Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ


Σύμφωνα με την ΕΣΔΑ και το ενωσιακό δίκαιο

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 20.3€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 58,00 € Ειδική Τιμή 49,30 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17126
Καββαδά Δ.
Φλογαΐτης Σ., Φορτσάκης Θ.
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Φορτσάκης Θ.

Η μονογραφία «Η Προστασία των Περιουσιακών Δικαιωμάτων του Αναδόχου Δημοσίας Συμβάσεως» αποσκοπεί στο να καταδείξει ότι η νομική θέση του αναδόχου δημόσιας σύμβασης και ειδικότερα η παρεχόμενη σε αυτόν δικαστική προστασία προσλαμβάνουν νέο περιεχόμενο υπό την επίδραση του Ενωσιακού Δικαίου και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ). Προς το σκοπό αυτό η συγγραφέας μελετά καταρχήν την ενωσιακή νομοθεσία και την ΕΣΔΑ, όπως αυτές ερμηνεύονται και εφαρμόζονται από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ), αντίστοιχα, σχετικά με την εκτέλεση της δημόσιας σύμβασης και τον τρόπο διαμόρφωσης των περιουσιακών δικαιωμάτων του αναδόχου στο στάδιο αυτό. Πρόκειται για δικαιώματα τα οποία αφορούν όλο το φάσμα από την αξίωση του αναδόχου για καταβολή της αμοιβής από την εκτέλεση της σύμβασης ή από πρόσθετες εργασίες μέχρι αξιώσεις αποζημίωσης λόγω πρόωρης ή μη λύσης της σύμβασης ή μη προσήκουσας εκτέλεσής της. Συγχρόνως, η συγγραφέας μελετά τη νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων σχετικά με το στάδιο εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης, τις συνέπειες στα δικαιώματα του αναδόχου και τις δυνατότητες ικανοποίησης των οικονομικών αξιώσεών του. Με τον τρόπο αυτόν επιτυγχάνεται αφενός η συγκριτική επισκόπηση της σχετικής νομολογίας του ΕΔΔΑ και του ΔΕΕ και αφετέρου η διαπίστωση των επιδράσεων της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και νομολογίας στη διαμόρφωση της ελληνικής έννομης τάξης. Ειδικότερα, αναλύονται επιμέρους ζητήματα που αφορούν το δεδικασμένο και την εκτελεστότητα των σχετικών αποφάσεων του ΕΔΔΑ και του ΔΕΕ, τον τρόπο υπεισέλευσής τους στην εθνική έννομη τάξη, μέσω της συμμόρφωσης του εθνικού δικαστή και της διοίκησης, καθώς και τις συνέπειές τους ως προς την πραγματική δυνατότητα προστασίας των περιουσιακών δικαιωμάτων του αναδόχου και ικανοποίησης των οικονομικών του αξιώσεων από την εκτέλεση της σύμβασης.

Στο πλαίσιο της έρευνάς της, η συγγραφέας αναδεικνύει ιδίως τα εξής κρίσιμα ερωτήματα: α) Ο ανάδοχος δημόσιας σύμβασης, εκτός από τη δικαστική προστασία που του παρέχεται από την εθνική έννομη τάξη, έχει μια περαιτέρω δυνατότητα ουσιαστικής και αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώπιον του ΕΔΔΑ ή του ΔΕΕ; β) Τι συμβαίνει όταν και τα δύο ευρωπαϊκά δικαστήρια έχουν εκδώσει αποφάσεις επί νομικού ζητήματος που αφορά στην ικανοποίηση οικονομικών αξιώσεων του αναδόχου δημόσιας σύμβασης σε μια συγκεκριμένη υπόθεση; γ) Διαμορφώνονται, στο πλαίσιο εκτέλεσης δημόσιας σύμβασης, νέες δυνατότητες προστασίας του αναδόχου σε υπερεθνικό επίπεδο, ενόψει μελλοντικής θεσμικής διασύνδεσης του ΕΔΔΑ και του ΔΕΕ ή με βάση το Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Το έργο απευθύνεται σε όλους τους δικηγόρους και τους νομικούς της πράξης και συνοδεύεται από εύχρηστο αλφαβητικό ευρετήριο.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. VII
A. Εισαγωγή Σελ. 1
Β. Στόχοι-Ερευνητικά ερωτήματα της διατριβής Σελ. 3
Γ. Δομή-Μεθοδολογία Σελ. 4
Δ. Ορολογικές διευκρινίσεις Σελ. 7
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Σελ. 9
Η ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΣΔΑ ΚΑΙ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΔΔΑ Σελ. 9
1. Η εφαρμογή της ΕΣΔΑ στο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων Σελ. 9
2. Γενικές παρατηρήσεις επί της ανωτέρω νομολογίας του ΕΔΔΑ Σελ. 41
3. Επιμέρους ζητήματα σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 6 ΕΣΔΑ στο πεδίο των δημοσίων συμβάσεων Σελ. 42
4. Η εφαρμογή του άρθρου 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ στις δημόσιες συμβάσεις Σελ. 51
Κεφάλαιο 2 Σελ. 71
5. Οι υποθέσεις δημοσίων συμβάσεων κατά το ενωσιακό δίκαιο - Παρουσίαση της σχετικής νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 71
6. Η περίπτωση τροποποίησης της δημόσιας σύμβασης και η προστασία των οικονομικών δικαιωμάτων του αναδόχου κατά το ενωσιακό δίκαιο Σελ. 86
7. Η εφαρμογή διατάξεων του Αστικού Κώδικα στις διοικητικές συμβάσεις και το δικαίωμα αποζημίωσης του αναδόχου δημόσιας σύμβασης Σελ. 100
8. Η κήρυξη του αναδόχου δημοσίας συμβάσεως ως έκπτωτου και η διασφάλιση της προστασίας του ανταγωνισμού Σελ. 112
9. Η αποζημίωση του αναδόχου δημόσιας σύμβασης σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης κατά το ελληνικό δίκαιο Σελ. 120
10. Το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής κατά το ενωσιακό δίκαιο Σελ. 135
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ Σελ. VII
Κεφάλαιο 1 Σελ. 139
Η ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΔΔΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΕΕ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Σελ. 139
1. Το δεδικασμένο και η εκτελεστότητα των αποφάσεων στο νομικό σύστημα της ΕΣΔΑ και σε αυτό του ενωσιακού δικαίου Σελ. 139
2. Η συμμόρφωση του εθνικού δικαστή προς τη νομολογία του ΕΔΔΑ και του ΔΕΕ, ως μέσο προστασίας των περιουσιακών δικαιωμάτων του αναδόχου δημοσίας συμβάσεως Σελ. 198
Κεφάλαιο 2 Σελ. 309
ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΔΔΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΕΕ Σελ. 309
3. Η διαφορά στην αποτελεσματικότητα της δικαστικής προστασίας του ΕΔΔΑ και ΔΕΕ ως προς την ικανοποίηση των οικονομικών αξιώσεων του αναδόχου δημοσίας συμβάσεως: υπαρκτό ή υποθετικό ζήτημα Σελ. 309
4. Η αλληλεπίδραση μεταξύ ΔΕΕ και ΕΔΔΑ ως προς τη δικαστική προστασία του αναδόχου δημοσίας συμβάσεως Σελ. 355
5. Η προστασία των περιουσιακών δικαιωμάτων του αναδόχου με βάση το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ Σελ. 370
Συμπεράσματα - Καταληκτικές παρατηρήσεις Σελ. 377
Βιβλιογραφία Σελ. 385
Νομολογία Σελ. 401
Αλφαβητικό ευρετήριο Σελ. 409
Back to Top