ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ


Ερμηνεία κατ’ άρθρο

Σε απόθεμα

Τιμή: 90,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17392
Γκέρτσος Β., Πρεβεδούρου Ε., Πυργάκης Δ.
Βάγιας Ι., Βλάχου Βλαχοπούλου Μ. Χ., Καλονόμος Κ., Καψάλη Β., Κουβαράς Η., Κουράκου Ε., Κυβέλος Σ., Λειβαδίτης Ι., Μήτσιου Ε., Μουτάφη Α., Νικολάκης Ν., Παρλάτζα Ρ., Πρεβεδούρου Ε., Ρέτσα Β., Σαραντοπούλου Φ., Σκούρα Κ., Σπανού Κ., Σταματάκη Β., Τζέμου Χ., Τσαρούχας Δ., Χριστοπούλου Κ.

Το έργο «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» αποτελεί την πρώτη κατ’ άρθρο ερμηνεία των διατάξεων του εν λόγω Κώδικα, η οποία επιχειρείται μέσα από τα πρόσφατα νομολογιακά πορίσματα του Συμβουλίου της Επικρατείας, με τη συμμετοχή δικαστών ανωτάτων δικαστηρίων, καθηγητών πανεπιστημίων και εξειδικευμένων δικηγόρων.

Το συλλογικό αυτό έργο αποτελεί χρήσιμο κατευθυντήριο οδηγό για τους δικηγόρους της πράξης και τις διοικητικές υπηρεσίες, καθώς και πολύτιμο εργαλείο για τους διοικητικούς δικαστές.

Συνεργάτες έργου καθ’ ύλην Σελ. V
Πρόλογος Σελ. VII
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Γενικές διατάξεις
Άρθρο Πρώτο Σελ. 1
Άρθρο 1 - Πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κώδικα Σελ. 1
I. Απόσπασμα εισηγητικής έκθεσης ΚΔΔιαδ και αιτιολογικής έκθεσης Ν 4325/2015 Σελ. 3
II. Απόσπασμα ερμηνευτικής εγκυκλίου ΔΙΣΚΟ/Φ.19/12241/9.6.1999 Σελ. 4
III. Έκταση εφαρμογής
Α. Το Δημόσιο εν γένει και τα ΝΠΔΔ Σελ. 4
Β. Τα ΝΠΙΔ Σελ. 5
Γ. Ειδικές περιπτώσεις Σελ. 7
Άρθρο 2 - Αυτεπάγγελτη ενέργεια της Διοίκησης Σελ. 16
I. Απόσπασμα εισηγητικής έκθεσης ΚΔΔιαδ και αιτιολογικής έκθεσης Ν 3242/2004 Σελ. 17
II. Απόσπασμα ερμηνευτικής εγκυκλίου ΔΙΣΚΟ/Φ.19/12241/9.6.1999 Σελ. 18
III. Ερμηνεία
Α. Έννοια αυτεπάγγελτης ενέργειας της διοίκησης Σελ. 18
Β. Η παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας της διοίκησης Σελ. 19
Γ. Σχέση με άλλες διατάξεις του ΚΔΔιαδ Σελ. 21
Δ. Υποχρέωση συμμόρφωσης της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις Σελ. 24
Άρθρο 3 - Αιτήσεις προς τη Διοίκηση Σελ. 26
Ι. Γενικά Σελ. 30
ΙΙ. Αιτήσεις προς τη Διοίκηση
Α. Φύση και μορφή Σελ. 30
Β. Υποβολή Σελ. 33
Γ. Παραίτηση από αίτηση Σελ. 36
Δ. Υποχρέωση απάντησης της Διοίκησης Σελ. 37
ΙΙΙ. Απόδειξη στοιχείων αιτήσεως
Α. Στοιχεία ταυτότητας Σελ. 38
Β. Λοιπά γεγονότα ή στοιχεία Σελ. 39
IV. Αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών από τη Διοίκηση Σελ. 45
Άρθρο 4 - Διεκπεραίωση υποθέσεων από τη Διοίκηση Σελ. 51
