Δωρεάν Μεταφορικά για όλες τις παραγγελίες εντός Ελλάδος, για περιορισμένο χρονικό διάστημα
Κωδ. 18334|18333
150 ώρες
Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου – Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022 (Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, 17.00 – 21.00)
Επιστημονικοί υπεύθυνοι: Ιωάννης Σώρρος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς
Ακαδημαϊκοί υπεύθυνοι: Παναγιώτης Αρτίκης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς
Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ


Mastering Accounting & Finance for Lawyers
15% έκπτωση για εγγραφές έως 10 Ιανουαρίου 2022

Επιστημονικοί υπεύθυνοι: Ιωάννης Σώρρος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς
Ακαδημαϊκοί υπεύθυνοι: Παναγιώτης Αρτίκης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς

Σε απόθεμα

Κόστος Συμμετοχής: 2.500,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδ. 18334|18333
150 ώρες
Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου – Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022 (Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, 17.00 – 21.00)
Επιστημονικοί υπεύθυνοι: Ιωάννης Σώρρος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς
Ακαδημαϊκοί υπεύθυνοι: Παναγιώτης Αρτίκης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς


Τα ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ, του Πανεπιστημίου Πειραιώς και της Νομικής Βιβλιοθήκης ανακοινώνουν το πρώτο στην Ελλάδα ολοκληρωμένο επαγγελματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Διοίκησης για δικηγόρους και νομικούς συμβούλους που εργάζονται ήδη ή επιθυμούν να εργαστούν σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς.

• Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελεί μία ολιστική και με σαφή προσανατολισμό στην πράξη προσέγγιση στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική Διοίκηση, απαραίτητο επαγγελματικό εφόδιο για όλους τους νομικούς της πράξης.
• Στόχος του προγράμματος είναι η κατανόηση των οικονομικών στόχων μια εταιρίας και πως αυτοί επιτυγχάνονται καθώς επίσης και η κατανόηση των κανόνων Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκησης για τη λήψη αποφάσεων που ενέχουν νομικό ρίσκο.
• Επιπλέον, βασικό διακριτικό γνώρισμα του Προγράμματος αποτελεί η κατανόηση και ανάλυση του κινδύνου μια επιχείρησης και πως αυτός συνδέεται με τη συνολική της αξία αλλά και η εξοικείωση με τις νέες τάσεις που θα επικρατήσουν την επόμενη μέρα στη χρηματοοικονομική διαχείριση των εταιριών.
• H εκπαίδευση περιλαμβάνει πληθώρα case studies αναφορικά με τις λειτουργίες μιας επιχείρησης, σημειώσεις και πλούσιο συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό.

Α. Λογιστική
Εισαγωγή στη Λογιστική Σκέψη

Οικονομική μονάδα, περιουσία και διαχείριση

Καταστάσεις Αποτελεσμάτων - Οικονομικής Θέσης

Λογαριασμοί - Επιχειρηματικές Συναλλαγές - Λογιστικά Βιβλία

Λογιστική Μικρών Οικονομικών Μονάδων

Ατομική περιουσία και επιχειρηματικές συναλλαγές

Λογιστική ταμιακών συναλλαγών - Λογιστική γραφείων Παροχής Υπηρεσιών (δικηγορικές εταιρίες)

Τεχνικές παραποίησης των λογιστικών βιβλίων

Λογιστική Πολυμετοχικών Οικονομικών Μονάδων

Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Χρήσεως - Οικονομικής Θέσης (Ισολογισμός)- Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων - Ταμιακών Ροών

Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων και έλεγχος βιωσιμότητας

Διαχείριση Κερδών και Λογιστικοί Χειρισμοί

Διαχείριση Αποσβέσεων – Απαιτήσεων – Αποθεμάτων

Υπερ και υπό Τιμολογήσεις

Διοίκηση Κόστους Παραγωγικών επιχειρήσεων

 

Αρχές Φορολογικής Λογιστικής

ΦΠΑ

Ενδοομιλικές Συναλλαγές και Φορολογικές Επιπτώσεις

Εξωχώριες εταιρίες

Τεχνικές Φορολογικών διασταυρώσεων και ελέγχων

 

Β. Χρηματοοικονομική Διοίκηση
Βασικές Έννοιες Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Εταιρικές επενδύσεις – Χρηματοδότηση

Ταμιακές ροές

Απόδοση, κίνδυνος και αξία της επιχείρησης

Σύγχρονοι Τρόποι Άντλησης Κεφαλαίων και Χρηματοδότησης

Μετοχικό κεφάλαιο – Κατηγορίες μετοχών

Τραπεζικός δανεισμός - Ανοιχτός/Αλληλόχρεος λογαριασμός

Ενέγγυα πίστωση - Εγγυητική επιστολή

Ομολογιακά δάνεια

Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing)

Crowdfunding

Κεφαλαιουχικές Δαπάνες και Αξιολόγηση Επενδύσεων

Λήψη και αξιολόγηση επενδυτικών αποφάσεων

Ανάλυση Κινδύνου

Ανάλυση επενδύσεων ως συμβόλαια υπό αίρεση (Πραγματικά Δικαιώματα-Real Options)

