ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 21.25€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 47,25 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18168
Πανίτσας Γ.
Αθανασίου Λ.
ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αθανασίου Λ., Τζουγανάτος Δ.

Το έργο «Ιδιωτική Ασφάλιση και Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού» επιχειρεί μια πολύπλευρη και διεξοδική προσέγγιση των σημείων τομής μεταξύ ενωσιακού ρυθμιστικού πλαισίου για τον ελεύθερο ανταγωνισμό και ισχυόντων στων τομέα της ιδιωτικής ασφάλισης.

Το πρώτο μέρος του βιβλίου μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

 • Σκιαγράφηση και εννοιολογική ανάλυση του θεσμού της ασφάλισης (ιδιωτική, κοινωνική, προαιρετική, κ.λπ.)
 • Ενιαία ασφαλιστική αγορά και ενωσιακό δίκαιο του ανταγωνισμού - έννοια επιχείρησης στον τομέα των ασφαλιστικών υπηρεσιών υπό το πρίσμα του ενωσιακού δικαίου
 • Προσέγγιση του θέματος των γεωγραφικών ασφαλιστικών αγορών και αξιολόγηση της δεσπόζουσας θέσης (καταχρηστική εκμετάλλευση αυτής κ.τ.λ.)
 • Τι ισχύει για τις συμπράξεις στην ασφαλιστική αγορά και τι προβλέπουν οι ενωσιακοί κανόνες ανταγωνισμού (άρθρα 101-102 ΣΛΕΕ) για τον ασφαλιστικό τομέα
 • Κανονισμούς Ομαδικής Απαλλαγής (ΚΟΑ) στον τομέα των ασφαλίσεων
 • Πώς εμπλέκεται το κράτος σε αντιανταγωνιστικές συμπράξεις - Περιπτώσεις λοιπών συμπράξεων στην ασφαλιστική αγορά υπό το πρίσμα της αντιμετώπισής τους από τα δικαστήρια και τις αρχές ανταγωνισμού (διακανονισμοί αποζημιώσεων κ.ά.)

Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου εξετάζονται:

 • Το ζήτημα της ευημερίας του ασφαλισμένου κατά την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού στον ασφαλιστικό τομέα και η φερεγγυότητα των ασφαλιστικών επιχειρήσεων
 • Το πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων στον ασφαλιστικό τομέα, ιδίως στον απόηχο της χρηματοπιστωτικής κρίσης, καθώς και ερμηνευτική προσέγγιση του ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο των άρθρων 101-102 ΣΛΕΕ
 • Η έννοια του συστημικού κινδύνου στο χρηματοπιστωτικό τομέα και οι σχετικές ρυθμίσεις του ενωσιακού δικαίου του ανταγωνισμού
 • Η εφαρμογή των συναφών κανόνων από τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού και τα δικαστήρια
 • Εργαλεία «ήπιου δικαίου» στο πλαίσιο του δικαίου του ανταγωνισμού – Οι επιδράσεις των νέων τεχνολογιών στην ανταλλαγή πληροφοριών

Το εμπεριστατωμένο αυτό έργο αποτελεί απαραίτητο εγχειρίδιο για:

 • τους δικηγόρους οι οποίοι ασχολούνται με ασφαλιστικές υποθέσεις και ζητήματα ελεύθερου ανταγωνισμού
 • τους εφαρμοστές αλλά και ερευνητές του δικαίου που αντικείμενό τους έχουν οποιονδήποτε από τους δύο κλάδους