Ι. Αιτιολογικές εκθέσεις Σελ. 53
ΙΙ. Προθεσμία διεκπεραίωσης της υπόθεσης
Α. Γενικά (έναρξη, υπολογισμός) Σελ. 55
Β. Υποχρέωση διεκπεραίωσης της υπόθεσης Σελ. 55
Γ. Παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας και άρθρο 4 ΚΔΔιαδ Σελ. 58
Δ. Έννοια του ενδιαφερόμενου Σελ. 60
Ε. Υποβολή αίτησης σε αναρμόδια υπηρεσία Σελ. 61
ΣΤ. Προθεσμία σε περίπτωση συναρμοδιότητας Σελ. 63
Ζ. Ειδικές προθεσμίες - Εξαιρέσεις Σελ. 64
ΙΙΙ. Αντικειμενική αδυναμία διεκπεραίωσης - Ανασύσταση φακέλου Σελ. 65
ΙV. Αιτήματα ανεπίδεκτα εκτίμησης Σελ. 66
V. Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις Σελ. 66
VI. Απόδειξη παραλαβής Σελ. 66
VII. Υποχρέωση ενημέρωσης υπαλλήλων Σελ. 66
VIII. Kυρώσεις
A. Διοικητική διαδικασία αποζημιώσεως - Άρθρο 5 του Ν 1943/1991 Σελ. 67
B. Φύση της αποζημιώσεως - Αρμοδιότητα εκδίκασης σχετικών διαφορών Σελ. 68
Γ. Κατάργηση της διοικητικής διαδικασίας αποζημιώσεως Σελ. 70
Δ. Αγωγή βάσει των άρθρων 105-106 ΕισΝΑΚ Σελ. 72
Άρθρο 5 - Πρόσβαση σε έγγραφα Σελ. 74
I. Αιτιολογικές εκθέσεις Σελ. 77
II. Συνταγματική κατοχύρωση Σελ. 78
III. Παρ. 1 - Πρόσβαση ενδιαφερομένου στα διοικητικά έγγραφα
Α. Κάθε ενδιαφερόμενος Σελ. 80
Β. Δικαίωμα γνώσης ύστερα από γραπτή αίτηση Σελ. 82
Γ. Έγγραφα Σελ. 84
IV. Παρ. 2 - Πρόσβαση στα ιδιωτικά έγγραφα
Α. Ιδιωτικά έγγραφα που φυλάσσονται στις δημόσιες υπηρεσίες Σελ. 89
Β. Ειδικό έννομο συμφέρον Σελ. 89
V. Παρ. 3 - Εξαιρέσεις. Παρ. 5 - Ειδικότερη επιφύλαξη Σελ. 90
Α. Ιδιωτική ή οικογενειακή ζωή Σελ. 91
Β. Ν 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (ΦΕΚ Α΄ 50) - Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (679/2016/ΕΕ) Σελ. 93
Γ. Απόρρητο, το οποίο προβλέπεται από ειδικές διατάξεις Σελ. 105
Δ. Συζητήσεις Υπουργικού Συμβουλίου Σελ. 109
Ε. Ουσιώδης δυσχέρανση έρευνας αρχών για την τέλεση εγκλήματος ή διοικητικής παράβασης Σελ. 110
ΣΤ. Ειδικότερη περίπτωση: ύπαρξη δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας (παρ. 5 άρθρου 5 ΚΔΔιαδ) Σελ. 113
VI. Παρ. 4 - Άσκηση του δικαιώματος
Α. Ορισμένο και μη καταχρηστικό αίτημα Σελ. 114
Β. Τρόπος ασκήσεως του δικαιώματος Σελ. 115
VII. Παρ. 6 - Οφειλόμενες ενέργειες της Διοίκησης, έννομη προστασία
Α. Άρνηση ικανοποίησης του αιτήματος Σελ. 116
Β. Προθεσμία - δικαστική προστασία Σελ. 116
Άρθρο 6 - Προηγούμενη ακρόαση του ενδιαφερομένου Σελ. 120
Ι. Γενικά: Η προηγούμενη ακρόαση de lege ferenda και de lege lata
Α. Ιστορική εξέλιξη: Η προηγούμενη ακρόαση μεταξύ νομολογιακής διάπλασης και θετικού δικαίου Σελ. 124
