Τρίτη 11 Ιουνίου 2024

INDUSTRIAL COMPLIANCE IN PRACTICE (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) – ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

Η "day-to-day" λειτουργία της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης και η απόκτηση κατάλληλης τεχνογνωσίας

Εισηγητές: Καραπιδάκης Σ., Κάτανα Π.

Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ μετά τη μεγάλη επιτυχία του πρώτου στην Ελλάδα πιστοποιημένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος στην Κανονιστική Συμμόρφωση (πιστοποίηση από την TÜV AUSTRIA Hellas) διοργανώνει ένα νέο και εξειδικευμένο -με βάση ευρωπαϊκές και διεθνείς προδιαγραφές- πρόγραμμα εκπαίδευσης σε θεματικούς τομείς της κανονιστικής συμμόρφωσης για όλους όσοι θέλουν αφενός να εξειδικευθούν και να επικαιροποιήσουν με τρόπο ολιστικό και εμπεριστατωμένο τις γνώσεις τους και αφετέρου να γνωρίσουν στην πράξη την οργάνωση και τη day – to – day λειτουργία της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και στρατηγική ενίσχυση των επιχειρήσεων που υπηρετούν.

Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης της Νομικής Βιβλιοθήκης συνεργάζεται με τον CPD Quality Standards, γνωστό φορέα διαπίστευσης εκπαιδευτικών προγραμμάτων και επαγγελματικής ανάπτυξης της Μεγάλης Βρετανίας, ο οποίος εγκρίνει και πιστοποιεί το εκπαιδευτικό περιεχόμενο με βάση συγκεκριμένες προδιαγραφές βάσει των οποίων αποδίδονται εκπαιδευτικές πιστωτικές μονάδες CPD (Continuous Professional Development). Όσοι παρακολουθήσουν αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, θα αποκτήσουν 35 πιστωτικές μονάδες CPD.

▶ Έχω παρακολουθήσει το πρόγραμμα Certified Compliance Officer, έχω πιστοποιηθεί και επιθυμώ να κάνω το επόμενο βήμα στην επαγγελματική μου εξέλιξη συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων του Οργανισμού μου
▶ Είναι ένα νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που παρέχει θεματική & εξειδικευμένη εκπαίδευση στην κανονιστική συμμόρφωση και αφορά κρίσιμους τομείς της οικονομίας και της επιχειρηματικής δραστηριότητας, εκτός του χρηματοπιστωτικού τομέα
▶ Επιθυμώ μέσω case studies να αποκτήσω την κατάλληλη τεχνογνωσία για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης του Οργανισμού μου, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και διεθνή νομοθεσία, παρέχοντας πλήρη ασφάλεια στο εργασιακό μου περιβάλλον μέσω αποτελεσματικής διαχείρισης των πολλαπλών επιχειρηματικών κινδύνων
▶ Είναι βασισμένο σε ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα που χρησιμοποιούν πολυεθνικοί οργανισμοί και υπερκαλύπτει διεθνείς απαιτήσεις και πρότυπα πιστοποίησης (ISO, COSO) εξασφαλίζοντας υψηλού επιπέδου εκπαιδευτική εμπειρία γύρω από τις κεντρικές τάσεις και πρακτικές εξελίξεις στην κανονιστική συμμόρφωση
▶ Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, θα είμαι σε θέση να δώσω πρακτικές απαντήσεις σε μια σειρά από εξειδικευμένα πλέον ερωτήματα, που σχετίζονται με την οργάνωση, τη λειτουργία και τις προκλήσεις της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης, προσδίδοντας προστιθέμενη αξία στον Οργανισμό μου
▶ Οι Εισηγητές του προγράμματος ως κορυφαίοι practitioners διαθέτουν μεγάλη εμπειρία αφού πρωταγωνιστούν επί πολλά έτη είτε ως επικεφαλής, είτε ως στελέχη μονάδων κανονιστικής συμμόρφωσης σε μεγάλες επιχειρήσεις

