Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ


Ερμηνεία κατ’ άρθρο του ν 4412/2016, όπως ισχύει μετά τον Ν 4782/2021

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 19.05€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 53,00 € Ειδική Τιμή 45,05 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18471
Μητκίδης Χ.
Αποκτήστε τη συνδυαστική προσφορά
 • Αγοράζονται συχνά μαζί
  Βιβλίο (Έντυπο)
  Τιμή 74,00 €
  X1
  ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
  +
  Βιβλίο (Έντυπο)
  Τιμή 53,00 €
  X1
  Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ
  =
  Σύνολο: -25%

  95,25 € 127,00 €

Το βιβλίο «Σύμβαση Εκτέλεσης Δημοσίου Έργου» συνιστά κατ’ άρθρο ερμηνεία και νομολογία της Κωδικοποίησης Δημοσίων Έργων. Με τον Ν 4412/2016, τίθεται ένα ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις γενικότερα και όχι μόνο για τα δημόσια έργα, όπως ισχύει μετά τον Ν 4782/2021. Η ερμηνεία στηρίζεται στην υφιστάμενη νομολογία, η οποία παρατίθεται με τις σημαντικότερες σκέψεις της απόφασης αυτούσιες ή ελαφρώς αλλοιωμένες, ενώ σε περιπτώσεις, που δεν υπάρχει νομολογία, παρατίθεται η άποψη του συγγραφέα. Το έργο είναι απλό και εύκολο στη δομή, τη χρήση και την κατανόησή του, αποτελεί ένα αποτελεσματικό βοήθημα στην προσέγγιση αλλά και στην εμβάθυνση της νομοθεσίας των δημοσίων έργων.

Περιεχόμενα
Πρόλογος Σελ. IX
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Ιστορικά στοιχεία Σελ. 1
2. Οι συμβάσεις δημοσίων έργων, ως τμήμα του διοικητικού δικαίου Σελ. 2
3. Η αρχή της νομιμότητας στη δράση της διοίκησης Σελ. 3
4. Η έννοια της δημόσιας σύμβασης Σελ. 5
5. Οι δημόσιες συμβάσεις στους εξαιρούμενους τομείς Σελ. 6
6. Το κατώφλι εφαρμογής των Οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις Σελ. 8
7. Η εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου σε συμβάσεις κάτω των κατωφλίων Σελ. 9
8. Σημασία της εφαρμογής του ευρωπαϊκού δικαίου Σελ. 10
9. Έννομη προστασία σε περίπτωση παραβίασης του ευρωπαϊκού δικαίου Σελ. 11
10. Η διαχείριση της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης στις δημόσιες συμβάσεις Σελ. 13
11. Πεδίο εφαρμογής του Ν 4412/2016 Σελ. 15
12. Ο καταργηθείς Ν 3369/2008 Σελ. 16
13. Διάκριση της σύμβασης έργου από τις λοιπές δημόσιες συμβάσεις Σελ. 18
Α. Η διάκριση του έργου από την σύμβαση παροχής υπηρεσιών Σελ. 19
Β. Διάκριση της σύμβασης έργου από τη σύμβαση προμήθειας - οι μεικτές συμβάσεις Σελ. 21
14. Έννοια του δημόσιου τομέα Σελ. 25
15. Εξαιρέσεις από την εφαρμογή της νομοθεσίας δημοσίων έργων - Συμβάσεις «ήσσονος αξίας» Σελ. 27
16. Εκτέλεση δημοσίου έργου από ιδιώτες Σελ. 29
17. Ορισμοί του δικαίου των δημοσίων έργων Σελ. 30
18. Εργοδότης ή κύριος του έργου Σελ. 30
19. Φορέας κατασκευής Σελ. 32
20. Προϊσταμένη Αρχή Σελ. 33