Β. Η συνταγματική και νομοθετική κατοχύρωση της προηγούμενης ακρόασης: Ατομικό δικαίωμα και ουσιώδης τύπος της διαδικασίας Σελ. 126
ΙΙ. Γενικές προϋποθέσεις κλήσης σε ακρόαση
Α. Η Διοίκηση να άγεται στην έκδοση ατομικής διοικητικής πράξης (διοικητικής ενέργειας ή μέτρου) Σελ. 128
Β. Η διοικητική ενέργεια ή το διοικητικό μέτρο να επιφέρουν θετική βλάβη στα υπάρχοντα συμφέροντα ή δικαιώματα του ενδιαφερομένου Σελ. 129
Γ. Η βλάβη αυτή πρέπει να προέρχεται από την ίδια τη διοικητική ενέργεια ή το διοικητικό μέτρο Σελ. 129
Δ. Η βλάβη πρέπει να είναι αποτέλεσμα άσκησης της διακριτικής ευχέρειας της Διοίκησης Σελ. 130
Ε. Ο ενδιαφερόμενος να μην είχε την ευκαιρία να εκθέσει τις απόψεις του στη Διοίκηση Σελ. 131
ΣΤ. Η άσκηση του δικαιώματος αυτού να είναι σε θέση να επηρεάσει την κρίση της Διοίκησης Σελ. 132
Ζ. Λυσιτέλεια προβολής σχετικού λόγου ακυρώσεως Σελ. 137
ΙΙΙ. Η διαδικασία ακρόασης
Α. Η ακρόαση είναι προηγούμενη κι ασκείται ενώπιον του αρμοδίου οργάνου Σελ. 139
Β. Τύπος κλήσης Σελ. 143
Γ. Κοινοποίηση της κλήσης Σελ. 147
Δ. Τρόπος ακρόασης Σελ. 151
Ε. Εύλογος χρόνος μεταξύ ακρόασης και λήψης του δυσμενούς μέτρου Σελ. 154
ΣΤ. Επείγουσες περιπτώσεις Σελ. 155
Ζ. Συνέπειες μη τήρησης του ουσιώδους τύπου της προηγούμενης ακρόασης - Συμμόρφωση της Διοικήσεως Σελ. 158
Άρθρο 7 - Αμεροληψία των διοικητικών οργάνων Σελ. 160
Ι. Έννοια - Διακρίσεις - Λειτουργία Σελ. 163
ΙΙ. Κατοχύρωση
Α. Γενικά Σελ. 165
Β. «Συνταγματοποίηση» της αρχής; Σελ. 165
Γ. ΕΣΔΑ Σελ. 166
Δ. Ενωσιακό Δίκαιο Σελ. 166
Ε. Το Εθνικό Δίκαιο Σελ. 167
ΙΙΙ. Πεδίο εφαρμογής
Α. Γενικά Σελ. 168
Β. Εξαίρεση: Η αμεροληψία του δικαστηρίου Σελ. 169
Γ. Μη εκτελεστές πράξεις Σελ. 171
IV. Οι λόγοι μεροληψίας του διοικητικού οργάνου - υπαλλήλου - Η υποκειμενική αμεροληψία
A. Προσωπικό συμφέρον Σελ. 171
B. Συζυγική ή συγγενική σχέση Σελ. 173
Γ. Ιδιαίτερος δεσμός ή ιδιάζουσα σχέση ή εχθρότητα Σελ. 173
Δ. Λόγοι εύνοιας του οργάνου προς τον ενδιαφερόμενο Σελ. 180
V. Σύμπτωση λειτουργικών ιδιοτήτων στο ίδιο όργανο - Η αντικειμενική αμεροληψία Σελ. 183
Α. Σύμπτωση κατά τον έλεγχο της πράξης Σελ. 183
Β. Σύμπτωση προσώπου σε γνωμοδοτούν και αποφασίζον όργανο Σελ. 190
VI. H εφαρμογή της αρχής της αμεροληψίας Σελ. 193
Α. Ενώπιον της Διοικήσεως Σελ. 193
B. Ενώπιον των Δικαστηρίων Σελ. 198
Άρθρο 8 - Αναπλήρωση των διοικητικών οργάνων Σελ. 200
Ι. Ορισμός Σελ. 201
ΙΙ. Χαρακτηριστικά Σελ. 202
ΙΙΙ. Διάκριση από τη μεταβίβαση αρμοδιότητας Σελ. 205
IV. Πεδίο εφαρμογής Σελ. 206
