ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ


Η τήρηση, λειτουργία και ενημέρωση του Εθνικού Κτηματολογίου στην πράξη

Σε απόθεμα

Τιμή: 40,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17594
Πούλιος Γ.

Το έργο «Κτηματολόγιο - Η τήρηση, λειτουργία και ενημέρωση του Εθνικού Κτηματολογίου στην πράξη» αποτελεί έναν πλήρη πρακτικό οδηγό για το Δίκαιο του Κτηματολογίου.

Στο πρώτο μέρος περιγράφεται η διαδικασία σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου και ειδικότερα η εφαρμοστέα νομοθεσία, ο φορέας κτηματογράφησης και τα στάδια της κτηματογράφησης από την κήρυξη μίας περιοχής υπό κτηματογράφηση και την έναρξη υποβολής δηλώσεων μέχρι την ανάρτηση, τη διόρθωση και αναμόρφωση αυτής, έως και τις πρώτες εγγραφές.

Στο δεύτερο μέρος περιγράφονται οι τρόποι διόρθωσης των κτηματολογικών εγγραφών, που αποτελούν και το μεγαλύτερο ζήτημα στην πράξη για όλους μας.

Το έργο περιλαμβάνει χρήσιμα υποδείγματα των αγωγών και αιτήσεων του Ν 2664/1998, καθώς και πίνακα ενεργειών και προθεσμιών σχετικά με τα εν λόγω δικόγραφα.

Το βιβλίο αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για τον ασχολούμενο με θέματα Κτηματολογίου νομικό, τον οποίον κατευθύνει με τρόπο πρακτικό, δίνοντάς του παράλληλα το έναυσμα για περαιτέρω εμβάθυνση, εφόσον το επιθυμεί.

