Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 48,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 48,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17791
Ρίζος Κ.

Η μονογραφία «Η καταγγελία της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας» εξετάζει συστηματικά τις ρυθμίσεις που αφορούν την καταγγελία, τόσο της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου όσο και αυτής ορισμένου χρόνου, η οποία αποτελεί αναμφίβολα ζήτημα αιχμής για τις εργασιακές σχέσεις.

Στο βιβλίο:

  • παρουσιάζονται με κριτική προσέγγιση οι απόψεις της θεωρίας στα επιμέρους επίμαχα νομικά ζητήματα
  • αποτυπώνονται σχολιασμένα τα πορίσματα πρόσφατης νομολογίας, η οποία συμβάλλει αποφασιστικά στη διάπλαση των κανόνων του δικαίου της καταγγελίας
  • περιλαμβάνονται χρήσιμα υποδείγματα δικογράφων

Αποτελεί ευσύνοπτο αλλά ολοκληρωμένο έργο για το δίκαιο της καταγγελίας το οποίο είναι απαραίτητο βοήθημα για τον νομικό της πράξης και της θεωρίας.

Περιεχόμενα
Προλογικό σημείωμα Σελ. VΙI
Κυριότερες συντομογραφίες Σελ. ΧV
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1. Νομική φύση Σελ. 1
2. Διάκριση της καταγγελίας από άλλους τρόπους λύσης της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας
2.1. Λύση με κοινή συμφωνία Σελ. 5
2.2. Αυτοδίκαιη λύση Σελ. 6
2.3. Θάνατος του εργαζομένου ή του εργοδότη Σελ. 7
2.4. Σύγχυση Σελ. 8
3. Είδη καταγγελίας
3.1. Τακτική καταγγελία Σελ. 8
3.2. Έκτακτη καταγγελία Σελ. 9
4. Αντιπροσώπευση στην καταγγελία Σελ. 9
5. Ανάκληση της καταγγελίας Σελ. 11
ΚΕΦΑΛΑΙΟ B΄
Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 13
2. Η έννοια του σπουδαίου λόγου καταγγελίας
2.1. Παράγοντες καθορισμού και συγκεκριμενοποίησης της έννοιας του σπουδαίου λόγου Σελ. 15
2.2. Σπουδαίοι λόγοι από την πλευρά του εργοδότη Σελ. 22
2.3. Σπουδαίοι λόγοι από την πλευρά του εργαζομένου Σελ. 26
2.4. Συμβατικός καθορισμός και αποκλεισμός σπουδαίων λόγων Σελ. 27
3. Η άσκηση του δικαιώματος καταγγελίας
3.1. Δήλωση καταγγελίας και αναφορά του σπουδαίου λόγου Σελ. 28
3.2. Τήρηση προθεσμίας Σελ. 29
3.3. Αποδυνάμωση δικαιώματος Σελ. 30
4. Συνέπειες της άνευ σπουδαίου λόγου καταγγελίας
4.1. Ακυρότητα καταγγελίας Σελ. 30
4.2. Αξίωση καταβολής αποζημίωσης κατ’ άρθρο 673 ΑΚ Σελ. 32
5. Καταγγελία της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου με τήρηση διατάξεων για την καταγγελία σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου Σελ. 33
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1. Το νομικό πλαίσιο της εργοδοτικής καταγγελίας Σελ. 35
1.1. Προϋποθέσεις εφαρμογής Σελ. 36
1.2. Τήρηση έγγραφου τύπου Σελ. 41
1.3. Τήρηση προθεσμίας προειδοποίησης Σελ. 43
1.4. Προσφορά και καταβολή αποζημίωσης καταγγελίας Σελ. 46
