Κωδ. 15742
36 ώρες
Εισηγητές: Δρίτσας Σ., Καραμανάκου Ε., Λιβαδά Χ., Περάκης Ευ., Σγουρινάκης Ν., Σωτηρόπουλος Γ.
Βιντεοσκοπημένο

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ Α ΚΥΚΛΟΣ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ


Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org

Εισηγητές: Δρίτσας Σ., Καραμανάκου Ε., Λιβαδά Χ., Περάκης Ευ., Σγουρινάκης Ν., Σωτηρόπουλος Γ.

Σε απόθεμα

Τιμή: 530,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδ. 15742
36 ώρες
Εισηγητές: Δρίτσας Σ., Καραμανάκου Ε., Λιβαδά Χ., Περάκης Ευ., Σγουρινάκης Ν., Σωτηρόπουλος Γ.

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η κατανόηση των αρχών της λογιστικής, προσαρμοσμένης απόλυτα στον τρόπο σκέψης και τις ειδικές απαιτήσεις των δικηγόρων και νομικών της πράξης οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε επιχειρηματίες και επιχειρήσεις. Η ανάλυση και κατανόηση των εννοιών και βασικών αρχών της λογιστικής συνοδεύεται από πολλά παραδείγματα, πρακτικές εφαρμογές και case studies.

Διάγραμμα ύλης

 • Εισαγωγή στη λογιστική και στις οικονομικές καταστάσεις
 • Αποστολή των οικονομικών καταστάσεων
 • Το λογιστικό δίκαιο: Tα ΕΛΠ (Ν 4308/2014) και τα ΔΛΠ (Λογιστικές Οδηγίες - Λογιστικά βιβλία - Πεδίο εφαρμογής του Ν 4308/2014 -Μέγεθος οντοτήτων)
 • Ο ισολογισμός (ανάλυση - παραδείγματα)
 • Η κατάσταση αποτελεσμάτων (ανάλυση - παραδείγματα) -Η διάθεση κερδών στην ΑΕ - Προσωρινά μερίσματα
 • Λοιπές οικονομικές καταστάσεις (Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης, Κατάσταση χρηματοροών, Προσάρτημα,Ετήσια έκθεση διαχείρισης) - Ασκήσεις οικονομικών καταστάσεων Γενικές αρχές που διέπουν την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων Κανόνες επιμέτρησης - Αποσβέσεις - Απομειώσεις Αποθεματικά - Προβλέψεις - Ασκήσεις οικονομικών καταστάσεων
 • Απλογραφικό και διπλογραφικό σύστημα - Λογιστικά αρχεία και ενημέρωση αυτών
 • Ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων (Έννοια του ελέγχου - Οργάνωση του ελεγκτικού επαγγέλματος - Έννοια του νόμιμου ελεγκτή - Υποχρεωτικότητα του ελέγχου -Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου - Έκθεση ελέγχου)
 • Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις (Έννοια των συνδεδεμένων επιχειρήσεων - Μέθοδοι ενοποίησης)
 • Ευθύνες σχετικά με την κατάρτιση και τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων
 • Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IFRS) - Γενική παρουσίαση
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε δικηγόρους της πράξης και νομικούς συμβούλους επιχειρήσεων που είτε λόγω θέσης ευθύνης είτε λόγω της εμπορικής φύσης των υποθέσεων των εντολέων τους είναι επιβεβλημένο να κατανοούν τον τρόπο απεικόνισης των λογιστικών καταστάσεων καλύπτοντας επαρκώς κενά λογιστικής παιδείας για την ανάλυση και κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων.

O Eυάγγελος Περάκης είναι Oμότιμος Καθηγητής της Νομικής Σχολής Αθηνών, δικηγόρος στον ’ρειο Πάγο. Τακτικός καθηγητής από το 1996. Είναι Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων και μέλος πολλών άλλων επιστημονικών ελληνικών και αλλοδαπών ενώσεων. Μέλος της ομάδας για την εκπόνηση ευρωπαϊκού πρότυπου νόμου για την ανώνυμη εταιρία («European Model Company Act Group»). Έχει νομοπαρασκευαστικό έργο σε θέματα εταιρικού δικαίου κ.ά. Είναι διευθυντής σύνταξης του περιοδικού «Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών». Έχει επανειλημμένη συμμετοχή σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια και συνέγραψε βιβλία και μελέτες σε ζητήματα ιδιωτικού και ιδίως εμπορικού δικαίου.

O Γιώργος Σωτηρόπουλος είναι Καθηγητής του Εμπορικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και Δικηγόρος. Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κατόπιν Διδάκτωρ του εμπορικού δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Αμβούργου (Universitat Hamburg) Γερμανίας, κάτοχος επίσης LL.M. στο εταιρικό δίκαιο και στο δίκαιο της κεφαλαιαγοράς της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης (N.Y.U.) στις Η.Π.Α. Τα έτη 1997-1998, ήταν Βοηθός (research assistant) στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης (N.Y.U.). Το επιστημονικό του έργο διακρίνεται σε βιβλία, άρθρα, εισφορές σε συλλογικά έργα και τιμητικούς τόμους, σχόλια σε δικαστικές αποφάσεις σε ζητήματα δικαίου των εταιριών, λογιστικού δικαίου, δικαίου της κεφαλαιαγοράς, πτωχευτικού δικαίου και δικαίου ανταγωνισμού. Είναι επίσης εισηγητής σε συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όπως και μέλος επιστημονικών συλλόγων και επιτροπών σύνταξης επιστημονικών περιοδικών, αλλά και μέλος νομοπαρασκευαστικών επιτροπών.

