Βιντεοσκοπημένο

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΡΙΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ


Ενώσεις προσώπων και Κοινοπραξίες, δάνεια εμπειρία και υπεργολαβία
Εισηγητές: Σειραδάκης Μ.

Το αντικείμενο του Σεμιναρίου καλύπτει όλο το φάσμα των ζητημάτων που ανακύπτουν με αφορμή την από κοινού συμμετοχή οικονομικών φορέων σε δημόσιους διαγωνισμούς, είτε πρόκειται για κοινή συμμετοχή εν στενή εννοία (stricto sensu), όπως στην περίπτωση της ένωσης προσώπων και των κοινοπρακτικών σχημάτων είτε πρόκειται για έναν και μόνο συμμετέχοντα οικονομικό φορέα, ο οποίος όμως προτίθεται να στηριχθεί στις ικανότητες τρίτου φορέα για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, όπως αποτυπώνονται από την αναθέτουσα αρχή στο κείμενο της διακήρυξης, είτε προτίθεται να αναθέσει εξ ολοκλήρου την εκτέλεση μέρους της σύμβασης σε τρίτο φορέα, οπότε πλέον γίνεται λόγος για υπεργολαβική ανάθεση.

 

 1. Η ένωση προσώπων
 • Η ένωση ως μορφή συμμετοχικής παρουσίας στις διαγωνιστικές διαδικασίες.
 • Τρόπος σύστασης, οι χαλαροί δεσμοί μεταξύ των μελών της.
 • Νόμιμη υποβολή προσφοράς, υπογραφή του Ε.Ε.Ε.Σ., έκδοση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής και εκπροσώπηση της ένωσης ενώπιον της αναθέτουσας αρχής.
 • Η αλληλέγγυα και εις ολόκληρον ευθύνη των μελών της έναντι της αναθέτουσας αρχής για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων της ένωσης μέχρι και την ολοκλήρωση εκτέλεσης της σύμβασης.
 • Ειδικότερα ζητήματα μέσα από τη νομολογία της Α.Ε.Π.Π., των Διοικητικών Δικαστηρίων και του ΣτΕ, αλλά και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

 1. Η Κοινοπραξία
 • Νομική φύση της Κοινοπραξίας, η εξαίρεσή της από τον numerus clausus των ρυθμιζόμενων εταιρικών τύπων.
 • Η κατ’ αρχήν αρρύθμιστη περίπτωσή της και η expressis verbis αναγνώρισή της από το δίκαιο.
 • Ο πρόσκαιρος και ευκαιριακός χαρακτήρας της, οι σχέσεις μεταξύ των μελών της. Σύσταση και διάλυσή της.
 • Προαιρετικές και υποχρεωτικές περιπτώσεις σύστασης Κοινοπραξίας και η υποχρέωση έκδοσης ενός και μοναδικού Α.Φ.Μ.
 • Νόμιμη υποβολή προσφοράς, υπογραφή του Ε.Ε.Ε.Σ., έκδοση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής και εκπροσώπηση της Κοινοπραξίας ενώπιον της αναθέτουσας αρχής.
 • Ειδικότερα ζητήματα μέσα από τη νομολογία της Α.Ε.Π.Π., των Διοικητικών Δικαστηρίων και του ΣτΕ, αλλά και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

