Εκπαίδευση και Συνέδρια
στη ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Δείτε το βίντεο

Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ δραστηριοποιείται συστηματικά από το 2000 στο χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης με κύρια αντικείμενα όλους τους κλάδους του δικαίου, την οικονομία, την εξωδικαστική επίλυση διαφορών και την ανάπτυξη δεξιοτήτων που προσφέρουν στους εκπαιδευόμενους ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης, αυτοβελτίωσης και επιστημονικής ανάδειξης. H ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ λειτουργεί και ως αδειοδοτημένο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (αρ. απόφασης 6282/K6/2024 – ΦΕΚ Β’ 517/2024) ενώ το 2023 ιδρύθηκε και λειτουργεί το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας NOMIKI BIBLIOTHIKI COLLEGE (ΥΑ 30904/K6/2023, ΦΕΚ Β’ 2066/31.03.2023).

 • Διοργανώνει σε ετήσια βάση πάνω από 120 σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα, 14 επιστημονικά συνέδρια και μακροχρόνιους κύκλους μετεκπαίδευσης που απευθύνονται στη νομική και επιχειρηματική κοινότητα.
 • Προσφέρει Μεταπτυχιακά Προγράμματα σε συνεργασία με διακεκριμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού.
 • Συνεργάζεται με ειδικούς εισηγητές, practitioners και ακαδημαϊκούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • Συνδιοργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα και συνεργάζεται με καταξιωμένα ακαδημαϊκά ιδρύματα και επαγγελματικούς φορείς.
 • Συμμετέχει ως πάροχος σε προγράμματα Συνεχιζόμενης Επιδοτούμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης.
 • Διαθέτει σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις υψηλού επιπέδου προσφέροντας ευέλικτες μορφές εκπαιδευτικής εμπειρίας διά ζώσης, live streaming ή on demand.
 • Απευθύνεται στη νομική και επιχειρηματική κοινότητα, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, τράπεζες και οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Τρόποι παρακολούθησης
logos

Φυσική Παρουσία

Η παρακολούθηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων με φυσική παρουσία οργανώνεται στις κεντρικές εγκαταστάσεις της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (Αθήνα, Μαυρομιχάλη 23).

logos

Live-streaming

Παρέχεται στους συμμετέχοντες από όλη την Ελλάδα η δυνατότητα ζωντανής παρακολούθησης των μαθημάτων και αμεσότητας με τον διδάσκοντα εισηγητή, μέσω υποβολής ερωτήσεων από τον εκπαιδευόμενο γραπτά ή προφορικά & ταυτόχρονη λήψη απάντησης.

logos

E-LEARNING

Self paced | Scorm certified

Εξ αποστάσεως αυτοδιδασκαλία σε χρόνο και τόπο που επιλέγει ο εκπαιδευόμενος, με ασκήσεις αυτοαξιολόγησης, βεβαίωση παρακολούθησης και πιστοποίηση Scorm, σε συνεργασία με κορυφαίους ακαδημαικούς και αναγνωρισμένους επαγγελματίες σε συνεργασία με εκπαιδευικούς φορείς και πανεπιστημιακά ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού.

Eκπαιδευτικά προγράμματα

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ EΡΓΑΣΤΗΡΙΑ & ΦΟΡΕΙΣ

 • Λογιστικές και Χρηµατοοικονοµικές Έννοιες για Δικηγόρους
 • Law & Technology
 • Corporate Finance for Lawyers
 • Μετανάστευση & Προσφυγικές Ροές υπό το Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο
 • Διεθνής φοροαποφυγή – Απάτη ΦΠΑ – Tax rulings και Κρατικές Ενισχύσεις – Εξελίξεις στο Ευρωπαϊκό και Διεθνές Φορολογικό Δίκαιο
 • Ενεργειακή Μετάβαση: Δίκαιο & Νέες Αγορές - Green Deal – Clean Energy Package Target Model
 • Intensive Course on international commercial arbitration in collaboration with Swiss Arbitration Academy (SAA)
 • Law, Practice & Procedure of International Arbitration in collaboration with the Chartered Institute of Arbitrators (CIArb)

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 • Certified Paralegal Program
 • Corporate Counsel Executive Training Program
 • Data Protection Officer
 • Certified Compliance Officer
 • GDPR Auditors course
 • Τα Οικονοµικά της Επιχείρησης για Νοµικούς
 • Οι Δηµόσιες Συµβάσεις στην πράξη
 • Σύγχρονες Εµπορικές Συµβάσεις
 • Βοηθός Συµβολαιογράφου
 • Πεδία Υψηλού Ρίσκου στις Σύγχρονες Εργασιακές Σχέσεις
 • Advanced Seminar on International Maritime Law

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΝΟΜΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

 • Legal English for Law Professionals
 • Advanced Legal English for Law Professionals
 • Legal English for Commercial Law Practitioners
 • Legal English Workshop
 • English Contract Law & Drafting for Lawyers
 • Business English Correspondence
 • Γαλλική Νοµική Ορολογία
 • Γερµανική Νοµική Ορολογία
 • Νοµική µετάφραση & Ορολογία της ΕΕ
Σεμινάρια

