Καλοκαιρινές προσφορές έως -30% για λίγες ημέρες

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ


Θεμελιώδεις αρχές - Δικαστικός έλεγχος

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 15.6€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 48,00 € Ειδική Τιμή 40,80 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18517
Μιχαηλίδης Π., Νικολάου Η.
Καλλίγερου Μ., Πικής Γ.
Η 2η έκδοση του βιβλίου πραγματεύεται διεξοδικά τις αρχές του Διοικητικού Δικαίου με αναφορά στο Σύνταγμα, την πρόσφατη νομοθεσία και τη νομολογία των κυπριακών Δικαστηρίων. Συμπληρωματικά, γίνεται αναφορά στο Νομοσχέδιο Περί της Συμμόρφωσης της Διοίκησης προς τις Δικαστικές Αποφάσεις που εκδίδονται δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος. Το έργο αποτελεί ένα εύχρηστο και πολύτιμο εργαλείο για νομικούς της πράξης, φοιτητές, αλλά και φορείς εξουσίας δημοσίων αρχών και οργάνων, που εκδίδουν, ως εκ των αρμοδιοτήτων τους, διοικητικές πράξεις και, ως εκ τούτου, οφείλουν να γνωρίζουν και εφαρμόζουν τον Νόμο και τις Γενικές Αρχές του Διοικητικού Δικαίου.
Περιεχόμενα
Πρόλογος 2ης έκδοσης Σελ. VII
Πρόλογος Γ. Μ. Πική Σελ. IX
Πρόλογος Μ. Καλλίγερου Σελ. XI
Πρόλογος 1ης έκδοσης Σελ. XIII
Κεφάλαιο πρώτο
Το Διοικητικό Δίκαιο
1. Η έννοια Σελ. 1
1.1. Θεμελίωση και εξέλιξη του Διοικητικού Δικαίου στην Κύπρο Σελ. 3
1.2. Πηγές του Κυπριακού Διοικητικού Δικαίου Σελ. 4
(α) Ενδοκρατικές πηγές Σελ. 4
(β) Διακρατικές πηγές Σελ. 7
2. Η Δημόσια Διοίκηση Σελ. 8
2.1. Έννοια Σελ. 8
3. Δημόσια Διοίκηση και Πολιτική Εξουσία Σελ. 9
Κεφάλαιο δεύτερο
Διοικητική Πράξη
1. Έννοια Σελ. 13
2. Ατομική – Κανονιστική Πράξη Σελ. 13
2.1. Έλεγχος υπέρβασης Ορίων (Ultra vires) Σελ. 17
3. Διοικητικές Πράξεις Γενικής Εφαρμογής Σελ. 18
4. Απλή – Σύνθετη Διοικητική Πράξη Σελ. 19
5. Κυβερνητικές Πράξεις Σελ. 22
6. Συστατικά Στοιχεία Διοικητικής Πράξης Σελ. 25
7. Έναρξη ισχύος Διοικητικής Πράξης Σελ. 26
7.1. Αίρεση - Προθεσμία Σελ. 27
8. Χαρακτηριστικά Διοικητικής Πράξης Σελ. 28
8.1. Τεκμήριο νομιμότητας Σελ. 28
8.2. Εκτελεστότητα Σελ. 28
8.3. Διοικητικός καταναγκασμός Σελ. 29
9. Η Αρχή της Νομιμότητας Σελ. 29
10. Εύλογος Χρόνος – Κρίσιμο Νομοθετικό Καθεστώς Σελ. 30
11. Αναδρομική ισχύς Διοικητικής Πράξης Σελ. 33
12. Ελαττωματικές Διοικητικές Πράξεις Σελ. 34
Κεφάλαιο τρίτο
Διοικητικά Όργανα
1. Έννοια Σελ. 37
2. Νόμιμη Υπόσταση Οργάνου Σελ. 38
3. Αρμοδιότητα Σελ. 41
4. Συλλογικά Διοικητικά Όργανα Σελ. 42
4.1. Σύνθεση Διοικητικού Οργάνου Σελ. 43
4.2. Πρόσκληση Σελ. 45
4.3. Αλλαγή στη Σύνθεση Σελ. 47
4.4. Απαρτία Σελ. 50
4.5. Τήρηση Πρακτικών Σελ. 51
4.6. Αποφάσεις Διοικητικού Οργάνου Σελ. 52
5. Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Σελ. 53
Κεφάλαιο τέταρτο
Διακριτική Ευχέρεια Διοικητικού Οργάνου
1. Έννοια Σελ. 59
2. Η διακριτική ευχέρεια και η αρχή της νομιμότητας Σελ. 61
3. Η ορθή άσκηση της διακριτικής ευχέρεια - Οι πρόνοιες του Περί Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμου Σελ. 61