 1. Η στήριξη στις ικανότητες τρίτου φορέα με τη μορφή της «δάνειας εμπειρίας»
 • Η «γέννηση» του θεσμού της δάνειας εμπειρίας μέσα από την εφαρμογή της στην πράξη και η σταδιακή αναγνώρισή της από τη νομολογία του ΔΕΕ.
 • Η πρώτη ρητή αναγνώριση του θεσμού de lege lata στις Οδηγίες 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ, όπως αυτές ενσωματώθηκαν στο ελληνικό δίκαιο με τα ΠΔ 59/2007 και 60/2007.
 • Η περαιτέρω επεξεργασία του θεσμού μέσα από τις διατάξεις των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ και το άρθρο 78 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021.
 • Η έννοια του τρίτου, δανείζοντος εμπειρία οικονομικού φορέα. Κοινή συμμετοχή lato sensu με τον υποβάλλοντα προσφορά οικονομικό φορέα. Ο δανείζων εμπειρία φορέα, παραμένει πάντοτε «τρίτος». Εξαιρέσεις και μερική κάμψη της αρχής αυτής.
 • Προϋποθέσεις και όροι προσφυγής στις ικανότητες τρίτου οικονομικού φορέα. Μεμονωμένη και σωρευτική επίκληση των ικανοτήτων τρίτων φορέων. Η διαδοχική στήριξη στις ικανότητες τρίτου φορέα.
 • Τι καλύπτει η δάνεια εμπειρία και τι όχι? Στήριξη αποκλειστικά για την κάλυψη των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής (τεχνική και επαγγελματική ικανότητα και οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια). Συμπλήρωση και υποβολή Ε.Ε.Ε.Σ. Περιεχόμενο και δηλώσεις σε αυτό. Νόμιμη υπογραφή του.
 • Έλεγχος της πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής και αναγκαία η διαπίστωση της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού αυτοτελώς στο πρόσωπο του τρίτου φορέα.
 • Πότε η δάνεια εμπειρία δεν εφαρμόζεται. Απαγορεύσεις και περιορισμοί της. Δυνατότητα αντικατάστασης τρίτου φορέα.
 • Ειδικότερα ζητήματα μέσα από τη νομολογία της Α.Ε.Π.Π., των Διοικητικών Δικαστηρίων και του ΣτΕ, αλλά και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

 1. Υπεργολαβία
 • Έννοια και περιεχόμενο της υπεργολαβικής ανάθεσης της εκτέλεσης μέρους της διεκδικούμενης σύμβασης. Η υπεργολαβία ως έννοια ρυθμιζόμενη από τις διατάξεις του ΑΚ. Ο υπεργολάβος παραμένει τρίτος έναντι της αναθέτουσας αρχής. Διάκριση με τον προμηθευτή συμμετέχοντος οικονομικού φορέα.
 • Τα άρθρα 131 και 58 (μετά και την πρόσφατη τροποποίησή του με τον Ν. 4782/2021) του Ν. 4412/2016. Δυνητική και υποχρεωτική υποβολή Ε.Ε.Ε.Σ. για τον υπεργολάβο. Τι οφείλει να δηλώσει ο υπεργολάβος. Κριτήρια ποιοτικής επιλογής και λόγοι αποκλεισμού, όπως διαπιστώνονται αυτοτελώς στο πρόσωπο του ίδιου του υπεργολάβου. Περιπτώσεις δυνητικής και υποχρεωτικής αντικατάστασης του υπεργολάβου.
 • Προϋποθέσεις και όροι υπεργολαβική ανάθεσης σε τρίτο οικονομικό φορέα. Η διαδοχική υπεργολαβική ανάθεση.
 • Νόμιμοι και θεμιτοί περιορισμοί στη δυνατότητα υπεργολαβικής ανάθεσης μέρους της σύμβασης. Δυνατότητα υπεργολαβικής ανάθεσης ποσοστού 100% του προς ανάθεση έργου?
 • Ειδικότερα ζητήματα μέσα από τη νομολογία της Α.Ε.Π.Π., των Διοικητικών Δικαστηρίων και του ΣτΕ, αλλά και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Το Σεμινάριο απευθύνεται κατά κύριο λόγο στα νομικά τμήματα και στα τμήματα προμηθειών/διαγωνισμών οικονομικών φορέων του ιδιωτικού τομέα (εταιρίες, επιχειρήσεις), οι οποίοι λαμβάνουν μέρος σε δημόσιες διαγωνιστικές διαδικασίες, όπως αυτές διεξάγονται σύμφωνα με τον Ν 4412/2016, αλλά και στα αντίστοιχα τμήματα αναθετουσών αρχών και αναθετόντων φορέων, οι οποίοι διεξάγουν διαγωνισμούς με το ίδιο θεσμικό πλαίσιο, καθώς και σε δικηγορικά γραφεία και νομικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των δημοσίων διαγωνισμών.

