Η ΣΤΕΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΔΟΧΗ ΧΡΕΟΥΣ

  • Γενικά χαρακτηριστικά
  • Νομική φύση
  • Προϋποθέσεις κύρους
  • Αποτελέσματα
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 37,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 37,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 14210
Καλαβρός Α.
Αντικείμενο του βιβλίου «Η στερητική αναδοχή χρέους» είναι η διερεύνηση της νομικής φύσης, των προϋποθέσεων ισχύος και των εννόμων συνεπειών της σύμβασης στερητικής αναδοχής χρέους. Επίσης, γίνεται αναφορά στις συνηθέστερες στην πράξη περιπτώσεις στερητικής αναδοχής χρέους που γεννώνται εκ του νόμου.
Ο θεσμός της στερητικής αναδοχής χρέους κατʼ ΑΚ 471 επ. αποτελεί το συμμετρικό αντίστοιχο της εκχώρησης απαίτησης κατʼ ΑΚ 455 επ. Με τη στερητική αναδοχή χρέους μεταβάλλεται το πρόσωπο του οφειλέτη χωρίς να μεταβάλλεται το περιεχόμενο της παροχής. Οι σύγχρονες συναλλακτικές συνθήκες καθιστούν επίκαιρο τον θεσμό της στερητικής αναδοχής χρέους και αναδεικνύουν τα οικονομικά πλεονεκτήματά του, αφού με την στερητική αναδοχή διασώζεται η απόδοση της παροχής, με την είσοδο νέου προσώπου στη σχέση, χωρίς τον εγκλωβισμό των δυνάμεων του αρχικού οφειλέτη. Μάλιστα, η στερητική αναδοχή χρέους λειτουργεί προς την κατεύθυνση της τόνωσης της αγοράς, όταν συνιστά κατʼ ουσίαν μέθοδο έμμεσης χρηματοδότησης του οφειλέτη, αναγόμενη σε κορυφαίας απόδοσης χρηματοληπτικό εργαλείο με αμφίδρομα  ευεργετικά αποτελέσματα, τόσο για τον αναξιόχρεο οφειλέτη όσο και για την αγορά κεφαλαίων. Η στέρεη δομή της στερητικής αναδοχής χρέους υποδεικνύει ενίοτε λύσεις που θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμες στο πλαίσιο και άλλων μορφών συμβάσεων της σύγχρονης οικονομίας.
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ / ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΛΗΜΜΑΤΩΝ  
Ελληνικές Σελ. XV
Ξενόγλωσσες Σελ. XVIII
ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ  
§ 1. Η (οικονομική) λειτουργία της στερητικής αναδοχής χρέους Σελ. 1
§ 2. Αντικείμενο και διάρθρωση της μελέτης Σελ. 2
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ (ΣΤΕΡΗΤΙΚΗΣ) ΑΝΑΔΟΧΗΣ ΧΡΕΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  
§ 3. Ρωμαϊκό Δίκαιο 
Ι. Γενικά 
1. Η ενοχή ως προσωποπαγής έννομη σχέση Σελ. 5
2. Τρόποι κτήσης των εμπραγμάτων δικαιωμάτων Σελ. 6
ΙΙ. Μεταβολή στο πρόσωπο του οφειλέτη μέσω ανανέωσης (novatio) 
1. H μετακίνηση του χρέους μέσω ανανέωσης ως προϊόν σύγχυσης των εννοιών της ενοχής και της ευθύνης Σελ. 8