Αξιολογώντας τη Χρηματοοικονομική Υγεία μιας Επιχείρησης

Φερεγγυότητα – Ρευστότητα

Χρηματοδότηση – Χρεοκοπία

Περιθώρια κέρδους - Κυκλοφοριακή Ταχύτητα

Αποδοτικότητα επενδύσεων - μετοχών

Διαχείριση εταιρικής αξίας και Οικονομικό Κέρδος

Μέτρηση – Ταμιακές ροές – Πηγές Κινδύνου

Μακροοικονομικό περιβάλλον

Σχέση κεφαλαιακής διάρθρωσης και συνολικής αξίας επιχείρησης

Παράγοντες δημιουργίας – Διοίκηση

Φερεγγυότητα – Ρευστότητα

Χρηματοδότηση – Χρεοκοπία

Περιθώρια κέρδους - Κυκλοφοριακή Ταχύτητα

Αποδοτικότητα επενδύσεων - μετοχών

Εξαγορές & Συγχωνεύσεις

Διαφορές – Κατηγορίες

Μέθοδοι αποτίμησης

Επιπτώσεις από συγχωνεύσεις και εξαγορές

Η διαδικασία του Due diligence

Η επόμενη μέρα Ι: Βιώσιμη και Κοινωνική Χρηματοοικονομική

Μικροχρηματοδότηση

Ομόλογα κοινωνικού αντίκτυπου (Social impact bonds)

Συμμετοχική χρηματοδότηση (Crowdfunding)

Η επόμενη μέρα ΙΙ: Blockchain τεχνολογία και Κρυπτοοικονομία

Blockchain και επιχειρήσεις – νομικές υπηρεσίες

Smart contracts – Kρυπτονομίσματα

Ρυθμιστικό / Νομοθετικό πλαίσιο


Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών εδώ

Σε Δικηγόρους και Νομικούς Συμβούλους που ασχολούνται με το Αστικό, Εμπορικό και Οικονομικό Δίκαιο και θέλουν να διευρύνουν την ικανότητα παροχής νομικών υπηρεσιών σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο πλαίσιο του σύγχρονου επιχειρηματικού γίγνεσθαι.

Αθανάσιος Στ. Κουλορίδας

O Αθανάσιος Στ. Κουλορίδας είναι Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής της Ένωσης Εισηγμένων Εταιριών (ΕΝΕΙΣΕΤ), Διαχειριστής Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρίας Athens Business Lawyers και Επίκουρος Καθηγητής εταιρικού δικαίου και δικαίου της κεφαλαιαγοράς στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της πανευρωπαϊκής οργάνωσης εισηγμένων εταιριών “European Issuers”, μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, μέλος της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών και μέλος διαφόρων άλλων τεχνικών, επιστημονικών και νομοπαρασκευαστικών επιτροπών. Διαθέτει εκτενή εμπειρία στο χρηματοοικονομικό και εταιρικό δίκαιο, στις συγχωνεύσεις και εξαγορές, στη χρηματοδότηση νεοφυών επιχειρήσεων και fintech. Έχει σημαντικό αριθμό δημοσιεύσεων στο χρηματοοικονομικό, εταιρικό δίκαιο και fintech.

Διαμαντοπούλου Λυδία

Η Dr Διαμαντοπούλου Λυδία είναι υπάλληλος της Α.Α.Δ.Ε από το 2014 και από το 2015 υπηρετεί ως ελεγκτής βεβαίωσης. Είναι κάτοχος πτυχίου οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων (Πανεπιστήμιο Πειραιώς), μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στη χρηματοοικονομική (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (MSc in Accounting and Finance) και διδακτορικού διπλώματος στη χρηματοοικονομική και λογιστική (Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων). Τα ερευνητικά και διδακτικά της ενδιαφέροντα είναι στο χώρο της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, διαχείρισης και αξιολόγησης χαρτοφυλακίων επενδύσεων, διαχείρισης κινδύνου και της αποτίμησης αξιογράφων και στην οικονομική σημασία των λογιστικών πληροφοριών. Διδάσκει τα μαθήματα Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων, Ελεγκτική και Φορολογική Λογιστική στο τμήμα Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστήμιου Πειραιώς.

Ιωάννης Σώρρος

O Ιωάννης Σώρρος είναι Καθηγητής στο Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος του Πανεπιστημίου Πειραιώς και πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ) και έχει μακράν επαγγελματική και εκπαιδευτική εμπειρία. Στο χώρο των επιχειρήσεων έχει δραστηριοποιηθεί για περισσότερα από 30 έτη σε διάφορους κλάδους της οικονομίας του Ιδιωτικού και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα από διάφορες θέσεις, ως υπάλληλος, Διευθυντικό Στέλεχος και Σύμβουλος Διοίκησης. Έχει διδάξει στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο και στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς καθώς επίσης και σε σημαντικούς φορείς εκπαίδευσης όπως το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών κ.α. Έχει πραγματοποιήσει σειρά οικονομικών μελετών και έχει συγγράψει μόνος και με άλλους, βιβλία και επιστημονικά άρθρα δημοσιευμένα σε επιστημονικά και επαγγελματικά περιοδικά. Τέλος συμμετέχει σε εθνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια και σε επιτροπές του Υπουργείου Οικονομικών και του Οικονομικού Επιμελητηρίου σε θέματα λογιστικής και φορολογίας.