 • τις εθνικές αρχές
 • τα στελέχη επιχειρήσεων του ασφαλιστικού κλάδου
Πρόλογος Σελ. VII
Πρόλογος Συγγραφέα - Ευχαριστίες Σελ. IX
Κυριότερες συντομογραφίες Σελ. ΧXIII
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Προδιάθεση Σελ. 1
Α. Η ιδιωτική ασφάλιση Σελ. 2
α. Ιστορία της ασφάλισης Σελ. 2
β. Ιδιωτική και κοινωνική ασφάλιση Σελ. 3
γ. Προαιρετική και υποχρεωτική ασφάλιση Σελ. 5
δ. Χαρακτηριστικά της ασφάλισης Σελ. 6
ε. Σημασία της ασφάλισης Σελ. 8
στ. Ασφάλιση ζημιών και ασφάλιση ποσού, αντασφάλιση, συνασφάλιση, αλληλασφάλιση Σελ. 9
ζ. Συμμετέχοντες στην ασφαλιστική αγορά Σελ. 14
η. Ρύθμιση του ασφαλιστικού κλάδου Σελ. 16
Β. Ασφάλιση και ενωσιακό δίκαιο του ανταγωνισμού Σελ. 21
α. Η ενιαία ασφαλιστική αγορά και η διαφοροποίηση μεταξύ ασφαλίσεων μαζικών και μεγάλων κινδύνων Σελ. 21
β. Η εφαρμογή των κανόνων του δικαίου του ανταγωνισμού στην ιδιωτική ασφάλιση Σελ. 26
γ. Ιδιαιτερότητες του τομέα της ιδιωτικής ασφάλισης συνδεόμενοι με την εφαρμογή του δικαίου του ανταγωνισμού Σελ. 29
δ. Αντικείμενο και μεθοδολογία της παρούσας διατριβής Σελ. 33
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις και βασικές έννοιες Σελ. 39
§1. Έννοια επιχείρησης στον τομέα των ασφαλιστικών υπηρεσιών Σελ. 40
Α. Η ενωσιακή έννοια της επιχείρησης Σελ. 40
Β. Οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης ως επιχειρήσεις Σελ. 41
Γ. Οι φορείς επικουρικής ασφάλισης Σελ. 45
Δ. Συστήματα εγγύησης Σελ. 50
§2. Η έννοια των συμπράξεων στην ασφαλιστική αγορά Σελ. 56
Α. Η ενωσιακή έννοια της σύμπραξης Σελ. 56
Β. Εξαιρέσεις από την εφαρμογή των ενωσιακών κανόνων ανταγωνισμού Σελ. 60
Γ. Συμπράξεις στην ασφαλιστική αγορά Σελ. 63
Δ. Εμπλοκή του κράτους σε αντιανταγωνιστικές συμπράξεις Σελ. 65
α. Κράτος και ανταγωνισμός Σελ. 65
β. Κράτος και συμπράξεις Σελ. 67
γ. Κρατικά μέτρα που νοθεύουν τον ανταγωνισμό στην ασφαλιστική αγορά Σελ. 70
II.Η εξέλιξη της εφαρμογής του άρθρου 101 ΣΛΕΕ στον τομέα των ασφαλιστικών υπηρεσιών, ως προς τις οριζόντιες συμπράξεις: από την ατομική εξαίρεση στην απαλλαγή κατά κατηγορίες και επιστροφή στην ατομική εξαίρεση Σελ. 72
§1. Προλεγόμενα Σελ. 72
§2. Το προηγούμενο status quo Σελ. 73
A. Η πρώτη επαφή των ενωσιακών οργάνων με συντονισμένες συμπεριφορές στον ασφαλιστικό τομέα Σελ. 73
α. Η χορήγηση ατομικής απαλλαγής Σελ. 73
β. Τα συμπεράσματα από τις πρώτες υποθέσεις Σελ. 75
i. Γενικά Σελ. 75
ii. Κατηγορίες συμφωνιών που εξετάστηκαν Σελ. 77
1. Καθορισμός καθαρών και μεικτών ασφαλίστρων Σελ. 77
2. Kαθορισμός ασφαλιστικών όρων Σελ. 79
3. Από κοινού κάλυψη κινδύνων και ιδίως οι όμιλοι συνασφάλισης και αμοιβαίας αντασφάλισης Σελ. 80
γ. Η ένταξη της εφαρμογής των κανόνων ανταγωνισμού κατά τη γενικότερη εφαρμογή των ενωσιακών κανόνων στον ασφαλιστικό τομέα Σελ. 81