21. Διευθύνουσα Υπηρεσία Σελ. 34
22. Σύμβαση κατασκευής Σελ. 35
23. Τεχνικό Συμβούλιο Σελ. 35
24. Η έννοια της αναθέτουσας αρχής στο ευρωπαϊκό δίκαιο Σελ. 36
25. Εκτέλεση δημοσίου έργου με αυτεπιστασία Σελ. 37
26. Η εφαρμογή του Ν 4412/2016 Σελ. 39
27. Η εφαρμογή του Ν 4782/2021 Σελ. 39
Β. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ
ΜΕΡΟΣ Β ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ 1 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΈΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Ι
Άρθρο 135. Υπογραφή σύμβασης Σελ. 43
28. Έννοια σύναψης της σύμβασης – Συνέπειες Σελ. 45
29. Προσυμβατική ευθύνη της αναθέτουσας αρχής Σελ. 48
30. Η ακύρωση της πράξης ανάθεσης, μετά την σύναψη της σύμβασης Σελ. 51
31. Η συμπληρωματική εφαρμογή του Αστικού Κώδικα Σελ. 54
Α. Άκυρη σύμβαση – Αδικαιολόγητος πλουτισμός Σελ. 54
Β. Εφαρμογή των ρητρών των άρθρων 200 και 288 Α.Κ. Σελ. 55
32. Η υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού Σελ. 57
33. Η κατάθεση εγγύησης καλής εκτέλεσης Σελ. 61
34. Η εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου κατά την εκτέλεση της σύμβασης Σελ. 66
ΤΜΗΜΑ II ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ
ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Άρθρο 136. Διοίκηση του έργου - Παρακολούθηση και επίβλεψη Σελ. 68
35. Η διοίκηση του έργου Σελ. 72
36. Οι τροποποιήσεις του άρθρου 136 με το Ν 4782/2021 Σελ. 72
37. Κατάργηση της Επιτροπής Παραλαβής Αφανών Εργασιών Σελ. 74
38. Οι λοιπές διατάξεις του άρθρου Σελ. 74
39. Οι βασικοί μελετητές του έργου ως τεχνικοί σύμβουλοι Σελ. 79
40. Ανακεφαλαιωτικές εκθέσεις της Δ.Υ. για την εξέλιξη του έργου Σελ. 80
41. Διαπίστωση πραγματικών περιστατικών Σελ. 81
Άρθρο 136Α. Διοίκηση του έργου - Παρακολούθηση και επίβλεψη έργων κάτω των ορίων - Μητρώο επιβλεπόντων ελεγκτών μηχανικών Σελ. 81
42. Ο ορισμός επιβλέποντα ελεγκτή μηχανικού Σελ. 82
Άρθρο 137. Υπερημερία κυρίου του έργου Σελ. 82
43. Υπερημερία εργοδότη Σελ. 83
44. Η όχληση του αναδόχου Σελ. 85
45. Η έννοια των θετικών ζημιών Σελ. 88
46. Ο υπολογισμός των θετικών ζημιών από σταλίες εξοπλισμού Σελ. 90
Άρθρο 138. Γενικές υποχρεώσεις αναδόχου Σελ. 90
47. Η κατασκευή του έργου σύμφωνα με τη μελέτη Σελ. 94
48. Οι τροποποιήσεις του άρθρου με το Ν 4782/2021 Σελ. 96
49. Ανάθεση της σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης υποψήφιο Σελ. 97
50. Τροποποίηση της σύμβασης κατόπιν εντολής της αναθέτουσας αρχής Σελ. 98
51. Άλλες γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου Σελ. 102
52. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων Σελ. 106
Άρθρο 139. Διεύθυνση έργου από την πλευρά του αναδόχου Σελ. 107
53. Διεύθυνση του έργου από τον ανάδοχο Σελ. 107
Άρθρο 140. Υποχρεώσεις μελών αναδόχου κοινοπραξίας Σελ. 108
