ. Οι κανόνες του τύπου της δήλωσης βούλησης    Σελ. 112
1. Οι σκοποί του τύπου ως λόγοι περιορισμού των ερμηνευτικών μέσων     Σελ. 112
α. Τοποθέτηση του προβλήματος    Σελ. 112
β. Οι σκοποί του τύπου της δικαιοπραξίας    Σελ. 114
γ. Η λειτουργία των σκοπών του τύπου ως εμπόδιο για την αναζήτηση της βούλησης των δικαιοπρακτούντων    Σελ. 114
2. Περιορισμός της λήψης υπόψη των συγκειμένων για την προστασία των συμφερόντων τρίτων    Σελ. 116
Ι. Νομιμοποίηση της συμπληρωτικής ερμηνείας στο σύστημα του ιδιωτικού δικαίου    Σελ. 118
ΙΙ. Διαφοροποίηση από την εξηγητική ερμηνεία    Σελ. 121
III. Η συμπληρωτική ερμηνεία ως φορέας αυτόνομων αξιολογήσεων    Σελ. 123
Α. Η εικαζόμενη βούληση των μερών ως βάση της συμπληρωτικής ερμηνείας    Σελ. 123
Β. Συναγωγή της υποθετικής βούλησης με βάση κανόνες της κοινής πείρας    Σελ. 124
Γ. Το περιεχόμενο της δικαιοπραξίας ως μέσο για τη συναγωγή της υποθετικής βούλησης    Σελ. 126
Δ. Επιχειρήματα από το περιεχόμενο της δικαιοπραξίας ως μέσα ανεύρεσης της υποθετικής βούλησης    Σελ. 128
1. Η όμοια μεταχείριση των ομοίων    Σελ. 128
2. Το επιχείρημα των αναγκαίων λογικών συνεπειών της εκφρασμένης βούλησης     Σελ. 130
3. Το επιχείρημα «εν τω μείζονι εμπεριέχεται το έλασσον»    Σελ. 132
IV. Η συμπληρωτική ερμηνεία της σύμβασης ως μέσο ετερόνομης δικαστικής διάπλασης της σχέσης των μερών κατά την κρατούσα άποψη     Σελ. 135
Α. Η κρατούσα αντίληψη περί του χαρακτήρα και της λειτουργίας της συμπληρωτικής ερμηνείας της σύμβασης     Σελ. 135
1. Η νομική φύση της συμπληρωτικής ερμηνείας της σύμβασης κατά την κρατούσα άποψη    Σελ. 135
2. Η συμπληρωτική ερμηvεία της σύμβασης κατά την κρατούσα άποψη, για την κάλυψη των κενών, που καταλείπονται μετά τηv αvαγvώριση της ακυρότητας των ΓΟΣ     Σελ. 141
3. Η επίκληση της ιδιωτικής αυτονομίας για την προτεινόμενη από την κρατούσα άποψη συμπληρωτική ερμηνεία της σύμβασης    Σελ. 143
Β. Κριτική της κρατούσας άποψης - Ανάγκη χρήσης δογματικά καθαρών μέσων πλήρωσης των δικαιοπρακτικών κενών    Σελ. 144
Ι. Η φύση των δικαιοπρακτικών ρυθμίσεων ως παράγοντας καθοριστικός της ερμηνείας    Σελ. 150
ΙΙ. Σημεία διαφοροποίησης της ερμηνείας του νόμου από την ερμηνεία των δικαιοπραξιών    Σελ. 151
Α. Η ερμηνευτική αξία του ιστορικού στοιχείου     Σελ. 151
Β. Η ερμηνευτική αξία της εμπιστοσύνης του αποδέκτη    Σελ. 152
Γ. Η ερμηνευτική αξία ηθικοπολιτικών επιχειρημάτων ορθότητας της προκρινόμενης λύσης    Σελ. 153
Δ. Η ερμηνευτική αξία του συστηματικού στοιχείου    Σελ. 154
    
