Κωδ. 17869|17870|17871
8 ώρες
Δευτέρα 12 & Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021 (17:00 - 21:00)
Παρεμβαίνων: Σγουρινάκης Ν., Χριστιανός Β.
Εισηγητές: Ροδόπουλος Μ.
Δευτέρα 12 Ιουλίου 2021

ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ: ΕΝΩΣΙΑΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ


Χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ - Νομοθεσία, Νομολογία - Έγκριση πληρωμών – Λογιστική αντιμετώπιση
Παρεμβαίνων: Σγουρινάκης Ν., Χριστιανός Β.
Εισηγητές: Ροδόπουλος Μ.

Σε απόθεμα

Κόστος Συμμετοχής: 180,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδ. 17869|17870|17871
8 ώρες
Δευτέρα 12 & Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021 (17:00 - 21:00)
Παρεμβαίνων: Σγουρινάκης Ν., Χριστιανός Β.
Εισηγητές: Ροδόπουλος Μ.

Το Σεμινάριο έχει ως κύριο στόχο την εξοικείωση των συμμετεχόντων με το σύνθετο κανονιστικό πλαίσιο περί Κρατικών Ενισχύσεων στην υλοποίηση δράσεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία. Στο πλαίσιο αυτού θα γίνει ανάλυση των προϋποθέσεων ένταξης μιας επενδυτικής πρότασης σε καθεστώς χρηματοδότησης, ανάλυση των κανόνων που διέπουν την υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων με στόχο την απρόσκοπτη εκτέλεση και την τελική αποπληρωμή των δικαιούχων, αντιμετώπιση περιπτώσεων περικοπής δαπανών στην ολοκλήρωση και ανακτήσεων/δημοσιονομικών διορθώσεων, καθώς και οι υποχρεώσεις των δικαιούχων μετά το τέλος του προγράμματος. Επιπλέον, θα εξεταστούν περιπτώσεις ελέγχων για παρατυπίες και ενωσιακή απάτη. Ενώ τέλος, το Σεμινάριο θα απασχολήσει η Δικαστική προστασία με αναφορές τόσο στην ενωσιακή όσο και στην εθνική νομολογία.

• Εισαγωγή στην έννοια της κρατικής ενίσχυσης και στο σύστημα ελέγχου κρατικών ενισχύσεων

• Ο Γενικός Κανονισμός Απαλλαγής ανά κατηγορία (GBER) 651/14

• O Kανονισμός De Minimis (1407/2013)

• Οι Κανονισμοί των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων

• Οι προκηρύξεις δράσεων κρατικών ενισχύσεων

• Έννοια της επιχείρησης στο δίκαιο ανταγωνισμού

• Ποια επιχείρηση είναι προβληματική;

• Ποια επιχείρηση είναι μικρομεσαία (ΜΜΕ); Συνεργαζόμενες και συνδεδεμένες επιχειρήσεις, υπολογισμός στοιχείων για τον προσδιορισμό του μεγέθους

• Η ένσταση κατά των αποφάσεων ένταξης/απόρριψης

• Η επιλεξιμότητα δαπανών κατά την Υπουργική Απόφαση Εθνικών Κανόνων Επιλεξιμότητας Δαπανών (ιδίως προσωπικού και παγίων)

• Η επαλήθευση των δαπανών και δημοσιονομική διόρθωση κατά την ΚΥΑ «Σύστημα Δημοσιονομικών διορθώσεων»

• Μακροχρόνιες υποχρεώσεις των ενισχυόμενων επιχειρήσεων

• Διοικητική διαδικασία και έννομη προστασία σε περίπτωση περικοπής δαπανών

• Έλεγχος από ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα για περίπτωση ενωσιακής απάτης κατά την εκτέλεση συγχρηματοδοτούμενων έργων

• Λογιστική αντιμετώπιση στο πλαίσιο των ΕΛΠ. Καταχώριση στα λογιστικά αρχεία και αναβαλλόμενα έσοδα (έσοδα επόμενης χρήσης)

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε Δικηγόρους που ασχολούνται με έργα κρατικών ενισχύσεων, συμβούλους επιχειρήσεων, στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης που υλοποιούν Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων, Οικονομικούς διευθυντές, Λογιστές και φοροτεχνικούς.

Μιχάλης Ροδόπουλος

Ο Μιχάλης Ροδόπουλος είναι δικηγόρος Αθηνών, κάτοχος δύο μεταπτυχιακών διπλωμάτων της Νομικής Αθηνών με άριστα στους τομείς Αστικού και Ευρωπαϊκού Δικαίου. Είναι συγγραφέας του βιβλίου: «Κρατικές Ενισχύσεις στις Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος» (2011), ενώ έχει επιμεληθεί από κοινού με τον Καθηγητή Β. Χριστιανό το συλλογικό έργο «Δίκαιο Κρατικών Ενισχύσεων» (2020). Συμμετείχε επίσης στο συλλογικό έργο: «Συνθήκη της ΕΕ & ΣΛΕΕ, κατ’ άρθρον ερμηνεία» του Καθηγητή Β. Χριστιανού (2012), καθώς και στο επίσης συλλογικό έργο: «Οδηγός Κρατικών Ενισχύσεων» του ΚΔΕΟΔ-ΜοΚΕ (2013) υπό την επιμέλεια της Ε. Μουαμελετζή. Έχει αρθρογραφήσει σε θέματα Ευρωπαϊκού Δικαίου σε ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα νομικά περιοδικά, καθώς και σε θέματα τρέχουσας νομικής και πολιτικοοικονομικής επικαιρότητας στον ηλεκτρονικό και περιοδικό τύπο. Έχει διατελέσει επιστημονικός συνεργάτης στο Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, νομικός σύμβουλος του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης στους τομείς έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας του Υπουργείου Παιδείας, ενώ υποστηρίζει νομικά επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς σε θέματα εταιρικού, ενωσιακού και διοικητικού δικαίου.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΕΤΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, με 6 άτοκες δόσεις https://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg

Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης εφόσον ζητηθεί

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 8 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του κάθε σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 7 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 3 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

*Στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας.

Back to Top