Η Χριστίνα Λιβαδά είναι Λέκτορας στο γνωστικό αντικείμενο του Εμπορικού Δικαίου στη Νομική Σχολή Αθηνών. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής Αθηνών. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο πανεπιστήμιο Pantheon-Assas (Paris II) στο Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και το Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο και τη διδακτορική της διατριβή στη Νομική Σχολή Αθηνών. Το συγγραφικό της έργο αφορά κυρίως θέματα τραπεζικού δικαίου, δικαίου της κεφαλαιαγοράς, εταιρικού δικαίου και δικαίου της προστασίας του καταναλωτή. Είναι μέλος επιστημονικών σωματείων που δραστηριοποιούνται στο εμπορικό και το χρηματοπιστωτικό δίκαιο. Είναι Ειδική Νομική Σύμβουλος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και δικηγόρος Αθηνών.

Η Ελένη Καραμανάκου είναι δικηγόρος Αθηνών και εργάζεται στη Νομική Υπηρεσία της Τράπεζας της Ελλάδος. Αποφοίτησε από το Τμήμα Νομικής του Παν/μίου Αθηνών και απέκτησε μεταπτυχιακούς τίτλους από τον Τομέα του Εμπορικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Παν/μίου Αθηνών και το Παν/μιο Humboldt του Βερολίνου, καθώς και διδακτορικό τίτλο από τη Νομική Σχολή του Παν/μίου Αθηνών. Είναι συγγραφέας των μονογραφιών: «Νομικά ζητήματα από την εξαγορά της επιχείρησης από τα μέλη της διοίκησής της-Management Buy-Out» και «Η υποχρέωση πίστης των μετόχων» (εκδόσεις Νομικής Βιβλιοθήκης). Έχει συμμετάσχει σε συλλογικά έργα και έχει συγγράψει μελέτες δημοσιευμένες στο νομικό τύπο. Είναι μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων.

Ο Νίκος Σγουρινάκης σπούδασε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας (ΑΣΟΕΕ) Διοίκηση Επιχειρήσεων με ειδίκευση στη Λογιστική. Είναι πτυχιούχος της Παιδαγωγικής Τεχνικής Σχολής (ΠΑ.ΤΕ.Σ.-ΣΕΛΕΤΕ). Διαθέτει άδεια άσκησης του επαγγέλματος Λογιστή - Φοροτεχνικού και είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Είναι διευθυντής Σύνταξης του φορολογικού-λογιστικού περιοδικού «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ». Δίδαξε στο ΤΕΙ Πειραιά (ΣΔΟ - Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής) το μάθημα της Λογιστικής ΦΠΑ. Έχει υπό την επίβλεψή του τις εργασίες του Λογιστηρίου διαφόρων εταιρειών. Από 25ετίας έχει αναπτύξει σημαντική συγγραφική δραστηριότητα σε φορολογικά-λογιστικά περιοδικά του χώρου και είναι συγγραφέας βιβλίων λογιστικής και φορολογίας.

Ο Σταμάτης Δρίτσας έχει τουλάχιστον εικοσαετή εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών ελέγχου και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Είναι Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της SOL Consulting και επικεφαλής του Επιστημονικού Συμβουλίου της ΣΟΛ Α.Ε. Crowe Horwath. Eίναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής μέλος του ΣΟΕΛ, μέλος του Οργανισμού Διεθνών Λογιστών της Αγγλίας, πιστοποιημένος επαγγελματίας κινδύνου του Ινστιτούτου Διοίκησης Τραπεζών των ΗΠΑ, μέλος του Ελληνικού Οργανισμού Επιστημόνων της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Λογιστών. Διδάσκει εφαρμοσμένη ελεγκτική και λογιστική σε μεταπτυχιακά προγράμματα του ΙΕΣΟΕΛ, του ΕΚΠΑ, του Πανεπιστημίου Πειραιά και του Παντείου Πανεπιστημίου στο οποίο είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής στην ελεγκτική και λογιστική. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Πειραιά, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη Φορολογία και την Ελεγκτική του Παντείου Πανεπιστημίου και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στη Λογιστική και την Ελεγκτική από το ίδιο Πανεπιστήμιο.

Για την ενεργοποίηση της παρακολούθησης του σεμιναρίου απαιτείται η εξόφληση του κόστους συμμετοχής.

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς σε συνεργάτη της Νομικής Βιβλιοθήκης,
ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, έως 6 άτοκες δόσεις

Back to Top