2. Μεταβολή στο πρόσωπο του οφειλέτη μέσω ανανέωσης χωρίς συμμετοχή του παλαιού οφειλέτη Σελ. 8
3. Ανανέωση υπό μορφή αποστολής (delegatio) Σελ. 9
4. Ανανέωση υπό μορφή επερώτησης (stipulatio) Σελ. 10
5. Η βούληση ανανέωσης (animus novandi) Σελ. 11
6. Οι έννομες συνέπειες της ανανέωσης Σελ. 13
ΙΙΙ. Σύνοψη Σελ. 15
§ 4. Οι εξελίξεις στον ευρωπαϊκό χώρο από τους νεότερους χρόνους μέχρι σήμερα Σελ. 16
Ι. Γαλλικό Δίκαιο Σελ. 17
ΙΙ. Γερμανικό Δίκαιο Σελ. 19
ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ  
Η ΣΤΕΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΔΟΧΗ ΧΡΕΟΥΣ ΣΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ 
§ 5. Η κατάταξη της στερητικής αναδοχής χρέους στο σύστημα του Ενοχικού Δικαίου 
Ι. Διάκριση μεταξύ στερητικής και σωρευτικής αναδοχής χρέους Σελ. 27
ΙΙ. 'Αλλες συγγενείς μορφές μεταβολής στο πρόσωπο του οφειλέτη 
1. Υπόσχεση ελευθέρωσης Σελ. 29
2. Μεταβίβαση συμβατικής σχέσης Σελ. 30
3. Εκποίηση ενυπόθηκου Σελ. 31
4. Μεταβίβαση ομάδας περιουσίας Σελ. 33
5. Εξουσιοδότηση προς ανάληψη υποχρέωσης Σελ. 36
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ 
§ 6. Ο ιδιόμορφος χαρακτήρας της στερητικής αναδοχής χρέους Σελ. 39
Ι. Η ταυτότητα του χρέους Σελ. 42
ΙΙ. Το ζήτημα της αιτίας Σελ. 45
ΙΙΙ. Η στερητική αναδοχή χρέους ως θεσμός ειδικής διαδοχής του ουσιαστικού δικαίου και οι εντεύθεν συνέπειες στο πεδίο της πολιτικής δικονομίας Σελ. 47
§ 7. Η στερητική αναδοχή χρέους ως διάθεση υπέρ τρίτου Σελ. 49
Ι. Η συστημική σχέση μεταξύ στερητικής αναδοχής χρέους και άφεσης χρέους Σελ. 50
ΙΙ. Η επενέργεια της στερητικής αναδοχής στον (επανα)καθορισμό των σχέσεων του οφειλέτη με τον αναδοχέα Σελ. 51
ΙΙΙ. Η προστασία του (αμέτοχου) οφειλέτη έναντι του αναδοχέα 
1. Περιεχόμενο και έκταση του αναγωγικού δικαιώματος 
α) Αποκλεισμός της αναγωγικής αξίωσης κατ' (αναλογική) εφαρμογή της ΑΚ 905 § 1 (: απαίτηση αχρεωστήτου) Σελ. 53
β) Περιορισμός της αναγωγικής αξίωσης κατ' αναλογική εφαρμογή των ΑΚ 908, 909 Σελ. 55
γ) Αναλογική εφαρμογή διατάξεων από το δίκαιο της εκχώρησης Σελ. 55
δ) Αναδοχή υποχρέωσης μη χρηματικής παροχής Σελ. 57
ε) Ο χρόνος γέννησης της αναγωγικής αξίωσης Σελ. 58
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΕΡΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΔΟΧΗΣ ΧΡΕΟΥΣ 
§ 8. Σύναψη και ελαττωματικότητα της σύμβασης στερητικής αναδοχής χρέους 
Ι. Ερμηνευτικά κριτήρια υπέρ της σύμβασης στερητικής αναδοχής χρέους Σελ. 59
ΙΙ. Η ακυρώσιμη σύμβαση στερητικής αναδοχής χρέους 
1. Πλάνη ως προς το περιεχόμενο της αναληφθείσας υποχρέωσης 