1.Εισαγωγή στο σύστημα κανονιστικής συμμόρφωσης
▶ Εισηγήτρια: Π. Κάτανα

▶ Κανονιστικό πλαίσιο

▶ Οι 3 Άξονες του Συστήματος Κανονιστικής Συμμόρφωσης (Πρόληψη, Διερεύνηση, Ανταπόκριση) – Θεματολογία

▶ Σύστημα 3 Γραμμών Ελέγχου

▶ Οφέλη για την επιχείρηση – συνέπειες μη συμμόρφωσης


2. Οργάνωση μονάδας κανονιστικής συμμόρφωσης
▶ Εισηγήτρια: Π. Κάτανα


▶ Ρόλος και Αρμοδιότητες Υπευθύνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης

▶ Οργανωτική Διάρθρωση Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης

▶ Γραμμές αναφοράς

▶ Δέσμευση Διοίκησης


3. Πολιτικές & Κώδικες κανονιστικής συμμόρφωσης
▶ Εισηγήτρια: Π. Κάτανα
▶ Κώδικες Δεοντολογίας Εργαζομένων/Προμηθευτών

▶ Κυριότερες Πολιτικές Κανονιστικής Συμμόρφωσης (περιεχόμενο, πρότυπα πολιτικών, κατευθυντήριες γραμμές, παραδείγματα)


4. Εγκλήματα διαφθοράς (δωροδοκία, απάτη)
▶ Εισηγήτρια: Π. Κάτανα


▶ Ρυθμιστικό πλαίσιο εγκλημάτων διαφθοράς

▶ Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)

▶ United Kingdom Bribery Act (UKBA)

▶ Σύμβαση των ΗΕ κατά της διαφθοράς (UNCAC)

▶ Σύμβαση του ΟΟΣΑ για την καταπολέμηση της δωροδοκίας αλλοδαπών δημόσιων λειτουργών σε διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές

▶ Ετήσιος δείκτης αντίληψης της διαφθοράς της Διεθνούς Διαφάνειας (CPI)

 

5. Οικονομικές κυρώσεις
▶ Εισηγητής: Σ. Καραπιδάκης


▶ Νομοθεσία, φορείς κυρώσεων, ορισμοί, εξωεδαφικότητα

▶ Κατάλογοι οικονομικών κυρώσεων για φυσικά πρόσωπα και οντότητες, smart/sectoral sanctions
▶ Μελέτη καθορισμού εφαρμοσιμότητας στον οργανισμό

▶ Μελέτη περιπτώσεων (πραγματικός δικαιούχος, 50% rule)

▶ Έλεγχοι 1ης γραμμής, τεχνικές λύσεις

▶ Διαρκής παρακολούθηση


6. Σύγκρουση συμφερόντων
▶ Εισηγητής: Σ. Καραπιδάκης


▶ Νομοθεσία

▶ Πολιτική, διαδικασία, μελέτη περιπτώσεων

▶ Εργαλεία - Μέτρα Πρόληψης

▶ Συνεντεύξεις, αποφυγή συγκρούσεων


7. Προστασία του Ελεύθερου Ανταγωνισμού
▶ Εισηγητής: Σ. Καραπιδάκης


▶ Νομοθεσία, ΕπΑντ

▶ Μορφές παραβίασης (οριζόντιες, κάθετες, εξαιρέσεις)
▶ Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης

▶ Συγκεντρώσεις (Συγχωνεύσεις, Εξαγορές)
▶ Έλεγχοι αρχών (έφοδοι)

▶ Μελέτη περιπτώσεων

▶ Συνέπειες παραβιάσεων(ακυρότητα, πρόστιμα, ποινικές κυρώσεις)

▶ Θεσμός επιείκειας

 