1.4.1. Νομική φύση της αποζημίωσης καταγγελίας Σελ. 49
1.4.2. Απαλλαγή του εργοδότη από την υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης καταγγελίας Σελ. 51
1.4.3. Ύψος της αποζημίωσης, ανώτατο όριο και τρόπος καταβολής της Σελ. 61
1.4.4. Προθεσμία για την άσκηση της αξίωσης αποζημίωσης Σελ. 74
1.4.5. Συμψηφισμός και κατάσχεση της αποζημίωσης καταγγελίας Σελ. 76
1.4.6. Ποινικές κυρώσεις λόγω μη καταβολής αποζημίωσης καταγγελίας Σελ. 76
1.5. Κοινωνικοασφαλιστική κάλυψη του εργαζομένου Σελ. 76
1.6. Αναγγελία της καταγγελίας Σελ. 77
1.7. Η μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας ως καταγγελία της σύμβασης εργασίας Σελ. 78
1.8. Ουσιαστικοί περιορισμοί του δικαιώματος καταγγελίας του εργοδότη Σελ. 80
1.8.1. Η μη αντίθεση της καταγγελίας στην ΑΚ 281 - Η καταχρηστική απόλυση Σελ. 82
1.8.1.1. Η ορθή χρήση του δικαιώματος καταγγελίας Σελ. 82
(α) Η καταγγελία για λόγους αναγόμενους στο πρόσωπο του εργαζομένου Σελ. 82
(β) Η καταγγελία για οικονομικοτεχνικούς λόγους Σελ. 87
1.8.1.2. Η κατάχρηση του δικαιώματος καταγγελίας Σελ. 91
(α) Η κακόβουλη καταγγελία Σελ. 91
(β) Η καταγγελία ως έσχατο μέσο Σελ. 93
(γ) Η μη ορθή επιλογή του απολυτέου Σελ. 103
(δ) Η εξαναγκασμένη καταγγελία Σελ. 109
1.8.2. Η αντικειμενικά αδικαιολόγητη καταγγελία Σελ. 110
1.8.3. Το ζήτημα του βάρους απόδειξης σε περίπτωση αμφισβήτησης του κύρους της καταγγελίας λόγω καταχρηστικής ασκήσεως Σελ. 113
1.8.4. Η επίδραση του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη στο δικαίωμα καταγγελίας του εργοδότη Σελ. 116
2. Ειδικοί νομοθετικοί περιορισμοί της καταγγελίας
2.1. Ακυρότητα καταγγελίας λόγω νόμιμης συνδικαλιστικής δράσης Σελ. 125
2.2. Ακυρότητα καταγγελίας λόγω μεταβίβασης της επιχείρησης Σελ. 128
2.3. Απαγόρευση καταγγελίας λόγω άρνησης του εργαζομένου της πρότασης για τη μετατροπή της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας από πλήρους σε μερικής απασχόλησης Σελ. 133
2.4. Απαγόρευση καταγγελίας κατά την διάρκεια της ετήσιας άδειας Σελ. 134
2.5. Απαγόρευση καταγγελίας λόγω των οικογενειακών υποχρεώσεων του εργαζομένου Σελ. 134
2.6. Απαγόρευση καταγγελίας για λόγους φύλου, οικογενειακής κατάστασης, μη ενδοτικότητας σε παρενόχληση ή όταν γίνεται ως αντίδραση σε διαμαρτυρία σχετικά με την εφαρμογή του Ν 3896/2010 Σελ. 135
2.7. Απαγόρευση καταγγελίας ηλικιωμένων εργαζομένων πέραν ορισμένου ποσοστού Σελ. 136
2.8. Απαγόρευση καταγγελίας εξαρτημένων από ουσίες ατόμων κατά την περίοδο της απεξάρτησης Σελ. 136
2.9. Απαγόρευση καταγγελίας κατά την διάρκεια της φοίτησης εργαζομένων τουριστικών επιχειρήσεων στις σχολές μετεκπαίδευσης ή μαθητείας των Ν 1077/1980 και 4032/1960 Σελ. 136
2.10. Απαγόρευση καταγγελίας λόγω διαφωνίας του τεχνικού ασφαλείας και του ιατρού εργασίας με τον εργοδότη Σελ. 137