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

  Δίκαιο Επιχειρήσεων & Εταιριών
 • Δίκαιο των εταιρικών µετασχηµατισµών (Ν 4601/2019)
 • Διασπάσεις και Αποσχίσεις εταιριών
 • Εξαγορές και Συγχωνεύσεις
 • Εταιρική Διακυβέρνηση
 • Οικογενειακές επιχειρήσεις
 • Ίδρυση εταιριών one stop shop
 • Εταιρία ή σύµβαση: Βασικές µορφές επιχειρηµατικής συνεργασίας
 • Λειτουργία Γενικού Εµπορικού Μητρώου
 • Ανάπτυξη & χρηµατοδότηση start ups
 • Εγκατάσταση αλλοδαπών επιχειρήσεων
 • Διαχείριση αιφνιδιαστικών ελέγχων (dawn raid) σε επιχειρήσεις
 • Ανώνυμη Εταιρία
 • Η Ανώνυµη Εταιρία µετά τον Ν 4548/2018
 • Ειδικά θέµατα ανωνύµων εταιριών
 • Σύσταση – Λύση – Εκκαθάριση ΑΕ – Εναρµόνιση καταστατικού µε τον Ν 4548/2018
 • Ευθύνη µελών Διοικητικού Συµβουλίου ΑΕ
 • Εταιρική ποινική ευθύνη
 • Συναλλαγές ΑΕ µε συνδεδεµένα µέρη
 • Αµοιβές µελών ΔΣ και CEO
 • Οµολογιακά δάνεια
 • Τίτλοι ΑΕ – Μεταβολές µετοχικού κεφαλαίου & Σύνθετες κινητές αξίες
 • Δικαιώµατα Μειοψηφίας & Εξωεταιρικές Μετοχικές Συµφωνίες
 • ΙΚΕ & ΕΠΕ
 • Δίκαιο ΙΚΕ & ΕΠΕ: Συγκριτική ανάλυση και αξιολόγηση
 • ΙΚΕ & άλλες εταιρικές µορφές
 • Η ΙΚΕ ως άµυνα έναντι του ασφαλιστικού νόμου και της έλλειψης κεφαλαίων
 • Το νέο δίκαιο για την ΕΠΕ
 • Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς
 • Οµολογιακά Δάνεια
 • H λειτουργία της Κεφαλαιαγοράς στην πράξη
 • Corporate Finance & Law for Commercial Law Practitioners
 • Οργανωµένες Αγορές Κεφαλαίων
 • Παροχή επενδυτικών υπηρεσιών & Αγορές Χρηµατοπιστωτικών µέσων
 • Ειδικά θέµατα τραπεζικού δικαίου
 • Ηλεκτρονικές υπηρεσίες πληρωµών – Πιστωτικά ιδρύµατα – Εποπτική λειτουργία
 • Δίκαιο πτώχευσης και εξυγίανσης επιχειρήσεων
 • Διαδικασίες Αφερεγγυότητας – Πτώχευση – Εξυγίανση
 • Ο εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης επιχειρηµατικών οφειλών Δίκαιο ανταγωνισμού
 • Ο ελεύθερος ανταγωνισµός στην πράξη
 • Αγωγές αποζηµίωσης για παραβάσεις του δικαίου του ανταγωνισµού
 • Κρατικές ενισχύσεις: Ενωσιακοί κανόνες και εθνικές προκηρύξεις ενισχύσεων
 • Σήματα – Πνευματική ιδιοκτησία
 • Νοµοθετικό πλαίσιο περί εµπορικών σηµάτων
 • Πνευµατική ιδιοκτησία & νέες τεχνολογίες
 • Tο νέο ευρωπαϊκό δίκαιο πνευµατικής ιδιοκτησίας
 • Αξιοποίηση έργων πνευµατικής ιδιοκτησίας
 • Συµβάσεις και προστασία στο δίκαιο της πνευµατικής ιδιοκτησίας
 • Προστασία καταναλωτή
 • Το δίκαιο προστασίας καταναλωτή
 • Το νέο δίκαιο της πώλησης καταναλωτικών αγαθών
 • Ιδιωτική ασφάλιση και αντασφάλιση

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – GDPR

 • Data lieach Workshop & Simulation
 • Προστασία Προσωπικών Δεδοµένων µε βάση τον Καν ΕΕ 2016/679 και τον Ν 4624/2019
 • GDPR – Η εµπειρία από τα πρώτα χρόνια εφαρµογής του στην προστασία προσωπικών δεδοµένων
 • Δικαιώµατα των υποκειµένων των δεδοµένων στον GDPR
 • H επιρροή του GDPR στις χρηµατοπιστωτικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες
 • GDPR στις τουριστικές επιχειρήσεις
 • Προστασία προσωπικών δεδοµένων και σχέσεις απασχόλησης
 • GDPR & Shipping
 • Δεδοµένα υγείας & GDPR
 • Roadmap to GDPR Compliance
 • Data Protection Impact Assessment
 • Privacy Notice & Privacy Policy Masterclass
 • GDPR Case studies
 • GDPR και εξοικείωση µε τις τεχνολογίες συστηµάτων επεξεργασίας και ασφάλειας προσωπικών δεδοµένων

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

  Ακίνητα
 • Δίκαιο ακινήτων – Σύγχρονα θέµατα και η αντιµετώπισή τους στην πράξη
 • Σύγχρονα θέµατα δικαίου ακινήτων
 • Η δικαστική προστασία του ακινήτου
 • Ακίνητα – Συγκυριότητα – Συννοµή – Αγωγή διανοµής
 • Διαιρεµένη ιδιοκτησία
 • Η προστασία της κύριας κατοικίας
 • Μισθώσεις εµπορικές – αστικές – βραχυχρόνιες
 • Εθνικό κτηµατολόγιο – Αναγκαστική απαλλοτρίωση
 • Κληρονοµικές σχέσεις και διαφορές – Η εµπειρία από την πράξη
 • Η αποζηµίωση στο ιδιωτικό δίκαιο
 • Ιατρική ευθύνη
 • Δανειακές Σχέσεις – Ρύθµιση οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων
 • Δανειακές συµβάσεις και προστασία κινητής και ακίνητης περιουσίας
 • Κτήση και διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις
 • Μη εξυπηρετούµενα δάνεια – Δάνεια σε ελβετικό φράγκο – Ρύθµιση οφειλών υπερχρεωµένων ιδιωτών
 • Ειδικά θέµατα αστικού δικαίου
 • Διαφορές Οικογενειακού Δικαίου
 • Διαζύγιο – Διατροφή – Οικογενειακή διαµεσολάβηση
 • Γάµος – σύµφωνο συµβίωσης και ελεύθερη ένωση