V. Ειδικές διατάξεις Σελ. 207
Α. Υπαλληλικός Κώδικας Σελ. 208
Β. Άλλες διατάξεις Σελ. 210
VI. Προβολή σχετικών λόγων - αιτιολογία Σελ. 215
Άρθρο 9 - Μεταβίβαση αρμοδιότητας των διοικητικών οργάνων - Εξουσιοδότηση των διοικητικών οργάνων προς υπογραφή Σελ. 218
Ι. Αιτιολογική έκθεση Σελ. 220
ΙΙ. Αρμοδιότητα των διοικητικών οργάνων Σελ. 220
ΙΙΙ. Μεταβίβαση αρμοδιότητας Σελ. 222
IV. Εξουσιοδότηση προς υπογραφή Σελ. 233
V. Αναφορά στο προοίμιο των διατάξεων για την αρμοδιότητα Σελ. 238
Άρθρο 10 - Προθεσμίες προς ενέργεια Σελ. 241
I. Περιεχόμενο Σελ. 243
II. Αιτιολογική έκθεση Σελ. 244
III. Σχετικές διατάξεις Σελ. 245
IV. Αποκλειστικές - ενδεικτικές προθεσμίες για τον διοικούμενο - ερμηνευτικός κανόνας Σελ. 247
V. Υποβολή εγγράφου με μηχανικό μέσο
Α. Μηχανικά μέσα Σελ. 249
Β. Προδικαστική προσφυγή Ν 2522/1997, ενστάσεις κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων και προδικαστική προσφυγή Ν 3886/2010 Σελ. 250
Γ. Υποβολή παραιτήσεως από ΔΣ ΝΠΔΔ Σελ. 251
Δ. Αποστολή διαδικαστικών εγγράφων προς δικαστήρια Σελ. 252
VI. Υποβολή εγγράφου με συστημένη επιστολή Σελ. 253
VII. Αδυναμία συνυποβολής εγγράφων για λόγους που αφορούν τη Διοίκηση Σελ. 253
VIII. Προθεσμίες για τη Διοίκηση - ερμηνευτικός κανόνας Σελ. 254
Α. Προθεσμίες στη νομοθεσία των ΑΕΙ Σελ. 255
Β. Πειθαρχικές υποθέσεις Σελ. 258
Γ. Διοικητικές κυρώσεις Σελ. 260
Δ. Επιλογή δικηγόρων Σελ. 262
Ε. Πίνακες προακτέων Σελ. 262
ΣΤ. Επιλογή Διευθυντών ΕΣΥ Σελ. 262
Ζ. Περιοχές και αριθμός προς πλήρωση θέσεων εκπαιδευτικών Σελ. 262
Η. Αριθμός εισακτέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση Σελ. 263
Θ. Προθεσμία Περιφερειάρχη για κατάρτιση πίνακα λειτουργούντων πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου φαρμακείων Σελ. 263
Ι. Καθορισμός τελών και συντελεστών Σελ. 263
ΙΑ. Γνωμοδότηση ΡΑΕ Σελ. 264
ΙΒ. Ειδική διοικητική προσφυγή Σελ. 265
ΙΓ. Προθεσμίες περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος Σελ. 265
ΙΔ. Κανονιστικές πράξεις Σελ. 266
ΙΧ. Ανωτέρα βία - γεγονότα γνωστά στην υπηρεσία Σελ. 270
X. Υπολογισμός προθεσμιών Σελ. 272
Άρθρο 11 - Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής - Επικύρωση των αντιγρά­φων Σελ. 274
Ι. Προϊστορία διάταξης - Αιτιολογική έκθεση
Α. Αρχική μορφή Ν 2690/1999 Σελ. 278
Β. Ν 3345/2005: Εισαγωγή ΚΕΠ και κατάργηση βεβαίωσης γνησίου υπογραφής σε περίπτωση αυτοπρόσωπης προσέλευσης του ενδιαφερομένου Σελ. 279
Γ. Οι σημαντικές αλλαγές που επέφερε ο Ν 4250/2014 στο άρθρο 11 ΚΔΔιαδ Σελ. 281
