ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ


Σε απόθεμα

Τιμή: 70,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18153
Κυριακίδης Ν.
Αθανασίου Γ., Βουλγαράκης Κ., Γεωργίου Ρ., Κυριακίδης Ν., Ροδοσθένους Π. , Στρόππος X., Στυλιανίδης X., Χαραλάμπους B., Χατζηκώστας Z., Χρίστου Θ., Χριστοφή Δ.
Κληρίδης Κ., Μαλαχτός Χ.
Το βιβλίο «Kυπριακό Τραπεζικό Δίκαιο» αποτελεί έναν πληρέστατο οδηγό αναφορικά με τη λειτουργία του κυπριακού δημόσιου και ιδιωτικού τραπεζικού συστήματος. Αναλύει το εγχώριο, διεθνές και ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και τις σύγχρονες μεθόδους τραπεζικών συναλλαγών. Σκοπός της συλλογικής προσπάθειας των συγγραφέων είναι να καταγράψουν όλες τις μεταβολές που επήλθαν τα τελευταία χρόνια στο ευρωπαϊκό και κατ’ επέκταση στο Κυπριακό Τραπεζικό Δίκαιο. Το εγχειρίδιο θα φανεί χρήσιμο τόσο σε δικαστές, φοιτητές και άλλους μελετητές του τραπεζικού δικαίου, όσο και στους νομικούς της πράξης που επιζητούν καθοδήγηση σε ένα διαρκώς αναμορφούμενο τραπεζικό σύστημα.
Πρόλογος Τέως Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας κ. Κώστα Κληρίδη Σελ. IX
Πρόλογος Δικαστή Ανωτάτου Δικαστηρίου κ. Χάρη Μαλαχτού Σελ. XI
Πρόλογος Επιμελητή κ. Νικόλα Κυριακίδη Σελ. XIII
ΜΕΡΟΣ Α’ | Εισαγωγή
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Γενικά Σελ. 3
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Πηγές Τραπεζικού Δικαίου
A. Νομοθεσία Σελ. 9
B. Εθιμικό Δίκαιο Σελ. 10
A. Τραπεζική συνήθεια/πρακτική Σελ. 11
B. Τραπεζικά συναλλακτικά ήθη Σελ. 11
ΜΕΡΟΣ Β’ | Δημόσιο Τραπεζικό Δίκαιο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Το Κυπριακό Δημόσιο Τραπεζικό Δίκαιο μέσα από το πρίσμα του Διεθνούς και του Ευρωπαϊκού Τραπεζικού Δικαίου
Α. Ορισμός του Δημοσίου Τραπεζικού Δικαίου Σελ. 15
B. Το κυπριακό Δημόσιο Τραπεζικό Δίκαιο πριν την ένταξη στην Ευρωζώνη Σελ. 16
1. Ο ρόλος της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου Σελ. 16
Γ. Διεθνές Τραπεζικό Δίκαιο και Κύπρος Σελ. 17
1. Basel Committee Σελ. 17
2. Τράπεζα Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΤΑΣΕ) Σελ. 19
Δ. Η Κύπρος ως κράτος μέλος της Ευρωζώνης Σελ. 20
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Θεσμοί - Ευρωπαϊκό Δίκαιο
Α. Εισαγωγικά Σελ. 28
Β. Πεδίο εφαρμογής Σελ. 29
1. Οι εποπτευόμενες οντότητες και οι εποπτευόμενοι όμιλοι Σελ. 29
2. Η διάκριση μεταξύ «σημαντικών» και «λιγότερο σημαντικών» εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων Σελ. 31
i. Τα κριτήρια διάκρισης μεταξύ «σημαντικών» και «λιγότερο σημαντικών» εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων Σελ. 32
ii. Η συνδρομή ειδικών περιστάσεων Σελ. 33
Γ. Η ΕΚΤ ως εποπτική αρχή Σελ. 36
1. Εποπτικά καθήκοντα Σελ. 36
i. Εποπτικά καθήκοντα όσον αφορά όλα τα πιστωτικά ιδρύματα Σελ. 36