Παναγιώτης Αλεξάκης

Ο Παναγιώτης Αλεξάκης είναι Καθηγητής της Οικονομικής των Επιχειρήσεων και Αγορών, στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Υπήρξε υπότροφος του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης». Το ερευνητικό του έργο έχει αναγνωριστεί διεθνώς. Προωθεί με ειδικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα τον εσωτερικό έλεγχο στις επιχειρήσεις, ενώ διετέλεσε για μια εικοσαετία, έως το 2019, Διευθυντής του Κέντρου Μελετών και Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής του ΕΚΠΑ. Έχει ασχοληθεί με την σύνδεση του πανεπιστημίου με τις επιχειρήσεις. Επίσης, εργάστηκε για την ανάπτυξη των νησιωτικών επιχειρήσεων αλλά και για την άρση της απομόνωσης των νησιωτικών περιοχών. Στη διάρκεια της σταδιοδρομίας του έχει εργαστεί στο Υπουργείο Εθνικής οικονομίας, στην Τράπεζα της Ελλάδος, και έχει αναλάβει διοικητικές θέσεις. Έχει μία αξιόλογη συμβολή στην ελληνική κεφαλαιαγορά, το 1998 έγινε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος στο Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών, όπου οργάνωσε το χρηματιστήριο και προετοίμασε την κεφαλαιαγορά για τη λειτουργία παράγωγων προϊόντων. Τον Αύγουστο του 2000 έγινε Πρόεδρος στο Χρηματιστήριο Αθηνών, και προώθησε μια ουσιαστική μεταβολή στο θεσμικό πλαίσιο και στην δομή της λειτουργίας του, ενώ η αγορά των ΧΑ αναγνωρίσθηκε διεθνώς ως ώριμη, το 2001. Διατελεί σύμβουλος σε επιχειρήσεις.

Ανδρέας Ανδρικόπουλος

Ο Ανδρέας Ανδρικόπουλος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Χρηματοοικονομικής στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, διευθυντής του ΠΜΣ Executive MBA και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας για την Αξιοποίηση και Διαχείριση της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Είναι κάτοχος πτυχίου οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στη χρηματοοικονομική (Πανεπιστήμιο Warwick, MSc Economics and Finance) και διδακτορικού διπλώματος στη χρηματοοικονομική (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Το δημοσιευμένο ερευνητικό του έργο εστιάζεται στις οικονομικές κρίσεις, την κοινωνική χρηματοοικονομική, την εταιρική χρηματοοικονομική, την επιστημολογία και επιστημομετρία της χρηματοοικονομικής και τη δυναμική των κεφαλαιαγορών.

Παναγιώτης Αρτίκης

O Δρ. Παναγιώτης Γ. Αρτίκης είναι Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων. Είναι κάτοχος Πτυχίου από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Μεταπτυχιακού Τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ in International Banking and Finance) από το Πανεπιστήμιο του Birmingham και Διδακτορικού Διπλώματος στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση από το Πανεπιστήμιο του Bradford. Ο Δρ. Π. Αρτίκης έχει διατελέσει για μια δεκαετία υψηλόβαθμο στέλεχος στο χώρο των επενδύσεων σε εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και ως μέλος επενδυτικής επιτροπής ασφαλιστικών ταμείων. Επίσης, έχει λάβει πιστοποίηση επαγγελματικής επάρκειας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την ειδικότητα «Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου». Τα ερευνητικά και διδακτικά του ενδιαφέροντα είναι στο χώρο της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, διαχείρισης και αξιολόγησης χαρτοφυλακίων επενδύσεων, διαχείρισης κινδύνου και της αποτίμησης αξιογράφων. Ο Δρ. Π. Αρτίκης έχει δημοσιεύσει ερευνητικές του εργασίες σε αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού και έχει συμμετάσχει σε πλήθος διεθνών επιστημονικών συνεδρίων. Ο Δρ. Π. Αρτίκης διδάσκει τα τελευταία είκοσι χρόνια σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο) και σε σεμινάρια επαγγελματικής επιμόρφωσης. Επίσης, έχει επιβλέψει μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες και διδακτορικές διατριβές και έχει λάβει επί σειρά ετών τον τίτλο καλύτερης διδακτικής επίδοσης από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Πολύκαρπος Γιώτης

Ο Πολύκαρπος Γιώτης είναι απόφοιτος του τμήματος οικονομικής επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου Executive MBA του ίδιου Πανεπιστημίου. Διαθέτει πολύχρονη εργασιακή εμπειρία, έχοντας εργαστεί στο παρελθόν σε ελεγκτική εταιρία ενώ τα τελευταία χρόνια εργάζεται σε όμιλο εισηγμένης, σε χρηματιστήριο αξιών, εταιρίας. Διαθέτει επίσης, πρακτική εμπειρία σε θέματα Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς αλλά και διδακτική εμπειρία έχοντας διατελέσει εισηγητής σεμιναρίων σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς (ΙΕΣΟΕΛ, ΚΕΛΕ, GRAND VALUE).

