Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019Βιντεοσκοπημένο

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org

Εισηγητές: Αρτίκης Γ., Αρτίκης Π., Δρίτσας Σ., Δρυλλεράκης Ι.

Η κατανόηση των βασικών λογιστικών και χρηματοοικονομικών εννοιών είναι ένας από τους βασικότερους παράγοντες και φυσικά προαπαιτούμενο για τη λήψη ορθών επιχειρηματικών αποφάσεων.

Αντικειμενικός σκοπός του Εκπαιδευτικού Προγράμματος είναι να εξηγήσει με απλό τρόπο και διαμέσω πραγματικών παραδειγμάτων, έννοιες οι οποίες συνδέονται με τις οικονομικές καταστάσεις μιας επιχείρησης καθώς και των βασικών χρηματοοικονομικών λειτουργιών και εργαλείων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεσαι στην ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων, διαμέσω της οποίας αποβλέπουμε στην αποτύπωση της παρούσας χρηματοοικονομικής κατάστασης μίας επιχείρησης.

Ειδικότερα, η ανάλυση αυτή επιδιώκει τη μελέτη των βασικών μεταβλητών μίας επιχείρησης, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η ικανότητα πραγματοποίησης κερδών, το περιθώριο κέρδους, η παραγωγικότητα κεφαλαίου, η αποτελεσματικότητα στη διαχείριση αποθεμάτων, πελατών και προμηθευτών, η ικανότητα πληρωμής υποχρεώσεων, η δανειακή επιβάρυνση, η σύνθεση των ενεργητικών στοιχείων και η χρηματοδοτική διάρθρωση.

Η κατανόηση και ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων φυσικά ενδιαφέρει τη διοίκηση της επιχείρησης, τους μετόχους, τους δανειστές, τους προμηθευτές, τους νομικούς συμβούλους, το κράτος και γενικά όλους που έχουν ή σκοπεύουν να δημιουργήσουν κάποια σχέση με την επιχείρηση.

Γιατί να επιλέξω το πρόγραμμα;

  • Είναι ένα ειδικά σχεδιασμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Κατανόησης και Πρακτικής Εφαρμογής Λογιστικών και Χρηματοοικονομικών Εννοιών για Δικηγόρους.
  • Προσφέρει πολύτιμες γνώσεις που καθιστούν κάθε Δικηγόρο ή Νομικό Σύμβουλο Εταιρίας, Επιχείρησης ή Οργανισμού, ικανό να χειριστεί με επιτυχία πολύπλοκες και απαιτητικές υποθέσεις, που προϋποθέτουν γνώσεις λογιστικής & χρηματοοικονομικής.

Βασικές Λογιστικές Έννοιες
(Στ. Δρίτσας, 17.00 - 19.00)
- Λογιστική Ισότητα
- Λογιστική Τυποποίηση
- Έννοια των δεδουλευμένων και η διαφορά λογιστικών αποτελέσματος και ταμιακής ροής
- Πρακτικά παραδείγματα οικονομικών γεγονότων στη λογιστική ισότητα, το λογιστικό αποτέλεσμα και τις ταμειακές ροές

Βασικές έννοιες Χρηματοοικονομικής Διοίκησης
(Γ. Αρτίκης, 19.00 - 21.00)
- Αντικειμενικός σκοπός χρηματοοικονομικής διοίκησης
- Αποφάσεις επενδύσεων και χρηματοδοτήσεων
- Σχέση μεταξύ κινδύνου και απόδοσης
- Διαχρονική αξία χρήματος
- Πρακτικά παραδείγματα προεξόφλησης και ανατοκισμού

Προγραμματισμός δράσης της επιχείρησης
(Γ. Αρτίκης, 17.00 - 19.00)
- Σημασία της διαδικασίας προγραμματισμού και ελέγχου
- Είδη προγραμμάτων (βραχυχρόνια, μεσοπρόθεσμο, μακροπρόθεσμο)
- Πρακτικά παραδείγματα στην κατάρτιση προϋπολογισμών

