ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ


Σε απόθεμα

Τιμή: 29,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17210
Μανουσάκη Μ., Μανουσάκης I., Μανουσάκης Γ.

Η δεύτερη εμπλουτισμένη έκδοση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, στη σειρά «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ», κρίθηκε επιβεβλημένη μετά και τις τροποποιήσεις που επήλθαν τα τελευταία 5 χρόνια, από την πρώτη κυκλοφορία, στον Ν 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», με πιο πρόσφατες αυτές του Ν 4599/2019 (ΦΕΚ Α΄ 40/4.3.2019) «Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, άλλες διατάξεις για τις άδειες οδήγησης και λοιπές διατάξεις».

Εκτός, όμως, από τον βασικό Ν 2696/1999, η έκδοση αυτή περιλαμβάνει και τα εξής νομοθετήματα: To ΠΔ 51/2012 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2006, όπως τροποποιήθηκε με τις Οδηγίες 2008/65/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2008, 2009/113/EK της Επιτροπής της 25ης Αυγούστου 2009 και 2011/94/ΕΕ της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2011», κωδικοποιημένο έως τον Ν 4599/2019.

Τον Ν 4599/2019 «Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, άλλες διατάξεις για τις άδειες οδήγησης και λοιπές διατάξεις», που καθορίζει τους ειδικά διαμορφωμένους χώρους για τη διενέργεια των ειδικών δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση όλων των κατηγοριών αδειών οδήγησης οχημάτων και ρυθμίζει το πλαίσιο εποπτείας και αξιολόγησης των εξεταστών και των εκπαιδευτών υποψήφιων οδηγών και οδηγών.

Επίσης, παρατίθεται το ΠΔ 70/2014 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2011/82/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011 για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών για τροχαίες παραβάσεις που έχουν σχέση με την οδική ασφάλεια».

Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας αλληλεπιδρά με αρκετές υπουργικές αποφάσεις επίσης, που περιέχονται στο έργο. Ειδικότερα, περιλαμβάνονται εκείνες που καθορίζουν τις ειδικές λωρίδες για μέσα μαζικής μεταφοράς παράλληλης ροής σε σχέση με την κυκλοφορία σημαντικών οδών και λεωφόρων της Αττικής και που ρυθμίζουν την κυκλοφορία των δίτροχων οχημάτων στις ειδικές λωρίδες κυκλοφορίας των μέσων μαζικής μεταφοράς, όπως και εκείνες που καθορίζουν τις μεθόδους διαπίστωσης χρήσης οινοπνεύματος, τοξικών ουσιών και φαρμάκων από οδηγούς κατά την οδήγηση οχημάτων, καθώς και από πεζούς που εμπλέκονται σε τροχαία ατυχήματα. Ακόμα παρατίθενται οι πρόσφατες διατάξεις του Ν 4619/2019 (νέος Ποινικός Κώδικας, με ισχύ από 1.7.2019), τα άρθρα 290 και 290Α, «Εγκλήματα κατά των συγκοινωνιών» και «Επικίνδυνης οδήγησης» αντίστοιχα, όπως και το άρθρο 25 του Ν 4139/2013, για την οδήγηση υπό την επίδραση ναρκωτικών.

