Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2024Βιντεοσκοπημένο

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΡΙΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ

Ενώσεις προσώπων - Κοινοπραξίες - Δάνεια εμπειρία – Υπεργολαβία

Εισηγητές: Σειραδάκης Μ.

Το αντικείμενο του σεμιναρίου καλύπτει όλο το φάσμα των ζητημάτων που ανακύπτουν με αφορμή την από κοινού συμμετοχή οικονομικών φορέων σε δημόσιους διαγωνισμούς, είτε πρόκειται για κοινή συμμετοχή εν στενή εννοία (stricto sensu), όπως στην περίπτωση της ένωσης προσώπων και των κοινοπρακτικών σχημάτων είτε πρόκειται για έναν και μόνο συμμετέχοντα οικονομικό φορέα, ο οποίος όμως προτίθεται να στηριχθεί στις ικανότητες τρίτου φορέα για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής είτε προτίθεται να αναθέσει εξ ολοκλήρου την εκτέλεση μέρους της σύμβασης σε τρίτο φορέα, οπότε πλέον γίνεται λόγος για υπεργολαβική ανάθεση. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην αποσαφήνιση των ορίων μεταξύ των δύο τελευταίων θεσμών, μέσα και από την ανάλυση των πρόσφατων αποφάσεων της ΕΑΔΗΣΥ, των Διοικητικών Εφετείων και του ΣτΕ.

 • Η ένωση προσώπων
  ▶ Προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής και πλήρωση κριτηρίων ποιοτικής επιλογής. Η εκπροσώπηση της ένωσης ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. Η αλληλέγγυα και εις ολόκληρον ευθύνη των μελών της
  ▶ Η σχέση της ένωσης με έτερους θεσμούς συμμετοχικής παρουσίας
 • Η Κοινοπραξία
  ▶ Νομική φύση και δικονομική υπόσταση της κοινοπραξίας
  ▶ Σύσταση και νόμιμη συμμετοχή της σε διαγωνισμό. Διάκριση από την ένωση προσώπων
  ▶ Ειδικές περιπτώσεις μεταβολής στη σύνθεσή της κατά το προσυμβατικό στάδιο και μετά την υπογραφή της σύμβασης
 • Η στήριξη στις ικανότητες τρίτου φορέα με τη μορφή της «δάνειας εμπειρίας»
  ▶ Η έννοια του τρίτου, δανείζοντος εμπειρία, οικονομικού φορέα
  ▶ Προϋποθέσεις και όροι προσφυγής στις ικανότητες τρίτου οικονομικού φορέα. Μεμονωμένη και σωρευτική επίκληση των ικανοτήτων τρίτων φορέων για την κάλυψη των κριτηρίων επιλογής. Η διαδοχική στήριξη στις ικανότητες τρίτου φορέα. Απαγορεύσεις και περιορισμοί στη χρήση του θεσμού
  ▶ Ανάλυση της πρόσφατης νομολογίας του ΔΕΕ και των ελληνικών Δικαστηρίων. Το ζήτημα της σχέσης της δάνειας εμπειρίας με την υπεργολαβική ανάθεση
 • Υπεργολαβία
  ▶ Έννοια και νομική φύση της υπεργολαβίας. Διάκριση από συγγενείς έννοιες. Δυνητική και υποχρεωτική υποβολή Ε.Ε.Ε.Σ. για τον υπεργολάβο. Περιπτώσεις δυνητικής και υποχρεωτικής αντικατάστασής του
  ▶ Όροι και προϋποθέσεις υπεργολαβική ανάθεσης σε τρίτο οικονομικό φορέα. Η διαδοχική υπεργολαβική ανάθεση. Νόμιμοι και θεμιτοί περιορισμοί στη δυνατότητα υπεργολαβικής ανάθεσης μέρους της σύμβασης
  ▶ Η υπεργολαβία μέσα από τη νομολογία του ΔΕΕ. Σημεία επαφής, σημεία τριβής και οι ουσιώδεις διαφορές της με τη δάνεια εμπειρία

Το Σεμινάριο απευθύνεται κατά κύριο λόγο στα νομικά τμήματα και στα τμήματα προμηθειών/διαγωνισμών οικονομικών φορέων του ιδιωτικού τομέα (εταιρείες, επιχειρήσεις), οι οποίοι λαμβάνουν μέρος σε δημόσιες διαγωνιστικές διαδικασίες, όπως αυτές διεξάγονται σύμφωνα με τον Ν 4412/2016, αλλά και στα αντίστοιχα τμήματα αναθετουσών αρχών και αναθετόντων φορέων, οι οποίοι διεξάγουν διαγωνισμούς με το ίδιο θεσμικό πλαίσιο, καθώς και σε δικηγορικά γραφεία και νομικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των δημοσίων διαγωνισμών.

Μιχάλης Π. Σειραδάκης

Ο Μιχάλης Π. Σειραδάκης, είναι Δικηγόρος και συνιδρυτής της δικηγορικής εταιρείας MSCK Law Office. Από το έτος 2013 είναι πιστοποιημένος εισηγη¬τής στο πρόγραμμα Ο.Α.Ε.Δ.-Λ.Α.Ε.Κ., ενώ το έτος 2023 ενεγράφη στο Μη¬τρώο Ελλήνων Διδασκόντων Κολλεγίων του Υπουργείου Παιδείας και Θρη¬σκευμάτων. Επίσης από το καλοκαίρι του 2017 και μέχρι τον Μάιο του 2021 διετέλεσε μέλος της ΑΕΠΠ. Κατέχει δύο μεταπτυχιακούς τίτλους, ο πρώτος από το τμήμα Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη¬νών με ειδίκευση στο «Εμπορικό και Εταιρικό Δίκαιο» και ο δεύτερος από το King’s College of London με ειδίκευση στο «International Business Law», ενώ από τον Ιούλιο του 2018 είναι Υποψήφιος Διδάκτωρ Νομικής με θέμα της διδακτορικής του διατριβής «Η συμμετοχική παρουσία τρίτων στους δη¬μόσιους διαγωνισμούς. Ένωση Προσώπων & Κοινοπραξία, Δάνεια Εμπειρία & Υπεργολαβία». Τέλος, κάθε χρόνο διεξάγει σειρά σεμιναρίων στο δίκαιο των δημόσιων συμβάσεων, ενώ δημοσιεύει σε τακτική βάση και σχετικές μελέτες του σε νομικά περιοδικά.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία ενεργοποιείται με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του προγράμματος.

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 20419
4 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Σειραδάκης Μ.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 140,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Ενώσεις προσώπων - Κοινοπραξίες - Δάνεια εμπειρία – Υπεργολαβία

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΡΙΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 20419
4 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Σειραδάκης Μ.
Back to Top