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

 • Η αναγκαστική εκτέλεση στην πράξη
 • Κατάσχεση ακίνητης, κινητής περιουσίας και τραπεζικών λογαριασµών
 • Ηλεκτρονικός Πλειστηριασµός – Διανοµή πλειστηριάσµατος
 • Διαταγή πληρωµής – Είσπραξη εµπορικών απαιτήσεων
 • Ασφαλιστικά µέτρα και προσωρινή ρύθµιση εννόµων σχέσεων
 • Το παραδεκτό της αγωγής
 • Η πολιτική δίκη στην πράξη
 • Διεθνής δικαιοδοσία
 • Αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων
 • Δίκες µε στοιχεία αλλοδαπότητας

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΠΟΙΝΙΚΟ & ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • Οι αλλαγές στον ΠΚ και ΚΠΔ με τον Ν. 5090/2024
 • Ευθύνη Νομικών Προσώπων για αδικήματα Δωροδοκίας
 • Ποινική Διαπραγμάτευση – Ποινική Συνδιαλλαγή
 • Γενικό ποινικό δίκαιο µέσα από υποθέσεις της πράξης
 • Περιουσιακά Εγκλήµατα
 • Εγκλήµατα κατά της ζωής
 • Εγκλήµατα κατά της τιµής
 • Σεξουαλικά εγκλήµατα
 • Ποινές και Μέτρα Ασφαλείας
 • Ποινική Προδικασία – Κύρια Διαδικασία
 • H ποινική δίκη στην πράξη
 • Κύρια Ανάκριση
 • Τα µέτρα Δικονοµικού Καταναγκασµού στην Ποινική Διαδικασία
 • Ένδικα Βοηθήµατα και µέσα στην Ποινική Δικονοµία
 • Η συµµετοχή του παθόντος / Το απόρρητο και η παραβίασή του/ Οι αποδεικτικές απαγορεύσεις / Οι αυτοτελείς ισχυρισµοί στην ποινική δίκη
 • Η Εκτέλεση κατά τον Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας
 • DNA και ποινική απόδεnιξη
 • Ειδικοί ποινικοί νόµοι (ναρκωτικά – Όπλα – αλλοδαποί)
 • Ευρωπαϊκό Ένταλµα Σύλληψης Αποκρυπτογραφώντας το έγκληµα και τον εγκληµατία
 • Οικονοµικό – φορολογικό έγκληµα
 • Το οικονοµικό έγκληµα από την σκοπιά της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες – Έγκληµα διαφθοράς
 • Anti Money Laundering (AML) Officer
 • Φορολογικά εγκλήµατα – Από τον καταλογισµό στο ακροατήριο

ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ

  Δηµόσιες Συµβάσεις
 • Δηµόσια έργα – προµήθειες – υπηρεσίες
 • Συµβάσεις προµηθειών και υπηρεσιών στην υγεία
 • Διοικητική και δικαστική προστασία
 • ΑΕΠΠ & Προσυµβατικός έλεγχος στο ΕλΣυν
 • Προσυµβατικό στάδιο ανάθεσης
 • Νοµοθετικές και νοµολογιακές εξελίξεις
 • Δικονοµία – ΚΕΔΕ
 • Η διοικητική δικονοµία στην πράξη
 • Η νέα δικονοµία του Ελεγκτικού Συνεδρίου
 • ΚΕΔΕ και άµυνα του οφειλέτη για χρηµατικές απαιτήσεις δηµοσίου δικαίου
 • Η διαταγή πληρωµής κατά του δηµοσίου
 • Κοινωνική ασφάλιση – συντάξεις
 • Ασφαλιστική µεταρρύθµιση – Πρακτικά προβλήµατα
 • Θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος – Υπολογισµός Σύνταξης
 • Πρακτικός Οδηγός Συνταξιοδοτικών Θεµάτων
 • Νοµοθετικές εξελίξεις στο εφάπαξ εισόδηµα
 • Ειδικά θέµατα
 • Φαρµακευτικό δίκαιο
 • Golden Visa & Επενδυτική µετανάστευση
 • Τοπική Αυτοδιοίκηση
 • Αδειοδότητηση επιχειρήσεων – έργων και εγκαταστάσεων
 • Αστική ευθύνη του δηµοσίου
 • Καταστήµατα Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑ

 • Ενέργεια & Project Finance
 • Υποδομές Ηλεκτρικής Ενέργειας
 • Η αγορά της Ηλεκτροκίνησης
 • Ο Νέος Εθνικός Κλιματικός Νόμος (Ν 4936/2022)
 • Εισαγωγή στην αγορά του φυσικού αερίου
 • Η αναµόρφωση της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας
 • Δασικοί Χάρτες – Κατάρτιση – Δασική κτήση
 • Πολεοδοµικός σχεδιασµός – Έκδοση οικοδοµικών αδειών – Αυθαίρετη δόµηση
 • Χωροταξικός και Πολεοδοµικός Σχεδιασµός
 • Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων
 • Περιβαλλοντική αδειοδότηση και Δίκαιο της Ενέργειας µε έµφαση στις ΑΠΕ
 • Αιγιαλός – Παραλία
 • Ευθύνη και αποζηµίωση για πετρελαϊκή ρύπανση στον θαλάσσιο χώρο
 • Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας

ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ – ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

