ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Ερμηνεία & λογιστική αντιμετώπιση

credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 46,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 46,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17982
Γαρνέλης Δ., Σγουρινάκης Ν.
Η 8η έκδοση του βιβλίου «Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος» προσεγγίζει ερμηνευτικά, μέσα από σχόλια και κατανοητές εφαρμογές, τις φορολογικές διατάξεις, βάσει των οποίων θα φορολογηθούν τα εισοδήματα των φυσικών, νομικών προσώπων και οντοτήτων για το φορολογικό έτος 2020 και εφεξής. Το μεγάλο πλεονέκτημα της έκδοσης έγκειται στα πρωτότυπα παραδείγματα φορολογικής και λογιστικής απεικόνισης των διατάξεων του ΚΦΕ που διασυνδέονται τόσο με τα ΕΛΠ όσο και με τον ΚΦΔ. Το βιβλίο αποτελεί ένα εύχρηστο βοήθημα για τον εφαρμοστή του φορολογικού δικαίου, δικηγόρου, λογιστή - φοροτεχνικού, σπουδαστή, στελέχους Υπ. Οικ.
Πρόλογος Σελ. VII
I. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Α. Γενικές διατάξεις φορολογίας εισοδήματος
1. Ορισμοί Σελ. 1
2. Υποκείμενο του φόρου Σελ. 3
3. Φορολογική κατοικία Σελ. 4
4. Μεταφορά φορολογικής κατοικίας Σελ. 5
α. Φυσικά πρόσωπα Σελ. 5
β. Εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, για την ενίσχυση των επενδύσεων Σελ. 7
γ. Νομικά πρόσωπα Σελ. 7
5. Εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα Σελ. 8
6. Μόνιμη εγκατάσταση Σελ. 9
7. Πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό της επιχείρησης Σελ. 10
8. Εργασίες μέσω αντιπροσώπου ή μεσίτη (ανεξάρτητου πράκτορα) Σελ. 11
9. Φορολογητέο εισόδημα Σελ. 11
10. Φορολογικό έτος Σελ. 12
11. Χρόνος κτήσης του εισοδήματος Σελ. 12
12. Πίστωση φόρου αλλοδαπής Σελ. 13
13. Αντικείμενο του φόρου εισοδήματος των φυσικών προσώπων Σελ. 14
14. Υποβολή φορολογικής δήλωσης από συζύγους Σελ. 15
15. Προϋποθέσεις εξάρτησης (εξαρτώμενα μέλη) Σελ. 16
Β. Κατηγορίες εισοδημάτων
Ι. Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις
1. Γενικά χαρακτηριστικά Σελ. 17
2. Ακαθάριστα εισοδήματα (μικτά) από μισθωτή εργασία και συντάξεις Σελ. 18
3. Παροχές σε είδος Σελ. 19
α. Παραχώρηση οχήματος Σελ. 19
β. Δανειοδότηση εργαζόμενου, εταίρου ή μετόχου Σελ. 20
γ. Δικαιώματα προαίρεσης απόκτησης μετοχών Σελ. 21
δ. Παραχώρηση κατοικίας σε εργαζόμενο, εταίρο ή μέτοχο Σελ. 21
4. Απαλλαγές εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις Σελ. 21
5. Τρόπος φορολόγησης - Φορολογική κλίμακα Σελ. 24
6. Μείωση φόρου Σελ. 25
7. Δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής Σελ. 28
8. Μειώσεις του φόρου Σελ. 32
α. Πρόσθετες μειώσεις φόρου Σελ. 32
β. Μειώσεις φόρου για δωρεές Σελ. 33
9. Φορολόγηση της εφάπαξ αποζημίωσης, λόγω διακοπής της εργασιακής σχέσης Σελ. 34
10. Το ασφάλισμα που καταβάλλεται στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστήριων Σελ. 35
11. Επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα Σελ. 36
ΙΙ. Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα
1. Γενικά χαρακτηριστικά Σελ. 38
2. Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες Σελ. 39
3. Χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης για συγκεκριμένες δαπάνες που αφορούν τους εργαζόμενους και την προστασία του περιβάλλοντος Σελ. 42
4. Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες Σελ. 42