8. Μελέτη διακινδύνευσης Κανονιστικής Συμμόρφωσης (Compliance risk assessment)
▶ Εισηγητής: Σ. Καραπιδάκης


▶ Μεθοδολογία – θεματολογία

▶ Ανάλυση αποτελεσμάτων

▶ Αξιολόγηση υφιστάμενων δικλείδων ασφαλείας

▶ Εύρεση εναπομένουσας διακινδύνευσης
▶ Επιπρόσθετα μέτρα, συμπέρασμα

▶ Μητρώο διακινδύνευσης, παρακολούθηση

▶ Μητρώο απόκλισης με την εφαρμοστέα νομοθεσία


9. Κανονισμός για την κατάχρηση της αγοράς (για εισηγμένες)
▶ Εισηγητής: Σ. Καραπιδάκης


▶ Κατάλογοι προσώπων τα οποία ασκούν διευθυντικά καθήκοντα

▶ Κατάλογοι προσώπων τα οποία κατέχουν προνομιακή πληροφόρηση

▶ Περίοδοι Απαγόρευσης Συναλλαγών

▶ Καθορισμός υπόχρεων προσώπων

▶ Εργαλεία

▶ Αναφοράστην αρχή


10. Εσωτερικός Δίαυλος Αναφοράς – Διερεύνηση Αναφορών
▶ Εισηγήτρια: Π. Κάτανα


▶ Ρυθμιστικό πλαίσιο (Ν 4990/2022)

▶ Θέσπιση διαύλων αναφοράς

▶ Κατάρτιση Πολιτικής αναφορών

▶Κατάρτιση Διαδικασιών υποβολής, παραλαβής και παρακολούθησης αναφορών

▶ Διερεύνηση αναφορών εντός της επιχείρησης (Πρόληψη - Εντοπισμός – Αντιμετώπιση) – Case studies


11. Έλεγχοι 2ης γραμμής - μέτρηση αποτελεσματικότητας συστήματος
▶ Εισηγητής: Σ. Καραπιδάκης


▶ Σχεδίαση

▶ Έλεγχος αποτελεσματικότητας

▶ Έλεγχος διεξαγωγής

▶ Μεθοδολογία ελέγχων

▶ Αποτελέσματα, διορθωτικές ενέργειες


12. Εκπαίδευση, Επικοινωνία, Συλλογικές Δράσεις
▶ Εισηγήτρια: Π. Κάτανα


▶ Εκπαιδεύσεις Κανονιστικής Συμμόρφωσης (περιεχόμενο, είδη εκπαιδεύσεων, εκπαιδευτικά κοινά, τομείς υψηλού κινδύνου)

▶ Καμπάνιες ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης

▶ Συλλογικές δράσεις (Εθνικά & Διεθνή Fora, Ινστιτούτα, Φορείς, Σύνδεσμοι, Οργανισμοί)


13. Πιστοποιήσεις συστήματος κανονιστικής συμμόρφωσης
▶ Εισηγήτρια: Π. Κάτανα

▶ΙSO 37301 - Compliance Management System

▶ISO 37001 - Anti-bribery Management System

▶ISO 37002 - Whistleblowing Management System

 

 Δείτε εδώ το αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων  

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε:

▶ Compliance officers, που αναζητούν το επόμενο επαγγελματικό βήμα σε κρίσιμους τομείς της κανονιστικής συμμόρφωσης για την περαιτέρω εξέλιξή τους
▶ IT security officers, Data protection officers, Risk officers, Auditors (both internal and external)
▶ Επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας, της υγείας ή του φαρμάκου, της τεχνολογίας, της συμβουλευτικής και των κατασκευών, οι οποίοι αναζητούν τεχνογνωσία σε πρακτικά ερωτήματα από κορυφαίους practitioners
▶ In-house δικηγόρους που επιθυμούν να ενταχθούν σε μονάδες κανονιστικής συμμόρφωσης