Η Λογιστική και η φορολογία
(Ι. Δρυλλεράκης, 19.00 - 21.00)

Κατανόηση Οικονομικών Καταστάσεων
(Στ. Δρίτσας, 16.30 - 18.30)
- Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης
- Ισολογισμός
- Κατάσταση Ταμειακών Ροών
- Πρακτικό Παράδειγμα κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων

Αξιολόγηση Οικονομικών Καταστάσεων
(Π. Αρτίκης, 18.30 - 21.30)
- Υπολογισμός των βασικών αριθμοδεικτών από τις οικονομικές καταστάσεις
- Χρήση αριθμοδεικτών για την αξιολόγηση της τρέχουσας και ιστορικής πορείας της επιχείρησης σε επίπεδο ρευστότητας, δανειακής επιβάρυνσης, αποδοτικότητας, περιθωρίου κέρδους και αποτελεσματικότητας στη διαχείριση αποθεμάτων και πιστώσεων
- Πηγές χρηματοοικονομικής πληροφόρησης πέρα από τις οικονομικές καταστάσεις
- Πρακτικά παραδείγματα στη μέτρηση και ανάλυση της χρηματοοικονομικής απόδοσης

Ανάλυση Κόστους και Χρηματοοικονομικός Προγραμματισμός
(Γ. Αρτίκης, 17.00 - 19.00)
- Διάκριση κόστους σε σταθερό, μεταβλητό και μικτό
- Ανάλυση κερδοφορίας διαμέσου της χρήσης περιθωρίου συνεισφοράς
- Νεκρό σημείο κύκλου εργασιών
- Πρακτικά παραδείγματα στη σχέση κόστους, όγκου, κερδοφορίας

Αξιολόγηση κεφαλαιουχικών επενδύσεων
(Π. Αρτίκης, 19.00 - 21.00)
- Η σημασία των κεφαλαιουχικών δαπανών για την ανάπτυξη και βιωσιμότητα της επιχείρησης
- Μέθοδοι αξιολόγησης επενδύσεων σε κεφαλαιουχικό εξοπλισμό

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε δικηγόρους και νομικούς συμβούλους που θέλουν να διευρύνουν την ικανότητα παροχής νομικών υπηρεσιών σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο πλαίσιο των σύγχρονων επιχειρήσεων και χρηματοπιστωτικών αγορών.

Δρ. Γεώργιος Αρτίκης

O Δρ. Γεώργιος Αρτίκης είναι Ομότιμος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Είναι κάτοχος Πτυχίου από την ΑΣΟΕΕ, Μεταπτυχιακού Τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από την ΑΣΟΕΕ, Διπλώματος (Diploma in Business Administration) από το Πανεπιστήμιο του Salford, Μεταπτυχιακού Τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από το Πανεπιστήμιο του Bradford και Διδακτορικού Διπλώματος (Ph.D) στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση από το Πανεπιστήμιο του Bradford. O Δρ. Αρτίκης έχει συγγράψει 6 βιβλία στο χώρο της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκησης. Έχει δημοσιεύσει πληθώρα επιστημονικών εργασιών σε διεθνή περιοδικά με το σύστημα των κριτών και έχει συμμετάσχει σε πλήθος διεθνών επιστημονικών συνεδρίων. Έχει τριάντα χρόνια διδακτική εμπειρία τόσο σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και σε σεμινάρια επαγγελματικής επιμόρφωσης. Ο Καθηγητής Αρτίκης έχει πλούσια εμπειρία σε παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Επιπρόσθετα έχει εργαστεί ως Χρηματοοικονομικός Αναλυτής στην Διεύθυνση Μελετών της ΑΤΕ, Σύμβουλος στο Υπουργείο Γεωργίας, Γενικός Διευθυντής στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και Γενικός Διευθυντής στην Συνεταιριστική Εταιρεία Λιπασμάτων.