5. Φορολογικές αποσβέσεις Σελ. 44
α. Γενικά Σελ. 44
β. Χρηματοδοτική μίσθωση Σελ. 45
γ. Περιουσιακά στοιχεία που δεν υπόκεινται σε απόσβεση Σελ. 47
δ. Πίνακας συντελεστών απόσβεσης Σελ. 47
ε. Επισημάνσεις επί των φορολογικών αποσβέσεων Σελ. 48
στ. Η χρηματοδοτική μίσθωση κατά τα ΕΛΠ Σελ. 49
ζ. Αντιμετώπιση από τον μισθωτή και τον εκμισθωτή Σελ. 51
i. Αντιμετώπιση της χρηματοδοτικής μίσθωσης από την οντότητα - μισθωτή Σελ. 51
ii. Αντιμετώπιση της χρηματοδοτικής μίσθωσης από την οντότητα - εκμισθωτή Σελ. 54
6. Αποτίμηση αποθεμάτων και ημικατεργασμένων προϊόντων Σελ. 55
7. Επισφαλείς απαιτήσεις Σελ. 58
Α. Η πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων, από 1/1/2014 Σελ. 58
Β. Ειδικές περιπτώσεις προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων Σελ. 60
Γ. Ανάκτηση της πρόβλεψης Σελ. 60
Δ. Τι ισχύει για τις τραπεζικές επιχειρήσεις Σελ. 60
Ε. Τι ισχύει για τις εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης Σελ. 61
Στ. Τι ισχύει για τις εταιρείες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων Σελ. 61
8. Μεταφορά ζημιών Σελ. 61
9. Ρύθμιση για το PSI Σελ. 62
10. Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση Σελ. 62
11. Έμμεσες μέθοδοι ελέγχου και προσδιορισμού εσόδων Σελ. 63
α. Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα Σελ. 63
β. Εισόδημα προερχόμενο από άλλη πηγή Σελ. 63
12. Φορολογικός συντελεστής Σελ. 64
α. Φορολόγηση νέων επιτηδευματιών (φυσικών προσώπων) Σελ. 64
β. Φορολόγηση αγροτών Σελ. 64
γ. Απαλλαγή από τον φόρο Σελ. 64
ΙΙΙ. Εισόδημα από κεφάλαιο
1. Γενικά Σελ. 65
2. Μερίσματα Σελ. 66
3. Τόκοι Σελ. 66
4. Δικαιώματα (royalties) Σελ. 67
5. Εισόδημα από ακίνητη περιουσία Σελ. 69
6. Φορολογικός συντελεστής για το εισόδημα από κεφάλαιο Σελ. 70
ΙV. Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου
1. Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου Σελ. 70
α. Εισόδημα από υπεραξία κεφαλαίου Σελ. 70
β. Εισόδημα από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας Σελ. 72
i. Αντικείμενο του φόρου Σελ. 72
ii. Υπολογισμός υπεραξίας Σελ. 73
iii. Φορολογικός συντελεστής και τρόπος καταβολής του φόρου Σελ. 76
γ. Εισόδημα από μεταβίβαση τίτλων Σελ. 77
δ. Τρόποι προσδιορισμού της τιμής κτήσης και της τιμής πώλησης Σελ. 78
i. Εισηγμένοι τίτλοι Σελ. 78
ii. Μη εισηγμένοι τίτλοι Σελ. 78
Γ. Εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας
1. Προσδιορισμός του εισοδήματος με αντικειμενικό τρόπο Σελ. 79
α. Γενικά Σελ. 79
β. Προσδιορισμός του εισοδήματος βάσει αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών Σελ. 80
γ. Διευκρινίσεις επί των αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών Σελ. 89
δ. Προσδιορισμός του εισοδήματος βάσει δαπανών απόκτησης περιουσιακών στοιχείων Σελ. 90
ε. Μη εφαρμογή αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών Σελ. 92
στ. Διαφορά εισοδήματος και υπολογισμός του φόρου αυτής Σελ. 93
II. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ
Α. Ερμηνεία και παραδείγματα εφαρμογής
1. Γενικές διατάξεις Σελ. 97
2. Φορολογικοί συντελεστές Σελ. 100
3. Παρακράτηση και προκαταβολή φόρου Σελ. 101
Β. Παρακράτηση και προκαταβολή φόρου
Ι. Παρακράτηση φόρου
1. Υπόχρεοι σε παρακράτηση Σελ. 102
2. Απαλλαγή για ορισμένες ενδοομιλικές πληρωμές Σελ. 103
3. Συντελεστές παρακράτησης και χρόνος απόδοσης του φόρου Σελ. 104