 • Internet Law & Cyber Protection
 • Νέες τεχνολογίες: Νομικές Προκλήσεις σε περιβάλλον ψηφιακού μετασχηματισμού
 • Blockchain & Distributed Ledger Technology: Νοµικές Προεκτάσεις
 • Bitcoin & other Cryptocurrencies
 • ΑΙ, Data & Legal Tech
 • Regulating social media
 • Cyber Protection for Law Offices and Law Firms
 • Οι Όροι Χρήσης και η Γενική Πολιτική Απορρήτου και Cookies ενός B2C e–shop
 • Νοµική διαχείριση sites & blogs
 • Νοµικά ζητήµατα από την καταχώριση ονοµάτων χώρου (domain names)
 • To δίκαιο του ηλεκτρονικού εµπορίου στην πράξη
 • H νόµιµη διαδικτυακή παρουσία ενός ηλεκτρονικού καταστήµατος (e–shop)

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • Το υφιστάµενο εργασιακό πλαίσιο µε βάση τις νοµοθετικές εξελίξεις
 • Συλλογικές και Ατοµικές Εργασιακές Σχέσεις – Αδήλωτη εργασία
 • Ευελιξία στις εργασιακές σχέσεις – Προστασία εργαζοµένου
 • Ουσιαστικό και Δικονοµικό Δίκαιο στις εργασιακές σχέσεις
 • Εφαρµογή εργατικής νοµοθεσίας
 • Το δίκαιο της καταγγελίας της σύµβασης εξαρτηµένης εργασίας
 • Το διευθυντικό δικαίωµα του εργοδότη
 • Αναδιάρθρωση – Μεταβίβαση επιχείρησης και εργασιακές σχέσεις
 • Αντιµετώπιση της παραβατικότητας στην αγορά εργασίας
 • Εργασιακές σχέσεις και υποχρεώσεις εργοδοτών απέναντι στην Επιθεώρηση Εργασίας

ΔΙΕΘΝΕΣ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ – ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

 • Προσφυγή ενώπιον του ΕΔΔΑ
 • Τα ζητήµατα από την υπερβολική διάρκεια των δικών και η ατοµική προσφυγή στο ΕΔΔΑ
 • Δικαστική προστασία από παραβάσεις του Δικαίου της ΕΕ
 • Ο δικηγόρος και η διαδικασία προδικαστικών ερωτηµάτων στο ΔΕΚ
 • Οι συνέπειες της απόφασης του ΔΕΚ ενώπιον του παραπέµποντος δικαστηρίου
 • Το νέο δίκαιο του ασύλου – Αναγνώριση δικαιούχων διεθνούς προστασίας
 • Μεταναστευτική νοµοθεσία – Πρακτική εφαρµογή και νοµολογιακές εξελίξεις
 • Το νέο θεσµικό πλαίσιο για τους αλλοδαπούς – Ο κώδικας µετανάστευσης
 • Ο Κανονισµός 2017/352 για την παροχή λιµενικών υπηρεσιών στην ΕΕ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

 • Δικόγραφα – Από τη σύνταξη έως την υποστήριξή του
 • Έλεγχος τίτλων ακινήτων – Οδηγός έρευνας σε κτηµατολογικά γραφεία και υποθηκοφυλακεία
 • Οδικός χάρτης δικαστηρίων, δηµοσίων υπηρεσιών και υποθηκοφυλακείων
 • Οργάνωση και λειτουργία του δικηγορικού γραφείου
 • Η αρχειοθέτηση στο δικηγορικό γραφείο
 • Γραµµατειακή οργάνωση και υποστήριξη δικηγορικών γραφείων
 • Το marketing του δικηγορικού γραφείου
 • Διαχείριση ανθρώπινου δυναµικού & ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων στο επαγγελµατικό περιβάλλον του δικηγορικού γραφείου
 • Law Office Economics
 • Νοµική έρευνα και Τεκµηρίωση

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Σειρές σεµιναρίων για τη λογιστική & τη φορολογία για τον σύγχρονο λογιστή, οικονοµικό, φορολογικό σύµβουλο, επενδυτή, επιχειρηµατία

 • Λογιστική και Φορολογία για Δικηγόρους και Νοµικούς Συµβούλους Εταιριών
 • Φορολογιστική µεταχείριση δικηγόρων
 • Τήρηση λογιστικών βιβλίων των δικηγόρων
 • ΦΠΑ & Δικηγόροι
 • Φορολογιστική µεταχείριση συµβολαιογράφων
 • Φορολογία για νέους λογιστές
 • Οικονοµική και Λογιστική Διάσταση του δικαίου των ΑΕ
 • Φορολογία Εισοδήµατος Φυσικών και Νοµικών Προσώπων – ΦΠΑ
 • Ηλεκτρονικά Βιβλία (My data)
 • Τέλη χαρτοσήµου και Ειδικά θέµατα Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου
 • Ετήσια επαναλαµβανόµενα σεµινάρια για τη συµπλήρωση δηλώσεων φυσικών και νοµικών προσώπων
 • Cash Flow Statements
 • Ανάλυση – εκτίµηση οικονοµικών καταστάσεων επιχειρήσεων
 • Eνδοοµιλικές συναλλαγές
 • Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
 • Ανάλυση ατοµικών χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ΕΛΠ
 • Φορολογικός έλεγχος στην πράξη
 • Εικονικά και πλαστά φορολογικά στοιχεία
 • Η άµυνα του φορολογουµένου πριν & µετά τον καταλογισµό φόρων και προστίµων
 • Φορολογική διαδικασία
 • Φορολογική διάσταση εταιρικών µετασχηµατισµών
 • Διεθνές και Ενωσιακό Φορολογικό Δίκαιο
 • Αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών στον φορολογικό τοµέα
 • Φορολογικές και τελωνειακές διαδικασίες στις ενδοκοινοτικές και διεθνείς συναλλαγές
 • Μέτρα κατά της φοροαποφυγής – Με case studies
 • Off shore εταιρίες – Φορολογική κατοικία
 • Φορολογία ακίνητης περιουσίας
 • Transfer Pricing (Εκπ. Πρόγραµµα µε την Deloitte Business Solutions Greece)