54. Υποχρεώσεις αναδόχου κοινοπραξίας Σελ. 108
Άρθρο 141. Πειθαρχικές ευθύνες διοικητικών οργάνων Σελ. 110
55. Πειθαρχική ευθύνη διοικητικών οργάνων Σελ. 111
Άρθρο 142. Ψηφιακό αρχείο βαθμολόγησης Σελ. 112
56. Ψηφιακό αρχείο βαθμολόγησης («βαθμονόμιο») Σελ. 113
Άρθρο 143. Κοινοποίηση στον ανάδοχο - Εκπροσώπηση Σελ. 113
57. Κοινοποιήσεις προς τον ανάδοχο Σελ. 114
Άρθρο 144. Σύμπραξη του μελετητή στην κατασκευή - Πρόσθετες εγγυήσεις - Ευθύνη Σελ. 115
58. Η συμπλήρωση ή και τροποποίηση της εγκεκριμένης μελέτης του έργου Σελ. 117
59. Ασφάλιση του έργου Σελ. 119
Άρθρο 145. Χρονοδιάγραμμα κατασκευής - Πειθαρχικό αδίκημα Σελ. 121
60. Χρονοδιάγραμμα του έργου Σελ. 122
Άρθρο 146. Ημερολόγιο του έργου Σελ. 123
61. Ημερολόγιο του έργου Σελ. 124
Άρθρο 147. Προθεσμίες Σελ. 125
62. Γενικά – Ο χρόνος εκτέλεσης του έργου Σελ. 127
63. Είδη προθεσμιών Σελ. 128
64. Οριακή προθεσμία Σελ. 129
65. Παράταση προθεσμιών Σελ. 132
66. Η λήξη των προθεσμιών της σύμβασης, χωρίς περάτωση του έργου Σελ. 134
Άρθρο 148. Ποινικές ρήτρες για παραβίαση προθεσμιών έργου Σελ. 136
67. Ποινικές ρήτρες Σελ. 137
Άρθρο 149. Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ) Σελ. 139
68. Πρόσθετη καταβολή (πριμ) – Οι τροποποιήσεις με το Ν 4782/2021 Σελ. 139
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ -ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Άρθρο 150. Προκαταβολές Σελ. 142
69. Οι τροποποιήσεις του άρθρου με το Ν 4782/2021 Σελ. 144
70. Η χορήγηση προκαταβολής κατά τα λοιπά Σελ. 145
Άρθρο 151. Επιμετρήσεις Σελ. 147
71. Επιμετρήσεις του έργου – Οι τροποποιήσεις του Ν 4782/2021 Σελ. 150
72. Οι τροποποιήσεις ως προς τις αφανείς εργασίες Σελ. 153
73. Οι τροποποιήσεις ως προς την τελική επιμέτρηση Σελ. 153
74. Η επιμέτρηση των εργασιών κατά το προϊσχύσαν δίκαιο Σελ. 154
75. Οι επιμετρήσεις μετά το Ν 4070/2012 Σελ. 158
76. Τα Πρωτόκολλα Παραλαβής Αφανών Εργασιών (ΠΠΑΕ) Σελ. 160
77. Η τελική επιμέτρηση Σελ. 161
Άρθρο 152. Λογαριασμοί Σελ. 166
78. Η καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος Σελ. 169
79. Οι τροποποιήσεις του Ν 4782/2021 Σελ. 171
80. Η σύνταξη και έγκριση του λογαριασμού πληρωμής Σελ. 172
81. Η έγκριση του λογαριασμού Σελ. 174
82. Προτελικός και τελικός λογαριασμός Σελ. 179
83. Η εξόφληση του εντάλματος πληρωμής Σελ. 179
84. Οι κρατήσεις των «δεκάτων» Σελ. 182
85. Η έκδοση διαταγής πληρωμής Σελ. 183
86. Υπερημερία του εργοδότη περί την εξόφληση του λογαριασμού Σελ. 185
87. Η σχέση μεταξύ συμπληρωματικής σύμβασης, επιμέτρησης και πιστοποίησης Σελ. 192
88. Κατάσχεση και εκχώρηση του εργολαβικού ανταλλάγματος Σελ. 194
Άρθρο 153. Αναθεωρητική περίοδος για τις βασικές τιμές ημερομισθίων, υλικών, μισθωμάτων και μηχανημάτων Σελ. 198
89. Η αναθεώρηση των τιμών Σελ. 203
Άρθρο 154. Απολογιστικές εργασίες Σελ. 207
