Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2024

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΣΗΔΗΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)

Δημιουργία και δημοσίευση ηλεκτρονικού διαγωνισμού - Υποβολή ηλεκτρονικών προσφορών - Εκτέλεση και διεκπεραίωση διαγωνιστικών διαδικασιών

Εισηγητές: Σταθογιάννη Μ., Φρατζέσκος Α.
 • Τα στελέχη των αναθετουσών αρχών και των αναθετόντων φορέων θα αποκτήσουν γνώσεις και εμπειρίες που θα αναβαθμίσουν τα επαγγελματικά προσόντα τους και θα τους δώσουν τη δυνατότητα να δημοσιεύουν άμεσα και χωρίς προβλήματα ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις προβλεπόμενες από το νομικό πλαίσιο ηλεκτρονικές διαγωνιστικές διαδικασίες.
 • Τα στελέχη των οικονομικών φορέων θα είναι σε θέση να αναρτούν άμεσα το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής τους προσφοράς στο σύστημα, να διεκπεραιώνουν κάθε απαιτούμενη από το σύστημα ενέργεια για την κατάρτιση και επιτυχή υποβολή της, καθώς και να συμμετέχουν ενεργά στις ηλεκτρονικές διαγωνιστικές διαδικασίες μέσω ΕΣΗΔΗΣ.
 • Οι δικηγόροι και νομικοί σύμβουλοι οικονομικών φορέων θα αποκτήσουν πρακτικές γνώσεις γύρω από τους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων για την πλήρη κατανόηση των σχετικών προβλημάτων των πελατών τους και το σχεδιασμό της βέλτιστης υπερασπιστικής γραμμής τους.
 • Σύντομη παρουσίαση του ΕΣΗΔΗΣ και του νομικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία του. Βασικές προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ (απόκτηση κωδικών πρόσβασης, απόκτηση ψηφιακών υπογραφών). Περιήγηση στην ιστοσελίδα του συστήματος
 • Βασικά σημεία – οδηγίες κατάρτισης συμβατικών τευχών διαγωνισμού (Διακήρυξη, ΕΕΕΣ, προκήρυξη TED). Δημιουργία ηλεκτρονικού διαγωνισμού. Καθορισμός «Γενικών Στοιχείων διαγωνισμού», «Οικονομικής Προσφοράς», «Ημερομηνιών & Κανόνων Διενέργειας». Ανάρτηση συμβατικών τευχών στο ΕΣΗΔΗΣ, καθορισμός παραμέτρων, έλεγχος και δημοσίευση διαγωνισμού
 • Επικοινωνία των εμπλεκομένων σε μία διαγωνιστική διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ (αναθέτουσα αρχή, συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς, επιτροπή διαγωνισμού). Υποβολή και διαχείριση διευκρινίσεων. Προδικαστικές προσφυγές. Λοιπές Ενέργειες (τροποποίηση, παράταση, ακύρωση/ματαίωση, απόσυρση προσφοράς)
 • Κατάρτιση ηλεκτρονικής προσφοράς - Συμπλήρωση στοιχείων. Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά, οικονομική προσφορά. Υποβολή προσφοράς. Αντιμετώπιση προβλημάτων σε περίπτωση λανθασμένης κατάρτισης προσφοράς
 • Αποσφράγιση προσφορών. Καθορισμός στοιχείων αποσφράγισης (ορισμός επιτροπής και στοιχείων αποσφράγισης, εκτέλεση διαδικασίας αποσφράγισης). Πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών από τα
  μέλη της επιτροπής και την αναθέτουσα αρχή
 • Συνοπτική περιγραφή σταδίων διαγωνιστικής διαδικασίας. Αξιολόγηση προσφορών. Έκδοση και κοινοποίηση αποφάσεων. Υποβολή και αξιολόγηση δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού. Κοινοποίηση απόφασης κατακύρωσης. Πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών από τους οικονομικούς φορείς

Δείτε εδώ το αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων

*Οι εκπαιδευόμενοι απαιτείται να έχουν μαζί τους τα προσωπικά τους laptop.

