Δευτέρα 11 Απριλίου 2022Βιντεοσκοπημένο

Η ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Υπό το πρίσμα των πρόσφατων πρωτοβουλιών σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και του Ν 4816/2021

Εισαγωγική παρουσίαση: Αναγνωστόπουλος Η.
Εισηγητές: Τσακάλης Ι., Τσαγκαλίδης Α.
Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η συνολική και σφαιρική παρουσίαση της νομοθεσίας για την νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Στις παρουσιάσεις των δύο πρώτων ημερών οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν την έννοια και την δομή του αδικήματος του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος υπό το πρίσμα των πρόσφατων νομοθετικών εξελίξεων (Ν. 4816/2021) και να εμβαθύνουν σε επιμέρους προβληματικές με παραδείγματα από την πράξη. Την τρίτη ημέρα του Σεμιναρίου θα αναλυθεί το κανονιστικό πλαίσιο για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων και τα ειδικότερα καθήκοντα με τα οποία επιφορτίζονται τα υπόχρεα από την κείμενη νομοθεσία πρόσωπα. Η κατανόηση της σχετικής νομοθεσίας και η εξοικείωση με την πρακτική εφαρμογή της αποτελεί σήμερα απαραίτητο εξοπλισμό για τους δικηγόρους και άλλους νομικούς, εταιρικούς παράγοντες, υπευθύνους κανονιστικής συμμόρφωσης και υπόχρεα πρόσωπα.

Ι) Το φαινόμενο του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

- Ιστορική αναδρομή

- Εγκληματολογική και εννοιολογική προσέγγιση

   - Το μοντέλο των τριών σταδίων

   - Βασική τυπολογία του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

 

ΙΙ) H ποινικοποίηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος σε διεθνές και ευρωπαϊκό

   - Πρωτοβουλίες για την ποινικοποίηση του ξεπλύματος σε διεθνές επίπεδο

   - Πρωτοβουλίες για την ποινικοποίηση του ξεπλύματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο

 

ΙΙΙ) Η ποινικοποίηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες στην ελληνική έννομη τάξη

    - Ιστορική Αναδρομή - Προϊσχύσαν νομοθετικό καθεστώς

    - Ισχύον νομοθετικό καθεστώς: Ο Ν. 4557/2018, ως ισχύει μετά τις αλλαγές του Ν.  4816/2021

      - Το προστατευόμενο έννομο αγαθό

      - Το υλικό αντικείμενο του ξεπλύματος – Η έννοια της «περιουσίας»

      - Τα βασικά αδικήματα του ξεπλύματος

      - Η προέλευση της περιουσίας από το βασικό αδίκημα

      - Ειδικές περιπτώσεις βασικών αδικημάτων

        - Τα φορολογικά εγκλήματα

        - Τα εγκλήματα δωροδοκίας

Η ποινικοποίηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες στην ελληνική έννομη τάξη (Συνέχεια)

     - Τρόποι τέλεσης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες          

     - Ζητήματα Διεθνούς Ποινικού Δικαίου

       - Νομιμοποίηση Εσόδων στην ημεδαπή επί τελέσεως του βασικού αδικήματος στην αλλοδαπή

       - Νομιμοποίηση Εσόδων τελεσθείσα στην αλλοδαπή

     - Επιβαρυντικές Περιστάσεις

     - Ελαφρυντικές Περιστάσεις

 

ΙV) Ειδικά Ζητήματα δεσμεύσεως και δημεύσεως περιουσιακών στοιχείων

    - Η ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων (asset recovery): Σκοπός - Στάδια

    - Η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων (άρθρο 42 Ν. 4557/2018)

      - Η δήμευση στον Ν. 4557/2018 (άμεση δήμευση, αναπληρωματική δήμευση, δήμευση εις χείρας τρίτου, δήμευση άνευ καταδίκης, διευρυμένες εξουσίες «δήμευσης»)

    - Ζητήματα δικαστικής συνδρομής και αμοιβαίας αναγνώρισης αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης: Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1805 σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης

 

V) Το κανονιστικό πλαίσιο για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

      - Τα υπόχρεα πρόσωπα

      - Υποχρεώσεις

        - Μέτρα δέουσας επιμέλειας

        - Περιπτώσεις εφαρμογής μέτρων δέουσας επιμέλειας

          - Μέτρα συνήθους δέουσας επιμέλειας και χρόνος εφαρμογής

          - Απλουστευμένη δέουσα επιμέλεια

          - Αυξημένη δέουσα επιμέλεια και πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα

