Κωδ. 19205|19206
12 ώρες
21, 22 & 25 Νοεμβρίου (Δευτέρα – Τρίτη – Παρασκευή 17:00 - 21:00).
Εισαγωγική παρουσίαση: Αναγνωστόπουλος Η.
Εισηγητές: Τσακάλης Ι., Τσαγκαλίδης Α.
Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022

Η ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ


Υπό το πρίσμα των πρόσφατων πρωτοβουλιών σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και του Ν 4816/2021

Εισαγωγική παρουσίαση: Αναγνωστόπουλος Η.
Εισηγητές: Τσακάλης Ι., Τσαγκαλίδης Α.

Σε απόθεμα

Κόστος Συμμετοχής: 290,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδ. 19205|19206
12 ώρες
21, 22 & 25 Νοεμβρίου (Δευτέρα – Τρίτη – Παρασκευή 17:00 - 21:00).
Εισαγωγική παρουσίαση: Αναγνωστόπουλος Η.
Εισηγητές: Τσακάλης Ι., Τσαγκαλίδης Α.
Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η συνολική και σφαιρική παρουσίαση της νομοθεσίας για την νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Στις παρουσιάσεις των δύο πρώτων ημερών οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν την έννοια και την δομή του αδικήματος του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος υπό το πρίσμα των πρόσφατων νομοθετικών εξελίξεων (Ν. 4816/2021) και να εμβαθύνουν σε επιμέρους προβληματικές με παραδείγματα από την πράξη. Την τρίτη ημέρα του Σεμιναρίου θα αναλυθεί το κανονιστικό πλαίσιο για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων και τα ειδικότερα καθήκοντα με τα οποία επιφορτίζονται τα υπόχρεα από την κείμενη νομοθεσία πρόσωπα. Η κατανόηση της σχετικής νομοθεσίας και η εξοικείωση με την πρακτική εφαρμογή της αποτελεί σήμερα απαραίτητο εξοπλισμό για τους δικηγόρους και άλλους νομικούς, εταιρικούς παράγοντες, υπευθύνους κανονιστικής συμμόρφωσης και υπόχρεα πρόσωπα.

1η ημέρα: Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022 (17:00 – 21:00)

Ι) Το φαινόμενο του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

- Ιστορική αναδρομή

- Εγκληματολογική και εννοιολογική προσέγγιση

   - Το μοντέλο των τριών σταδίων

   - Βασική τυπολογία του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

 

ΙΙ) H ποινικοποίηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος σε διεθνές και ευρωπαϊκό

   - Πρωτοβουλίες για την ποινικοποίηση του ξεπλύματος σε διεθνές επίπεδο

   - Πρωτοβουλίες για την ποινικοποίηση του ξεπλύματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο

 

ΙΙΙ) Η ποινικοποίηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες στην ελληνική έννομη τάξη

    - Ιστορική Αναδρομή - Προϊσχύσαν νομοθετικό καθεστώς

    - Ισχύον νομοθετικό καθεστώς: Ο Ν. 4557/2018, ως ισχύει μετά τις αλλαγές του Ν.  4816/2021

      - Το προστατευόμενο έννομο αγαθό

      - Το υλικό αντικείμενο του ξεπλύματος – Η έννοια της «περιουσίας»

      - Τα βασικά αδικήματα του ξεπλύματος

      - Η προέλευση της περιουσίας από το βασικό αδίκημα

      - Ειδικές περιπτώσεις βασικών αδικημάτων

        - Τα φορολογικά εγκλήματα

        - Τα εγκλήματα δωροδοκίας

 2η ημέρα: Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022 (17:00 – 21:00)

Η ποινικοποίηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες στην ελληνική έννομη τάξη (Συνέχεια)

     - Τρόποι τέλεσης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες          

     - Ζητήματα Διεθνούς Ποινικού Δικαίου

       - Νομιμοποίηση Εσόδων στην ημεδαπή επί τελέσεως του βασικού αδικήματος στην αλλοδαπή

       - Νομιμοποίηση Εσόδων τελεσθείσα στην αλλοδαπή

     - Επιβαρυντικές Περιστάσεις

     - Ελαφρυντικές Περιστάσεις

 

ΙV) Ειδικά Ζητήματα δεσμεύσεως και δημεύσεως περιουσιακών στοιχείων

    - Η ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων (asset recovery): Σκοπός - Στάδια

    - Η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων (άρθρο 42 Ν. 4557/2018)

      - Η δήμευση στον Ν. 4557/2018 (άμεση δήμευση, αναπληρωματική δήμευση, δήμευση εις χείρας τρίτου, δήμευση άνευ καταδίκης, διευρυμένες εξουσίες «δήμευσης»)

    - Ζητήματα δικαστικής συνδρομής και αμοιβαίας αναγνώρισης αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης: Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1805 σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης

 

3η ημέρα: Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022 (17:00 – 21:00)

V) Το κανονιστικό πλαίσιο για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

      - Τα υπόχρεα πρόσωπα

      - Υποχρεώσεις

        - Μέτρα δέουσας επιμέλειας

        - Περιπτώσεις εφαρμογής μέτρων δέουσας επιμέλειας

          - Μέτρα συνήθους δέουσας επιμέλειας και χρόνος εφαρμογής

          - Απλουστευμένη δέουσα επιμέλεια

          - Αυξημένη δέουσα επιμέλεια και πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα

          - Αναφορές ύποπτων συναλλαγών προς την Αρχή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (άρθρο 22 του Ν. 4557/2018)

 

 

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικαστές, εισαγγελείς, δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, στελέχη της νομικής υπηρεσίας επιχειρήσεων, στελέχη της κανονιστικής συμμόρφωσης των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στα υπόχρεα κατά τη νομοθεσία για τη νομιμοποίηση εσόδων πρόσωπα (άρθρο 5 του Ν 4557/2018), υπαλλήλους τραπεζικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών, ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές, μεσίτες ακινήτων, συμβολαιογράφους, υπαλλήλους των ελεγκτικών μηχανισμών, φοιτητές, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν ολοκληρωμένη και εξειδικευμένη γνώση στο παρόν γνωστικό αντικείμενο.

