ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Διαγράμματα – Νομολογία - Ερμηνευτικά Σχόλια – Υποδείγματα

Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 58,00 €

e-book   + 58,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 15840
Γαληνού Ε., Πόνη Χ.
Γιακουμής Σ.

Το παρόν έργο αποτελεί συνοπτική θεώρηση του Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλισης υπό τη μορφή διαγραμμάτων μαζί με τη σχετική ερμηνεία. Είναι δομημένο θεματικά σε εννέα Κεφάλαια, το αντικείμενο των οποίων καλύπτει το σύνολο σχεδόν της δαιδαλώδους ύλης του κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα μετά τις πολύ σημαντικές πρόσφατες νομοθετικές μεταρρυθμίσεις και την ως τώρα νομολογιακή τους αντιμετώπιση. Η νομοθεσία που παρουσιάζεται σε διαγραμματική μορφή είναι ενημερωμένη έως και το Ν 4387/2016 (ΦΕΚ Α΄ 85).

Ειδικότερα, το έργο περιλαμβάνει σύντομη παρουσίαση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και παράθεση της νομολογίας ως προς τη συνταγματική κατοχύρωση του ελληνικού ασφαλιστικού συστήματος (Κεφάλαιο Ι). Ακολούθως, παρουσιάζονται οι βασικοί ασφαλιστικοί κίνδυνοι (ασθένεια, μητρότητα, αναπηρία, εργατικό ατύχημα, γήρας, θάνατος και ανεργία), οι παροχές και οι προϋποθέσεις χορήγησής τους, όπως προβλέπονται από τη νομοθεσία έκαστου ασφαλιστικού ταμείου και του Δημοσίου (Κεφάλαιο ΙΙ). Σε ξεχωριστό κεφάλαιο γίνεται αναφορά στις γενικές αρχές που εφαρμόζονται στο δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης και παρατίθεται η νομολογία σχετικά ειδικά με κάθε μία από αυτές (Κεφάλαιο ΙΙΙ).

Το Κεφάλαιο ΙV αφορά τους φορείς της κύριας ασφάλισης και τους όρους υπαγωγής των ασφαλισμένων σε αυτούς. Παρουσιάζεται το σύνολο της ασφαλιστικής νομοθεσίας ανά ασφαλιστικό οργανισμό με παραπομπή στις σχετικές διατάξεις και εγκυκλίους. Στη συνέχεια αναλύονται οι θεσμοί που αφορούν την υπαγωγή σε περισσότερους του ενός φορείς ασφάλισης, δηλαδή η διαδοχική και η παράλληλη ασφάλιση (Κεφάλαιο V) και παρατίθενται οι υποχρεώσεις των εργοδοτών ή αυτοαπασχολούμενων έναντι των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, οι κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης και ο τρόπος επιβολής τους (Κεφάλαιο VI). Τέλος, παρουσιάζονται οι ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις που διέπουν την απασχόληση των συνταξιούχων (Κεφάλαιο VII) και η διαδικασία υποβολής ένστασης ενώπιον της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής για την επίλυση των διαφορών που γεννώνται από τις πράξεις έκαστου φορέα κοινωνικής ασφάλισης (Κεφάλαιο VIII). Στο τελευταίο κεφάλαιο (ΙΧ) γίνεται συνοπτική αναφορά στο σύστημα επικουρικής ασφάλισης.

Μετά από κάθε διάγραμμα παρατίθεται αναλυτική νομολογία κυρίως του Συμβουλίου της Επικρατείας  και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων καθώς και ερμηνευτικά σχόλια, στα οποία αποσαφηνίζονται σχετικοί όροι του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης, γίνεται μνεία των πλέον πρόσφατων νομοθετικών μεταβολών με παραπομπή σε συναφείς μελέτες και άρθρα δημοσιευμένα στο νομικό τύπο και, όπου απαιτείται, παρουσιάζεται με συντομία το προϊσχύσαν νομοθετικό καθεστώς.