Β. Οι πρώτοι Κανονισμοί Ομαδική Απαλλαγής (ΚΟΑ) στον τομέα των ασφαλίσεων Σελ. 84
α. Οι Κανονισμοί Ομαδικής Απαλλαγής Σελ. 84
i. Γενικά Σελ. 84
ii. Νομική λειτουργία Σελ. 86
β. Ο Kανονισμός 3932/1992 Σελ. 88
i. Η πορεία προς την υιοθέτηση του πρώτου ΚΟΑ Σελ. 88
ii. Οι προβλεπόμενες εξαιρέσεις Σελ. 90
γ. Ο Κανονισμός 358/2003 Σελ. 92
i. Η ανανέωση του ΚΟΑ Σελ. 92
ii. Οι προβλεπόμενες εξαιρέσεις Σελ. 93
§3.Το σύγχρονο status quo - Ο Κανονισμός 267/2010 και η μη ανανέωσή του ΚΟΑ το 2017 Σελ. 95
Α. O Κανονισμός 267/2010 Σελ. 95
α. Ο περιορισμός της απαλλαγής Σελ. 95
i. Η κατάργηση της απαλλαγής για τους τυποποιημένους ασφαλιστικούς όρους Σελ. 96
ii. Η κατάργηση της απαλλαγής για τους εξοπλισμούς ασφαλείας Σελ. 97
β. Οι κατηγορίες απαλλαγής Σελ. 98
i. Κοινή κατάρτιση συλλογών στοιχείων, πινάκων και μελετών Σελ. 98
ii. Από κοινού κάλυψη ορισμένων ειδών κινδύνων Σελ. 99
Β. Η μη ανανέωση του ΚΟΑ Σελ. 101
ΙΙΙ.Περιπτώσεις λοιπών συμπράξεων στην ασφαλιστική αγορά υπό το πρίσμα της αντιμετώπισής τους από τα δικαστήρια και τις αρχές ανταγωνισμού Σελ. 102
§1.Περιπτώσεις συμφωνιών που είχαν προκριθεί από το Συμβούλιο να τύχουν ομαδικής απαλλαγής βάσει του Κανονισμού 1534/1991 Σελ. 103
Α. Συμφωνίες σχετικά με τυποποιημένους ασφαλιστικούς όρους Σελ. 103
Β. Εξοπλισμοί ασφαλείας Σελ. 108
Γ. Μητρώα επαυξημένων κινδύνων Σελ. 109
α. Η σημασία των μητρώων επαυξημένων κινδύνων Σελ. 109
β. Μητρώα επαυξημένων κινδύνων και κανόνες ανταγωνισμού Σελ. 110
Δ. Διακανονισμoί αποζημιώσεων Σελ. 112
α. Η σημασία του διακανονισμού αποζημιώσεων Σελ. 112
β. Συμφωνίες μεταξύ ασφαλιστών για διακανονισμό αποζημιώσεων και δίκαιο του ανταγωνισμού Σελ. 112
§2.Από κοινού κάλυψη κινδύνων εκτός πεδίου εφαρμογής του ΚΟΑ Σελ. 114
Α. Τα P&I Clubs Σελ. 114
Β. Ad hoc συμφωνίες από κοινού κάλυψης κινδύνων Σελ. 118
§3. Λοιπές κατηγορίες οριζόντιων συμφωνιών Σελ. 119
Α. Καθορισμός τιμών και άλλες εξ αντικειμένου περιοριστικές συμφωνίες Σελ. 119
Β. Καθορισμός όρων συνεργασίας με τρίτους Σελ. 125
α. Καθορισμός όρων συνεργασίας με τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές Σελ. 125
β. Καθορισμός όρων συνεργασίας με τρίτους παρόχους υπηρεσιών Σελ. 127
§4. Κάθετες συμπράξεις Σελ. 131
Α. Συμφωνίες διαμεσολάβησης σε ασφαλιστικά προϊόντα Σελ. 131
Β. Συμφωνίες αντασφάλισης Σελ. 136
Γ. Συμφωνίες-πλαίσιο με παρόχους υπηρεσιών Σελ. 138
Δ. Συμφωνίες ασφάλισης μεταξύ ασφαλιστών και τρίτων επιχειρήσεων-ασφαλισμένων Σελ. 138
ΙV. Συμπεράσματα Σελ. 139
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 142
§1. Γενικά Σελ. 142
§2. Ισχύς στην αγορά και δίκαιο του ανταγωνισμού Σελ. 145
ΙΙ. Οριοθέτηση της σχετικής αγοράς Σελ. 147