ΜΕΡΟΣ Α΄
Νόμος 2308/1995 - Κτηματογράφηση
I. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Σελ. 1
II. ΦΟΡΕΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Σελ. 2
III. ΣΤΑΔΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Σελ. 3
A. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Σελ. 4
1. Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης Σελ. 4
2. Υπόχρεοι σε δήλωση - Η δήλωση είναι υποχρεωτική Σελ. 5
3. Δικαιώματα για τα οποία υποβάλλεται δήλωση Σελ. 8
4. Τρόποι υποβολής δήλωσης Σελ. 11
i. Ηλεκτρονική Υποβολή Σελ. 12
ii. Δήλωση ενώπιον του Γραφείου Κτηματογράφησης Σελ. 13
5. Ειδικότερα ως προς συνυποβαλλόμενα έγγραφα ανά είδος
δηλούμενου δικαιώματος Σελ. 16
6. Προθεσμίες υποβολής δήλωσης Σελ. 22
i. Προθεσμίες αρχικής δήλωσης μετά την πρόσκληση - δυνατότητα παρατάσεων Σελ. 22
ii. Προθεσμία υποβολής δήλωσης σε περίπτωση μεταγενέστερης
μεταβολής δικαιωμάτων Σελ. 22
iii. Εκπρόθεσμη δήλωση - Συνέπειες εκπρόθεσμης δήλωσης Σελ. 22
7. Ανταποδοτικό Τέλος Κτηματογράφησης Σελ. 24
i. Πάγιο Τέλος Σελ. 24
ii. Αναλογικό Τέλος Σελ. 25
iii. Τέλος κτηματογράφησης σε περίπτωση διαδοχής Σελ. 25
iv. Εξαιρέσεις από την καταβολή του τέλους κτηματογράφησης Σελ. 26
8. Έλεγχος νομιμότητας των υποβληθεισών δηλώσεων Σελ. 26
9. Υποχρεώσεις συμβολαιογράφων, δικηγόρων και αρμοδίων Υποθηκοφυλάκων
σύμφωνα με το άρ. 2 παρ. 6 Ν 2308/1995 Σελ. 28
Β. ΠΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗ Σελ. 30
Γ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ Σελ. 32
1. Νομικό πλαίσιο της ανάρτησης Σελ. 32
i. Αποστολή αποσπασμάτων των προσωρινών πινάκων της ανάρτησης -
Σημεία ελέγχου Σελ. 33
α. Αποστολή αποσπασμάτων - ενημέρωση Σελ. 33
β. Σημεία ελέγχου Σελ. 34
ii. Διόρθωση της ανάρτησης Σελ. 36
α. Γενικά Σελ. 36
β. Αίτηση διόρθωσης άρ. 6 Σελ. 37
γ. Ένσταση αρ. 7 Σελ. 38
δ. Διαδικασία διόρθωσης σύμφωνα με το άρ. 6α και αρ. 7α Ν 2308/1995 Σελ. 39
δ1. Άρ. 6α Ν 2308/1995 Σελ. 39
δ2. Άρ. 7α Ν 2308/1995 Σελ. 41
ε. Οίκοθεν διορθώσεις Σελ. 41
2. Δικαιοπραξίες κατά το στάδιο της ανάρτησης των στοιχείων
της κτηματογράφησης - Δίκες με αντικείμενο εγγραπτέο
στα κτηματολογικά βιβλία δικαίωμα Σελ. 42
3. Υποβολή Δήλωσης / Ένστασης για εμπράγματο δικαίωμα με αιτία κτήσης
«χρησικτησία» σε ακίνητα αγνώστου ιδιοκτήτη από την έναρξη
της ανάρτησης και μετά - άρ. 2 παρ. 9 Ν 2308/1995 Σελ. 44
4. Υποχρεώσεις από την έναρξη των διατυπώσεων της παρ. 1 του άρ. 5
Ν 2308/1995 Σελ. 46
Δ. ΚΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡ. 4 Ν 3127/2003 Σελ. 49
1. Πεδίο Εφαρμογής Σελ. 49
2. «νέμεται αδιαταράκτως» Σελ. 51
3. «καλή πίστη» Σελ. 53
4. Το βάρος απόδειξης της κακής πίστης Σελ. 53
Ε. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ -
ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Σελ. 54
ΣΤ. ΠΡΩΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ Σελ. 56
ΜΕΡΟΣ Β΄
Νόμος 2664/1998 - Διορθώσεις κτηματολογικών εγγραφών
I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελ. 57
IΙ. ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Σελ. 59
A. Διόρθωση κατόπιν δικαστικής απόφασης Σελ. 60
1. Η αγωγή του άρθρου 6 παρ. 2 Σελ. 60
i. Αρμοδιότητα δικαστηρίου Σελ. 60
iii. Παθητική νομιμοποίηση Σελ. 62
iv. Αίτημα αγωγής Σελ. 63
v. Προθεσμία άσκησης της αγωγής Σελ. 65