Το έργο συμπληρώνεται με αντιπροσωπευτικά υποδείγματα εγγράφων και ενδίκων βοηθημάτων σχετικών με το Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης τα οποία συνοδεύονται από συνοπτικές παρατηρήσεις που καθοδηγούν περαιτέρω το χρήστη στη σύνταξη του εκάστοτε δικογράφου.

Η Έκδοση αυτή σκοπό έχει να αποτελέσει μία εύχρηστη απολύτως ενημερωμένη και αξιόπιστη μέθοδο ερμηνευτικής και πρακτικής προσέγγισης του δικαίου της κοινωνικής ασφάλισης, το οποίο καταλαμβάνει ήδη μεγάλο μέρος της καθημερινής δράσης δικηγόρων και πολλών άλλων επαγγελματιών που καλούνται να το ερμηνεύσουν και να το εφαρμόσουν στις εκάστοτε υποθέσεις τους.

Ι. Συστήματα κοινωνικής ασφάλισης

 
Διάγραμμα Σελ. 1
Ερμηνευτικά σχόλια - Νομολογία  
Πρώτος Πυλώνας Σελ. 2
Δεύτερος Πυλώνας Σελ. 11
Τρίτος Πυλώνας Σελ. 16
ΙΙ. Κύριοι ασφαλιστικοί κίνδυνοι  
Ερμηνευτικά σχόλια - Νομολογία  
Δικαιοδοσία Σελ. 17
Κρίσιμος χρόνος Σελ. 18
Θεμελίωση και κατοχύρωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος Σελ. 19
Προηγούμενη εξόφληση εισφορών Σελ. 20
Περιεχόμενο της αίτησης Σελ. 21
Παροχές κοινωνικής ασφάλισης κατά το άρθρο 1 του Π.Π.Π. της ΕΣΔΑ Σελ. 21
Ενεργός ασφαλιστικός δεσμός Σελ. 24
[1] Ασθένεια  
Διάγραμμα Σελ. 25
Ερμηνευτικά σχόλια - Νομολογία  
Υπαγωγή στον ΕΟΠΥΥ Σελ. 28
Απόδοση δαπανών νοσηλείας σε ιδιωτικό θεραπευτήριο Σελ. 29
Απόδοση δαπανών νοσηλείας στο εξωτερικό Σελ. 30
Συμφωνία προηγούμενης έγκρισης νοσηλείας στο εξωτερικό  
με άρθρα 49 και 50 ΣΥΝΘ.ΕΟΚ Σελ. 30
Κανονισμός 1408/1971 και διαφοροποίηση ρυθμίσεων για μισθωτούς  
και συνταξιούχους Σελ. 33
[2] Μητρότητα  
Διάγραμμα Σελ. 35
Ερμηνευτικά σχόλια - Νομολογία  
Επίδομα μητρότητας - Φορολογική αντιμετώπιση Σελ. 36
Κοινοτικό Δίκαιο Σελ. 36
[3] Αναπηρία  
Διάγραμμα Σελ. 37
Ερμηνευτικά σχόλια - Νομολογία  
Κρίσιμος χρόνος Σελ. 42
Υγειονομική (ιατρική) και ασφαλιστική αναπηρία Σελ. 43
Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή ΙΚΑ Σελ. 45
Προσκόμιση στοιχείων από τον ασφαλισμένο ενώπιον των Επιτροπών Σελ. 45
Προϋπάρχουσα αναπηρία (προϊσχύον νομοθετικό καθεστώς) Σελ. 46
Εξωιδρυματικό επίδομα τετραπληγίας - παραπληγίας Σελ. 47
Χορήγηση σύνταξης αναπηρίας σε συνταξιούχους λόγω γήρατος Σελ. 47
Απόλυτη αναπηρία Σελ. 48
Σύνταξη συγγενών Σελ. 48
[4] Εργατικό ατύχημα - Επαγγελματική ασθένεια  
Διάγραμμα Σελ. 49
Ερμηνευτικά σχόλια - Νομολογία  