§1.Γενικότερα ζητήματα από την ενωσιακή οριοθέτηση της σχετικής αγοράς Σελ. 147
Α. Ο τρόπος οριοθέτησης Σελ. 147
Β. Η οριοθέτηση της αγοράς ως εργαλείο Σελ. 149
α. Η ανεπάρκεια της οριοθέτησης της σχετικής αγοράς Σελ. 149
β. Η πραγματική διάσταση της οριοθέτησης της σχετικής αγοράς Σελ. 150
§2. Η διάρθρωση του τομέα των ασφαλιστικών υπηρεσιών Σελ. 154
Α. Διάκριση των κατηγοριών ασφάλισης Σελ. 154
α. Βασική διάκριση Σελ. 155
β. Διάκριση προϊόντων Σελ. 155
Β. Η σημερινή κατάσταση στην ενιαία ασφαλιστική αγορά Σελ. 158
§3. Οι σχετικές αγορές στον τομέα της ασφάλισης Σελ. 159
Α. Σχετικές αγορές προϊόντων/υπηρεσιών Σελ. 159
α. Η υποκατάσταση από την πλευρά της προσφοράς ως καθοριστικό στοιχείο Σελ. 159
β. Οι επιμέρους σχετικές αγορές προϊόντος Σελ. 160
i. Ασφάλιση ζωής Σελ. 160
ii. Ασφάλιση ζημιών Σελ. 162
iii. Ασφάλιση πιστώσεων και εγγυήσεων Σελ. 164
iv. Αντασφάλιση Σελ. 165
Β. Σχετικές γεωγραφικές αγορές Σελ. 166
α. Η γενικότερη τάση προς διεύρυνση των σχετικών γεωγραφικών αγορών Σελ. 166
β. Οι σχετικές γεωγραφικές ασφαλιστικές αγορές Σελ. 167
i. Οι ασφαλιστικές αγορές ως εθνικές αγορές Σελ. 167
1. Μαζικές ασφαλίσεις Σελ. 167
2. Ασφάλιση πιστώσεων και εγγυήσεων Σελ. 171
ii. Οι ασφαλιστικές αγορές ως υπερεθνικές αγορές Σελ. 172
iii. Η αγορά της διανομής ασφαλιστικών προϊόντων Σελ. 173
IIΙ. Δεσπόζουσα θέση στην ασφαλιστική αγορά Σελ. 174
§1.Η αξιολόγηση της ύπαρξης δεσπόζουσας θέσης και της καταχρηστικής εκμετάλλευσης αυτής Σελ. 174
Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις σχετικά με το άρθρο 102 ΣΛΕΕ Σελ. 174
α. Γενικά η κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης Σελ. 174
β. Η απόπειρα στροφής προς μία περισσότερο οικονομική προσέγγιση Σελ. 177
γ. Η κατάχρηση συλλογικής δεσπόζουσας θέσης Σελ. 179
Β. Η κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στην ασφαλιστική αγορά Σελ. 180
α. Γενικά Σελ. 180
β. Ιδιαιτερότητες του ασφαλιστικού τομέα που περιορίζουν τις δυνατότητες καταχρηστικών συμπεριφορών, ιδίως ως προς τις καταχρήσεις τιμολογιακού χαρακτήρα Σελ. 181
γ. Περιπτώσεις μη τιμολογιακών καταχρηστικών συμπεριφορών Σελ. 184
δ. Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης από φορείς επικουρικής ασφάλισης Σελ. 186
ε. Συλλογική δεσπόζουσα θέση στην ασφαλιστική αγορά Σελ. 187
i. Γενικά Σελ. 187
ii. Τα P&I Clubs Σελ. 188
iii. Συλλογική δεσπόζουσα θέση σε επηρεαζόμενες αγορές Σελ. 189
§2.Η δημιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης κατά τον έλεγχο συγκεντρώσεων στον τομέα των ασφαλιστικών υπηρεσιών Σελ. 191
Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις για τον έλεγχο συγκεντρώσεων Σελ. 191
α. Βασικά χαρακτηριστικά του ενωσιακού ελέγχου συγκεντρώσεων Σελ. 191