3.1. Το διοικητικό όργανο στο οποίο έχει ανατεθεί από τον νόμο η διακριτική ευχέρεια, έχει τη νομική υποχρέωση να την ασκήσει (άρθρο 44(1)) Σελ. 61
3.2. Επαρκής Έρευνα Σελ. 64
3.3. Η Πλάνη Περί τα Πράγματα Σελ. 66
3.4. Πλάνη Περί τον Νόμο Σελ. 67
3.5. Κατάχρηση Εξουσίας Σελ. 68
4. Έλεγχος Διακριτικής Ευχέρειας Σελ. 69
Κεφάλαιο πέμπτο
Αιτιολογία
1. Εισαγωγικά Σελ. 73
2. Αιτιολογητέες πράξεις Σελ. 74
3. Επαρκής Αιτιολογία Σελ. 75
4. Δημόσιο Συμφέρον Σελ. 77
5. Συμπλήρωση - Αναπλήρωση αιτιολογίας από τα στοιχεία του φακέλου Σελ. 78
6. Μεταγενέστερη αιτιολογία – Εσφαλμένη νομική αιτιολογία – Πολλαπλές ή διαζευκτικές αιτιολογίες Σελ. 80
7. Πράξεις που δεν απαιτούν αιτιολογία Σελ. 81
Κεφάλαιο έκτο
Ανάκληση Διοικητικής Πράξης
1. Έννοια Σελ. 83
2. Ανάκληση και Αρχή Νομιμότητας Σελ. 84
3. Ανάκληση Παράνομων Διοικητικών Πράξεων - Προϋποθέσεις Σελ. 85
4. Ανάκληση Νόμιμων Διοικητικών Πράξεων Σελ. 88
5. Όμοιες Πράξεις Σελ. 89
6. Η διαδικασία Σελ. 89
7. Δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης Σελ. 90
8. Αποτελέσματα Σελ. 91
Κεφάλαιο έβδομο
Αρχές που διέπουν τη δράση των Διοικητικών Οργάνων
1. Αρχές Φυσικής Δικαιοσύνης Σελ. 95
1.1. Αρχή Αμεροληψίας Σελ. 95
1.2. Δικαίωμα Ακρόασης Σελ. 100
2. Αρχή Χρηστής Διοίκησης Σελ. 107
2.1. Έννοια Σελ. 107
2.2. Αρχή Καλής Πίστης Σελ. 111
2.3. Δικαιολογημένη Εμπιστοσύνη του πολίτη προς το Κράτος Σελ. 115
2.4. Αναζήτηση Αχρεωστήτων Σελ. 116
2.5. Αρχή Αναλογικότητας Σελ. 117
Κεφάλαιο όγδοο
Αρχή Ισότητας
1. Έννοια Σελ. 123
2. Οι σημαντικές διατάξεις των άρθρων 40 και 41 Σελ. 126
3. Ισότητα Φύλων Σελ. 126
4. Η πρόσβαση στη δημόσια υπηρεσία Σελ. 131
Κεφάλαιο ένατο
Εσωτερικός Έλεγχος της Διοίκησης
1. Ιεραρχικός Έλεγχος Σελ. 133
2. Ιεραρχική Προσφυγή Σελ. 133
3. Διοικητική Εποπτεία Σελ. 136
Κεφάλαιο δέκατο
Δικαίωμα Αναφοράς
1. Έννοια Σελ. 137
2. Η προσφυγή στο Δικαστήριο Σελ. 140
Κεφάλαιο ενδέκατο
Ο έλεγχος των διοικητικών πράξεων — Το Άρθρο 146 του Συντάγματος
1. Το άρθρο 146 του Κυπριακού Συντάγματος Σελ. 144
1.1. Οι πρόνοιες του άρθρου 146 σύμφωνα με το Σύνταγμα του 1960 και η εξέλιξή τους. Το άρθρο 146.1 Σελ. 145
(α) Το Δικαιοδοτικό Όργανο – Το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο Σελ. 146
(β) Η Δικαιοδοσία του Ανωτάτου Δικαστηρίου Σελ. 148
(γ) Η εγκαθίδρυση του Διοικητικού Δικαστηρίου Σελ. 151
(δ) Το Διοικητικό Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας Σελ. 154
(ε) Ο Νόμος 3(Ι)/2021 Σελ. 155
(στ) Η συνταγματικότητα του Διοικητικού Δικαστηρίου Σελ. 156
1.2. Αντικειμενική προϋπόθεση άσκησης της προσφυγής - Ο χαρακτήρας και η εκτελεστότητα της πράξης Σελ. 157
(α) Δημόσιο – Ιδιωτικό Δίκαιο Σελ. 157
(β) Ο εκτελεστός χαρακτήρας της πράξης Σελ. 161
(γ) Η εκτελεστότητα στην παράλειψη Σελ. 164
(δ) Μη εκτελεστές διοικητικές πράξεις Σελ. 166
i. Προπαρασκευαστικές πράξεις Σελ. 166
ii. Πράξεις Εκτελέσεως Σελ. 167
iii. Γνώμες – Πράξεις Πληροφοριακού χαρακτήρα Σελ. 167