Δ. Ν 4325/2015 Σελ. 285
ΙΙ. Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής Σελ. 287
A. Ανάλυση της ρύθμισης Σελ. 287
B. Πρακτική της Διοίκησης Σελ. 291
Γ. Νομολογία - Γνωμοδοτήσεις Σελ. 292
Δ. Σχετικές διατάξεις και Ειδικά θέματα Σελ. 296
ΙΙΙ. Κατάργηση υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων ή επικυρωμένων αντιγράφων τους
Α. Ανάλυση της ρύθμισης Σελ. 298
Β. Πρακτική της Διοίκησης Σελ. 300
ΙV. Αρκεί η υποβολή απλών φωτοαντιγράφων
A. Aνάλυση της ρύθμισης Σελ. 306
Β. Υποβολή σε μη δημόσιους φορείς επικυρωμένων αντιγράφων Σελ. 308
Γ. Σύμβαση Χάγης Σελ. 308
Δ. Πρακτική της Διοίκησης Σελ. 314
E. Επιλεγμένη νομολογία σε σχέση με τις διατάξεις των παρ. 2-4 του άρθρου 11 του Ν 2690/1999, όπως το άρθρο αυτό ίσχυε πριν από την τροποποίησή του με το Ν 4250/2014 Σελ. 315
ΣΤ. Σχετικές διατάξεις Σελ. 317
Ζ. Συγκριτικό δίκαιο Σελ. 321
Άρθρο 12 - Τήρηση πρωτοκόλλου υπηρεσίας - Χορήγηση βεβαίωσης για την καταχώριση εγγράφου Σελ. 325
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 326
ΙΙ. Αιτιολογική έκθεση Σελ. 326
ΙΙΙ. Περιεχόμενο διάταξης
Α. Βιβλίο εισερχομένων - Βιβλίο πρωτοκόλλου Σελ. 326
Β. Βεβαίωση καταχώρισης Σελ. 327
ΙV. Ειδικά θέματα
Α. Καταχώριση εγγράφων που αποστέλλονται με fax ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Σελ. 327
Β. Αποδεικτική δύναμη βιβλίων πρωτοκόλλου - Άλλες έννομες συνέπειες της καταχώρισης εγγράφων στο πρωτόκολλο Σελ. 329
V. Πρακτική της Διοίκησης Σελ. 332
VI. Επιλεγμένη νομολογία Σελ. 334
VII. Σχετικές διατάξεις Σελ. 336
VIII. Ενωσιακό Δίκαιο Σελ. 358
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Συλλογικά όργανα της Διοίκησης
Άρθρο 13 - Συγκρότηση Σελ. 359
I. Περιεχόμενο Σελ. 364
II. Αιτιολογική έκθεση Σελ. 365
III. Τα συλλογικά όργανα Σελ. 365
IV. Έννοια συγκροτήσεως - διάκριση από συναφείς έννοιες (σύσταση - σύνθεση συλλογικού οργάνου)
A. Διάκριση συγκροτήσεως από τη σύσταση του συλλογικού οργάνου Σελ. 366
Β. Φύση της κατ’ άρθρο 13 παρ. 1 εδ. α΄ ΚΔΔιαδ πράξεως συγκροτήσεως ως ατομικής διοικητικής πράξεως Σελ. 368
Γ. Πράξεις συγκροτήσεως με εν μέρει κανονιστικό και εν μέρει ατομικό χαρακτήρα Σελ. 370
Δ. Διάκριση μεταξύ συγκροτήσεως και συνθέσεως Σελ. 371
V. Έκδοση πράξεως συγκροτήσεως
A. Κανόνας Σελ. 373
Β. Ουσιώδης τύπος της διαδικασίας η έκδοση πράξεως συγκροτήσεως Σελ. 373
Γ. Εξαίρεση: Πότε δεν απαιτείται η έκδοση πράξεως συγκροτήσεως Σελ. 374
Δ. Η απαίτηση για προηγούμενη έκδοση κανονιστικής πράξεως ορισμού του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών του συλλογικού οργάνου Σελ. 375