β. Σύγχρονες εξελίξεις Σελ. 192
Β. Ο έλεγχος συγκεντρώσεων στην ασφαλιστική αγορά Σελ. 194
α. Ειδικές προβλέψεις ως προς τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις Σελ. 194
β. Η «ήπια» εφαρμογή του Κανονισμού 139/2004 στον ασφαλιστικό τομέα Σελ. 195
γ. Η Λευκή Βίβλος και ο ασφαλιστικός τομέας, ιδίως ως προς το ζήτημα του ελέγχου μειοψηφικών συμμετοχών Σελ. 198
§3.Το οικονομικό μέγεθος ως απαραίτητο στοιχείο λειτουργίας της ασφαλιστικής επιχείρησης Σελ. 201
Α. Η ανάγκη ύπαρξης ισχυρών ασφαλιστών Σελ. 201
Β. Κρατικά μονοπώλια ως ασφαλιστές Σελ. 202
ΙV. Συμπεράσματα Σελ. 203
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Η ΛΗΨΗ ΥΠΟΨΗ ΤΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
Προδιάθεση Σελ. 208
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΘΕΜΕΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΗΠΙΟΤΕΡΗ» ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 209
A. Γενικά Σελ. 209
B. Ειδικά ο ασφαλιστικός τομέας Σελ. 211
ΙΙ.Η φερεγγυότητα των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και η εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού Σελ. 213
§1Προλεγόμενα - Επαναφορά στο ζήτημα της διατήρησης της φερεγγυότητας των ασφαλιστών Σελ. 213
§2.Η κρίση ως παράγων που (δεν) πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από τις αρχές ανταγωνισμού Σελ. 218
Α. Γενικό πλαίσιο Σελ. 218
Β. Η προστασία του ανταγωνισμού δεν πρέπει να παραγκωνιστεί Σελ. 219
Γ. Συμπράξεις Σελ. 222
α. Καρτέλ κρίσης Σελ. 222
β. Επιμέτρηση προστίμων Σελ. 229
γ. Αντίκτυπος στον τομέα των ασφαλιστικών υπηρεσιών Σελ. 231
Δ. Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης Σελ. 234
Ε. Συγκεντρώσεις Σελ. 236
ΣΤ. Κρατικές ενισχύσεις Σελ. 239
α. Κρατικές ενισχύσεις στον ασφαλιστικό τομέα, ιδίως στον απόηχο της χρηματοπιστωτικής κρίσης Σελ. 239
β. Οι δογματικές και δικαιοπολιτικές διαφορές του συστήματος του ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων και των άρθρων 101-102 ΣΛΕΕ, ιδίως ως προς τη δυνατότητα λήψης υπόψη εξωανταγωνιστικών στόχων Σελ. 243
γ. Η ερμηνευτική αξία της πρακτικής του ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο των άρθρων 101-102 ΣΛΕΕ Σελ. 245
§3. Ο συστημικός κίνδυνος Σελ. 247
Α. Ο συστημικός κίνδυνος ως εγγενές στοιχείο του χρηματοπιστωτικού τομέα Σελ. 247
Β. Ο συστημικός κίνδυνος και το ενωσιακό δίκαιο του ανταγωνισμού Σελ. 249
α. Ο αντίκτυπος της αποφυγής του συστημικού κινδύνου στην περίπτωση των μετοχικών δικαιωμάτων Σελ. 249
β. Ο αντίκτυπος της αποφυγής του συστημικού κινδύνου στο δίκαιο του ανταγωνισμού Σελ. 250
Γ. Η περιορισμένη σημασία του συστημικού κινδύνου στον ασφαλιστικό τομέα Σελ. 251