ii. Εποπτικά καθήκοντα όσον αφορά μόνο τα σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα Σελ. 37
iii. Μακροπροληπτικά καθήκοντα και εργαλεία Σελ. 40
2. Εποπτικές εξουσίες Σελ. 41
i. Εποπτική πληροφόρηση από τα εποπτευόμενα πιστωτικά ιδρύματα στην ΕΚΤ Σελ. 41
ii. Υποβολή εποπτικών δεδομένων από τις εθνικές αρμόδιες αρχές στην ΕΚΤ Σελ. 43
iii. Εξουσίες έρευνας Σελ. 44
iv. Εξουσίες επιβολής διοικητικών κυρώσεων Σελ. 44
Δ. Οργανωτικές αρχές Σελ. 45
1. Θεσμική ανεξαρτησία και διακυβέρνηση Σελ. 45
i. Διαχωρισμός μεταξύ της λειτουργίας νομισματικής πολιτικής και της εποπτικής λειτουργίας της ΕΚΤ Σελ. 45
ii. Το Εποπτικό Συμβούλιο της ΕΚΤ Σελ. 47
iii. Λειτουργική δομή του ΕΕΜ Σελ. 47
2. Οικονομική ανεξαρτησία Σελ. 49
3. Ο ρόλος των εθνικών αρμοδίων αρχών στο πλαίσιο του ΕΕΜ Σελ. 49
E. Έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τον ΕΕΜ Σελ. 50
Α. Δικαιολογητικές βάσεις και πεδίο εφαρμογής Σελ. 51
Β. Το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης Σελ. 53
1. Λειτουργία Σελ. 53
2. Διακυβέρνηση Σελ. 54
3. Χρηματοδότηση Σελ. 54
Γ. Το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης Σελ. 55
1. Λειτουργία Σελ. 55
2. Χρηματοδότηση Σελ. 56
i. Η διακυβερνητική συμφωνία για τη μεταφορά και την αμοιβαιοποίηση των εισφορών στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης Σελ. 58
ii. Κοινός μηχανισμός ασφαλείας για το Ταμείο Σελ. 58
Δ. Εξυγίανση στο πλαίσιο του ΕΜΕ Σελ. 60
A. Η Πρόταση Κανονισμού της Επιτροπής του 2015 για το ΕΣΑΚ Σελ. 61
1. Εισαγωγικά Σελ. 61
2. Λειτουργία του ΕΣΑΚ Σελ. 62
3. Τα στάδια αντασφάλισης, συνασφάλισης και πλήρους ασφάλισης Σελ. 64
i. Στάδιο αντασφάλισης Σελ. 64
ii. Στάδια συνασφάλισης και πλήρους ασφάλισης Σελ. 66
4. Το Ταμείο Ασφάλισης Καταθέσεων Σελ. 66
B. Η ανακοίνωση της Επιτροπής του 2017 Σελ. 67
A. Κεντρική Τράπεζα Κύπρου ως η εθνική μακροπροληπτική αρχή Σελ. 69
1. Ο Περί Μακροπροληπτικής Εποπτείας των Ιδρυμάτων Νόμος 6(I) του 2015 Σελ. 69
B. Ο Περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών Νόμος του 2016 (22(Ι)/2016) Σελ. 72
Γ. Ταμεία αποζημίωσης επενδυτών πελατών τραπεζών Σελ. 75
1. Ταμεία Αποζημίωσης Επενδυτών («ΤΑΕ Πελατών Τραπεζών» και «ΤΑΕ Πελατών ΕΠΕΥ») Σελ. 75
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Διατάξεις Ουσιαστικού Δικαίου
A. Ο σκοπός της CRD IV Σελ. 78
1. Αντικείμενο, Πεδίο Εφαρμογής και Ορισμοί Σελ. 78
2. Όροι για την πρόσβαση στη δραστηριότητα Πιστωτικών Ιδρυμάτων Σελ. 79
i. Γενικές απαιτήσεις πρόσβασης στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων Σελ. 79
ii. Ειδική συμμετοχή σε πιστωτικό ίδρυμα Σελ. 80
3. Αρχικό κεφάλαιο των Επιχειρήσεων Επενδύσεων Σελ. 80
4. Ελεύθερη Εγκατάσταση και Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών Σελ. 81
5. Προληπτική Εποπτεία Σελ. 81