iv. Μέτρα Εσωτερικής Φύσης - Εγκύκλιοι Σελ. 169
v. Βεβαιωτικές Πράξεις Σελ. 171
vi. Οι πράξεις των δικαστικών αρχών Σελ. 173
2. Οι υποκειμενικές προϋποθέσεις για άσκηση της προσφυγής — Άρθρο 146.2 Σελ. 174
2.1. Το έννομο συμφέρον Σελ. 175
(α) Η έννοια Σελ. 175
(β) Η actio popularis Σελ. 176
(γ) Θεμελίωση του Εννόμου Συμφέροντος Σελ. 177
(δ) Υλικό - Ηθικό Έννομο Συμφέρον Σελ. 179
(ε) Έννομο, Ενεστώς και Προσωπικό Συμφέρον Σελ. 180
i. Έννομο Συμφέρον Σελ. 180
ii. Ενεστώς Έννομο Συμφέρον Σελ. 181
iii. Προσωπικό – Άμεσο Έννομο Συμφέρον Σελ. 181
2.2. Έννομο Συμφέρον και Νομικά Πρόσωπα – Δημόσιες Αρχές Σελ. 184
2.3. Η προστασία του Περιβάλλοντος και το Έννομο Συμφέρον Σελ. 188
2.4. Περίοικοι, Γείτονες, Ανταγωνιστές - Έννομο Συμφέρον Σελ. 193
2.5. Έκλειψη Εννόμου Συμφέροντος Σελ. 195
(α) Υποκειμενικοί λόγοι έκλειψης εννόμου συμφέροντος Σελ. 195
(β) Αντικειμενικοί λόγοι έκλειψης εννόμου συμφέροντος Σελ. 199
(γ) Το δόγμα της Επιδοκιμασίας και Αποδοκιμασίας Σελ. 200
3. Προθεσμία Άσκησης της Προσφυγής Σελ. 202
3.1. Το άρθρο 146.3 του Συντάγματος Σελ. 202
3.2. Βάρος απόδειξης Σελ. 205
3.3. Αναστολή - Διακοπή Προθεσμίας Σελ. 206
4. Λόγοι Ακυρώσεως Σελ. 207
4.1. Αναρμοδιότητα Σελ. 208
4.2. Αντίθεση προς το Νόμο Σελ. 208
4.3. Αντίθεση προς το Σύνταγμα Σελ. 210
4.4. Κατάχρηση Εξουσίας Σελ. 213
5. Η έκδοση της δικαστικής απόφασης – Οι εξουσίες του Δικαστηρίου Σελ. 213
5.1. Ο ακυρωτικός έλεγχος - Έλεγχος νομιμότητας Σελ. 214
(α) Η δεσμευτικότητα της απόφασης του Δικαστηρίου Σελ. 216
(β) Το Δεδικασμένο Σελ. 216
5.2. Ο έλεγχος ουσίας Σελ. 220
6. Συμμόρφωση της Διοίκησης Σελ. 222
6.1. Έννοια Σελ. 222
6.2. Η εξαφάνιση της πράξης Σελ. 223
6.3. Η Επανεξέταση Σελ. 224
6.4. Το περιεχόμενο και ο τρόπος της συμμόρφωσης Σελ. 228
6.5. Αδυναμία φυσικής αποκατάστασης Σελ. 230
6.6. Έλεγχος της Διοίκησης κατά την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων Σελ. 231
(α) Η απόφαση Nissiotou - ν - Republic Σελ. 232
(β) Η απόφαση Republic - ν - Nissiotou Σελ. 234
(γ) Η απόφαση Δημοκρατία – v - Θαλασσινός Σελ. 235
6.7. Ο Περί Συμμόρφωσης της Διοίκησης προς τις Δικαστικές Αποφάσεις που εκδίδονται δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος Νόμος του 2017 Σελ. 237
(α) Οι πρόνοιες του Νομοσχεδίου Σελ. 238
(β) Η υποβολή αίτησης για συμμόρφωση και η καταχώριση προσφυγής Σελ. 239
(γ) Οι κυρώσεις Σελ. 239
7. Άρθρο 146.6 — Ζημία που προκαλείται από ακυρωθείσα πράξη ή απόφαση — Αποζημιώσεις Σελ. 241
7.1. Έννοια - Περιεχόμενα Σελ. 241
7.2. Η νομολογία Σελ. 242
7.3. Η απόφαση Χαράλαμπος Νίκκολας — Οι αρχές Σελ. 244
8. Η Έφεση Σελ. 246
Παράρτημα Νομοθεσίας Σελ. 249
[1] Ο περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμος του 1999 (Ν 158(Ι)/1999) Σελ. 249
[2] Ο περί της ίδρυσης και λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου Νόμος του 2015 (Ν 131(Ι)/2015) Σελ. 265
Νομολογία Σελ. 271
Βιβλιογραφία Σελ. 307
Αλφαβητικό Ευρετήριο Σελ. 311
Back to Top