SOFT SKILLS

 • Διαπραγµατεύσεις για Δικηγόρους µέσα από νοµικά προβλήµατα της πράξης
 • Διαπραγµατεύσεις Προσοµοιώσεις, Παίγνια και αξιοποίηση των διδαγµάτων της επιστήµης
 • Mastering negotiations
 • Certified Professional Negotiator
 • How to build Leadership skills in Law & Business
 • Τεχνικές διαπραγµάτευσης και συνεργατικής επίλυσης διαφορών
 • Negotiating with your liain - Practical insights into neuroscience for deal makers
 • Build your professional (digital) image
 • CV & Cover letter creation for interviews
 • Επαγγελµατικό προφίλ µέσα από το LinkedIn
 • Η πειθώ ως µέσο επαγγελµατικής επιρροής
 • Αποτελεσµατική επικοινωνία – Ανάδειξη και Διαχείριση των Επικοινωνιακών δυνατοτήτων σας
 • Non Violent Communication

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ - ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

 • Introduction to International Commercial Arbitration
 • Διαµεσολάβηση
 • Οδικός Χάρτης Διαµεσολάβησης για Παραστάτες Δικηγόρους
 • Διαµεσολάβηση Εµπορικών Διαφορών Μεγάλου Οικονοµικού Ενδιαφέροντος

Φροντιστήρια Eισαγωγικών Εξετάσεων

Τα φροντιστήρια της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ σκοπό έχουν την άρτια προετοιμασία των υποψηφίων σε νομικούς και άλλους διαγωνισμούς με τη συμβολή των πλέον έγκριτων και αξιόπιστων συνεργατών που πλαισιώνουν την εκπαιδευτική ομάδα του οργανισμού.

ESDI EKDDA NSK ASEP
Συνέδρια

Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ διοργανώνει σε ετήσια βάση δεκάδες Επιστημονικά και Επαγγελματικά Συνέδρια υψηλού κύρους πάνω σε σύγχρονες πτυχές του δικαίου, της οικονομίας και της αγοράς.

Ακαδημαϊκές συνεργασίες

H NOMIKH ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ συνεργάζεται με καταξιωμένους ακαδημαϊκούς και διδάσκοντες από πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ελλάδας & του Εξωτερικού.

Νομική Σχολή Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)

Κέντρο Ερευνών του Δικαίου των Επιχειρήσεων

Το Κέντρο Ερευνών του Δικαίου των Επιχειρήσεων της Νομικής Σχολής Αθηνών (ΕΚΠΑ) και Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ συνδιοργάνωσαν πιστοποιημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Λογιστική & Χρηματοοικονομική Διοίκηση για Δικηγόρους» που πραγματοποιήθηκε σε δύο κύκλους. Ο Α’ κύκλος «Λογιστική για Δικηγόρους» διάρκειας 36 ωρών είχε σκοπό την κατανόηση των αρχών της Λογιστικής προσαρμοσμένης απόλυτα στον τρόπο σκέψης και τις ειδικές απαιτήσεις δικηγόρων και νομικών συμβούλων από τον χώρο των επιχειρήσεων που κάλυψαν με τον τρόπο αυτό εκπαιδευτικά κενά λογιστικής παιδείας. Ο Β’ κύκλος «Corporate Finance for Lawyers» διάρκειας 33 ωρών ανέπτυξε την έννοια και την σημασία της χρηματοοικονομικής διοίκησης και ανέδειξε τις πρακτικές εφαρμογές της στο πλαίσιο λήψης χρηματοοικονομικών αποφάσεων απευθυνόμενο ιδιαίτερα σε δικηγόρους και νομικούς συμβούλους που εργάζονται στα νομικά τμήματα εταιριών και επιχειρήσεων.

Κέντρο Ερευνών Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου (ATHENS PIL)

Το Κέντρο Ερευνών Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου (ATHENS PIL) της Νομικής Σχολής Αθηνών (ΕΚΠΑ), η έδρα Jean Monnet (Network Migration and Asylum Policies Systems – M.A.P.S) και H ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ στα πλαίσια της συνεργασίας τους συνδιοργάνωσαν σειρά 5 πιστοποιημένων επαναλαμβανόμενων εκπαιδευτικών κύκλων συνολικής διάρκειας 104 ωρών με τίτλους: «Μετανάστευση και Προσφυγικές Ροές υπό το Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο», «Πρόσφατες εξελίξεις στη μεταναστευτική νομοθεσία και το άσυλο» και «Migration and Asylum Policies in Trying Times (2010-2020)». Σκοπός των εκπαιδευτικών αυτών κύκλων ήταν η κατανόηση και πρακτική αντιμετώπιση από δικηγόρους και νομικούς συμβούλους που ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα και στελέχη κυβερνητικών και μη κυβερνητικών οργανώσεων των κανόνων του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου που διέπουν την διαχείριση των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών προς την Ελλάδα και την Ευρώπη.

Τομέας Δημοσίου Δικαίου – Jean Monnet Module – Public Law of Investments (PLI)

O Τομέας Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής Αθηνών (ΕΚΠΑ), η έδρα Jean Monnet και η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ στα πλαίσια της συνεργασίας τους συνδιοργανώνουν το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με τίτλο «Δημόσιο Δίκαιο Επενδύσεων: Κίνητρα – Προστασία Επενδύσεων» διάρκειας 16 ωρών. Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα εξοικειώνει τους συμμετέχοντες με το Δημόσιο Δίκαιο Επενδύσεων, έναν νέο και εξειδικευμένο κλάδο του Δημοσίου Δικαίου, δίνοντας έμφαση στο εθνικό και υπερεθνικό νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την κινητροδότηση, την εγκατάσταση και την προστασία των επενδύσεων στην Ελλάδα. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσελκύει δικηγόρους και νομικούς συμβούλους επενδυτών στην Ελλάδα, καθώς και στελέχη κυβερνητικών και μη οργανώσεων που δραστηριοποιούνται σε τομείς συνδεδεμένους με την διενέργεια επενδύσεων.