vi. Προϋποθέσεις παραδεκτού Σελ. 68
α. Υποχρέωση ενημέρωσης για τη δυνατότητα διαμεσολαβητικής διευθέτησης
της διαφοράς – υποχρέωση προσφυγής στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία
διαμεσολάβησης Σελ. 68
β. Επίδοση αγωγής Σελ. 69
γ. Καταχώριση αγωγής στο κτηματολογικό φύλλο Σελ. 69
δ. Προσκόμιση κτηματολογικού φύλλου και αποσπάσματος κτηματολογικού
διαγράμματος στη συζήτηση Σελ. 70
ε. Προσκόμιση διαγράμματος γεωμετρικών μεταβολών αντί αποσπάσματος
κτηματολογικού διαγράμματος στη συζήτηση Σελ. 71
ζ. Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ και ΤΑΠ Σελ. 75
vii. Αμετάκλητη Απόφαση – καταχώριση στο κτηματολογικό φύλλο Σελ. 77
2. Ειδικές Περιπτώσεις Σελ. 80
i. Διαμεσολάβηση Ν 4640/2019 (Α΄ 190) Σελ. 80
ii. Συμβιβαστική επίλυση διαφοράς ΚΠολΔ 214Α Σελ. 82
iii. Δικαστική διαμεσολάβηση ΚΠολΔ 214Β Σελ. 83
iv. Διαιτησία Σελ. 84
3. Η αίτηση του άρθρου 6 παρ. 3α (η δικαστική διόρθωση των πρώτων
εγγραφών στην περίπτωση ένδειξης αγνώστου ιδιοκτήτη) Σελ. 84
i. Αρμοδιότητα δικαστηρίου Σελ. 86
ii. Ενεργητική νομιμοποίηση Σελ. 87
iii. Παρέμβαση Σελ. 87
iv. Παθητική νομιμοποίηση Σελ. 87
v. Αντικείμενο αίτησης Σελ. 88
vi. Προθεσμία υποβολής της αίτησης Σελ. 88
vii. Προϋποθέσεις παραδεκτού Σελ. 88
α. Καταχώριση αίτησης στο κτηματολογικό φύλλο Σελ. 88
β. Κοινοποίηση αίτησης Σελ. 88
γ. Προσκόμιση κτηματολογικού φύλλου και αποσπάσματος κτηματολογικού
διαγράμματος στη συζήτηση Σελ. 89
δ. Προσκόμιση διαγράμματος γεωμετρικών μεταβολών αντί αποσπάσματος
κτηματολογικού διαγράμματος στη συζήτηση Σελ. 89
ε. Διόρθωση αρχικής εγγραφής σε ακίνητο αγνώστου ιδιοκτήτη λόγω
κληρονομικής διαδοχής Σελ. 89
στ. Τελεσίδικη Απόφαση - καταχώριση στο κτηματολογικό φύλλο Σελ. 91
ζ. Απόρριψη αιτήσεως - Ένδικα μέσα Σελ. 92
4. Η αίτηση του άρθρου 6 παρ. 8 (Η δικαστική διόρθωση περιγραφικών και
γεωμετρικών στοιχείων της πρώτης εγγραφής) Σελ. 93
i. Εισαγωγικά - Πεδίο Εφαρμογής Σελ. 93
ii. Διαδικασία διόρθωσης Σελ. 95
α. Αρμοδιότητα δικαστηρίου Σελ. 95
β. Ενεργητική Νομιμοποίηση Σελ. 95
γ. Παθητική Νομιμοποίηση Σελ. 95
δ. Προθεσμία Σελ. 95
ε. Προϋποθέσεις Παραδεκτού Σελ. 96
στ. Τελεσίδικη Απόφαση - καταχώριση στο κτηματολογικό φύλλο Σελ. 96
Β. Εξωδικαστική διόρθωση Σελ. 97
1. Η αίτηση του άρ. 6 παρ. 4 Σελ. 97
i. Διαδικασία διόρθωσης Σελ. 97
α. Αίτηση Σελ. 97
β. Προθεσμία Σελ. 99
γ. Συνυποβαλλόμενα Σελ. 99
δ. Έκδοση απόφασης και καταχώριση Σελ. 99
ii. Υποβολή αντιρρήσεων Σελ. 99
2. Η αυτεπάγγελτη καταχώριση του άρ. 6 παρ. 4α Σελ. 100
3. Διόρθωση πρόδηλων σφαλμάτων Σελ. 100
i. Διόρθωση με την παρ. 1 α) του άρ. 18 Σελ. 101
ii. Διόρθωση με την παρ. 1 β) του άρ. 18 Σελ. 102
iii. Διόρθωση με την παρ. 1 γ) του άρ. 18 - διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων Σελ. 106
4. Διόρθωση κτηματολογικών εγγραφών ως προς τα γεωμετρικά στοιχεία Σελ. 106
i. Διαδικασία Σελ. 107
ii. Απόφαση Προϊσταμένου Κτηματολογικού Γραφείου - Κοινοποιήσεις Σελ. 108
iii. Προσφυγή Σελ. 108
5. Προσαρμογή των κτηματολογικών διαγραμμάτων λόγω επαναπροσδιορισμού
της θέσης και των ορίων των γεωτεμαχίων Σελ. 109
i. Κήρυξη επαναπροσδιορισμού θέσης με απόφαση Φορέα
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Σελ. 110
ii. Διατυπώσεις δημοσιότητας Σελ. 111
iii. Διαβίβαση απόφασης στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο και εγγραφή της