VI. Συγκρότηση συλλογικού οργάνου αντί ορισμού του προβλεπόμενου στο νόμο μονομελούς οργάνου Σελ. 378
VII. Ορισμός όλων των μελών του συλλογικού οργάνου (άρθρο 13 παρ. 1 εδ. α΄)
Α. Κανόνας Σελ. 378
Β. Παράλειψη διορισμού αναπληρωματικών μελών Σελ. 379
Γ. Ορισμός αναπληρωματικών μελών, χωρίς να προβλέπεται ρητώς η ύπαρξή τους Σελ. 382
Δ. Ειδικές διατάξεις (εκλεκτορικό σώμα μελών ΔΕΠ) Σελ. 384
Ε. Προηγείται ο διορισμός των τακτικών μελών έναντι των αναπληρωματικών Σελ. 386
ΣΤ. Ορισμός αναπληρωματικών μελών με την πράξη συγκροτήσεως και όχι μεταγενεστέρως Σελ. 386
Ζ. Ειδικές διατάξεις για την Επιτροπή Ανταγωνισμού Σελ. 387
VIII. Μέλη ex officio
A. Γενικά Σελ. 388
Β. Αναπλήρωση μελών ex officio Σελ. 389
ΙΧ. Απαγόρευση ορισμού μέλους υπό διπλή ιδιότητα (άρθρο 13 παρ. 1 εδ. β΄ )
A. Γενικά Σελ. 389
Β. Περιπτωσιολογία Σελ. 390
Γ. Συμπερασματικά Σελ. 391
Χ. Συγκρότηση με μικρότερο αριθμό μελών (άρθρο 13 παρ. 1 εδ. γ΄)
Α. Γενικά Σελ. 393
Β. Παρέλευση «ευλόγου χρόνου» από τότε που ζητήθηκε η εκλογή ή η υπόδειξη μέλους Σελ. 395
Γ. «Έγκαιρη» αίτηση για τον ορισμό μέλους Σελ. 396
Δ. Άρνηση ορισμού μέλους Σελ. 397
Ε. Λειτουργία του συλλογικού οργάνου με περιορισμένη συγκρότηση για όλη τη διάρκεια της θητείας του Σελ. 398
ΣΤ. Ορισμός μέλους σε δύο στάδια Σελ. 399
Ζ. Ειδικές διατάξεις αποκλείουσες την εφαρμογή του άρθρου 13 παρ. 1 εδ. γ΄ Σελ. 401
Η. Επί τριμελών συλλογικών οργάνων Σελ. 401
XI. Συγκρότηση από τρία τουλάχιστον μέλη εάν στο νόμο δεν ορίζεται διαφορετικά (άρθρο 13 παρ. 2)
A. Κανόνας και απόκλιση Σελ. 401
Β. Όχι υποχρέωση συγκροτήσεως με περιττό αριθμό μελών Σελ. 404
XII. Ορισμός προέδρου και γραμματέα
A. Γενικά Σελ. 405
Β. Πλημμέλειες περί τον ορισμό προέδρου Σελ. 406
Γ. Πλημμέλειες περί τον ορισμό γραμματέα Σελ. 406
ΧΙΙΙ. Συμμετοχή δικαστικών λειτουργών σε συλλογικά διοικητικά όργανα
Α. Ο κανόνας των διατάξεων των παρ. 2 και 3 του άρθρου 89 του Συντ. μετά την αναθεώρηση του 2001 Σελ. 407
Β. Περιπτώσεις μη επιτρεπτής συμμετοχής δικαστικού λειτουργού Σελ. 408
Γ. Περιπτώσεις επιτρεπτής συμμετοχής δικαστικού λειτουργού Σελ. 409
Δ. Προηγούμενη έκδοση πράξεως ορισμού από το αρμόδιο όργανο της δικαστικής λειτουργίας Σελ. 410
XIV. Εκπροσώπηση των φύλων στη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων Σελ. 411
XV. Μη νόμιμη κτήση κυρίας ιδιότητας (άρθρο 13 παρ. 4)
Α. Περιεχόμενο της γενικής αρχής Σελ. 413
Β. Απόρροια του τεκμηρίου νομιμότητας των διοικητικών πράξεων Σελ. 415