Έννοια - Προϋποθέσεις Σελ. 52
Παροχές Σελ. 53
Συρροή ατυχήματος και ασθένειας Σελ. 53
Προϋποθέσεις Σελ. 54
Κρίσιμος χρόνος Σελ. 54
Φορολογική αντιμετώπιση αποζημίωσης Σελ. 54
[5] Γήρας  
Διάγραμμα Σελ. 55
Ερμηνευτικά σχόλια - Νομολογία  
Ορισμός - Πολυπλοκότητα ασφαλιστικού συστήματος Σελ. 135
Βασικές έννοιες Σελ. 147
Πραγματικός και πλασματικός χρόνος Σελ. 147
Κρίσιμος χρόνος Σελ. 148
Θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος στο Δημόσιο  
με 15ετή υπηρεσία Σελ. 148
Αναπροσαρμογή σύνταξης Σελ. 149
Χρόνος ασφάλισης για θεμελίωση δικαιώματος ή για προσαύξηση  
σύνταξης στο Δημόσιο Σελ. 149
Υπολογισμός και για σύνταξη αναπηρίας εκτός από γήρατος Σελ. 150
Στρατιωτική υπηρεσία Σελ. 151
Κρίσιμος χρόνος υποβολής του αιτήματος Σελ. 151
Εφαρμογή και σε φορείς επικουρικής ασφάλισης Σελ. 151
Δεύτερη σύνταξη γήρατος Σελ. 152
Σύνταξη γήρατος στους τυφλούς ασφαλισμένους Σελ. 152
[6] Θάνατος προστάτη οικογένειας  
Διάγραμμα Σελ. 153
Ερμηνευτικά σχόλια - Νομολογία  
Χήρος - χήρα Σελ. 158
Γάμος επί ανασύστασης Σελ. 159
Αφάνεια Σελ. 159
Αλλοδαποί σύζυγοι Σελ. 159
Οι γονείς ως δικαιούχοι σύνταξης λόγω θανάτου Σελ. 160
Τα τέκνα ως δικαιούχοι σύνταξης λόγω θανάτου Σελ. 161
Διαζευγμένη θυγατέρα θανόντος Σελ. 161
[7] Απώλεια θέσης εργασίας/Ανεργία  
Διάγραμμα Σελ. 163
Ερμηνευτικά σχόλια - Νομολογία  
Επίδομα ανεργίας Σελ. 164
ΙΙΙ. Γενικές αρχές δικαίου που εφαρμόζονται στην κοινωνική ασφάλιση  
Αρχή της εύνοιας των ασφαλισμένων  
Διάγραμμα Σελ. 165
Ερμηνευτικά σχόλια - Νομολογία Σελ. 165
Αρχή της χρηστής διοίκησης  
Διάγραμμα Σελ. 168
Ερμηνευτικά σχόλια - Νομολογία  
Προθεσμία αναγγελίας εργατικού ατυχήματος Σελ. 168
Υποχρέωση ενημέρωσης για ενδικοφανή προσφυγή Σελ. 168
Παράλειψη ενημέρωσης των ασφαλισμένων Σελ. 168
Αναδρομική αναζήτηση εισφορών Σελ. 169
Αναδρομική αναζήτηση περιοδικών παροχών Σελ. 169
Αρχή της τυπικής ασφάλισης  
Διάγραμμα Σελ. 172
Ερμηνευτικά σχόλια - Νομολογία  
Αρχή της τυπικής ασφάλισης Σελ. 172
Αρχή της τυπικής ασφάλισης ανασφάλισης Σελ. 173
Αρχή της ισότητας  
Διάγραμμα Σελ. 175
Ερμηνευτικά σχόλια - Νομολογία  
Έκταση εφαρμογής Σελ. 175
Διαφοροποιήσεις με βάση το φύλο στο εθνικό και υπερεθνικό δίκαιο Σελ. 177
Ύψος επιτοκίου Σελ. 180
Χρόνος επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου ως αντικειμενικό  
κριτήριο διαφορετικής μεταχείρισης Σελ. 181