6. Η Οδηγία CRD IV στην Κύπρο: Ο Περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμος (66(I)/1997), όπως έχει τροποποιηθεί Σελ. 82
A. Ο σκοπός της BRRD Σελ. 83
Β. Αντικείμενο, πεδίο εφαρμογής και ορισμοί Σελ. 83
Γ. Σχεδιασμός της ανάκαμψης και της εξυγίανσης Σελ. 84
Δ. Δυνατότητα εξυγίανσης Σελ. 85
E. Μέτρα έγκαιρης παρέμβασης Σελ. 86
1. Προσωρινός διαχειριστής Σελ. 87
ΣΤ. Εξυγίανση Σελ. 87
1. Ειδική διαχείριση Σελ. 89
2. Αποτίμηση Σελ. 89
3. Εργαλεία εξυγίανσης Σελ. 90
4. Εξουσίες εξυγίανσης Σελ. 92
Ζ. Εξυγίανση διασυνοριακού ομίλου Σελ. 93
Η. Η Οδηγία BRRD στην Κύπρο: Ο Περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών Νόμος (17(Ι)/2013), όπως έχει τροποποιηθεί Σελ. 93
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Η κανονιστική συμμόρφωση του τραπεζικού τομέα σε συνάρτηση με το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
A. Δυνατότητα αποδοχής στοιχείων ταυτότητας πελατών που έχουν εξακριβωθεί από τρίτο πρόσωπο Σελ. 111
A. Λογαριασμοί Πολιτικώς Εκτεθειμένων Προσώπων Σελ. 115
B. Συναλλαγές με φυσικό πρόσωπο ή νομική οντότητα με εγκατάσταση από τρίτη χώρα υψηλού κινδύνου Σελ. 117
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Εξελίξεις στο εθνικό νομοθετικό πλαίσιο μετά την οικονομική κρίση
A. Η περίοδος πριν την οικονομική κρίση Σελ. 122
B. Η παγκόσμια οικονομική κρίση Σελ. 123
A. Το δάνειο από τη Ρωσία Σελ. 126
B. Οι επιπτώσεις της απομείωσης των ελληνικών ομολόγων στον τραπεζικό τομέα - H περίπτωση της Λαϊκής Τράπεζας Σελ. 127
Γ. Τράπεζα Κύπρου Σελ. 128
Δ. Ο ρόλος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Σελ. 129
Ε. Τα διαχρονικά προβλήματα της κυπριακής οικονομίας Σελ. 130
ΣΤ. Το μέγεθος του κυπριακού τραπεζικού συστήματος Σελ. 131
1. Ανάγκη για δημοσιονομικές προσαρμογές Σελ. 132
Ζ. Το φαινόμενο της διαφθοράς και της απώλειας της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους κρατικούς θεσμούς Σελ. 133
Α. Εισαγωγή Σελ. 133
Β. Ιστορική αναδρομή Σελ. 134
Γ. Η Περίοδος πριν την Ανακεφαλοποίηση (2013) Σελ. 137
1. Αίτια Σελ. 137
i. Φτωχή εταιρική διακυβέρνηση Σελ. 137
ii. Κακές τραπεζικές πρακτικές Σελ. 139
Δ. Κατάχρηση εξουσίας, παρατυπίες και ενδεχόμενες παράνομες ενέργειες στα Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα Σελ. 140
1. MEX Σελ. 140
2. Κακή εταιρική διακυβέρνηση Σελ. 141
3. Πολιτικές και κομματικές παρεμβάσεις Σελ. 142
4. Εποπτεία Σελ. 142
5. Τελικό Συμπέρασμα Σελ. 142
Ε. Συμπεράσματα για την Περίοδο από την Ανακεφαλοποίηση μέχρι την Κατάρρευση του Συνεργατισμού (2018) Σελ. 143
1. Αίτια Σελ. 144
i. Εταιρική Διακυβέρνηση (ΕΔ) στη ΣΚΤ Σελ. 144
ii. Τελικό συμπέρασμα Σελ. 146
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Ειδικές δικαστικές διαδικασίες κατά την οικονομική κρίση
ΜΕΡΟΣ Γ’ | Ιδιωτικό Τραπεζικό Δίκαιο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Φύση της σχέσης μεταξύ τραπεζίτη και πελάτη, έναρξη και λήξη, είδη λογαριασμών