Νομική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

Έδρα Jean Monnet “European Tax Policy & Administration

H Έδρα Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση της Νομικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ στα πλαίσια της συνεργασίας τους συνδιοργάνωσαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Διεθνής Φοροαποφυγή – Απάτη ΦΠΑ – Tax Rulings & Κρατικές Ενισχύσεις» διάρκειας 24 ωρών. Οι συμμετέχοντες στο Εκπ. Πρόγραμμα δικηγόροι και φορολογικοί σύμβουλοι, οικονομολόγοι, προϊστάμενοι οικονομικών υπηρεσιών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και δικαστές, ενημερώθηκαν για τις διεθνείς και ευρωπαϊκές εξελίξεις στην αντιμετώπιση της φοροαποφυγής, της διάβρωσης της φορολογικής βάσης και της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ.

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Πανεπιστημίου Πειραιώς

Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου Πειραιώς και η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ στα πλαίσια της συνεργασίας τους συνδιοργανώνουν μακροχρόνιο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με τίτλο «Λογιστική & Χρηματοοικονομική Διοίκηση για Δικηγόρους (Mastering Accounting & Finance for Lawyers)» συνολικής διάρκειας 300 ωρών (1 ακαδημαϊκό έτος) που καταλήγει στην λήψη πιστοποιητικού επιμόρφωσης κατόπιν γραπτών εξετάσεων με 18 μονάδες ECVET. Οι συμμετέχοντες στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Δικηγόροι και Νομικοί Σύμβουλοι που ασχολούνται με το Αστικό, Εμπορικό και Οικονομικό Δίκαιο εν γένει αποκτούν ένα στέρεο υπόβαθρο γνώσης στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική Διοίκηση, απαραίτητο επαγγελματικό εφόδιο για την επαγγελματική τους πράξη σε αντικείμενα όπως ενδεικτικά οι οικονομικές καταστάσεις, κατανόηση ισολογισμού, φορολογική λογιστική, μετοχικό κεφάλαιο, τραπεζικός δανεισμός, ομολογιακά δάνεια, crowdfunding, εξαγορές & συγχωνεύσεις, ESG, blockchain, smart contracts.

Εργαστήριο Ενέργειας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης – Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής

Το Εργαστήριο Ενέργειας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του Τμήματος Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και και η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ στα πλαίσια της συνεργασίας τους συνδιοργάνωσαν εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2 κύκλων και συνολικής διάρκειας 24 ωρών «Ενεργειακή Μετάβαση: Δίκαιο & Νέες Αγορές (Grean Deal – Clean Energy Package – Target Model». Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα εστίασε στη σταδιακή εξέλιξη και τα βασικά χαρακτηριστικά της απελευθέρωσης του ενεργειακού κλάδου έως την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (Green Deal), ενώ ανέδειξε τις θεμελιώδεις αρχές αναδιάρθρωσης της εγχώριας χονδρεμπορικής αγοράς (Target Model) και ανέλυσε τις κύριες ρυθμίσεις τόσο του εν ισχύ κανονιστικού πλαισίου σε όλο το ενεργειακό φάσμα όσο και της δέσμης μέτρων “Καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους” (Clean Energy Package) ιδίως ως προς τις ΑΠΕ και την ενδυνάμωση του ρόλου των καταναλωτών. Το πρόγραμμα παρακολούθησαν νομικοί σύμβουλοι των μεγαλύτερων εταιριών ενέργειας της χώρας καθώς και στελέχη του Δημοσίου που έχουν ρυθμιστικό ρόλο στον ενεργειακό τομέα.

LAW FACULTY CATHOLIC UNIVERSITY OF LILLE (FRANCE)

H Νομική Σχολή του Καθολικού Πανεπιστημίου της Lille στο Παρίσι σε συνεργασία με το EDHEC Business School και τη ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ στα πλαίσια της συνεργασίας τους υλοποιούν στην Ελλάδα σε επαναλαμβανόμενους κύκλους εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο «International Business for Lawyers» διάρκειας 80 ωρών, στο οποίο συμμετέχουν ως εισηγητές 15 κορυφαίοι ακαδημαϊκοί και practitioners από το εξωτερικό και την Ελλάδα με μεγάλη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία στο δίκαιο των Επιχειρήσεων. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσφέρει κατόπιν γραπτών εξετάσεων στους συμμετέχοντες Πανεπιστημιακό Πιστοποιητικό Παρακολούθησης (Certificat) το οποίο απονέμεται από το Πανεπιστήμιο της Lille. Σημαντική παράμετρος της διασύνδεσης του προγράμματος με την αγορά είναι ότι υλοποιείται με την υποστήριξη του Γαλλικού EDHEC Business School, ένα από τα κορυφαία Business Schools στην Γαλλία καθώς και της ICC Hellas. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα καλύπτει όλα τα κρίσιμα ζητήματα που ανακύπτουν στο πλαίσιο μίας σύγχρονης επιχείρησης και παρέχει πολύπλευρη γνώση σε business lawyers και γενικότερα νομικούς συμβούλους επιχειρήσεων και εταιριών, αλλά και σε όσους θέλουν να επιδιώξουν μία τέτοια καριέρα. Στις θεματικές που καλύπτει περιλαμβάνονται η κανονιστική συμμόρφωση, το δίκαιο του ανταγωνισμού, εξαγορές & συγχωνεύσεις, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η εταιρική χρηματοδότηση, η εταιρική διακυβέρνηση, καθώς και οι μηχανισμοί εναλλακτικής επίλυσης διαφορών.