Ανώτατο όριο στον προσδιορισμό του εφάπαξ βοηθήματος Σελ. 181
Αρχή της αναλογικότητας  
Διάγραμμα Σελ. 183
Ερμηνευτικά σχόλια - Νομολογία Σελ. 183
Αρχή της ανταποδοτικοτητας  
Διάγραμμα Σελ. 186
Ερμηνευτικά σχόλια - Νομολογία  
Έλλειψη συνταγματικής κατοχύρωσης Σελ. 186
Αρχή της αλληλεγγύης των γενεών  
Διάγραμμα Σελ. 188
Ερμηνευτικά σχόλια - Νομολογία Σελ. 188
Αρχή της ενότητας της ασφαλιστικής περίπτωσης  
Διάγραμμα Σελ. 190
Ερμηνευτικά σχόλια - Νομολογία Σελ. 190
ΙV. Υπαγωγή στην ασφάλιση/Φορείς κύριας ασφάλισης  
[1] ΕΦΚΑ  
Διάγραμμα Σελ. 191
[2] Δημόσιο (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους)  
Διάγραμμα Σελ. 193
Ερμηνευτικά σχόλια - Νομολογία  
Υπαγωγή στην ασφάλιση Σελ. 197
Παραγραφή αξιώσεων από συντάξεις Σελ. 198
Κίνητρο απόδοσης Σελ. 199
Περικοπή συντάξεων Σελ. 199
[3] ΙΚΑ -ΕΤΑΜ  
Διάγραμμα Σελ. 200
Ερμηνευτικά σχόλια - Νομολογία  
Τεκμήριο παροχής εξαρτημένης εργασίας Σελ. 233
Τεκμήριο πλήρους απασχόλησης Σελ. 234
Μη δέσμευση από αποφάσεις πολιτικών δικαστηρίων Σελ. 234
Απασχολούμενοι στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ Σελ. 234
Περιπτωσιολογία υπαγόμενων προσώπων Σελ. 235
Ιδιαίτερες περιπτώσεις Σελ. 236
Πρώην Ταμείο Ασφαλίσεων Τυπογράφων και Μισθωτών Γραφικών Τεχνών Σελ. 238
Μερική και πλήρης ασφαλιστική κάλυψη Σελ. 238
[4] ΟΑΕΕ  
Διάγραμμα Σελ. 239
Ερμηνευτικά σχόλια - Νομολογία  
Υπαγωγή στην ασφάλιση Σελ. 246
Διαδικασία αποδείξεως Σελ. 249
Σύνταξη λόγω ανικανότητας Σελ. 250
[5] ΕΤΑΑ  
Διάγραμμα Σελ. 251
Ερμηνευτικά σχόλια - Νομολογία  
Τομέας Υγειονομικών (πρώην ΤΣΑΥ) Σελ. 253
Τομέας Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων  
Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) Σελ. 254
Ταμείο Νομικών Σελ. 256
[6] ΕΤΑΠ - ΜΜΕ  
Διάγραμμα Σελ. 259
Ερμηνευτικά σχόλια - Νομολογία Σελ. 265
[7] ΟΓΑ  
Διάγραμμα Σελ. 267
Ερμηνευτικά σχόλια - Νομολογία  
Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης Σελ. 269
Ανασφάλιστοι υπερήλικες Σελ. 270
[8] ΝΑΤ  
Διάγραμμα Σελ. 271
Ερμηνευτικά σχόλια - Νομολογία Σελ. 273
V. Ασφάλιση σε περισσότερους ασφαλιστικούς φορείς  
[1] Διαδοχική Ασφάλιση  
Διάγραμμα Σελ. 275
[2] Παράλληλη Ασφάλιση  
Διάγραμμα Σελ. 279
Ερμηνευτικά σχόλια - Νομολογία  
Διαδοχική ασφάλιση Σελ. 282
Ορισμός Σελ. 282
Αρμόδιος οργανισμός Σελ. 282
Διαδικασία και υπολογισμός ποσού σύνταξης Σελ. 283
Κρίσιμος χρόνος Σελ. 284