Γ. Κρίσιμος χρόνος ύπαρξης της κύριας ιδιότητας Σελ. 416
Δ. Κωλύματα - ασυμβίβαστα της κύριας θέσης Σελ. 417
XVI. Λειτουργία συλλογικού οργάνου με ελλιπή συγκρότηση (άρθρο 13 παρ. 5) Σελ. 418
A. Εισαγωγικά Σελ. 418
Β. Οι προηγούμενες διατάξεις του Ν 1599/1986 Σελ. 419
Γ. Περιεχόμενο της ισχύουσας διατάξεως του άρθρου 13 παρ. 5 ΚΔΔιαδ Σελ. 420
Δ. Νομολογιακή αντιμετώπιση της νέας διατάξεως Σελ. 421
Ε. Περιπτώσεις ελλείψεως μέλους Σελ. 421
ΣΤ. Μη δυνατότητα αναπληρώσεως του ελλείποντος τακτικού μέλους κατά τη διάρκεια του τριμήνου Σελ. 425
Ζ. Ειδικές αποκλίνουσες διατάξεις Σελ. 426
Η. Μη ύπαρξη απαρτίας κατά το τρίμηνο Σελ. 427
Θ. Διάρκεια θητείας του νέου μέλους Σελ. 428
Ι. Φύση του τριμήνου ως αποκλειστικής προθεσμίας Σελ. 429
XVII. Αντικατάσταση μέλους πριν από τη λήξη της θητείας του
A. Γενική αρχή του διοικητικού δικαίου περί συνδρομής νόμιμης αιτίας που δικαιολογεί την αντικατάσταση Σελ. 430
B. Νομολογιακή διάπλαση της «νόμιμης αιτίας αντικαταστάσεως» προ του ΚΔΔιαδ Σελ. 432
Γ. Έννοια της «νόμιμης αιτίας αντικαταστάσεως» μετά τον ΚΔΔιαδ Σελ. 434
Δ. «Σπουδαίος λόγος» αντικαταστάσεως Σελ. 435
Ε. Αντικατάσταση λόγω παραιτήσεως Σελ. 436
ΣΤ. Αιτιολογία αποφάσεως περί αντικαταστάσεως Σελ. 437
Ζ. Πότε απαιτείται προηγούμενη ακρόαση του αντικαθισταμένου Σελ. 438
Η. Οριοθέτηση του πεδίου εφαρμογής του άρ. 13 παρ. 6 ΚΔΔιαδ Σελ. 438
Θ. Ζητήματα λειτουργίας του συλλογικού οργάνου μετά τη λήξη της θητείας των μελών του Σελ. 441
Ι. Εκ του νόμου πρόωρος τερματισμός θητείας Σελ. 444
XVIII. Έλεγχος νομιμότητας συγκροτήσεως
A. Κρίσιμος χρόνος Σελ. 447
B. Συγκρότηση σε περίπτωση συμμορφώσεως προς ακυρωτική απόφαση Σελ. 447
Γ. Παρεμπίπτων έλεγχος - Σύνθετη διοικητική ενέργεια Σελ. 447
Δ. Αυτεπάγγελτος έλεγχος ή κατόπιν προβολής σχετικού λόγου Σελ. 448
Ε. Το λυσιτελές ή μη προβολής λόγων περί κακής συγκροτήσεως Σελ. 449
ΣΤ. Το στοιχείο της επιρροής στο περιεχόμενο της ληφθείσας αποφάσεως Σελ. 450
Άρθρο 14 - Σύνθεση – Συνεδριάσεις – Λειτουργία Σελ. 453
I. Περιεχόμενο Σελ. 458
II. Αιτιολογική έκθεση Σελ. 460
III. Ερμηνεία - Νομολογία
A. Γενικά Σελ. 462
B. Απαρτία Σελ. 464
Γ. Συνεδριάσεις Σελ. 469
Δ. Αναπληρωματικά μέλη Σελ. 480
Ε. Συνέπειες έλλειψης πρόσκλησης Σελ. 485
ΣΤ. Διαδοχικές συνεδριάσεις Σελ. 486
Ζ. Κώλυμα συζύγων και συγγενών Σελ. 488
Η. Υποχρεωτική σύγκληση οργάνου Σελ. 490
Θ. Ημερήσια διάταξη Σελ. 491
Ι. Μυστικότητα συνεδριάσεων Σελ. 494
ΙΑ. Δημόσιες συνεδριάσεις Σελ. 503
ΙΒ. Αρμοδιότητες Προέδρου
Back to Top