Πιστοποιήσεις

Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ

Το ΚΔΒΜ της Νομικής Βιβλιοθήκης είναι πιστοποιημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού), φορέα εποπτευόμενου από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, βάσει των διατάξεων του Ν 4093/2012 (ΦΕΚ Α΄ 222), με κωδικό 2100291 βάσει απόφασης που ελήφθη κατά την 106η/10.4.2014 Συνεδρίαση του ΕΟΠΠΕΠ (Α.Π.: 1356/13.1.2015). Η σχετική άδεια ανανεώθηκε με την απόφαση υπ’ αριθμ. 253/26.1.2017 συνεδρίαση του ΔΣ του ΕΟΠΠΕΠ (αρ. πρωτ. ΔΑ/3016/27.1.2017).

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας EN ISO 29990:2010

Η σταθερή προσήλωση στην ποιότητα οδήγησε το έτος 2017 στην πιστοποίηση του ΚΔΒΜ κατά ISO 29990:2010 από τον γερμανικό φορέα πιστοποίησης DQS ως παρόχου υπηρεσιών μη τυπικής εκπαίδευσης και συγκεκριμένα για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παροχή επαγγελματικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων με κύρια αντικείμενα το δίκαιο, την οικονομία, την φορολογία, τη λογιστική και την ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων όπως διαπραγματεύσεις, διαμεσολάβηση και ξενόγλωσση νομική και οικονομική ορολογία (αριθμός καταχώρισης πιστοποιητικού 30551049 LSP).
Back to Top