Γρηγόρης Δημάκης

Ο Γρηγόρης Δημάκης είναι Πιστοποιημένος Project Management Professional (PMP®) με 14+ χρόνια εμπειρίας, υποστηριζόμενος από ένα υγιές ακαδημαϊκό υπόβαθρο και ισχυρά επαγγελματικά προσόντα στη διαχείριση έργων ψηφιακού μετασχηματισμού. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, έχει ασχοληθεί με ένα σημαντικό αριθμό από πολυεπίπεδα, προκλητικά και απαιτητικά έργα, μεταφράζοντας επιχειρηματικές και χρηματοοικονομικές ανάγκες σε πληροφοριακά συστήματα, συνδυάζοντας την επιχειρησιακή γνώση με τις αναλυτικές και συνθετικές δεξιότητες, την πρακτική εφαρμογή πληροφοριακών συστημάτων και τις δεξιότητες διαχείρισης έργων. Η επαγγελματική του σταδιοδρομία έχει ως επί το πλείστων δρομολογηθεί και αποκτηθεί από ηγέτιδες εταιρίες συμβούλων και λογισμικού, ανταγωνιζόμενες σε παγκόσμιο επίπεδο και σε πολλαπλούς απαιτητικούς κλάδους, ενώ η τρέχουσα θέση του επικεντρώνεται στον ασφαλιστικό τομέα. Η ακαδημαϊκή του πορεία περιλαμβάνει πτυχίο και executive MBA από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών καθώς και μεταπτυχιακό τίτλο από το Warwick University.

Προκόπης Δημητριάδης

Ο Προκόπης Δημητριάδης είναι δικηγόρος, εταίρος της Εταιρίας Δικηγόρων Λαμπαδάριος & Συνεργάτες. Είναι κάτοχος LL.M. στο εμπορικό δίκαιο από το University of Cambridge και στο αστικό δίκαιο από το ΕΚΠΑ. Έχει αρθρογραφήσει σε νομικά περιοδικά σε ζητήματα αστικού και εταιρικού δικαίου. Διδάσκει το μάθημα Εξαγορές και Συγχωνεύσεις στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Ασκεί μάχιμη δικηγορία με έμφαση, μεταξύ άλλων, σε ζητήματα εξαγορών επιχειρήσεων και στη χρηματοδότηση αυτών.

Άγγελος Διονυσόπουλος

Ο Άγγελος Διονυσόπουλος είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) από το 2005 έως σήμερα και μέτοχος στην ελεγκτική εταιρεία ΣΟΛ ΑΕ. Είναι κάτοχος πτυχίου από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ) και Μεταπτυχιακού Επαγγελματικού Τίτλου Κατάρτισης Ελεγκτών Λογιστών. Είναι Εισηγητής στο Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.) και σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών των ιδρυμάτων «Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών», «Πανεπιστήμιο Μακεδονίας», «Οικονομικό Πανεπιστήμιο Πειραιώς», «Ελληνικό Πανεπιστήμιο Μεσογείου» και «Διεθνές Πανεπιστήμιο». Παράλληλα με την άσκηση του επαγγέλματός του διατελεί μέλος του Τεχνικού Γραφείου της ελεγκτικής εταιρείας που ανήκει. Έχει εκπονήσει άρθρα, τα οποία δημοσιεύθηκαν στο Ενημερωτικό Δελτίο της ΣΟΛ ΑΕ και στη Φορολογική-Λογιστική πύλη ενημέρωσης του taxheaven και e-forologia. Έχει συγγράψει για τις ανάγκες του Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. και των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών που συμμετέχει βιβλία στο γνωστικό αντικείμενο του ΦΠΑ.

Σταμάτης Δρίτσας

Ο Δρ Σταμάτης Δρίτσας έχει τριάντα περίπου χρόνια εμπειρία στην ελε¬γκτική και τη λογιστική. Από τον Μάρτιο του 2016, είναι επικεφαλής του Επιστημονικού Συμβουλίου της SOL Crowe και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και επικεφαλής των υπηρεσιών κινδύνου της SOL Crowe Consulting. Είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής μέλος του Σώματος Ορ¬κωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ), πιστοποιημένο μέλος του Οργανι¬σμού Διεθνών Λογιστών της Αγγλίας (Fellow Member of Association of International Accountants, UK), πιστοποιημένο μέλος του Ινστιτούτου Δη¬μόσιων Λογιστών της Αυστραλίας (Fellow Member of Institute of Public Accountants, Australia) και πιστοποιημένο μέλος του Ινστιτούτου Λογιστών Χρηματοοικονομικής της Αγγλίας (Fellow Member of Institute of Financial Accountants, UK). Είναι επίσης μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Λογι¬στικής (European Accounting Association).