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη αναθετουσών αρχών και αναθετόντων φορέων που εμπλέκονται στις ηλεκτρονικές διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, σε στελέχη οικονομικών φορέων που είναι αρμόδια για την ανάρτηση μιας ηλεκτρονικής προσφοράς και την επιτυχή υποβολή της, καθώς και σε δικηγόρους αλλά και νομικούς συμβούλους οικονομικών φορέων που μετέχουν σε δημόσιους διαγωνισμούς. Για την καλύτερη παρακολούθηση του προγράμματος κρίνεται αναγκαίο οι συμμετέχοντες να διαθέτουν έστω μικρή γνώση βασικών στοιχείων των διαγωνιστικών διαδικασιών ανάθεσης μιας δημόσιας σύμβασης.

Μαρία Σταθογιάννη

H Μαρία Σταθογιάννη είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με εικοσαετή εμπειρία στο χώρο των Δημοσίων Συμβάσεων. Έχει υπηρετήσει στη Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων από το 2002 έως το 2020 και από το 2020 έως σήμερα υπηρετεί στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Έχει συμμετάσχει σε πλήθος Επιτροπών αξιολόγησης διαγωνιστικών διαδικασιών και ασχολείται με το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων από την έναρξη υλοποίησής του, ως μέλος της Επιτροπής επικαιροποίησης της Σύμβασης και της Ομάδας έργου για την υλοποίηση του. Από το 2015 είναι προϊσταμένη του τμήματος Υποστήριξης & Εκπαίδευσης Χρηστών ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ της Διεύθυνσης Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης ΕΣΗΔΗΣ. Είναι πιστοποιημένη εισηγήτρια του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), με εκατοντάδες ώρες διδασκαλίας σε εκπαιδευτικά προγράμματα με αντικείμενο τις δημόσιες συμβάσεις και τη λειτουργία του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες, ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα και του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και έχει εκπονήσει και πιστοποιημένο εκπαιδευτικό υλικό για το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) για τα προγράμματα ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα και ΚΗΜΔΗΣ.

Απόστολος Φρατζέσκος

Ο Απόστολος Φρατζέσκος είναι Μαθηματικός με μεταπτυχιακές σπουδές στην Επιχειρησιακή Έρευνα και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και παρέχει υπηρεσίες Συμβούλου σε θέματα δημοσίων συμβάσεων, τόσο σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα όσο και σε φορείς του Δημοσίου. Επί τριάντα πέντε και πλέον έτη υπηρέτησε στη Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Την περίοδο 2011-2014 ήταν Πρόεδρος-Συντονιστής της Ομάδας Έργου υπεύθυνης για την υλοποίηση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), ενώ από τον Οκτώβριο του 2014 έως και τον Δεκέμβριο του 2019 διετέλεσε Διευθυντής του ΕΣΗΔΗΣ. Έχει διατελέσει καθηγητής της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) και είναι πιστοποιημένος εισηγητής του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του ίδιου Οργανισμού, έχοντας στο ενεργητικό του εκατοντάδες ώρες διδασκαλίας σε πιστοποιημένα εκπαιδευτικά προγράμματα με αντικείμενο τις δημόσιες συμβάσεις και τη λειτουργία του ΕΣΗΔΗΣ.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ 


Χρήσιμες Πληροφορίες

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

Όπου υπάρχει ένδειξη εκπτώσεων για ειδικές κατηγορίες (φοιτητές, ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι και δικαστικοί λειτουργοί) ή άλλες έχουν ισχύ για Online εγγραφές μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στο site www.nb.org

Ειδικότερα στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας

Πολιτική ακυρώσεων

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό (10 εργάσιμες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου) στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 10 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 5 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 20626 | 20627
15 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
17, 19, 24 & 26 Σεπτεμβρίου 2024 (18:00 - 20:00, 17:00 - 21:00, 16:30 - 21:30)
Εισηγητές: Σταθογιάννη Μ., Φρατζέσκος Α.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Κόστος Συμμετοχής: 450,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Δημιουργία και δημοσίευση ηλεκτρονικού διαγωνισμού - Υποβολή ηλεκτρονικών προσφορών - Εκτέλεση και διεκπεραίωση διαγωνιστικών διαδικασιών

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΣΗΔΗΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 20626 | 20627
15 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
17, 19, 24 & 26 Σεπτεμβρίου 2024 (18:00 - 20:00, 17:00 - 21:00, 16:30 - 21:30)
Εισηγητές: Σταθογιάννη Μ., Φρατζέσκος Α.
Back to Top