ΚΕΦΑΛΑΙΟ B΄ Η ερμηνεία των ΓΟΣ ως ειδικό πεδίο εφαρμογής των γενικών κανόνων ερμηνείας των δικαιοπραξιών (ΑΚ 173 και 200)     
I. Η νομική φύση των ΓΟΣ    Σελ. 157
ΙΙ. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ΓΟΣ που προσομοιάζουν σε κανόνες δικαίου     Σελ. 160
ΙΙΙ. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ΓΟΣ ως τμήματος της μεμονωμένης δήλωσης βουλήσεως     Σελ. 162
Ι. Οι λόγοι τονισμού του αντικειμενικού στοιχείου στην ερμηνεία των ΓΟΣ     Σελ. 164
Α. Το γενικό - αντικειμενικό νόημα των ΓΟΣ ως κριτήριο της ιστορικής - ανακατασκευαστικής ερμηνείας τους     Σελ. 164
Β. Το γενικό - αντικειμενικό νόημα των ΓΟΣ ως κριτήριο της κανονιστικής ερμηνείας τους    Σελ. 165
ΙΙ. Η διάρθρωση της ερμηνείας τωv ΓΟΣ    Σελ. 168
ΙΙΙ. To απαιτούμενο μέτρο συναλλακτικής επιμέλειας και αντίληψης του πελάτη στην αντικειμενική ερμηνεία των ΓΟΣ    Σελ. 170
IV. Επιμέρους κρίσιμα ερμηνευτικά στοιχεία της γενικής-αντικειμενικής ερμηνείας των ΓΟΣ     Σελ. 172
Α. Το γράμμα των ΓΟΣ    Σελ. 172
1. Ερμηνεία εξειδικευμένων όρων του εμπορίου, της τεχνικής ή της επιστήμης στους ΓΟΣ    Σελ. 172
2. Ερμηνεία νομικών όρων στους ΓΟΣ     Σελ. 174
Β. Το συστηματικό στοιχείο στην ερμηνεία των ΓΟΣ    Σελ. 177
Γ. Ο ρόλος της διαφήμισης στην ερμηνεία των ΓΟΣ    Σελ. 178
Δ. Ο ρόλος των συμφερόντων του χρήστη στην ερμηνεία των ΓΟΣ    Σελ. 180
Ε. Κρίσιμο χρονικό σημείο για την ερμηνεία των ΓΟΣ    Σελ. 181
ΣΤ. Ερμηvεία ΓΟΣ απέvαvτι σε ετεροειδείς κύκλoυς πρoσώπωv     Σελ. 182
1. Διαφοροποίηση της ερμηνείας των ΓΟΣ ανάλογα με την κάθε συναλλακτική ομάδα απέναντι στην οποία χρησιμοποιούνται    Σελ. 182
2. Ερμηνεία των ΓΟΣ απέναντι σε τοπικά διαφοροποιημένες συναλλακτικές ομάδες ή αλλοδαπούς αντισυμβαλλομένους    Σελ. 182
V. Ατομικές περιστάσεις κρίσιμες για την ερμηνεία των ΓΟΣ    Σελ. 185
Α. Iδιαίτερoτητες στη σύναψη της σύμβασης    Σελ. 185
1. Συμπίπτουσες ατομικές παραστάσεις των μερών για το νόημα των ΓΟΣ    Σελ. 185
2. Αποκλίνουσες ατομικές παραστάσεις των μερών για το νόημα των ΓΟΣ    Σελ. 186
α. Προσυμβατικές δεσμευτικές δηλώσεις του χρήστη των ΓΟΣ    Σελ. 186
β. Πληρεξουσιότητα των αντιπροσώπων του χρήστη των ΓΟΣ για επεξηγήσεις του περιεχομένου των ΓΟΣ    Σελ. 187
Β. Το περιεχόμενο της ατομικής σύμβασης     Σελ. 188
VΙ. Η θεωρία του αποκλεισμού της συγκεκριμένης βούλησης των συμβαλλομένων από την ερμηνεία των ΓΟΣ    Σελ. 190
Α. Διάκριση από την αντικειμενική ερμηνεία των ΓΟΣ, που είναι αποτέλεσμα της εφαρμογής των κανόνων ερμηνείας της δικαιοπραξίας    Σελ. 190