2.11. Απαγόρευση καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης ή και χρήσης μέτρων στο πλαίσιο της αντιμετώπισης και του περιορισμού της διασποράς του Covid-19 ή και συμμετοχής στο μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «Συν-Εργασία» Σελ. 138
3. Ειδική προστασία από την απόλυση
3.1. Συνδικαλιστικά στελέχη Σελ. 147
3.1.1. Προστατευόμενα πρόσωπα Σελ. 150
3.1.2. Διάρκεια της προστασίας Σελ. 153
3.1.3. Προϋποθέσεις της προστασίας Σελ. 154
3.1.4. Λόγοι καταγγελίας και νόμιμος τρόπος καταγγελίας Σελ. 157
3.1.5. Συνέπειες από τη μη τήρηση των διατάξεων για την καταγγελία σύμβασης εργασίας προστατευόμενου συνδικαλιστικού στελέχους Σελ. 162
3.1.6. Καταχρηστική επίκληση της ειδικής προστασίας Σελ. 162
3.2. Εργαζόμενες σε κατάσταση εγκυμοσύνης και λοχείας Σελ. 166
3.3. Ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί Σελ. 172
3.4. Στρατευμένοι εργαζόμενοι Σελ. 175
3.5. Άτομα με ειδικές ανάγκες Σελ. 177
4. Ομαδικές απολύσεις
4.1. Νομικό πλαίσιο Σελ. 179
4.2. Εννοιολογικός προσδιορισμός των ομαδικών απολύσεων Σελ. 180
4.3. Διαδικασία για τη σύννομη διενέργεια ομαδικών απολύσεων Σελ. 186
4.4. Συνέπειες παραβίασης των εργοδοτικών υποχρεώσεων Σελ. 191
5. Συνέπειες της άκυρης απόλυσης
5.1. Υπερημερία του εργοδότη Σελ. 192
5.2. Προθεσμία προσβολής του κύρους της απόλυσης Σελ. 194
5.3. Αξίωση μισθών υπερημερίας Σελ. 199
5.4. Αξίωση επαναπασχόλησης Σελ. 200
5.5. Αξίωση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης Σελ. 201
5.6. Δικονομικά Σελ. 202
5.6.1. Στοιχεία αγωγής Σελ. 202
5.6.2. Άμυνα του εναγόμενου εργοδότη Σελ. 205
5.6.3. Εκτέλεση της απόφασης για μισθούς υπερημερίας Σελ. 208
5.6.4. Προσωρινή δικαστική προστασία Σελ. 209
5.7. Άρση της υπερημερίας του εργοδότη Σελ. 212
5.8. Παραίτηση από το δικαίωμα προσβολής του κύρους της απόλυσης Σελ. 213
6. Καταγγελία της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου από τον εργαζόμενο
6.1. Δήλωση καταγγελίας και προειδοποίηση Σελ. 214
6.2. Η σιωπηρή καταγγελία Σελ. 215
6.3. Αποχώρηση ή απόλυση λόγω συνταξιοδότησης Σελ. 218
6.4. Αποχώρηση με τη συγκατάθεση του εργοδότη Σελ. 221
Υποδείγματα δικογράφων Σελ. 225
Αγωγή για απόλυση από αναρμόδιο όργανο - Εκδικητική/Αντικ. αδικαιολόγητη Σελ. 227
Αγωγή για απόλυση λόγω συνδικαλιστικής δράσης Σελ. 245
Αγωγή για απόλυση κατά την ετήσια άδεια Σελ. 253
Αγωγή για καταγγελία Σ.Ε.Ο.Χ. χωρίς σπουδαίο λόγο Σελ. 260
Εξώδικη διαμαρτυρία εργαζομένου λόγω μη αποδοχής των υπηρεσιών του από τον εργοδότη Σελ. 265
Εξώδικη δήλωση του εργοδότη για την αναγγελία της αποχώρησης του εργαζόμενου λόγω απουσίας Σελ. 268
Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία Σελ. 271
Αλφαβητικό ευρετήριο Σελ. 279
Back to Top