Δρ. Παναγιώτης Γ. Αρτίκης

O Δρ. Παναγιώτης Γ. Αρτίκης είναι Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων. Είναι κάτοχος Πτυχίου από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Μεταπτυχιακού Τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ in International Banking and Finance) από το Πανεπιστήμιο του Birmingham και Διδακτορικού Διπλώματος στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση από το Πανεπιστήμιο του Bradford. Ο Δρ. Π. Αρτίκης έχει διατελέσει για μια δεκαετία υψηλόβαθμο στέλεχος στο χώρο των επενδύσεων σε εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και ως μέλος επενδυτικής επιτροπής ασφαλιστικών ταμείων. Επίσης, έχει λάβει πιστοποίηση επαγγελματικής επάρκειας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την ειδικότητα «Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου». Τα ερευνητικά και διδακτικά του ενδιαφέροντα είναι στο χώρο της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, διαχείρισης και αξιολόγησης χαρτοφυλακίων επενδύσεων, διαχείρισης κινδύνου και της αποτίμησης αξιογράφων. Ο Δρ. Π. Αρτίκης έχει δημοσιεύσει ερευνητικές του εργασίες σε αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού και έχει συμμετάσχει σε πλήθος διεθνών επιστημονικών συνεδρίων. Ο Δρ. Π. Αρτίκης διδάσκει τα τελευταία είκοσι χρόνια σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο) και σε σεμινάρια επαγγελματικής επιμόρφωσης.

Σταμάτης Δρίτσας

Ο Σταμάτης Δρίτσας είναι ορκωτός ελεγκτής λογιστής με άνω των είκοσι πέντε ετών επαγγελματική εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών διασφάλισης και συμβουλευτικών υπηρεσιών διαχείρισης κινδύνου, εταιρικής διακυβέρνησης και υπηρεσιών συναλλαγών. Ο Δρ. Σταμάτης Δρίτσας διδάσκει τα τελευταία δώδεκα χρόνια εφαρμοσμένη λογιστική, ελεγκτική και εταιρική διακυβέρνηση σε μεταπτυχιακά προγράμματα Ελληνικών Πανεπιστημίων και στο Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Έχει δημοσιεύσει πλήθος άρθρων σε έγκυρα επαγγελματικά περιοδικά, ενώ στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής του εργασίας έχει δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και συμμετοχές σε επιστημονικά συνέδρια. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Πειραιά, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη φορολογία και την ελεγκτική του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στη λογιστική και την ελεγκτική από το ίδιο Πανεπιστήμιο, στο οποίο έχει ολοκληρώσει και τη μεταδιδακτορική του έρευνα.

Ιωάννης Δρυλλεράκης

Ο Ιωάννης Δρυλλεράκης είναι Δικηγόρος Αθηνών παρ΄ Αρείω Πάγω, Διευθύνων Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρείας ΔΡΥΛΛΕΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (ειδίκευση στο δίκαιο επιχειρήσεων περιλαμβανομένου του δικαίου ανταγωνισμού και φορολογικού). Διετέλεσε Γενικός Διευθυντής Νομικών και Φορολογικών Υπηρεσιών θυγατρικών της Exxon και Shell και μέλος των Δ.Σ. και των Συμβουλίων Διοικήσεών τους. Είναι συγγραφέας του βιβλίου «ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Πρακτική Εφαρμογή», όπως επίσης συγγραφέας πολλών νομικών βιβλίων και πλειάδας επιστημονικών άρθρων σε νομικά και οικονομικά περιοδικά. Έχει δώσει διαλέξεις σε θέματα αναπτυξιακών νόμων, ανταγωνισμού ως και εμπορικού και φορολογικού δικαίου.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία ενεργοποιείται με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του προγράμματος.

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 17148
17 ώρες
Εισηγητές: Αρτίκης Γ., Αρτίκης Π., Δρίτσας Σ., Δρυλλεράκης Ι.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 290,00 € Ειδική Τιμή 203,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 17148
17 ώρες
Εισηγητές: Αρτίκης Γ., Αρτίκης Π., Δρίτσας Σ., Δρυλλεράκης Ι.
Back to Top