ΙΙ. Προκαταβολή του φόρου εισοδήματος
1. Προκαταβολή φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα Σελ. 106
2. Μείωση προκαταβλητέου φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα Σελ. 108
3. Προκαταβολή του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων Σελ. 109
4. Ενδοομιλικές συναλλαγές Σελ. 111
5. Διατάξεις για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής Σελ. 117
α. Φοροαποφυγή Σελ. 118
i. Συναλλαγές με εταιρείες σε μη συνεργάσιμα ή με προνομιακό φορολογικό καθεστώς κράτη Σελ. 121
ii. Ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες Σελ. 124
β. Φοροδιαφυγή Σελ. 126
i. Τεχνική ανάλυσης ρευστότητας του φορολογούμενου Σελ. 127
ii. Τεχνική καθαρής θέσης του φορολογούμενου Σελ. 129
iii. Τεχνική τραπεζικών καταθέσεων και δαπανών σε μετρητά Σελ. 129
III. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Ν 4172/2013 ΣΧΟΛΙΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
Ν 4172/2013
«Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του N 4046/2012, του N 4093/2012 και του N 4127/2013 και άλλες διατάξεις»
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ – ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1 – Πεδίο Εφαρμογής Σελ. 133
Άρθρο 2 – Ορισμοί Σελ. 133
Άρθρο 3 – Υποκείμενα του φόρου Σελ. 134
Άρθρο 4 – Φορολογική κατοικία Σελ. 135
Άρθρο 5 – Εισόδημα που προκύπτει στην ημεδαπή Σελ. 136
Άρθρο 5Α – Εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα Σελ. 137
Άρθρο 5Β – Εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος φυσικών προσώπων, δικαιούχων εισοδήματος από συντάξεις που προκύπτουν στην αλλοδαπή, τα οποία μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα Σελ. 140
Άρθρο 6 – Μόνιμη εγκατάσταση Σελ. 141
Άρθρο 7 – Φορολογητέο εισόδημα Σελ. 143
Άρθρο 8 – Φορολογικό έτος Σελ. 143
Άρθρο 9 – Πίστωση φόρου αλλοδαπής Σελ. 144
Σχόλια - Εφαρμογές - Παραδείγματα (άρθρα 1-9)
1. Πότε ένας φορολογούμενος θεωρείται κάτοικος Ελλάδας Σελ. 145
2. Πώς φορολογείται το εισόδημα από την αλλοδαπή των κατοίκων Ελλάδας Σελ. 149
3. Πώς φορολογείται στην Ελλάδα το εισόδημα κατοίκων της αλλοδαπής Σελ. 150
4. Πότε ένα νομικό πρόσωπο ή οντότητα θεωρείται κάτοικος Ελλάδας Σελ. 152
5. Πότε θεωρείται ότι υπάρχει μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα Σελ. 153
6. Ο χρόνος κτήσης του εισοδήματος από μισθωτή εργασία Σελ. 154
7. Ο χρόνος κτήσης του εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα Σελ. 155
8. Χρόνος κτήσης λοιπών περιπτώσεων εισοδήματος Σελ. 157
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ – ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 10 – Αντικείμενο του φόρου εισοδήματος των φυσικών προσώπων Σελ. 159
Άρθρο 11 – Εξαρτώμενα μέλη Σελ. 159
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 12 – Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις Σελ. 160
Άρθρο 13 – Παροχές σε είδος Σελ. 162
Άρθρο 14 – Απαλλαγές εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις Σελ. 163
Άρθρο 15 – Φορολογικός συντελεστής Σελ. 166
Άρθρο 16 – Μείωση φόρου εισοδήματος Σελ. 171
Άρθρο 17 – Πρόσθετες μειώσεις φόρου Σελ. 172
Άρθρο 18 – Μειώσεις φόρου για ιατρικές δαπάνες Σελ. 173
Άρθρο 19 – Μειώσεις φόρου για δωρεές Σελ. 173
Άρθρο 20 – Πίστωση φόρου και ρυθμίσεις για τους φορολογούμενους που δεν έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα Σελ. 173