α) Ακύρωση δυνάμει της ΑΚ 140 (πλάνη στη δήλωση) Σελ. 66
β) Ακύρωση δυνάμει των ΑΚ 140, 142 (πλάνη ως προς τις ιδιότητες του πράγματος) Σελ. 70
γ) Αποκλεισμός του δικαιώματος ακύρωσης λόγω του εκποιητικού χαρακτήρα της στερητικής αναδοχής χρέους Σελ. 74
δ) Ειδικό ζήτημα: Αποκλεισμός του δικαιώματος ακύρωσης υπό το πρίσμα σύμβασης πώλησης αναδοχέα - οφειλέτη ή αναδοχέα - δανειστή Σελ. 75
2. Πλάνη ως προς τις ιδιότητες του αντικειμένου της οφειλόμενης παροχής Σελ. 77
§ 9. Ο τύπος της σύμβασης στερητικής αναδοχής χρέους 
Ι. Το άτυπο της δικαιοπραξίας Σελ. 79
ΙΙ. Ο εκούσιος (έγγραφος) τύπος Σελ. 80
ΙΙΙ. Αναλογική εφαρμογή διατάξεων για λόγους προστασίας ιδιωτικών συμφερόντων 
1. Τύπος της σύμβασης στερητικής αναδοχής χρέους υπό το πρίσμα της σχέσης οφειλέτη - δανειστή Σελ. 81
α) Προστασία του αναδοχέα από απερίσκεπτες πράξεις Σελ. 82
β) Εξασφάλιση σαφήνειας και διαφάνειας της σύμβασης στερητικής αναδοχής χρέους Σελ. 88
γ) Το εύρος της απαίτησης του τύπου Σελ. 90
2. Τύπος της σύμβασης στερητικής αναδοχής χρέους υπό το πρίσμα δωρεάς αναδοχέα - οφειλέτη ή αναδοχέα - δανειστή Σελ. 91
3. Τύπος της σύμβασης στερητικής αναδοχής χρέους υπό το πρίσμα του δικαίου προστασίας καταναλωτή Σελ. 92
α) Προϋποθέσεις για την αναλογική εφαρμογή διατάξεων από το δίκαιο προστασίας καταναλωτή 
(1) Ο αναδοχέας ως καταναλωτής Σελ. 93
(2) Ο δανειστής ως προμηθευτής Σελ. 96
β) Επέκταση της απαίτησης του τύπου επί τη βάσει (παρεπομένων) υποχρεώσεων ενημέρωσης του καταναλωτή Σελ. 98
IV. Συνέπειες μη τήρησης του τύπου - Δυνατότητες ίασης της ακυρότητας Σελ. 101
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
§ 10. Οι συνέπειες της σύμβασης στερητικής αναδοχής χρέους 
I. Γενικά Σελ. 105
ΙΙ. Απαλλαγή του οφειλέτη - Εξαιρέσεις Σελ. 106
1. Υπαναχώρηση του αναδοχέα από τη σύμβαση Σελ. 107
2. Ακύρωση τριμερούς σύμβασης στερητικής αναδοχής λόγω απάτης (ΑΚ 147) Σελ. 109
ΙΙΙ. Η οριοθέτηση της αναληφθείσας υποχρέωσης 
1. Τόπος της παροχής Σελ. 110
2. Δευτερογενείς υποχρεώσεις 
α) Γεννηθείσες πριν την αναδοχή υποχρεώσεις Σελ. 112
β) Γεννηθείσες με την αναδοχή υποχρεώσεις - ΑΚ 577 Σελ. 117
γ) Γεννηθείσες μετά την αναδοχή υποχρεώσεις 
(1) Αναλογική εφαρμογή διατάξεων από το δίκαιο προστασίας καταναλωτή 
(α) Αναδοχή πρωτογενούς υποχρέωσης από μη-καταναλωτική σύμβαση Σελ. 121
(β) Αναδοχή πρωτογενούς υποχρέωσης από καταναλωτική σύμβαση Σελ. 123
(2) Το περιεχόμενο των οψιγενών υποχρεώσεων του νέου οφειλέτη για αποζημίωση - H AK 300 ως σημείο αναφοράς για τον υπολογισμό της ζημίας Σελ. 123