α. Παραδοσιακές ασφαλιστικές εργασίες και συστημικός κίνδυνος Σελ. 251
β. Η νομοθετική αναγνώριση του συστημικού κινδύνου στον ασφαλιστικό τομέα Σελ. 253
§4.Η αποφυγή της αφερεγγυότητας ως επιχείρημα υπέρ της ηπιότερης μεταχείρισης Σελ. 255
Α. Η αποφυγή της αφερεγγυότητας ως ένας απλός παράγοντας που μπορεί να ληφθεί υπόψη Σελ. 255
α. Η αποφυγή της αφερεγγυότητας ως εξωανταγωνιστικός στόχος Σελ. 255
β. Λήψη υπόψη εξωανταγωνιστικών στόχων Σελ. 257
Β. Αιτιώδης συνάφεια μεταξύ αντιανταγωνιστικών πρακτικών και αποφυγής της αφερεγγυότητας Σελ. 260
ΙΙΙ.Η ρύθμιση του ασφαλιστικού τομέα ως παράγοντας που επηρεάζει την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού Σελ. 264
§1.Το ρυθμιστικό δίκαιο Σελ. 264
Α. Η ανάγκη ρύθμισης Σελ. 264
α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 264
β. Η συνύπαρξη του ρυθμιστικού δικαίου με το δίκαιο προστασίας του ανταγωνισμού Σελ. 267
i. «Ρυθμιστικό δίκαιο του ανταγωνισμού» Σελ. 267
ii. Αλληλοσυμπλήρωση του ρυθμιστικού δικαίου και του δικαίου προστασίας του ανταγωνισμού Σελ. 268
Β. Η ανάγκη ρύθμισης της ασφαλιστικής αγοράς Σελ. 272
§2.Η εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού σε ρυθμισμένες αγορές Σελ. 274
Α. Γενικές παρατηρήσεις Σελ. 274
Β. Η εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού σε απελευθερωμένες αγορές Σελ. 277
α. Γενικά Σελ. 277
β. Η υποχρέωση παροχής πρόσβασης σε αναγκαίες υποδομές ως ενδεικτική περίπτωση αλληλεπικάλυψης των κανόνων ανταγωνισμού με τους ειδικούς ρυθμιστικούς κανόνες Σελ. 279
γ. Το χαρακτηριστικό παράδειγμα του τομέα της ενέργειας Σελ. 282
Γ. Η εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού σε άλλες ρυθμισμένες αγορές
Το παράδειγμα του χρηματοπιστωτικού τομέα Σελ. 289
α. Γενικά Σελ. 289
β. Ρύθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα και κανόνες ανταγωνισμού - Σύγκρουση ή συμπλήρωση; Σελ. 290
Δ. Ενδιάμεσο συμπέρασμα
Η ύπαρξη ρυθμιστικού πλαισίου δεν περιορίζει στην ΕΕ την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού Σελ. 294
§3.Το στοιχείο της ρύθμισης της ασφαλιστικής αγοράς και η εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού Σελ. 297
Α. Το καθεστώς της θεσμοθετημένης «ασυλίας» των ασφαλιστικών επιχειρήσεων στις ΗΠΑ Σελ. 297
Β. Η ρύθμιση της ασφαλιστικής αγοράς δεν συνιστά παράγοντα συσταλτικής εφαρμογής των ενωσιακών κανόνων ανταγωνισμού Σελ. 305
Γ. Η ρύθμιση της ασφαλιστικής αγοράς λειτουργεί συμπληρωματικά με την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού Σελ. 306
ΙV.Η ιδιαιτερότητα της ασφαλιστικής σύμβασης και η ευημερία του ασφαλισμένου Σελ. 309
§1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 309
§2. Η ασφαλιστική σύμβαση Σελ. 310