90. Εκτέλεση έργου κατά το απολογιστικό σύστημα Σελ. 208
Άρθρο 155. Επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες, οι οποίες εκτελούνται πριν από την έγκριση του Α.Π.Ε. Σελ. 213
91. Επείγουσες πρόσθετες εργασίες Σελ. 213
Άρθρο 156. Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους. Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες - Εξουσιοδοτικές διατάξεις Σελ. 215
92. Γενικές παρατηρήσεις – η τροποποίηση του Ν 4782/2021 Σελ. 219
93. Συμπληρωματικές εργασίες Σελ. 224
94. Η τροποποίηση των συμβάσεων πριν το Ν 2372/1996 Σελ. 234
95. Η διαδικασία έγκρισης του ΑΠΕ και σύναψης της συμπληρωματικής σύμβασης Σελ. 237
96. Ο Κανονισμός Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών Σελ. 239
97. Η αυτοδίκαιη έγκριση των ΑΠΕ Σελ. 241
98. Το όριο του 50% της αρχικής συμβατικής δαπάνης Σελ. 242
99. Αναδρομική σύναψη συμπληρωματικών συμβάσεων Σελ. 243
100. Το κονδύλιο των απροβλέπτων δαπανών Σελ. 246
101. Ανάλωση της «επί έλασσον δαπάνης» Σελ. 248
Άρθρο 157. Βλάβες στα έργα - Αποζημιώσεις Σελ. 251
102. Βλάβες του έργου - η τροποποίηση με το Ν 4782/2021 Σελ. 253
103. Η διαδικασία δήλωσης βλάβης από ανωτέρα βία Σελ. 254
104. Οι λοιπές διατάξεις του άρθρου Σελ. 257
Άρθρο 158. Ποιότητα στα δημόσια έργα. – Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.) Σελ. 258
105. Η ποιότητα του έργου Σελ. 259
106. Οι ποιοτικοί έλεγχοι του ΕΣΠΕΛ Σελ. 261
107. Το Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ) Σελ. 262
Άρθρο 159. Ακαταλληλότητα υλικών - Ελαττώματα - Παράλειψη συντήρησης Σελ. 263
108. Οι τροποποιήσεις του άρθρου 159 με το Ν 4782/2021 Σελ. 264
109. Έλεγχος και παραλαβή των υλικών εκτέλεσης του έργου Σελ. 265
110. Ελαττώματα του έργου - διαδικασία αποκατάστασης Σελ. 266
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Άρθρο 160. Έκπτωση αναδόχου Σελ. 272
111. Η έκπτωση του αναδόχου - Οι τροποποιήσεις του Ν 4782/2021 Σελ. 276
112. Η έκπτωση του αναδόχου – Γενικές παρατηρήσεις Σελ. 277
113. Διαδικασία και συνέπειες της έκπτωσης Σελ. 279
114. Η παραλαβή του εκτελεσθέντος έργου Σελ. 283
115. Η ανάθεση του υπολειπόμενου έργου Σελ. 284
Άρθρο 161. Διακοπή εργασιών - Διάλυση της σύμβασης Σελ. 286
116. Η διάλυση της σύμβασης Σελ. 288
117. Οι τροποποιήσεις του άρθρου 161 με το Ν 4782/2021 Σελ. 288
118. Διάλυση της σύμβασης, προϋποθέσεις και διαδικασία Σελ. 289
Άρθρο 162. Ματαίωση διάλυσης Σελ. 297
119. Η ματαίωση της διάλυσης της σύμβασης Σελ. 297
Άρθρο 163. Αποζημίωση αναδόχου λόγω διάλυσης της σύμβασης Σελ. 299
120. Συνέπειες της διάλυσης της σύμβασης Σελ. 299
Άρθρο 164. Υποκατάσταση Σελ. 301
121. Υποκατάσταση ή εκχώρηση του έργου Σελ. 302
122. Οι τροποποιήσεις του νέου άρθρου 164 Σελ. 303
123. Η υποκατάσταση πριν το Ν 4782/2021 Σελ. 304