Ελένη Κονδύλη

Η Ελένη Κονδύλη είναι Υποδιευθύντρια Β’ Υποδιεύθυνσης Ελέγχων του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.), από το 2020, επίσης έχει θητεύσει ως προϊστάμενη τμήματος ελέγχου στην ίδια υπηρεσία από το 2017 έως 2020. Είναι υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών νυν Α.Α.Δ.Ε. από το 2003, έχοντας υπηρετήσει ως υπάλληλος σε τμήματα με φορολογικά αντικείμενα ελέγχου, εισοδήματος και ΦΠΑ ενώ προηγούμενη επαγγελματική υπηρεσία κατέχει στον ιδιωτικό τομέα ως ελεγκτής στην ελεγκτική εταιρεία ΣΟΛ ΑΕ. Είναι κάτοχος πτυχίου από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ) και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πρόγραμμα Λογιστική και Έλεγχος Επιχειρήσεων και Δημόσιων Οργανισμών. Επίσης, έχει παρακολουθήσει το Επαγγελματικό Μεταπτυχιακό του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.). Στα πλαίσια της άσκησης των καθηκόντων της ως υπάλληλος της Α.Α.Δ.Ε. έχει διατελέσει: • Μέλος της Ομάδας Εργασίας της πρώην ΓΓΔΕ και νυν ΑΑΔΕ με αντικείμενο τη σύνταξη μελέτης για τις τεχνικές ελέγχου «της αρχής των αναλογιών» και «της σχέσης της τιμής πώλησης προς το συνολικό όγκο κύκλου εργασιών» Αρ. πρωτ. Δ.ΟΡΓ.Β 1098087 ΕΞ 2016/28.06.2016. • Μέλος της συντακτικής ομάδας εργασίας του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. σύμφωνα με ημερήσια διαταγή διευθυντή με αντικείμενο την δημιουργία βημάτων ελέγχου για υποθέσεις ελέγχου προσαύξησης περιουσίας, συγκέντρωσης και ομαδοποίησης των ελεγκτικών επαληθεύσεων, δημιουργία πρότυπου σημειώματος και πρότυπης έκθεσης ελέγχου και έκθεσης απόψεων προς τη Δ.Ε.Δ. Το έργο παραδόθηκε στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης τον ΙΟΥΛΙΟ του 2017. • Μέλος της Ομάδας Εργασίας της ΑΑΔΕ με αντικείμενο την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου περί της ευθύνης των οργάνων της Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης και της νομικής υποστήριξης αυτών. Αρ. πρωτ. Δ.ΟΡΓ.Β 1169108ΕΞ 2017/09.11.2017.

Ιωάννης Λιναρίτης

Ο Ιωάννης Λιναρίτης είναι Διδάκτωρ Νομικής, Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, Υποδιευθυντής Εταιρικών Σχεδιασμών και Μετασχηματισμών στη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Αριστούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, συνέχισε τις σπουδές του στο University of Birmingham (Business School) της Μεγάλης Βρετανίας, όπου απέκτησε M.B.A. in International Banking & Finance (distinction merit) και αργότερα στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα διδακτορικής διατριβής την Πρόσβαση στις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες μέσω Διαδικτύου (Internet Banking). Έχει δημοσιεύσει επιστημονικές εργασίες σε ζητήματα εταιρικού δικαίου, τραπεζικού δικαίου, αστικού δικαίου και δικαίου κεφαλαιαγοράς, συμμετάσχει ως εισηγητής σε συνέδρια, και παράσχει έκτακτες διαλέξεις με αντικείμενο τα Σύνθετα Χρηματοπιστωτικά Μέσα, τη Διαχείριση Τραπεζικών Κινδύνων, τις Ηλεκτρονικές Εμπορικές Συμβάσεις/Έγγραφα/Άυλα Αξιόγραφα, τη Διαχείριση και πώληση Μη εξυπηρετούμενων δανείων κα., στο Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Τομέα Δικαίου των Επιχειρήσεων της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θράκης, στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών Αστικού Δικαίου και Εμπορικού Δικαίου της Νομικής Σχολής Αθηνών και στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Χρηματοοικονομικού & Τραπεζικού Ευρωπαϊκού Δικαίου του Παντείου Πανεπιστημίου.

Μιχάλης Μπεκιάρης

Ο Μιχάλης Μπεκιάρης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στο οποίο εργάζεται από το 2003. Είναι Διευθυντής του ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - ΜΒΑ. Έχει διατελέσει μέλος της Συγκλήτου και αρκετών επιτροπών και οργάνων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, μεταξύ των οποίων το Οικονομικό Συμβούλιο του οποίου υπήρξε Αναπληρωτής Πρόεδρος για το 2017-18, καθώς και το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ. Επίσης, έχει διατελέσει μέλος του Δ.Σ. του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Επιθεωρητής σε μεγάλη ιδιωτική τράπεζα. Έχει διδακτορικό δίπλωμα στη Λογιστική και πτυχίο στη Δημόσια Διοίκηση από το Πάντειο Πανεπιστήμιο. Κατέχει άδεια λογιστή φοροτέχνη Α΄ τάξης, ενώ είναι πιστοποιημένος εκκαθαριστής παραγώγων προϊόντων του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Τέλος, τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την Εταιρική Διακυβέρνηση, την Ελεγκτική και τις Χρηματοοικονομικές Αναφορές.