Σοφοκλής Καραπιδάκης

Ο Σοφοκλής Καραπιδάκης είναι ο Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) στην MYTILINEOS Α.Ε. Πριν από αυτό το ρόλο κατείχε διάφορες θέσεις στην Siemens Ελλάδος καθώς και στην Siemens Γερμανίας στο Μόναχο ως Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) από το 2007 έως το 2018 και ως υποδιευθυντής περιφερειακής στρατηγικής και ανάπτυξης από το 2001 έως το 2007. Πριν από αυτά διετέλεσε για πέντε έτη ως διευθυντής εργοταξίου σε μεσαίας κλίμακας εργοτάξια. Είναι διπλωματούχος πολιτικός μηχανικός από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και κατέχει μεταπτυχιακό διετούς φοίτησης (Master of science) στην Στρατηγική από το Τεχνολογικό Ίδρυμα της Μασαχουσέτης, Massachusetts Institute of Technology (MIT). Είναι πιστοποιημένος DPO, Certified Fraud Examiner και μέλος ΔΣ του συνδέσμου επαγγελματιών κανονιστικής συμμόρφωσης (ΣΕΚΑΣΕ).

Πέρη Κάτανα

Η κα Πέρη Κάτανα είναι Compliance & Risk Senior Specialist του Ομίλου ΟΤΕ από το 2014 και A’ Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ελλάδας (ΣΕΚΑΣΕ) από το 2022. Διαθέτει 10ετή επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο της κανονιστικής συμμόρφωσης και διαχείρισης εταιρικών κινδύνων με εξειδίκευση στον τηλεπικοινωνιακό και ασφαλιστικό κλάδο. Κατέχει πτυχίο Νομικής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (LL.M) στο International Business Law από το University of London (Queen Mary). Έχει λάβει τον τίτλο του Certified Fraud Examiner (CFE) από το Ινστιτούτο κατά της Απάτης (ACFE) καθώς και Πιστοποίηση Κανονιστικής Συμμόρφωσης από το International Compliance Association (ICA). Διαθέτει πιστοποιήσεις στην κανονιστική συμμόρφωση, στη διερεύνηση υποθέσεων απάτης καθώς και στην καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, μεταξύ άλλων, από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, από το Frankfurt School of Finance and Management, καθώς και από το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών. Επιπλέον είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων από το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και έχει διδάξει μαθήματα ποινικού δικαίου/ποινικής δικονομίας σε προσωπικό παροχής υπηρεσιών ασφάλειας. Μιλάει Αγγλικά, Γερμανικά και Γαλλικά.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ 


Χρήσιμες Πληροφορίες

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

Όπου υπάρχει ένδειξη εκπτώσεων για ειδικές κατηγορίες (φοιτητές, ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι και δικαστικοί λειτουργοί) ή άλλες έχουν ισχύ για Online εγγραφές μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στο site www.nb.org

Ειδικότερα στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας

Πολιτική ακυρώσεων

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό (10 εργάσιμες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου) στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 10 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 5 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 20720| 20721
31 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
11, 18, 20, 25, 27 Ιουνίου & 2, 4, 9 Ιουλίου 2024 (κάθε Τρίτη & Πέμπτη, 17:00-20:00, 17:00-20:30 & 17:00-21:00)
Εισηγητές: Καραπιδάκης Σ., Κάτανα Π.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Κόστος Συμμετοχής: 1.250,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Η "day-to-day" λειτουργία της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης και η απόκτηση κατάλληλης τεχνογνωσίας

INDUSTRIAL COMPLIANCE IN PRACTICE (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) – ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 20720| 20721
31 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
11, 18, 20, 25, 27 Ιουνίου & 2, 4, 9 Ιουλίου 2024 (κάθε Τρίτη & Πέμπτη, 17:00-20:00, 17:00-20:30 & 17:00-21:00)
Εισηγητές: Καραπιδάκης Σ., Κάτανα Π.
Back to Top