Σχόλια - Εφαρμογές - Παραδείγματα (άρθρα 10-20)
1. Γενικά Σελ. 174
2. Παροχή σε είδος λόγω παραχώρησης Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου Σελ. 174
3. Πηγές προέλευσης των αμοιβών, ως εισοδημάτων από μισθωτή εργασία Σελ. 177
4. Η φορολόγηση των αμοιβών μελών ΔΣ, ή διαχειριστών ΕΠΕ Σελ. 178
5. Πότε το εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογείται με την κλίμακα των μισθωτών Σελ. 178
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Άρθρο 21 – Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα Σελ. 181
Άρθρο 22 – Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες Σελ. 183
Άρθρο 22Α – Δαπάνες Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας Σελ. 183
Άρθρο 22Β – Χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης για συγκεκριμένες δαπάνες που αφορούν τους εργαζόμενους και την προστασία του περιβάλλοντος. Σελ. 185
Άρθρο 22Γ – Προσαυξημένη έκπτωση διαφημιστικής δαπάνης κατά τα φορολογικά έτη 2020 και 2021 Σελ. 186
Άρθρο 23 – Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες Σελ. 187
Άρθρο 24 – Φορολογικές αποσβέσεις Σελ. 189
Άρθρο 25 – Αποτίμηση αποθεμάτων και ημικατεργασμένων προϊόντων Σελ. 193
Άρθρο 26 – Επισφαλείς απαιτήσεις Σελ. 193
Άρθρο 27 – Μεταφορά ζημιών Σελ. 196
Άρθρο 27Α – Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση Σελ. 198
Άρθρο 28 – Μέθοδος προσδιορισμού εσόδων Σελ. 204
Άρθρο 29 – Φορολογικός συντελεστής Σελ. 205
Σχόλια - Εφαρμογές - Παραδείγματα (άρθρα 21-29)
1. Αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα Σελ. 208
2. Επιχειρηματική δραστηριότητα γενικά Σελ. 210
3. Ειδικές περιπτώσεις εισοδημάτων από επιχειρηματικές συναλλαγές Σελ. 219
4. Η φορολογική αναμόρφωση Σελ. 219
5. Φορολογική αναμόρφωση Σελ. 222
6. Η μείωση φόρου στους αγρότες Σελ. 226
7. Διαφορές λογιστικής - φορολογικής βάσης Σελ. 228
8. Κέρδος από συμπτωματική πράξη Σελ. 230
9. Συστηματική διενέργεια πράξεων Σελ. 230
10. Τρόπος προσδιορισμού του εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα Σελ. 232
11. Εισόδημα από προσαύξηση περιουσίας Σελ. 235
12. Το δικαίωμα έκπτωσης των επιχειρηματικών δαπανών Σελ. 235
13. Μεταφορά φορολογικών ζημιών, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ΚΦΕ Σελ. 240
Α. Φορολογητέο εισόδημα, κέρδος και φορολογική ζημιά Σελ. 240
Β. Η μεταφορά της φορολογικής ζημιάς Σελ. 241
Γ. 1η Εφαρμογή Σελ. 242
Δ. 2η Εφαρμογή Σελ. 244
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ – ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Άρθρο 30 – Εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας Σελ. 246
Άρθρο 31 – Αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες Σελ. 246
Άρθρο 32 – Δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων Σελ. 251
Άρθρο 33 – Μη εφαρμογή αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών Σελ. 253
Άρθρο 34 – Διαφορά εισοδήματος και υπολογισμός του φόρου αυτής Σελ. 254
Σχόλια - Εφαρμογές - Παραδείγματα (άρθρα 30-34)
1. Παραδείγματα προσδιορισμού εισοδήματος βάσει αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών Σελ. 258
2. Ο εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού ελάχιστης φορολογίας για κατοίκους εξωτερικού Σελ. 267
3. Τρόπος φορολόγησης της προστιθέμενης διαφοράς τεκμηρίων Σελ. 267