          - Αναφορές ύποπτων συναλλαγών προς την Αρχή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (άρθρο 22 του Ν. 4557/2018)

 

 

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικαστές, εισαγγελείς, δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, στελέχη της νομικής υπηρεσίας επιχειρήσεων, στελέχη της κανονιστικής συμμόρφωσης των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στα υπόχρεα κατά τη νομοθεσία για τη νομιμοποίηση εσόδων πρόσωπα (άρθρο 5 του Ν 4557/2018), υπαλλήλους τραπεζικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών, ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές, μεσίτες ακινήτων, συμβολαιογράφους, υπαλλήλους των ελεγκτικών μηχανισμών, φοιτητές, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν ολοκληρωμένη και εξειδικευμένη γνώση στο παρόν γνωστικό αντικείμενο.

Ηλίας Αναγνωστόπουλος

Ο Ηλίας Αναγνωστόπουλος είναι Καθηγητής της Νομικής Σχολή Αθηνών, Διευθύνων Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρείας «ΗΛΙΑΣ Γ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ». Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Φρανκφούρτης (1982), Πτυχιούχος Νομικής Σχολής Αθηνών (1978), Πρόεδρος Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων (2013-)· βιβλία και άρθρα ποινικών επιστημών (βλ. ενδεικτικό κατάλογο δημοσιευμάτων στο: https://iag.gr/publications-by-iag-law-firm/

Ιωάννης Τσακάλης

Ο Ιωάννης Τσακάλης είναι Συνεργάτης της Δικηγορικής Εταιρείας «ΗΛΙΑΣ Γ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ» από το 2018. Σπούδασε νομικά στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (LL.B., LL.M. – Ποινικό Δίκαιο). Είναι Διδάκτωρ Νομικής του Πανεπιστημίου του Μονάχου, με θέμα διδακτορικής διατριβής σχετικό με το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και την φοροδιαφυγή. Συγχρόνως, κατέχει πιστοποίηση στην Κανονιστική Συμμόρφωση από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2011, της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων, της Ελληνικής Εταιρείας Ποινικού Δικαίου και του Συνδέσμου Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ελλάδος. Ασχολείται κατά κύριο λόγο με υποθέσεις οικονομικού και φορολογικού ποινικού δικαίου. Παράλληλα, παρέχει νομικές συμβουλές σε επιχειρήσεις αναφορικά με την συμμόρφωση τους με την φορολογική νομοθεσία (Tax Compliance), την νομοθεσία για την αποτροπή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (Anti-Money Laundering) και την πρόληψη πρακτικών διαφθοράς (Anti-Corruption), ενώ έχει συμμετάσχει σε εσωτερικές έρευνες σε επιχείρηση στην Ελλάδα για λογαριασμό μεγάλης διεθνούς πολυεθνικής εταιρείας. Από το 2011 αρθρογραφεί τακτικά για θέματα ποινικής δικονομίας, ευρωπαϊκού ποινικού δικαίου, ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και φορολογικού ποινικού δικαίου.

Αλέξανδρος Τσαγκαλίδης

Ο Αλέξανδρος Τσαγκαλίδης είναι Συνεργάτης της Δικηγορικής Εταιρείας «ΗΛΙΑΣ Γ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ» από το 2008. Κατά την θητεία του στην Εταιρεία έχει εξειδικευθεί στον χειρισμό σύνθετων ποινικών – οικονομικών υποθέσεων με διασυνοριακά στοιχεία, υποθέσεων διαφθοράς, νομιμοποίησης εσόδων και ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων, εσωτερικών ερευνών, έκδοσης και αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής. Είναι μέλος του ΔΣΑ (2009), της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων και της Fair Trials International. Έχει δημοσιεύσεις σε θέματα ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων, νομιμοποίησης εσόδων, ευρωπαϊκού ποινικού δικονομικού δικαίου. Σπούδασε νομικά στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (LL.B. – LL.M.).

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία ενεργοποιείται με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του προγράμματος.

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 19206
12 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισαγωγική παρουσίαση: Αναγνωστόπουλος Η.
Εισηγητές: Τσακάλης Ι., Τσαγκαλίδης Α.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 290,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Υπό το πρίσμα των πρόσφατων πρωτοβουλιών σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και του Ν 4816/2021

Η ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 19206
12 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισαγωγική παρουσίαση: Αναγνωστόπουλος Η.
Εισηγητές: Τσακάλης Ι., Τσαγκαλίδης Α.
Back to Top