Για πρώτη φορά την έκδοση διανθίζουν εύχρηστοι πίνακες που απεικονίζουν έγχρωμα τις ρυθμιστικές πινακίδες και όλες τις παραβάσεις του ΚΟΚ κατηγοριοποιημένες κατά είδος παράβασης με τις αντίστοιχες κυρώσεις, πρόστιμα και διοικητικά επιβαλλόμενα μέτρα, προκειμένου ο αναγνώστης να ανατρέχει εύκολα και γρήγορα στην αντίστοιχη περίπτωση παραβίασης του ΚΟΚ που τον αφορά. Η δεύτερη έκδοση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας καλύπτει τις ανάγκες όσων ενδιαφέρονται και εμπλέκονται με θέματα που αφορούν την οδική ασφάλεια, καθώς είναι μία πλήρως ενημερωμένη, χρήσιμη και εύκολα μεταφερόμενη έκδοση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και των συναφών νόμων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Πρόλογος 2ης έκδοσης Σελ. VII
[1] Ν 2696/1999 «Κύρωση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας»
[Άρθρο πρώτο] Σελ. 1
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΟΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΑ – ΟΡΙΣΜΟΙ [Άρθρα 1-2] Σελ. 1
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΣΗΜΑΝΣΗ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ - ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ [Άρθρα 3-11] Σελ. 11
KΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ [Άρθρα 12-44] Σελ. 54
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 45-52Α] Σελ. 113
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΑΠΟΓΡΑΦΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΘΕΣΗ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΗΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΒΑΡΗ ΚΑΙ ΕΛΞΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ [Άρθρα 53-54] Σελ. 128
KEΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΤΡΟΧΟΠΕΔΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ [Άρθρα 55-62] Σελ. 131
KΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΦΩΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΕΣ) [Άρθρα 63-80] Σελ. 137
KΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ [Άρθρα 81-83] Σελ. 150
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ [Άρθρα 84-93] Σελ. 158
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
ΑΔΕΙΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ [Άρθρα 94-102] Σελ. 167
MEΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ [Άρθρα 103-105] Σελ. 175
KEΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 106-110, δεύτερο] Σελ. 180
[2] ΠΔ 51/2012
«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2006, όπως τροποποιήθηκε με τις Οδηγίες 2008/65/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2008, 2009/113/ΕΚ της Επιτροπής της 25ης Αυγούστου 2009 και 2011/94/ΕΕ της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2011»
[Άρθρα 1-21] Σελ. 185
[3] Ν 4599/2019
«Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, άλλες διατάξεις για τις άδειες οδήγησης και λοιπές διατάξεις»
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΩΝ [Άρθρα 1-10] Σελ. 213
ΜΕΡΟΣ Β΄
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ [Άρθρα 12-13, 53] Σελ. 235
[4] ΠΔ 70/2014
«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2011/82/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011 για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών για τροχαίες παραβάσεις που έχουν σχέση με την οδική ασφάλεια»
[Άρθρα 1-9] Σελ. 237
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 Σελ. 244
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ που αναφέρεται στο άρθρο 5 Σελ. 247
[5] KYA 2500/15/135-ί/6.9.2011
«Διαπίστωση χρήσης οινοπνεύματος, τοξικών ουσιών και φαρμάκων από οδηγούς κατά την οδήγηση οχημάτων, καθώς και από πεζούς που εμπλέκονται σε τροχαία ατυχήματα»
[Άρθρα 1-8] Σελ. 257
[6] ΚΥΑ Α-Οικ. 8713/595/19.2.2004
Καθορισμός Ειδικών Λωρίδων για Μέσα Μαζικής Μεταφοράς παράλληλης ροής σε σχέση με την υπόλοιπη κυκλοφορία στην οδό Ακτής Ξαβερίου στον Πειραιά Σελ. 273
[7] ΚΥΑ Α-Οικ. 8717/599/19.2.2004
Καθορισμός Ειδικών Λωρίδων για Μέσα Μαζικής Μεταφοράς παράλληλης ροής σε σχέση με την υπόλοιπη κυκλοφορία στην Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου Σελ. 274
[8] ΚΥΑ Α-Οικ. 8716/598/19.2.2004
Καθορισμός Ειδικών Λωρίδων για Μέσα Μαζικής Μεταφοράς παράλληλης και αντίθετης ροής σε σχέση με την υπόλοιπη κυκλοφορία στην οδό Λένορμαν Σελ. 275
[9] ΚΥΑ Α-Οικ. 8715/597/19.2.2004
Καθορισμός Ειδικών Λωρίδων για Μέσα Μαζικής Μεταφοράς παράλληλης ροής σε σχέση με την υπόλοιπη κυκλοφορία στην οδό Εθνάρχου Μακαρίου Σελ. 276
[10] ΚΥΑ Α-Οικ. 8714/596/19.2.2004
Καθορισμός Ειδικών Λωρίδων για Μέσα Μαζικής Μεταφοράς παράλληλης ροής σε σχέση με την υπόλοιπη κυκλοφορία στην οδό Μαυρομματαίων Σελ. 277
[11] ΚΥΑ Α-Οικ. 8718/600/19.2.2004
Καθορισμός Ειδικών Λωρίδων για Μέσα Μαζικής Μεταφοράς παράλληλης ροής σε σχέση με την υπόλοιπη κυκλοφορία στην Λεωφ. Δημοκρατίας (Αγ. Ανάργυροι) Σελ. 278
[12] ΚΥΑ Α-73465/5396/13.1.2003
Καθορισμός ειδικών λωρίδων λεωφορείων παράλληλης ροής σε σχέση με την υπόλοιπη κυκλοφορία στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας Σελ. 279
[13] ΚΥΑ ΦΠ6/β/26808/2727/18.11.1999
Κυκλοφορία δίτροχων οχημάτων στις ειδικές λωρίδες κυκλοφορίας των Μέσων μαζικής Μεταφοράς Σελ. 280
[14] Ν 4619/2019
Ποινικός Κώδικας
ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Ι. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ [Άρθρα 290, 290Α] Σελ. 283
[15] N 4139/2013
Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις
[Άρθρο 25] Σελ. 285
Αλφαβητικό ευρετήριο Σελ. 287
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων Σελ. 291
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Παραβάσεις ΚΟΚ, αντίστοιχες κυρώσεις & διοικητικά μέτρα Σελ. 303
Back to Top