στα κτηματολογικά φύλλα Σελ. 111
iv. Ανακοίνωση έναρξης εργασιών επαναπροσδιορισμού Σελ. 111
v. Στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη Σελ. 111
vi. Ανάρτηση κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων Σελ. 111
vii. Δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων Σελ. 112
viii. Επιτροπή Αντιρρήσεων Σελ. 112
ix. Απόφαση επί των αντιρρήσεων Σελ. 112
x. Καταχώριση στα Κτηματολογικά Βιβλία – Συνυποβαλλόμενα Σελ. 113
xi. Αναστολή εφαρμογής διατάξεων Σελ. 113
ΙΙΙ. ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ
ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ αρ. 16 παρ. 5 Σελ. 114
Α. Δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων Σελ. 114
Β. Απόφαση Σελ. 114
Γ. Αρμόδιο δικαστήριο Σελ. 114
Δ. Προθεσμία Σελ. 114
Ε. Καταχώριση στο κτηματολογικό φύλλο Σελ. 115
ΣΤ. Επίδοση Σελ. 115
Ζ. Παρέμβαση Προϊσταμένου Κτηματολογικού Γραφείου Σελ. 115
Η. Έκδοση αρνητικής απόφασης Σελ. 116
IV. Η ΝΟΜΙΚΗ ΤΥΧΗ ΤΩΝ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙσΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΑΡΧΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Σελ. 116
Α. Μεταβίβαση και επιβάρυνση μη καταχωρισθέντων στις πρώτες εγγραφές
δικαιωμάτων - άρ. 7α παρ. 1 α) Σελ. 116
Β. Εγγραφή βάρους, κατάσχεσης κλπ. σε δικαίωμα που δεν έχει καταχωρισθεί
στις πρώτες εγγραφές - άρ. 7α παρ. 1 β) Σελ. 118
Γ. Επιβάρυνση δικαιώματος, που δεν έχει καταχωρισθεί στις πρώτες εγγραφές -
άρ. 7α παρ. 1 γ) Σελ. 119
Δ. Επιδόσεις της περίληψης της κατασχετήριας έκθεσης ακινήτου προς
τους ενυπόθηκους και τους προσημειούχους δανειστές σε περίπτωση
επιβολής κατάσχεσης σε ακίνητο μετά τις πρώτες εγγραφές - άρ. 7α παρ. 2 Σελ. 120
V. Η ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Σελ. 121
VΙ. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΑΧΗΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ Σελ. 126
VIΙ. ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΜΑΧΗΤΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΙΣΤΗ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΛΟΠΙΣΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ Σελ. 127
ΜΕΡΟΣ Γ΄
Υποδείγματα Δικογράφων Ν 2664/1998
1. Αγωγή του άρ. 6 παρ. 2 κατά γνωστού δικαιούχου σε γεωτεμάχιο
εντός σχεδίου Σελ. 135
2. Αγωγή του άρ. 6 παρ. 2 κατά γνωστού δικαιούχου σε γεωτεμάχιο
εντός σχεδίου σε συνδυασμό με το άρ. 7α και κληρονομική διαδοχή Σελ. 139
3. Αγωγή του άρ. 6 παρ. 2 κατά γνωστού δικαιούχου σε γεωτεμάχιο
εντός σχεδίου σε συνδυασμό με το άρ. 7α και μεταβίβαση Σελ. 146
4. Αίτηση του άρ. 6 παρ. 3 με καταχώριση «άγνωστος» σε οικόπεδο Σελ. 151
5. Αίτηση του άρ. 6 παρ. 3 με καταχώριση εν μέρει «άγνωστος» σε γεωτεμάχιο Σελ. 155
6. Αίτηση του άρ. 6 παρ. 3 με καταχώριση «άγνωστος» που αφορά σε αλλαγές
και στα κτηματολογικά διαγράμματα Σελ. 162
7. Αίτηση του άρ. 6 παρ. 3 σε οριζόντιες ιδιοκτησίες που δημιουργούνται
από μία οριζόντια ιδιοκτησία που συγκεντρώνει τα υπολειπόμενα ποσοστά
εξ αδιαιρέτου «αγνώστου» ιδιοκτήτη Σελ. 167
8. Αίτηση διόρθωσης στοιχείων πρώτης εγγραφής του άρ. 6 παρ. 8 Σελ. 175
9. Αίτηση - αντιρρήσεις κατά απόρριψης αιτήσεως διόρθωσης
προδήλου σφάλματος Σελ. 180
Πίνακας ενεργειών - προθεσμιών Σελ. 193
Ευρετήριο Σελ. 197
Back to Top