LAW FACULTY OF TILBURG UNIVERSITY , Tilburg Institute for Law, Technology, and Society – TILT, THE NETHERLANDS

H Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Tilburg στην Ολλανδία, το κορυφαίο Ολλανδικό Πανεπιστήμιο για σπουδές Νομικής σύμφωνα με την αξιολόγηση του Times Higher Education, το Tilburg Institute for Law, Technology and Society, ένα από τα πρωτοπόρα ερευνητικά ινστιτούτα που κατετάγη 2o μεταξύ 60 ερευνητικών προγραμμάτων στην Ολλανδία και η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ στα πλαίσια της συνεργασίας τους προσφέρουν στην Ελλάδα πρωτοπόρο πανεπιστημιακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Law & Technology» συνολικής διάρκειας 80 ωρών με την συμμετοχή 20 κορυφαίων ακαδημαϊκών και practitioners από το ακαδημαϊκό προσωπικό της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Tilburg. Με την επιτυχή ολοκλήρωση παρακολούθησής του, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσφέρει στους συμμετέχοντες πανεπιστημιακό Πιστοποιητικό Παρακολούθησης (certificate) που απονέμεται από το πανεπιστήμιο του Tilburg. Το πρόγραμμα παρέχει στους επαγγελματίες νομικούς εντατική εκπαίδευση και κατάρτιση σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων του δικαίου που σχετίζονται με τις τεχνολογικές εξελίξεις της εποχής μας καλύπτοντας θεματικά αντικείμενα όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η προστασία προσωπικών δεδομένων, η κυβερνοασφάλεια, η πνευματική Ιδιοκτησία, το δίκαιο του ανταγωνισμού, το κυβερνο-έγκλημα, ενέργεια, το δίκαιο της υγείας, χρηματοοικονομική τεχνολογία (FinTech) και ψηφιακό μετασχηματισμό.

UNIVERSITY OF WESTMINSTER (Law Faculty) (UNITED KINGDOM)

Η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Westminster του Λονδίνου και η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ συνεργάζονται για την υλοποίηση καινοτόμου προγράμματος ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning) με τίτλο «Νομικές πτυχές επενδύσεων σε βρετανικές επιχειρήσεις» που οδηγεί σε απόκτηση δεξιοτήτων στον τομέα του δικαίου και των οικονομικών. Το πρόγραμμα εξετάζει από όλες τις νομικές πτυχές την δυνατότητα ανάπτυξης επενδυτικής δραστηριότητας στην Μεγάλη Βρετανία. Βασικός στόχος του προγράμματος μέσα από ένα διαδραστικό εκπαιδευτικό περιεχόμενο με δυνατότητα αυτοαξιολόγησης είναι να παράσχει στον υποψήφιο επενδυτή:

 • Βασικές γνώσεις για το επιχειρηματικό περιβάλλον, τους τύπους επενδύσεων, τα μέσα επένδυσης και τις νομικές συνέπειες της επιλογής διαφορετικών επενδυτικών οδών.
 • Ενημέρωση για τις φορολογικές επιπτώσεις των διαφόρων επενδυτικών επιλογών.
 • Στέρεο υπόβαθρο γνώσεων για όσους επιθυμούν να εισέλθουν στη βρετανική αγορά.
 • Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα συνδράμει ιδιαίτερα Δικηγόρους και δικηγορικά γραφεία, νομικό προσωπικό εταιριών, λογιστές, στελέχη επιχειρήσεων, στελέχη του τραπεζικού τομέα, σύμβουλους επενδύσεων, δημοσίους υπαλλήλους (κεντρική διοίκηση, προσωπικό Τράπεζας της Ελλάδος) και φορολογικούς συμβούλους.

Συνεργασίες με επαγγελματικούς φορείς & ενώσεις

Το τμήμα Εκπαίδευσης της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ συνεργάζεται από κοινού µε πλήθος επαγγελµατικών φορέων και ενώσεων προσφέροντας µεγάλη γκάµα εξειδικευµένων σεµιναρίων νοµικών και οικονοµικών πρακτικών προσαρµοσµένων στις ανάγκες των εκαπιδευοµένων.

Deloitte Business Solutions Greece

Εκπαιδευτικά προγράμματα για την αγορά, οικονομία, φορολογία, λογιστική, την ασφαλή λειτουργία των επιχειρήσεων & τις εργασιακές σχέσεις. H Deloitte, κορυφαίος παγκοσμίως πάροχος συμβουλευτικών υπηρεσιών (audit and assurance, consulting, financial advisory, risk advisory, tax) και η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ έχουν συνάψει από το 2017 στρατηγική εκπαιδευτική συνεργασία που αφορά στη συνδιοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τους τομείς της οικονομίας, φορολογίας, λογιστικής, των εργασιακών σχέσεων και της ασφάλειας με σαφή πρακτικό και επιχειρηματικό προσανατολισμό. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα παρακολουθούν εκατοντάδες εκπαιδευόμενοι που προέρχονται από το όλο το φάσμα της οικονομίας και των επιχειρήσεων (νομικοί και οικονομικοί σύμβουλοι, δικηγορικές εταιρίες, επιχειρηματίες, στελέχη του δημοσίου, υπεύθυνοι HR, στελέχη κανονιστικής συμμόρφωσης, internal auditors κ.ά.). Από τα πιο καταξιωμένα προγράμματα στην αγορά είναι τα προγράμματα «Οικονομικά της Επιχείρησης για Νομικούς» που διεξάγεται ήδη για 10ο εκπαιδευτικό κύκλο, «Internal Corporate Investigations», «Data lieach Workshop & Simulation», «Πεδία Υψηλού Ρίσκου στις Σύγχρονες Εργασιακές Σχέσεις» και άλλα. Στο πεδίο της φορολογίας και της λογιστικής η Deloitte και η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ με οδηγό την πολυετή εμπειρία των στελεχών τους στους τομείς αυτούς διοργανώνουν εκπαιδευτικά σεμινάρια σε καίρια ζητήματα της επικαιρότητας με βάση τις αλλεπάλληλες νομοθετικές εξελίξεις προσφέροντας ουσιαστική εκπαιδευτική συνδρομή στους επαγγελματίες της αγοράς, δικηγόρους, λογιστές, οικονομικούς και φορολογικούς συμβούλους. Στο πλαίσιο αυτό συνδιοργανώνουν σειρά σεμιναρίων σε θέματα όπως:

 • «Η Φορολογία στις συναλλαγές και τις επενδύσεις»,
 • «Κίνητρα Ανάπτυξης Επιχειρήσεων μέσω συνεργασιών και Εταιρικών Μετασχηματισμών»,
 • «Ενδοομιλική τιμολόγηση (Transfer pricing)»,
 • «Συμμετοχή σε αλλοδαπή εταιρία και αντιμετώπιση καταχρηστικών πρακτικών – Φορολογικές πτυχές και εξοικείωση στην πράξη», και άλλα.