Α. Γενικά Σελ. 179
Β. Εντολή και άσκηση εντολής Σελ. 184
Γ. Το τραπεζικό απόρρητο Σελ. 185
Δ. Το καθήκον φροντίδας και επιμέλειας Σελ. 188
Ε. Δικαιώματα τραπεζίτη Σελ. 190
ΣΤ. Υποχρέωση πελάτη Σελ. 191
Ζ. Καθήκον εμπιστοσύνης (fiduciary duty) Σελ. 191
Α. Τρεχούμενος Λογαριασμός Σελ. 192
Β. Λογαριασμός Αποταμίευσης Σελ. 193
Γ. Λογαριασμός Ταμιευτηρίου Σελ. 193
Δ. Πίστωση υπό μορφή Τρεχούμενου Λογαριασμού Σελ. 194
Ε. Πίστωση υπό μορφή Δανείου Σελ. 195
ΣΤ. Πιστωτική Κάρτα Σελ. 196
Ζ. Ενοικιαγορά Σελ. 197
Η. Εμπορικές Πιστωτικές Διευκολύνσεις Σελ. 197
A. Η νομοθετική ρύθμιση της σύμβαση πίστωσης Σελ. 200
B. Συμβάσεις Καταναλωτικής Πίστης Σελ. 201
1. Ο Περί Συμβάσεων Καταναλωτικής Πίστης Νόμος, Ν 106(Ι)/2010 Σελ. 202
2. Ο Περί Συμβάσεων Πίστωσης για Καταναλωτές σε Σχέση με Ακίνητα που προορίζονται για Κατοικία Νόμος, Ν 41(Ι)2017 Σελ. 205
Γ. Επιχειρηματικές, Εμπορικές και Επαγγελματικές Πιστώσεις Σελ. 215
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Εξασφαλίσεις
Α. Γενικά Σελ. 223
Β. Φύση της σύμβασης εγγύησης Σελ. 223
Γ. Διαφορά της σύμβασης κάλυψης και αποζημίωσης με τη σύμβαση εγγύησης Σελ. 226
Δ. Αντιπαροχή Σελ. 229
Ε. Έκταση εγγύησης και ευθύνης εγγυητή Σελ. 232
ΣΤ. Τροποποίηση όρων της κύριας πιστωτικής συμφωνίας και ευθύνη εγγυητή Σελ. 234
Ζ. Άλλοι λόγοι δυνάμει των οποίων θα μπορούσε ο εγγυητής να απαλλαγεί από την προκύπτουσα δυνάμει της σύμβασης εγγύησης ευθύνη του Σελ. 241
1. Απαλλαγή συνεγγυητή Σελ. 241
2. Χειρισμός άλλων παραχωρηθεισών εξασφαλίσεων Σελ. 243
Η. Ελεύθερη συναίνεση κατά την παραχώρηση εγγύησης Σελ. 246
1. Γενικά Σελ. 246
2. Ψυχική Πίεση Σελ. 247
Θ. Ο Περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας Εγγυητών Νόμος, Ν 197(I)/2003 Σελ. 251
Ι. Τερματισμός και απαίτηση επί της εγγύησης Σελ. 259
A. Ενέχυρο Σελ. 292
B. Δεσμευμένη Κατάθεση Σελ. 292
Γ. Συνδυασμός Λογαριασμών και Συμψηφισμός Λογαριασμών Σελ. 293
Δ. Επίσχεση Σελ. 298
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Δικαστικές και άλλες διαδικασίες ανάκτησης χρεών
Α. Γενικά Σελ. 301
Β. Η συμβατική πτυχή Σελ. 302
Γ. Οι κύριες νομοθετικές ρυθμίσεις Σελ. 303
Δ. Η Περί της Διαχείρισης Καθυστερήσεων Οδηγία του 2015 Σελ. 306
1. Επικοινωνία λόγω παρουσίας των πρώτων καθυστερήσεων Σελ. 307
2. Επικοινωνία λόγω παρουσίας καθυστερήσεων μέσου βαθμού Σελ. 307
3. Επικοινωνία λόγω σοβαρών καθυστερήσεων Σελ. 307
4. Επικοινωνία λόγω ταξινόμησης δανειολήπτη ως «μη συνεργάσιμου» Σελ. 308
ΜΕΡΟΣ Δ’ | Νέες μορφές τραπεζικών συναλλαγών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Ιδρύματα Ηλεκτρονικού Χρήματος στην Κύπρο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Νομοθετικό πλαίσιο κρυπτονομισμάτων στην Κύπρο
Κυπριακές Σελ. 391
Αλλοδαπές Σελ. 396
Ελληνική Σελ. 403
Ξενόγλωσση Σελ. 404
Back to Top