Γιώργος Πανόπουλος

Ο Δρ. Γιώργος Πανόπουλος είναι δικηγόρος, εταίρος της Εταιρίας Δικηγόρων Λαμπαδάριος & Συνεργάτες. Είναι διδάκτωρ ιδιωτικού δικαίου του Πανεπιστημίου του Παρισιού Ι (Πάνθεον-Σορβόννη). Έχει συμμετάσχει στην συγγραφή έργων ιδιωτικού διεθνούς δικαίου και αρθρογραφεί συχνά σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά σε ζητήματα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, ευρωπαϊκού δικαίου, διεθνούς εμπορικής διαιτησίας. Είναι Επιστημονικός Συνεργάτης στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς όπου διδάσκει το μάθημα Εξαγορές και Συγχωνεύσεις και στη Νομική Σχολή της Αθήνας.

Πέτρος Πανταζόπουλος

Ο Πέτρος Πανταζόπουλος, δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, είναι διδάκτωρ φορολογικού δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι εταίρος της Δικηγορικής Εταιρίας Φορτσάκης - Διακόπουλος - Μυ¬λωνογιάννης και Συνεργάτες. Στο πλαίσιο της επαγγελματικής του δρα¬στηριότητας παρέχει νομικές συμβουλές και εκπροσωπεί στα διοικητικά δικαστήρια και το Συμβούλιο της Επικρατείας σε φορολογικές υποθέσεις μεγάλες ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις και ιδιώτες. Είναι Μεταδιδακτο¬ρικός Ερευνητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου διδάσκει φορολογικό δίκαιο σε μεταπτυχιακό επίπεδο και εισηγητής σε σεμινάρια σχετικά με όλα τα φορολογικά αντικείμενα. Έχει συμμετάσχει στη συγγραφή πολλών έργων φορολογικού και διοικητικού δικαίου. Είναι, επίσης, μέλος της επιστημονικής επιτροπής των νομικών περιοδικών ΔΕΕ, ΘΠΔΔ και Επιχείρηση. Τέλος, είναι μέλος ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Φο¬ρολογικού Δικαίου και Δημοσιονομικών Μελετών και του Ελληνικού Πα¬ραρτήματος της ΙFA.

Γεώργιος Παπαπαναστασόπουλος

Ο Γεώργιος Παπαπαναστασόπουλος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Λογιστικής του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς όπου διδάσκει στο προπτυχιακό και στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του Τμήματος (ΦΕΚ: ΦΕΚ: 60/ τ.Γ/29-01-2020). Επίσης, διδάσκει μαθήματα λογιστικής στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Θεματική Ενότητα: MBA), στο Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς (προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών), στο Τμήμα Οργάνωσης, και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΜΒΑ) και στο Τμήμα Τουριστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς (προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών). Είναι ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της AlphaLife AAEZ. Επίσης είναι μέλος της επιτροπής απαλλαγών επαγγελματικών εξετάσεων (ΕΠ.Α.Ε.Ε.) του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΦΕΚ: 2592/τ.Β/26-07-2017). Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές (M.Sc, Ph.D) στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Στο παρελθόν έχει διδάξει μαθήματα λογιστικής στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Θεματική Ενότητα: Τραπεζική), στην Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών), στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών), στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών), στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς (προπτυχιακό και μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών), στο Τμήμα Λογιστικής του ΤΕΙ Κρήτης (μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών) και στο Τμήμα Λογιστικής του ΤΕΙ Πειραιά (μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην οικονομική σημασία των λογιστικών πληροφοριών (capital markets based accounting). Οι εργασίες του έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (Accounting Forum, Economics Letters, Economic and Business Letters, European Accounting Review, European Financial Management, British Accounting Review, Finance Research Letters, Investment Management and Financial Innovations, International Journal of Accounting, International Journal of Finance and Economics, International Review of Financial Analysis, Management Decision, North American Journal of Economics and Finance, Journal of Economic Asymmetries, Journal of Economic Studies, Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, Review of Accounting and Finance, International Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation, Mathematical and Computer Modelling, κ.α.) και έχουν παρουσιασθεί σε επιστημονικά συνέδρια. Επίσης, είναι κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και ερευνητικά προγράμματα. Τέλος, έχει εργαστεί ως Ασκούμενος Ελεγκτής Λογιστής σε τακτικούς και διαχειριστικούς ελέγχους.

Γιώργος Παπαχρήστου

Ο Γιώργος Παπαχρήστου είναι δικηγόρος, νομικός σύμβουλος της εταιρίας «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.». Είναι διδάκτωρ αστικού δικαίου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχει δημοσιεύσει μονογραφία στην προβληματική του αδικαιολόγητου πλουτισμού και αρθρογραφεί τακτικά σε ζητήματα αστικού δικαίου, με έμφαση σε θεματικές του πεδίου των εξαγορών και συγχωνεύσεων. Εκ της θέσης του είχε και έχει ενεργό εμπλοκή σε συναλλαγές αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου.