Μιχάλης Σειραδάκης

Ο Μιχάλης Σειραδάκης είναι δικηγόρος, πρώην μέλος της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) ενώ έχει διατελέσει Πρόεδρος του 7ου Κλιμακίου αυτής. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή Αθηνών το έτος 2004 και κατέχει δύο μεταπτυχιακούς τίτλους, ο πρώτος από το τμήμα Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με κατεύθυνση «Εμπορικό και Εταιρικό Δίκαιο» και ο δεύτερος από το King’s College of London με κατεύθυνση «International Business Law», ενώ από τον Ιούλιο του 2018 είναι Υποψήφιος Διδάκτωρ Νομικής με θέμα της διδακτορικής του διατριβής: «Η συμμετοχική παρουσία τρίτων στους δημόσιους διαγω-νισμούς. Ένωση Προσώπων & Κοινοπραξία, Δάνεια Εμπειρία & Υπεργολαβία». Από το έτος 2008 μέχρι και το 2017 υπήρξε συνιδρυτής και συνεργάτης του MSCK Law Office. Από το έτος 2013 είναι πιστοποιημένος εισηγητής στο πρόγραμμα Ο.Α.Ε.Δ.-Λ.Α.Ε.Κ. και διεξήγαγε σειρά σεμιναρίων στο δίκαιο των δημόσιων συμβάσεων, ενώ είναι εκ των βασικών εισηγητών του πιστοποιημένου Εκπ. Προγράμματος «Οι Δημόσιες Συμβάσεις στην Πράξη» που βρίσκεται ήδη στον 5ο κύκλο του.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ 


Χρήσιμες Πληροφορίες

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

Όπου υπάρχει ένδειξη εκπτώσεων για ειδικές κατηγορίες (φοιτητές, ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι και δικαστικοί λειτουργοί) ή άλλες έχουν ισχύ για Online εγγραφές μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στο site www.nb.org

Ειδικότερα στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας

Πολιτική ακυρώσεων

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό (10 εργάσιμες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου) στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 10 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 5 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

Το σεμινάριο είναι πλήρως επιδοτούμενο από το ειδικό πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,06% του ΟΑΕΔ.

Βασική προϋπόθεση για την ένταξη των σεμιναρίων στον ΟΑΕΔ είναι τα υποψήφια στελέχη προς εκπαίδευση να ανήκουν στην μισθοδοσία ΙΚΑ της επιχείρησης και η επιχείρηση να διαθέτει το απαιτούμενο ποσό προς αξιοποίηση. Η επιχείρηση θα πρέπει να έχει Κωδικό Λειτουργίας Επιχείρησης (ΚΛΕ) & Κωδικό Υλοποίησης Προγραμμάτων (ΚΥΛΠ).

Για την διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των στοιχείων σας, όπου επιλέγετε το εικονίδιο ΛΑΕΚ και αφού ανοίξει η σελίδα, την επιλογή ΛΑΕΚ 0,06%.

Ονοματεπώνυμο εισηγητή: Μιχάλης Σειραδάκης

Κωδικός μητρώου ΛΑΕΚ: 46204

Στοιχεία εκπαιδευτικού φορέα:

ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΕΤΕ

Α.Φ.Μ 094443580

ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Διευ/ση: Μαυρομιχάλη 23, 106 80 Αθήνα

Κωδ. 19017
4 ώρες
Εισηγητές: Σειραδάκης Μ.

Σε απόθεμα

Τιμή: 140,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Ενώσεις προσώπων και Κοινοπραξίες, δάνεια εμπειρία και υπεργολαβία

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΡΙΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ


Κωδ. 19017
4 ώρες
Εισηγητές: Σειραδάκης Μ.
Back to Top