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ – ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Άρθρο 35 – Εισόδημα από κεφάλαιο Σελ. 272
Άρθρο 36 – Μερίσματα Σελ. 272
Άρθρο 37 – Τόκοι Σελ. 272
Άρθρο 38 – Δικαιώματα (royalties) Σελ. 273
Άρθρο 39 – Εισόδημα από ακίνητη περιουσία Σελ. 273
Άρθρο 39A – Εισόδημα από βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας διαμοιρασμού Σελ. 275
Άρθρο 39Β – Σελ. 276
Άρθρο 40 – Φορολογικός συντελεστής για το εισόδημα από κεφάλαιο Σελ. 276
Σχόλια - Εφαρμογές - Παραδείγματα (άρθρα 35-40)
1. Ορισμοί Σελ. 278
Α. Μέρισμα Σελ. 278
Β. Τόκοι Σελ. 280
Γ. Δικαιώματα Σελ. 281
2. Εισόδημα από ακίνητη περιουσία Σελ. 283
Α. Ανείσπρακτα εισοδήματα Σελ. 283
Β. Τεκμαρτό μίσθωμα Σελ. 284
Γ. Φορολογική αντιμετώπιση της ανέγερσης κτίσματος ή βελτιώσεων και επεκτάσεων με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή Σελ. 285
Δ. Οι βραχυχρόνιες μισθώσεις στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού Σελ. 286
3. Γενικά Σελ. 287
Α. Εισόδημα από μερίσματα Σελ. 288
Β. Εισόδημα από τόκους Σελ. 292
4. Χρήσιμες διευκρινίσεις Σελ. 293
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ – ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Άρθρο 41 – Μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας Σελ. 297
Άρθρο 42 – Μεταβίβαση τίτλων Σελ. 301
Άρθρο 42Α – Δικαιώματα προαίρεσης - Δωρεάν διάθεση μετοχών Σελ. 305
Άρθρο 43 – Φορολογικός συντελεστής Σελ. 306
Άρθρο 43Α – Επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα Σελ. 306
Σχόλια - Εφαρμογές - Παραδείγματα (άρθρα 41-43)
1. Υπολογισμός υπεραξίας μεταβίβασης μη εισηγμένων μετοχών Σελ. 309
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 44 – Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων Σελ. 311
Άρθρο 45 – Υποκείμενα του φόρου Σελ. 311
Άρθρο 46 – Απαλλασσόμενα νομικά πρόσωπα Σελ. 311
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
Άρθρο 47 – Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα Σελ. 312
Άρθρο 48 – Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων Σελ. 314
Άρθρο 48Α – Σελ. 315
Άρθρο 49 – Κανόνας περιορισμού των τόκων Σελ. 316
Άρθρο 50 – Ενδοομιλικές συναλλαγές Σελ. 318
Άρθρο 51 – Μεταφορά λειτουργιών Σελ. 318
Άρθρο 52 – Εισφορές ενεργητικού έναντι τίτλων Σελ. 319
Άρθρο 53 – Ανταλλαγή τίτλων Σελ. 322
Άρθρο 54 – Συγχωνεύσεις και διασπάσεις Σελ. 324
Άρθρο 55 – Μεταφορά της καταστατικής έδρας μίας SE ή μίας SCE Σελ. 328
Άρθρο 56 – Μη εφαρμογή ευεργετημάτων Σελ. 329
Άρθρο 57 – Εκκαθάριση Σελ. 329
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
Άρθρο 58 – Φορολογικός συντελεστής Σελ. 329
Σχόλια - Εφαρμογές - Παραδείγματα (άρθρα 44-58)
1. Παράδειγμα ΕΠΕ με βιοτεχνικό κλάδο Σελ. 332
2. Εκπτώσεις δαπανών επιχειρήσεων - Υποκεφαλαιοδότηση Σελ. 337
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ – ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ
Άρθρο 59 – Φορολόγηση στην πηγή Σελ. 339
Άρθρο 60 – Φορολογικός συντελεστής Σελ. 339
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ
Άρθρο 61 – Υπόχρεοι σε παρακράτηση Σελ. 342
Άρθρο 62 – Πληρωμές υποκείμενες σε παρακράτηση Σελ. 342
Άρθρο 63 – Απαλλαγή για ορισμένες ενδοομιλικές πληρωμές Σελ. 344
Άρθρο 64 – Συντελεστές παρακράτησης φόρου Σελ. 345
Σχόλια - Εφαρμογές - Παραδείγματα (άρθρα 59-64)