Β. Επιχειρήματα της θεωρίας του αποκλεισμού της συγκεκριμένης βούλησης των συμβαλλομένων από την ερμηνεία των ΓΟΣ    Σελ. 192
1. Ο επιδιωκόμενος μέσω των ΓΟΣ επιχειρηματικός εξορθολογισμός    Σελ. 192
2. Η προσομοιάζουσα με το νόμο γενική ρυθμιστική λειτουργία των ΓΟΣ    Σελ. 194
3. Η συνομολόγηση ειδικών όρων ως μόνη δυvατότητα έκφρασης της ατομικής βούλησης    Σελ. 196
Γ. Κριτική αποτίμηση    Σελ. 196
VΙΙ. Eρμηνεία των ΓΟΣ στη συλλογική δίκη    Σελ. 198
Ι. Έννοια και λειτουργία της στενής ή συσταλτικής ερμηνείας των ΓΟΣ     Σελ. 200
ΙΙ. Η συσταλτική ερμηνεία των ΓΟΣ στη νομολογία     Σελ. 200
ΙΙΙ. Κριτική της συσταλτικής ερμηνείας των ΓΟΣ ανεξάρτητα από το Ν 2251/1994    Σελ. 203
ΙV. Η συσταλτική ερμηνεία των ΓΟΣ στο σύστημα του Ν 2251/1994    Σελ. 205
Α. Αποκλεισμός της συσταλτικής ερμηνείας με βάση τους γενικούς δικαιοτεχνικούς σκοπούς του Ν 2251/1994    Σελ. 205
Β. Αποκλεισμός της συσταλτικής ερμηνείας με βάση τους ουσιαστικούς προστατευτικούς σκοπούς του Ν 2251/1994    Σελ. 208
1. Η συσταλτική ερμηνεία των ΓΟΣ ως εμπόδιο για τη διάπλαση της έννομης σχέσης με βάση το ενδοτικό δίκαιο     Σελ. 208
2. Η συσταλτική ερμηνεία ως παράγοντας ματαίωσης των επιδιωκόμενων με την πρόβλεψη της συλλογικής αγωγής σκοπών του Ν 2251/1994    Σελ. 210
Ι. Οριοθέτηση της προβληματικής    Σελ. 212
ΙΙ. Οι λόγοι αποκλεισμού της συμπληρωτικής ερμηνείας στους ΓΟΣ    Σελ. 212
    
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ Οι ειδικοί κανόνες ερμηνείας των ΓΟΣ του Ν 2251/1994     
Ι. Ο νομοθετικός λόγος πρoστασίας τoυ καταναλωτή γενικά και ειδικά στο επίπεδο της ερμηνείας των ΓΟΣ     Σελ. 215
Α. Οι υπερνομοθετικές βάσεις της προστασίας του καταναλωτή     Σελ. 215
Β. Η εκάστοτε συναλλακτική θέση του καταναλωτή ως λόγος προστασίας του     Σελ. 217
Γ. Ο ειδικότερος λόγος προστασίας του καταναλωτή στο επίπεδο της ερμηνείας των ΓΟΣ    Σελ. 219
ΙΙ. Οι ειδικοί κανόνες ερμηνείας των ΓΟΣ του άρθρου 2 Ν 2251/1994 στο πλαίσιο των πολιτικών προστασίας του αντισυμβαλλόμενου με ΓΟΣ καταναλωτή    Σελ. 221
Α. Τα προσφερόμενα μοντέλα προστασίας     Σελ. 221
Β. Δικαιοσυγκριτική και ιστορική θεώρηση των μοντέλων προστασίας του συμβαλλόμενου με ΓΟΣ καταναλωτή    Σελ. 222
Ι. Ο κανόνας του άρθρου 2 §2 Ν 2251/1994 ως κανόνας διαφάνειας των ΓΟΣ    Σελ. 227
ΙΙ. Ο κανόνας του άρθρου 2 §2 εδ. α΄ Ν 2251/1994 ως κανόνας ερμηνείας των ΓΟΣ    Σελ. 231
Ι. Iστoρική πρoέλευση τoυ κανόνα     Σελ. 234
ΙΙ. Δικαιoσυγκριτική θεώρηση    Σελ. 237
ΙΙΙ. Δικαιoλoγητική βάση του κανόνα στο σύστημα του άρθρου 2 Ν 2251/1994     Σελ. 239