Προϋποθέσεις διαδοχικής ασφάλισης Σελ. 287
Κατάργηση κλάδου ασφάλισης και συνυπολογισμός  
του διανυθέντος χρόνου Σελ. 289
Συνυπολογισμός πλασματικού χρόνου ασφάλισης Σελ. 290
Παρεμπίπτων έλεγχος Σελ. 290
Αρχή της ισότητας Σελ. 291
Μη εφαρμογή ασυμβίβαστων με το θεσμό διατάξεων του απονέμοντος φορέα Σελ. 291
Ασφάλιση με διπλή ιδιότητα Σελ. 293
Δημόσιο Σελ. 293
Εφαρμογή διατάξεων σε συνταξιούχους Σελ. 294
Εφαρμογή διατάξεων επί σύνταξης αναπηρίας Σελ. 294
Παράλληλη ασφάλιση Σελ. 295
Προαιρετική παράλληλη ασφάλιση Σελ. 296
Υποχρεωτική παράλληλη ασφάλιση Σελ. 296
Αρχή της επιλογής ενός ασφαλιστικού φορέα Σελ. 297
Αρχή της επιλογής ενός φορέα ασφάλισης ασθένειας Σελ. 298
Αρχή της επιλογής ενός φορέα επικουρικής ασφάλισης Σελ. 298
Ταμείο Σύνταξης Αυτοκινητιστών Σελ. 299
Πολλαπλή απασχόληση στο ΙΚΑ και σε άλλο φορέα Σελ. 300
VI. Υποχρεώσεις εργοδοτών - αυτοαπασχολουμένων έναντι ασφαλιστικών φορέων  
[1] ΙΚΑ - ΕΤΑΜ  
Διάγραμμα Σελ. 301
[2] ΟΑΕΕ  
Διάγραμμα Σελ. 322
Ερμηνευτικά σχόλια - Νομολογία  
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ - Υποχρεώσεις εργοδοτών Σελ. 325
Εργοδότης (έννοια) Σελ. 325
Εγγραφή σε μητρώο και ενημέρωση μεταβολών Σελ. 325
Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού Σελ. 326
Υποβολή ΑΠΔ Σελ. 327
Εγγραφή στο ειδικό βιβλίο καταχωρίσεως  
νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού Σελ. 327
Κυρώσεις Σελ. 329
Ασφαλιστικές εισφορές Σελ. 331
Η φύση των ασφαλιστικών εισφορών Σελ. 331
Ιδιαίτερο σύστημα υπολογισμού εισφορών απασχολουμένων  
σε οικοδομικές εργασίες Σελ. 332
Υπεύθυνος καταβολής εισφορών Σελ. 334
Ευθύνη των διοικούντων τα νομικά πρόσωπα Σελ. 335
Συμψηφισμός οφειλόμενων φόρων με οφειλές σε οργανισμούς  
κοινωνικής ασφάλισης Σελ. 336
Βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών Σελ. 337
Αναγνώριση ημερών ασφάλισης και τρόπος απόδειξης (ένσημα) Σελ. 339
Επιστροφή ασφαλιστικών εισφορών Σελ. 342
Επιστροφή εισφορών λόγω μη καταβολής εφάπαξ Σελ. 343
Αίτηση επανεξέτασης Σελ. 344
Πράξεις επιβολής εισφορών Σελ. 347
Αρμοδιότητα Σελ. 347
Τυπικά στοιχεία Σελ. 347
Προηγούμενη ακρόαση Σελ. 348
Πρόσθετη επιβάρυνση εισφορών Σελ. 349
Πρόσθετο τέλος Σελ. 349
Κέντρο είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών (ΚΕΑΟ) Σελ. 350
Συνέπειες μη ορθής τήρησης στοιχείων Σελ. 350
Χορήγηση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας Σελ. 351
ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ) Σελ. 352
VIΙ. Απασχόληση συνταξιούχων  
Διάγραμμα Σελ. 353
Ερμηνευτικά σχόλια - Νομολογία  
Γενικά Σελ. 357
ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Σελ. 357
Καταστατικές διατάξεις λοιπών ασφαλιστικών φορέων Σελ. 359
VIΙΙ. Διαδικασία επίλυσης διαφορών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ και ΓΛΚ  
[1] ΙΚΑ - ΕΤΑΜ  
Διάγραμμα Σελ. 361
[2] ΟΑΕΕ  
Διάγραμμα Σελ. 367
[3] Δημόσιο - ΓΛΚ  
Διάγραμμα Σελ. 368
Ερμηνευτικά σχόλια - Νομολογία  
ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Σελ. 369
Απόφαση διευθυντή Σελ. 369
Τοπική Διοικητική Επιτροπή Σελ. 369
Ένσταση Σελ. 371
Προσφυγή ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων Σελ. 374
Ενδοστρεφής δίκη Σελ. 376
Αναστολή ταμειακής βεβαίωσης οφειλής έως την ολοκλήρωση  
της διοικητικής διαδικασίας Σελ. 382
Αναπηρία Σελ. 384
ΟΓΑ Σελ. 385
TEBE Σελ. 385
ΔημΟσιο - ΓΛΚ Σελ. 385
Έφεση ενώπιον Ελεγκτικού Συνεδρίου Σελ. 387
Αναίρεση ενώπιον Ελεγκτικού Συνεδρίου Σελ. 388
Αναθεώρηση αποφάσεων με βάση τον Ν 861/1979 Σελ. 388
IΧ. Επικουρική Ασφάλιση  
Διάγραμμα Σελ. 389
Ερμηνευτικά σχόλια - Νομολογία  
Δικονομία Σελ. 396
Επικουρική σύνταξη Σελ. 398
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ Σελ. 401
1. Ένσταση κατά απορριπτικής απόφασης συνταξιοδότησης λόγω  
διάταξης Καταστατικού εντασσομένου στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ταμείου  
με την οποία η ποινική καταδίκη συνεπάγεται έκπτωση από  
το συνταξιοδοτικό δικαίωμα Σελ. 403
2α. Ένσταση προς την Δευτεροβάθμια Επιτροπή ΚΕΠΑ  
(για αύξηση ποσοστού αναπηρίας) Σελ. 409
2β. Ένσταση ενώπιον της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του ΚΕΠΑ Σελ. 416
3. Ένσταση κατά αναδρομικής υπαγωγής στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ Σελ. 422
4. Αίτηση Αναστολής κατά Πράξης Επιβολής Προστίμου  
(με αίτημα έκδοσης προσωρινής διαταγής) Σελ. 426
5. Προσφυγή κατά Πράξης Επιβολής Προστίμου (ΠΕΠ) Σελ. 432
6. Προσφυγή κατά απόφασης Διευθυντή για συνέχιση  
χορήγησης σύνταξης αναπηρίας Σελ. 451
7. Ανακοπή κατά ταμειακής βεβαίωσης Σελ. 457
8. Έφεση κατά απορριπτικής απόφασης επαναχορήγησης σύνταξης  
από μεταβίβαση σε χήρα συνταξιούχου που λαμβάνει και έτερη  
σύνταξη από τον Δημόσιο Τομέα Σελ. 463
   
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 471
Back to Top