δ) Ειδικό ζήτημα: Διαζευκτική συρροή πρωτογενούς και δευτερογενούς υποχρέωσης κατά το χρόνο της αναδοχής - ΑΚ 343 § 2 Σελ. 125
3. Τα διαπλαστικά δικαιώματα 
α) Γενικά Σελ. 127
β) Το επιτρεπτό της σύμπραξης του αναδοχέα στην άσκηση καταργητικών δικαιωμάτων του οφειλέτη υπό το πρίσμα των ΑΚ 470, 465 
(1) Το δικαίωμα ακύρωσης Σελ. 138
(2) Tο δικαίωμα υπαναχώρησης Σελ. 142
γ) Συμφωνία αναδοχέα - δανειστή ως προς τα διαπλαστικά δικαιώματα του οφειλέτη Σελ. 144
4. Οι ενστάσεις του αναδοχέα 
α) Από τη σχέση παλαιού οφειλέτη - δανειστή 
(1) AK 473 § 1 Σελ. 145
(2) AK 473 § 2 Σελ. 148
(3) Δικαίωμα επίσχεσης (ΑΚ 325) Σελ. 148
β) Από τη σύμβαση αναδοχής Σελ. 149
γ) Από τις εξωτερικές σχέσεις αναδοχέα - δανειστή και αναδοχέα - οφειλέτη Σελ. 149
ΙV. Ασφάλειες Σελ. 150
1. Το πεδίο εφαρμογής της ΑΚ 475 παρ. 1 εδ. 2 
α) Έννοια και σκοπός της διάταξης Σελ. 154
β) Η συναίνεση του προσώπου που παραχωρεί την ασφάλεια 
(1) Το πρόσωπο του συναινούντος Σελ. 156
(2) Η νομική φύση της συναίνεσης Σελ. 160
(3) Αναλογική εφαρμογή των διατάξεων για τις δικαιοπραξίες στη συναίνεση της ΑΚ 475 παρ. 1 εδ. 2 
(α) Γενικά Σελ. 161
(β) ΑΚ 236 Σελ. 162
(γ) ΑΚ 167 Σελ. 163
(δ) ΑΚ 237 Σελ. 164
(ε) ΑΚ 211 επ. Σελ. 165
(στ) ΑΚ 127 επ. Σελ. 165
(ζ) ΑΚ 238 επ. Σελ. 166
γ) Η εφαρμογή της ΑΚ 475 παρ. 1 εδ. 2 στις νόμιμες ασφάλειες Σελ. 168
δ) Η εφαρμογή της ΑΚ 475 παρ. 1 εδ. 2 στις μη παρεπόμενες ασφάλειες Σελ. 171
(1) Η εγγυοδοτική σύμβαση Σελ. 172
(2) Η αφηρημένη υπόσχεση ή αναγνώριση χρέους Σελ. 173
(3) Η σωρευτική αναδοχή χρέους Σελ. 174
(4) Η εξασφαλιστική μεταβίβαση κυριότητας κινητού και η εξασφαλιστική εκχώρηση απαίτησης 
(α) Το επιτρεπτό της αναλογικής εφαρμογής της ΑΚ 475 παρ. 1 εδ. 2 Σελ. 176
(β) Η παύση της ασφάλειας λόγω αναδοχής Σελ. 177
(γ) Η συναίνεση Σελ. 180
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 
§ 11. Μεταβολή στο πρόσωπο του οφειλέτη χωρίς τη συμμετοχή του δανειστή 
Ι. Π.Δ. 178/2002 για την προστασία εργαζομένων σε μεταβιβαζόμενες επιχειρήσεις Σελ. 183
ΙΙ. Η μεταβολή του οφειλέτη στο πλαίσιο μετατροπής ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας σε ανώνυμη εταιρεία (άρθρο 67 παρ. 2 στοιχ. 5 του Ν. 2190/1920) Σελ. 183
ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ Σελ. 185
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ/ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ  
Ελληνική Σελ. 189
Ξενόγλωσση Σελ. 192
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΛΗΜΜΑΤΩΝ  
1. Ελληνικό Σελ. 199
2. Ξενόγλωσσο Σελ. 200
Back to Top