Σύνδεσμος Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης (ΣΕΚΑΣΕ)

Ο Σύνδεσμος Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ελλάδας (ΣΕΚΑΣΕ) & η ΝΟΜΙΚΗ ΒIΒΛΙΟΘΗΚΗ διοργανώνουν το πρώτο στην Ελλάδα Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στην Κανονιστική Συμμόρφωση (Certified Compliance Officer), συνδυαστικά με την πιστοποίηση της εν λόγω επαγγελματικής κατηγορίας από την TÜV AUSTRIA Hellas. Το Εκπαιδευτικό πρόγραμμα διάρκειας 46 ωρών είναι το πρώτο στην Ελλάδα πιστοποιημένο Πρόγραμμα που προσφέρει μια ολιστική εκπαίδευση στα πλέον κρίσιμα ζητήματα Κανονιστικής Συμμόρφωσης. Οι Εισηγητές του Προγράμματος διαθέτουν μεγάλη εμπειρία αφού εργάζονται επί πολλά έτη είτε ως επικεφαλής είτε ως στελέχη Μονάδων Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

Association of Corporate Counsel (ACC) – Ένωση Εμμίσθων Δικηγόρων

Η ACC Europe και Ένωση Εμμίσθων Δικηγόρων συνεργάζονται από το 2010 για την ανάδειξη και αντιμετώπιση των ιδιαίτερων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι δικηγόροι νομικών υπηρεσιών και επιχειρήσεων. Στα πλαίσια αυτά διοργανώνουν το ετήσιο συνέδριο δικηγόρων νομικών υπηρεσιών, ένα από τα πιο καταξιωμένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο συνέδρια για business lawyers που συγκεντρώνει πλήθος συμμετεχόντων από όλη την Ελλάδα καθώς και ομιλητών απ’ όλο τον κόσμο. Στα πλαίσια της επαφής με τον χώρο των δικηγόρων νομικών υπηρεσιών διοργανώνεται πλήθος κοινών εκδηλώσεων με την ACC καθώς και προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης «Corporate Counsel Executive Training» .

Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιριών Ελλάδος (ΣΔΕΕ) – Πανελλήνια Ένωση Στελεχών Νομικών Επαγγελμάτων

Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Δικηγορικών Εταιριών Ελλάδος (ΣΔΕΕ) και την Πανελλήνια Ένωση Στελεχών Νομικών Επαγγελμάτων, διοργανώνει επί 8 συνεχή έτη το κορυφαίο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για την απόκτηση διπλώματος Στελέχους Νομικών Επαγγελμάτων: «Certified Paralegal Program», διάρκειας 180 ωρών θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης το οποίο περιλαμβάνει διαδραστικά Workshops, ανάπτυξη Soft Skills & ένα πλήρες πακέτο σεμιναρίων ασύγχρονης εκπαίδευσης για εργασιακά θέματα, θέματα GDPR και πρακτικά ζητήματα που προκύπτουν στην καθημερινότητα ενός Paralegal σε Δικαστήρια, Δημόσιες υπηρεσίες και υποθηκοφυλακεία.

Chartered Institute of Arbitrators (CIArb)

O Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας (ΕΟΔΙΔ) και η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ συνεργάζονται με τον διεθνούς φήμης φορέα Chartered Institute of Arbitrators (CIArb) διοργανώνοντας με ιδιαίτερη επιτυχία στην Αθήνα το πρόγραμμα “Law, Practice and Procedure of International Arbitration – Module I. Το πρόγραμμα αυτό προσφέρει εξειδικευμένες γνώσεις για το νομικό και διαδικαστικό πλαίσιο της Διεθνούς Διαιτησίας ενώ οι συμμετέχοντες αποκτούν πιστοποίηση από το CIArb

Άδειες λειτουργίας

Υπουργείο Παιδείας

Το ΚΔΒΜ της ΝOMIKHΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ πιστοποιήθηκε αρχικά από τον Εθνικό Οργανισµό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (ΕΟΠΠΕΠ) ο οποίος εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευµάτων βάσει των διατάξεων του Ν 4093/2012 (ΦΕΚ Α΄ 222) µε κωδικό 2100291 βάσει απόφασης που ελήφθη κατά την 106η/10.4.2014 Συνεδρίαση (Α.Π.: 1356/13.1.2015). Η σχετική άδεια ανανεώθηκε µε την απόφαση υπ’ αριθµ. 253/26.1.2017 συνεδρίαση του ΔΣ του ΕΟΠΠΕΠ (αρ. πρωτ. ΔΑ/3016/27.1.2017). Βάσει των διατάξεων του Ν 4763/2020 (ΦΕΚ Α 254/2020) το ΚΒΔΜ της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ αδειοδοτήθηκε εκ νέου με την υπ’ αρ. 6282/K6/2024 (ΦΕΚ Β 517/2024) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης.
Υπουργείο Παιδείας
Η ίδρυση και λειτουργία του Κολλεγίου της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ με διακριτικό τίτλο «NOMIKI BIBLIOTHIKI COLLEGE» εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 30904/K6/2023 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β 2066/31.03.2023).

Back to Top