Βικτωρία Πάτση

H Βικτωρία Πάτση είναι Διευθύντρια Λογιστηρίου σε εταιρεία πολυεθνικού ομίλου. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος του Πανεπιστημίου Πειραιώς «Λογιστική & Έλεγχος Επιχειρήσεων και Δημόσιων Οργανισμών» αποκτώντας βραβείο δεύτερης θέσης και πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών. Επίσης, είναι κάτοχος του Μεταπτυχιακού Επαγγελματικού Τίτλου Κατάρτισης Ελεγκτών Λογιστών (ΜΕΤΚΕΛ) του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. (Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.) Μέχρι το 2018 εργαζόταν ως Ορκωτός Ελεγκτής αποκτώντας πολυετή επαγγελματική εμπειρία και συμμετέχοντας σε οικονομικούς και φορολογικούς ελέγχους Ανωνύμων Εταιρειών, Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης καθώς και σε Δημόσιους Οργανισμούς. Έχει παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων, τόσο στα πλαίσια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών όσο και λοιπών σεμιναρίων και συνεδρίων σχετικά με την Ελεγκτική, τη Λογιστική και τη Φορολογία. Είναι μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών καθώς και στο Οικονομικό Επιμελητήριο.

Παναγιώτης Πάτσης

Ο Παναγιώτης Πάτσης είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, μέλος του Σώματος Ορκωτών Λογιστών (ΣΟΛ) από το 1973 έως 1993 και ιδρυτικό μέλος των εταιρειών «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.» και «PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.». Είναι κάτοχος Πτυχίου από την ΑΣΟΕΕ. Είναι Εισηγητής στο Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.) και σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών των ιδρυμάτων «Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών», «Πανεπιστήμιο Μακεδονίας», «Οικονομικό Πανεπιστήμιο Πειραιώς» και «Τ.Ε.Ι. Καβάλας». Παράλληλα με την άσκηση του επαγγέλματός του διετέλεσε Μέλος της Επιτροπής Λογιστικών Βιβλίων του Υπουργείου Οικονομικών στην περίοδο 1992 – 1994 και Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Σ.Ο.Ε.Λ. στην περίοδο 1997 έως 31.03.2009. Έχει εκτενή εμπειρία σε θέματα ειδικών οικονομικών και διαχειριστικών ελέγχων και οργάνωσης και εφαρμογής συστημάτων κοστολόγησης και διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου. Έχει συγγράψει για τις ανάγκες του Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. βιβλία των γνωστικών αντικειμένων «Διοικητική Λογιστική – Κοστολόγηση», «Ανάλυση Φορολογίας Εισοδήματος» (Ν. 4172/2013) και έχει δημοσιεύσει άρθρα σε οικονομικά περιοδικά.

Αλέξανδρος Σερετάκης

Ο Αλέξανδρος Σερετάκης είναι Επίκουρος Καθηγητής στη Νομική Σχολή του Trinity College Dublin, όπου διδάσκει χρηματοοικονομικό δίκαιο, δίκαιο των επενδυτικών κεφαλαίων και δίκαιο των συγχωνεύσεων και εξαγορών. Είναι διευθυντής του μεταπτυχιακού προγράμματος MSc in Law and Finance. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι το δίκαιο κεφαλαιαγορών, δίκαιο νέων τεχνολογιών και το δίκαιο των επενδυτικών κεφαλαίων. Μελέτες του έχουν δημοσιευθεί σε κορυφαία αμερικάνικα και ευρωπαικά νομικά περιοδικά και η έρευνα του έχει καλυφθεί από τον διεθνή τύπο όπως τους Financial Times και το περιοδικό The Banker. Έχει διατελέσει σύμβουλος σε επενδυτικά κεφάλαια, νεοφυείς επιχειρήσεις και ευρωπαικούς οργανισμούς, όπως το European Trade Union Institute και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Κατέχει διδακτορικό δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου, όπου είναι επισκέπτης καθηγητής, μεταπτυχιακά δίπλωματα από το New York University και University College of London, όπου εξειδικεύτηκε στο εταιρικό και χρηματοοικονομικό δίκαιο, και πτυχίο νομικής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ήταν επίσης ερευνητής στο NYU Pollack Center for Law and Business. Είναι εγγεγραμμένος στον δικηγορικό σύλλογο της Νέας Υόρκης και της Θεσσαλονίκης.

Παναγιώτης Σταϊκούρας

Ο Παναγιώτης Σταϊκούρας είναι Καθηγητής Χρηματοοικονομικού Δικαίου στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Δικηγόρος-Διαχειριστής Εταίρος της δικηγορικής εταιρίας «Μικρουλέα, Σταϊκούρας και Συνεργάτες». O κ. Σταϊκούρας είναι, επίσης, Research Fellow στο Institute for Global Law, Economics and Finance του Πανεπιστημίου Queen Mary του Λονδίνου, και συνιδρυτής του Institute of Finance and Financial Regulation του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Το επιστημονικό του έργο περιλαμβάνει ως επί το πλείστον δημοσιεύσεις στο πεδίο του χρηματοοικονομικού δικαίου τόσο σε ημεδαπά περιοδικά όσο κυρίως και σε πλήθος αναγνωρισμένων αλλοδαπών περιοδικών με κριτές (π.χ., European Business Law Review, European Business Organization Law Review, Legal Issues of Economic Integration, Journal of Corporate Law Studies, Journal of Banking Regulation, Journal of Financial Regulation and Compliance, Journal of Business Law, European Journal of Law and Economics, Financial Markets, Institutions & Instruments, Review of Finance, International Journal of Banking, Accounting and Finance, Management Science, Journal of Corporate Finance). Είναι επίσης και εισηγητής σε συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και μέλος νομοπαρασκευαστικών και συμβουλευτικών επιτροπών στο πεδίο του δικαίου της κεφαλαιαγοράς. Είναι Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής (ΥΔΔΑΔ) και αναπληρωματικό μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΙΔ.