ΙV. Πεδίο εφαρμoγής τoυ άρθρου 2 §4 εδ. β΄ Ν 2251/1994     Σελ. 243
Α. Η προβληματική της αναλογικής εφαρμογής του άρθρου 2 §4 εδ. β΄ Ν 2251/1994 σε μη καταναλωτές συμβαλλόμενους     Σελ. 243
Β. H νομοθετική διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της §4 του αρθρ. 2 Ν 2251/1994 σε όλους τους όρους καταναλωτικών συμβάσεων που δεν αποτέλεσαν αντικείμενο ατομικής διαπραγμάτευσης     Σελ. 246
Γ. Ειδικά ζητήματα οριοθέτησης του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 2 §4 εδ. β΄ Ν 2251/1994    Σελ. 247
1. Όροι συμβάσεων που δεν έχουν συνταχθεί από τον χρήστη των ΓΟΣ    Σελ. 247
α. Όροι συμβάσεων που έχουν συνταχθεί από τρίτους     Σελ. 247
β. Όροι υποχρεωτικοί για τον προμηθευτή     Σελ. 249
2. Όροι που εκδίδονται από τον προμηθευτή κατΑ εξουσιοδότηση νόμου    Σελ. 250
3. Έγκριση των ΓΟΣ από την εποπτεύουσα αρχή     Σελ. 251
4. ΓΟΣ που ρυθμίζουν essentialia negotii της σύμβασης    Σελ. 251
V. Η έννoια της ?αμφιβoλίας?     Σελ. 253
Α. Η επικουρικότητα του κανόνα έναντι των γενικών ερμηνευτικών κανόνων    Σελ. 253
1. Ερμηνευτικές εκδοχές του κανόνα in dubio contra proferentem που αρνούνται την επικουρικότητά του    Σελ. 253
2. Η επικουρική εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 2 παρ. 4 εδ. β΄ του Ν 2251/1994     Σελ. 254
Β. Ο απαραίτητος βαθμός αμφιβολίας για την προσφυγή στον κανόνα του άρθρου 2 παρ. 4 εδ. β΄ του Ν 2251/1994    Σελ. 257
1. Ο απαιτούμενος βαθμός αμφιβολίας στο πλαίσιο της ιστορικής - ανακατασκευαστικής ερμηνείας των ΓΟΣ     Σελ. 257
2. Ο απαιτούμενος βαθμός αμφιβολίας στο πλαίσιο της κανονιστικής ερμηνείας των ΓΟΣ    Σελ. 258
3. Ο απαιτούμενος βαθμός αμφιβολίας στο πλαίσιο εκδίκασης συλλογικής αγωγής     Σελ. 259
Γ. Διάκριση της «αμφιβολίας» του άρθρου 2 §4 εδ. β΄ Ν 2251/1994 από την ασάφεια των ΓΟΣ, ως λόγο ακυρότητας ή μη έvταξης των ΓΟΣ στη σύμβαση     Σελ. 259
Δ. Διάκριση της «αμφιβολίας» από το ρυθμιστικό κενό των ΓΟΣ    Σελ. 261
VΙ. Η έννομη συνέπεια του κανόνα του άρθρου 2 §4 εδ. β΄ Ν 2251/1994    Σελ. 262
Α. Έvvoια τoυ ?υπέρ τoυ καταvαλωτή? ερμηvευτικoύ απoτελέσματoς     Σελ. 262
Β. Η ερμηvεία των ΓΟΣ «κατά τoυ καταvαλωτή» ως επιταγή των καvόvων των §4 και 5 του άρθρoυ 2 Ν 2251/1994     Σελ. 264
1. Η ερμηνεία «κατά τoυ καταvαλωτή» στο πλαίσιο της συλλογικής αγωγής    Σελ. 264
2. Έλλειψη ανάγκης ειδικού κανόνα ερμηνείας των ΓΟΣ «κατά τoυ καταvαλωτή» στο πλαίσιο της ατομικής αγωγής    Σελ. 266
VIΙ. Ο κανόνας της εν αμφιβολία στενής ερμηνείας των ΓΟΣ    Σελ. 268

Back to Top