1. Παρακράτηση φόρου - Πληρωμές υποκείμενες σε παρακράτηση φόρου Σελ. 350
2. Τόκοι δανείων και τόκοι υπερημερίας - Λογιστική αντιμετώπιση του παρακρατηθέντος φόρου επί των αμοιβών της περ. δ΄, παρ. 1 του άρθρου 62 του ΚΦΕ Σελ. 351
3. Λογιστικός χειρισμός του παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος από πωλήσεις προς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης Σελ. 353
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ
Άρθρο 65 – Κράτη μη συνεργάσιμα στο φορολογικό τομέα και κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς Σελ. 356
Άρθρο 66 – Κανόνες για τις Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρείες Σελ. 357
Άρθρο 66Α – Φορολόγηση κατά την έξοδο Σελ. 359
Άρθρο 66Β – Ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων Σελ. 364
Σχόλια - Εφαρμογές - Παραδείγματα (άρθρα 65-66)
1. Τα είδη των φορολογικών ελέγχων και των πράξεων προσδιορισμού του φόρου Σελ. 370
2. Οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου Σελ. 371
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ
Άρθρο 67 – Υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και καταβολή του φόρου Σελ. 379
Άρθρο 67Α – Υποβολή της δήλωσης υπολογισμού του φόρου υπεραξίας από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας Σελ. 382
Άρθρο 68 – Υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων και καταβολή του φόρου Σελ. 383
Άρθρο 69 – Προκαταβολή του φόρου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν φυσικά πρόσωπα Σελ. 385
Άρθρο 70 – Μείωση προκαταβλητέου φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα Σελ. 387
Άρθρο 70Α – Έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα ποσοστού επί κεφαλαίου που εισφέρουν φυσικά πρόσωπα σε εγγεγραμμένες επιχειρήσεις του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων Σελ. 388
Άρθρο 71 – Προκαταβολή του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων Σελ. 388
ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ
Άρθρο 71Α – Κίνητρα Ευρεσιτεχνίας Σελ. 390
Άρθρο 71Β – Κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών εισηγμένων εταιρειών Σελ. 391
Άρθρο 71Γ – Κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών μη εισηγμένων εταιρειών και Ε.Π.Ε. Σελ. 393
Άρθρο 71Δ – Κίνητρα για την ενίσχυση των θέσεων απασχόλησης Σελ. 394
Άρθρο 71Ε – Κίνητρα για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων Σελ. 395
Άρθρο 71ΣΤ – Κίνητρα για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης Σελ. 396
Άρθρο 71Ζ – Κίνητρα σε επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στην περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου Σελ. 399
ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 72 – Μεταβατικές διατάξεις και έναρξη ισχύος Σελ. 400
Σχόλια – Εφαρμογές – Παραδείγματα (άρθρα 67-72)
1. Γενικά περί προκαταβολής φόρου Σελ. 414
2. Προκαταβολή φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα Σελ. 414
3. Προκαταβολή του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων Σελ. 418
Γενική εφαρμογή
1. Εργασίες κλεισίματος και προσδιορισμός αποτελέσματος Σελ. 422
2. Απογραφή και επιμέτρηση αποθεμάτων Σελ. 424
3. Οριοθέτηση δαπανών Σελ. 425
4. Εξαγωγή επόμενου Ισοζυγίου (2ο) Σελ. 427
5. Προσδιορισμός καθαρών αποτελεσμάτων περιόδου Σελ. 430
Βιβλιογραφία Σελ. 437
Αλφαβητικό ευρετήριο Σελ. 439
Back to Top