Ηλίας Αναγνωστόπουλος

Ο Ηλίας Αναγνωστόπουλος είναι Καθηγητής της Νομικής Σχολή Αθηνών, Διευθύνων Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρείας «ΗΛΙΑΣ Γ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ». Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Φρανκφούρτης (1982), Πτυχιούχος Νομικής Σχολής Αθηνών (1978), Πρόεδρος Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων (2013-)· βιβλία και άρθρα ποινικών επιστημών (βλ. ενδεικτικό κατάλογο δημοσιευμάτων στο: https://iag.gr/publications-by-iag-law-firm/

Ιωάννης Τσακάλης

Ο Ιωάννης Τσακάλης είναι Συνεργάτης της Δικηγορικής Εταιρείας «ΗΛΙΑΣ Γ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ» από το 2018. Σπούδασε νομικά στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (LL.B., LL.M. – Ποινικό Δίκαιο). Είναι Διδάκτωρ Νομικής του Πανεπιστημίου του Μονάχου, με θέμα διδακτορικής διατριβής σχετικό με το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και την φοροδιαφυγή. Συγχρόνως, κατέχει πιστοποίηση στην Κανονιστική Συμμόρφωση από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2011, της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων, της Ελληνικής Εταιρείας Ποινικού Δικαίου και του Συνδέσμου Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ελλάδος. Ασχολείται κατά κύριο λόγο με υποθέσεις οικονομικού και φορολογικού ποινικού δικαίου. Παράλληλα, παρέχει νομικές συμβουλές σε επιχειρήσεις αναφορικά με την συμμόρφωση τους με την φορολογική νομοθεσία (Tax Compliance), την νομοθεσία για την αποτροπή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (Anti-Money Laundering) και την πρόληψη πρακτικών διαφθοράς (Anti-Corruption), ενώ έχει συμμετάσχει σε εσωτερικές έρευνες σε επιχείρηση στην Ελλάδα για λογαριασμό μεγάλης διεθνούς πολυεθνικής εταιρείας. Από το 2011 αρθρογραφεί τακτικά για θέματα ποινικής δικονομίας, ευρωπαϊκού ποινικού δικαίου, ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και φορολογικού ποινικού δικαίου.

Αλέξανδρος Τσαγκαλίδης

Ο Αλέξανδρος Τσαγκαλίδης είναι Συνεργάτης της Δικηγορικής Εταιρείας «ΗΛΙΑΣ Γ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ» από το 2008. Κατά την θητεία του στην Εταιρεία έχει εξειδικευθεί στον χειρισμό σύνθετων ποινικών – οικονομικών υποθέσεων με διασυνοριακά στοιχεία, υποθέσεων διαφθοράς, νομιμοποίησης εσόδων και ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων, εσωτερικών ερευνών, έκδοσης και αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής. Είναι μέλος του ΔΣΑ (2009), της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων και της Fair Trials International. Έχει δημοσιεύσεις σε θέματα ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων, νομιμοποίησης εσόδων, ευρωπαϊκού ποινικού δικονομικού δικαίου. Σπούδασε νομικά στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (LL.B. – LL.M.).

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ 


Χρήσιμες Πληροφορίες

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

Όπου υπάρχει ένδειξη εκπτώσεων για ειδικές κατηγορίες (φοιτητές, ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι και δικαστικοί λειτουργοί) ή άλλες έχουν ισχύ για Online εγγραφές μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στο site www.nb.org

Ειδικότερα στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας

Πολιτική ακυρώσεων

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό (10 εργάσιμες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου) στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 10 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 5 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

Φυσική Παρουσία (Δια Ζώσης)

Η παρακολούθηση των σεμιναρίων με φυσική παρουσία οργανώνεται σε υπερσύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας εξοπλισμένες με οπτικοακουστικά μέσα τελευταίας τεχνολογίας στις εγκαταστάσεις της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (Αθήνα, Μαυρομιχάλη 23), σε απόσταση 200 μέτρων από την οδό Ακαδημίας και το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

Βίντεο (On-demand)

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα edu.nb.org παρέχει την δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων από το χώρο σας μέσω Η/Υ ή laptop με μία απλή σύνδεση Internet.

Βίντεο (Live Streaming)

Ίσες ευκαιρίες παρακολούθησης για τους υποψήφιους σε όλη την επικράτεια. Aπευθείας σύνδεση του εκπαιδευόμενου μέσω internet από τον χώρο του εκπαιδευόμενου με μοναδική προϋπόθεση τη χρήση Η/Υ ή laptop και τη σύνδεσή του με μια απλή γραμμή ADSL. Ενεργή - διαδραστική συμμετοχή του εκπαιδευόμενου την ώρα της διεξαγωγής του μαθήματος με δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων γραπτά ή προφορικά και ταυτόχρονη λήψη απάντησης από τον εισηγητή, σαν να είναι ο εκπαιδευόμενος φυσικά παρών.
Back to Top