ΕΝΟΤΗΤΑ 4 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ - ΠΤΩΧΕΥΣΗ - ΘΑΝΑΤΟΣ
Άρθρο 165. Υπεργολαβία κατά την εκτέλεση - Εγκεκριμένος υπεργολάβος - Κατασκευαστική κοινοπραξία Σελ. 308
124. Οι νέες ρυθμίσεις του άρθρου 165 Σελ. 310
125. Υπεργολαβία – έννοια, όροι σύναψης και συνέπειες Σελ. 310
126. Η κατασκευαστική κοινοπραξία Σελ. 314
Άρθρο 166. Όροι και διαδικασία υπεργολαβίας Σελ. 316
127. Η διαδικασία έγκρισης της υπεργολαβίας Σελ. 318
Άρθρο 167. Πτώχευση, θάνατος Σελ. 318
128. Πτώχευση του αναδόχου Σελ. 319
129. Θάνατος του αναδόχου Σελ. 320
ΕΝΟΤΗΤΑ 5 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Άρθρο 168. Βεβαίωση περάτωσης εργασιών Σελ. 321
130. Βεβαίωση περάτωσης του έργου - οι τροποποιήσεις του Ν 4782/2021 Σελ. 322
131. Η διαδικασία έκδοσης της βεβαίωσης περάτωσης Σελ. 323
Άρθρο 169. Διοικητική παραλαβή για χρήση Σελ. 326
132. Η διοικητική παραλαβή για χρήση Σελ. 326
Άρθρο 170. Ενιαίο Σύστημα Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών (ΕΣΤΙΜ-ΤΕΜ) Σελ. 327
133. Η οργάνωση Ενιαίου Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων Σελ. 328
Άρθρο 171. Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης των έργων Σελ. 329
134. Εγγύηση του έργου - οι τροποποιήσεις του Ν 4782/2021 Σελ. 330
135. Η συντήρηση του έργου Σελ. 331
Άρθρο 172. Παραλαβή Σελ. 332
136. Η παραλαβή του έργου – οι τροποποιήσεις με το Ν 4782/2021 Σελ. 335
137. Έννοια και διαδικασία της παραλαβής των έργων Σελ. 337
138. Η προσωρινή παραλαβή Σελ. 338
139. Λειτουργία και αρμοδιότητες της Επιτροπής Παραλαβής Σελ. 343
140. Η έγκριση του πρωτοκόλλου Σελ. 345
141. Η οριστική παραλαβή του προϊσχύσαντος άρθρου 172 Σελ. 349
142. Συνέπειες της παραλαβής του έργου Σελ. 350
Άρθρο 173. Απόσβεση δικαιωμάτων αναδόχου Σελ. 352
143. Απόσβεση δικαιωμάτων αναδόχου Σελ. 352
ΕΝΟΤΗΤΑ 6 ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Άρθρο 174. Διοικητική επίλυση συμβατικών διαφορών Σελ. 353
144. Γενικές παρατηρήσεις Σελ. 355
145. Ένσταση Σελ. 357
146. Η άσκηση της ένστασης Σελ. 363
147. Η απόφαση επί της ένστασης Σελ. 365
148. Η εισήγηση της υπηρεσίας και η συζήτηση στο Τεχνικό Συμβούλιο Σελ. 366
149. Απόρριψη ένστασης – προσφυγή στο εφετείο Σελ. 368
150. Η ένσταση και η αίτηση θεραπείας κατά το προϊσχύσαν δίκαιο Σελ. 368
Άρθρο 175. Δικαστική επίλυση διαφορών Σελ. 372
151. Δικαστική επίλυση των διαφορών Σελ. 374
152. Η εκτέλεση των αποφάσεων του Εφετείου Σελ. 383
153. Άσκηση αγωγής στα πλαίσια εκτέλεσης δημοσίου έργου Σελ. 386
154. Η άσκηση αίτησης αναίρεσης Σελ. 388
Άρθρο 176. Διαιτητική επίλυση διαφορών Σελ. 390
155. Οι τροποποιήσεις του άρθρου 175 με το Ν 4782/2021 Σελ. 391
156. Η διαιτητική επίλυση των διαφορών Σελ. 392
Ενδεικτική Βιβλιογραφία Σελ. 395
Ευρετήριο Αποφάσεων Σελ. 397
Ευρετήριο Όρων Σελ. 413
Back to Top