Α. Η διαμόρφωση των όρων της ασφαλιστικής σύμβασης εξυπηρετεί εν τέλει τα συμφέροντα των ασφαλισμένων Σελ. 310
Β. Το στοιχείο του κινδύνου και της αβεβαιότητα ως εγγενές στοιχείο της ασφάλισης Σελ. 312
§3.Η σημασία της ευχερούς παροχής αποτελεσματικής ασφαλιστικής κάλυψης Σελ. 313
Α. Γενικά Σελ. 313
Β. Άμεσες εκφάνσεις Σελ. 314
α. Το ασφαλιστικό συμφέρον Σελ. 314
β. Ασφαλιστικά βάρη Σελ. 315
γ. Ασφαλιστικό ποσό Σελ. 316
Γ. Έμμεσες εκφάνσεις Σελ. 317
α. Περιορισμός της ευθύνης Σελ. 317
β. Διοικητές ασφαλιστικών επιχειρήσεων και ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές Σελ. 319
γ. Απάτη περί τις ασφάλειες Σελ. 320
δ. Συστήματα εγγύησης ασφαλιστικής κάλυψης Σελ. 322
§4.Η λήψη υπόψη των ιδιαιτεροτήτων της ασφαλιστικής σύμβασης και του στοιχείου του κινδύνου κατά την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού Σελ. 322
Α. Η εκτενής σήμερα ανάγκη για επαρκή ασφαλισιμότητα Σελ. 322
Β. Η ανάγκη επαρκούς ασφαλισιμότητας στο πλαίσιο της αξιολόγησης υπό το δίκαιο του ανταγωνισμού Σελ. 325
α. Η περιστολή του απαγορευτικού κανόνα του άρθρου 101 παρ. 1 ΣΛΕΕ Σελ. 325
β. Ο κανόνας των παρεπόμενων/δευτερευόντων περιορισμών Σελ. 328
γ. Η περιστολή του απαγορευτικού κανόνα στην περίπτωση του ασφαλιστικού τομέα Σελ. 332
δ. Η σημασία της παροχής ασφαλιστικής κάλυψης υπό εύλογους για τον ασφαλισμένο όρους Σελ. 334
§5. Ο κοινωνικός χαρακτήρας των ασφαλίσεων ζωής Σελ. 339
V. Συμπεράσματα Σελ. 340
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Προδιάθεση Σελ. 343
Ι. Συνέπειες από την κατάργηση του ΚΟΑ Σελ. 343
§1. Μη αναγκαία η διατήρηση του ΚΟΑ Σελ. 343
§2. Αντίκτυπος στους συμμετέχοντες στην αγορά Σελ. 344
Α. Ασφαλιστικές επιχειρήσεις Σελ. 344
Β. Λήπτες της ασφάλισης/Ασφαλισμένοι Σελ. 348
Γ. Ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές Σελ. 350
§3.Αντίκτυπος στην εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού από τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού και από τα εθνικά δικαστήρια Σελ. 350
§4.Αντίκτυπος στην ανάπτυξη και διατήρηση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ασφαλιστικών υπηρεσιών Σελ. 351
§5.Δυνατότητες και όρια της λήψης υπόψη των ιδιαιτεροτήτων μέσω των προβλέψεων του Κανονισμού 1/2003 και του Κανονισμού 1218/2010 Σελ. 352
Α. Δυνατότητα αυτεπάγγελτης λήψης απόφασης της Επιτροπής βάσει του άρθρου 10 του Κανονισμού 1/2003 περί μη εφαρμογής των άρθρων 101 και 102 ΣΛΕΕ Σελ. 352
Β. Δυνατότητες λήψης υπόψη των ιδιαιτεροτήτων μέσω του Κανονισμού 1218/2010 για τις συμφωνίες εξειδίκευσης Σελ. 354
Γ. Επιστολές καθοδήγησης Σελ. 357
ΙΙ.Η λήψη υπόψη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών μέσω εργαλείων «ήπιου δικαίου» Σελ. 358
§1. Εργαλεία «ήπιου δικαίου» και δίκαιο ανταγωνισμού Σελ. 358
Α. «Ήπιο δίκαιο» και έννομη τάξη Σελ. 358
Β. «Soft law» και δίκαιο του ανταγωνισμού Σελ. 358
§2.Η ανάπτυξη προγραμμάτων συμμόρφωσης από τις επιχειρήσεις ως μέσο περιορισμού των αντιανταγωνιστικών πρακτικών Σελ. 359
IΙΙ.Εφαρμογή των γενικών ρυθμίσεων σε πρακτικές ανταλλαγής πληροφοριών και από κοινού κάλυψης κινδύνων στον ασφαλιστικό τομέα Σελ. 361
§1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 361
§2. Ανταλλαγή πληροφοριών Σελ. 362
Α. Πληροφορία και έννομη τάξη Σελ. 362
α. Η έννοια της πληροφορίας Σελ. 362
β. Πληροφορία και δίκαιο Σελ. 363
Β. Ανταλλαγή πληροφοριών και δίκαιο ανταγωνισμού Σελ. 363
α. Οφέλη και κίνδυνοι από την ανταλλαγή πληροφοριών Σελ. 363
β. Συστηματοποίηση συμφωνιών ανταλλαγής πληροφοριών Σελ. 368
γ. Η μορφή της ανταλλαγής πληροφοριών Σελ. 369
i. Εναρμονισμένη πρακτική και ανταλλαγή πληροφοριών Σελ. 369
ii. Μονομερής ανακοίνωση τιμών και άλλων κρίσιμων πληροφοριών Σελ. 374
iii. Έμμεσες ανταλλαγές πληροφοριών μέσω κάθετων σχέσεων Σελ. 379
γ. Χαρακτηριστικά της αγοράς και των πληροφοριών Σελ. 382
δ. Περιορισμός του ανταγωνισμού και ατομική απαλλαγή Σελ. 385
Β. Ειδικότερα η ανταλλαγή πληροφοριών στον ασφαλιστικό τομέα υπό την εφαρμογή των γενικών διατάξεων Σελ. 389
α. Γενικά Σελ. 389
β. Η μερική ανεπάρκεια των Κατευθυντηρίων όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών στον ασφαλιστικό τομέα Σελ. 391
γ. Επιμέρους περιπτωσιολογία ανταλλαγής πληροφοριών Σελ. 396
δ. Ανταλλαγή πληροφοριών στον ασφαλιστικό τομέα και νέες τεχνολογίες, ιδίως η χρήση πλατφορμών Σελ. 402
i. Νέες τεχνολογίες και δίκαιο του ανταγωνισμού Σελ. 402
ii. Χρήση νέων τεχνολογιών στον ασφαλιστικό κλάδο και ανταλλαγή πληροφοριών, ιδίως μέσω της χρήσης πλατφορμών Σελ. 405
1. Πλατφόρμες, αλγόριθμοι και ανταλλαγή πληροφοριών Σελ. 405
2. Ειδικά η ανταλλαγή πληροφοριών μέσω χρήσης νέων τεχνολογιών στον ασφαλιστικό τομέα Σελ. 415
ε. Συμπέρασμα Σελ. 421
§3. Από κοινού κάλυψη κινδύνων Σελ. 423
Α. Όμιλοι συνασφάλισης και αμοιβαίας αντασφάλισης Σελ. 423
α. Γενικά Σελ. 423
β. Όμιλοι που δεν εμπίπτουν στους κανόνες ανταγωνισμού Σελ. 426
γ. Όμιλοι που εμπίπτουν στο άρθρο 101 ΣΛΕΕ Σελ. 429
Β. Ad hoc συμφωνίες από κοινού κάλυψης κινδύνων Σελ. 432
§4.Προς μία συνολική αναθεώρηση των εννοιών του περιορισμού του ανταγωνισμού και της ευημερίας του καταναλωτή με αφορμή τον ασφαλιστικό κλάδο Σελ. 436
Α. Προδιάθεση Σελ. 436
Β. Ο περιορισμός του ανταγωνισμού Σελ. 437
Γ. Η προώθηση της ευημερίας του καταναλωτή Σελ. 440
IV. Συμπεράσματα Σελ. 443
Τελικά συμπεράσματα Σελ. 449
Νομοθεσία Σελ. 455
Βιβλιογραφία/Αρθρογραφία Σελ. 465
Νομολογία - Αποφάσεις Αρχών Ανταγωνισμού Σελ. 493
Αλφαβητικό ευρετήριο Σελ. 509
Back to Top