Στυλιανός Στυλιανίδης

Ο Στυλιανός Στυλιανίδης είναι Οικονομολόγος και εργάζεται ως Διαχειριστής Περιουσίας. Έχει εμπειρία άνω των 20 ετών στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες έχοντας εργαστεί ως ανώτατο διευθυντικό στέλεχος και σε θέσεις ευθύνης σε Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Είναι μέλος επενδυτικών επιτροπών σε επαγγελματικά ταμεία και θεσμικούς επενδυτές, ενώ διετέλεσε μέλος ομάδων εργασίας της Ε.Ε. για τα επαγγελματικά ταμεία και του Υπουργείου Εργασίας για τη μεταρρύθμιση της επικουρικής ασφάλισης. Σπούδασε Χρηματοοικονομική & Τραπεζική Διοίκηση στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και έλαβε Μεταπτυχιακό τίτλο στη Χρηματοοικονομική Ανάλυση. Είναι πιστοποιημένος Επενδυτικός Σύμβουλος, Διαχειριστής Επενδύσεων & Αναλυτής Χρηματοπιστωτικών Μέσων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και αναγνωρισμένος διαχειριστής περιουσίας από την ελβετική ένωση διαχειριστών περιουσίας.

Κωνσταντίνος Στυλιανού

Ο Κωνσταντίνος Στυλιανού είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Λιντς, όπου διδάσκει δίκαιο ανταγωνισμού, ρυθμιστικό δίκαιο, και δίκαιο νέων τεχνολογιών. Έχει εργασιακή και ερευνητική εμπειρία, μεταξύ άλλων, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στα Πανεπιστήμια Brown, Oxford, FGV, και TU Delft, και στην Αμερικανική Federal Communications Commission. Έχει διατελέσει μέλος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για τον Εκσυγχρονισμό του Δικαίου Ανταγωνισμού, καθώς και Ειδικός Επιστημονικός Συνεργάτης της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού. Το ερευνητικό του έργο έχει χρηματοδοτηθεί, μεταξύ άλλων, από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Jean Monnet), τη Σουηδική Επιτροπή Ανταγωνισμού, τη Google, και τη Facebook. Είναι επίσης μέλος του Advisory Board της Internet Commission και του Academic Advisory Board της International Association for Trusted Blockchain Applications. Έχει διδακτορικό δίπλωμα από το University of Pennsylvania, όπου σπόυδασε ως υπότροφος του Ιδρύματος Ωνάση, μεταπτυχιακό δίπλωμα από το Harvard University, όπου σπούδασε ως υπότροφςο Fulbright, και πτυχίο νομικής και μεταπτυχιακό δίπλωμα από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Θεόδωρος Συριόπουλος

Ο Δρ. Θεόδωρος Συριόπουλος είναι Καθηγητής Χρηματοοικονομικής, στο Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (Χίο), Σχολή Επιστημών Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Παράλληλα, διατηρεί θέσεις Επισκέπτη Καθηγητή Χρηματοοικονομικής σε Πανεπιστημιακά Τμήματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως: Audencia Nantes Business School, Γαλλία, Newcastle University, Βρετανία, Shanghai Maritime University, Κίνα, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Ο Θ. Συριόπουλος, πριν την ακαδημαϊκή του καριέρα, θήτευσε επί δεκαπενταετία και πλέον σε διάφορες υψηλές διοικητικές θέσεις ευθύνης στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, με εξειδίκευση στη χρηματοοικονομική διοικητική, επενδυτική τραπεζική, διαχείριση χαρτοφυλακίου και παροχή χρηματοοικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών. Επίσης, δημοσιεύει συστηματικά επιστημονικές μελέτες και άρθρα σε διεθνή ακαδημαϊκά περιοδικά και βιβλία και συμμετέχει τακτικά σε διεθνή συνέδρια. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε χρηματοοικονομικά θέματα της διοίκησης επιχειρήσεων, την τραπεζική και τις διεθνείς κεφαλαιαγορές, την αξιολόγηση επενδύσεων & διαχείριση χαρτοφυλακίου, τις συγχωνεύσεις & εξαγορές, τα χρηματοοικονομικά παράγωγα & διαχείριση κινδύνων, την εταιρική διακυβέρνηση & εταιρική κοινωνική ευθύνη. Έχει ακόμα μακροχρόνια εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα, σεμινάρια επιμόρφωσης διοικητικών στελεχών και εξ-αποστάσεως εκπαίδευσης. Ο Θ. Συριόπουλος είναι μέλος διεθνών ακαδημαϊκών και επαγγελματικών φορέων και ενώσεων, όπως European Finance Association, American Finance Association, European Financial Management Association, Multinational Finance Society, International Association of Maritime Economists, Hellenic Association of Maritime Economists, Hellenic Finance and Accounting Association, Hellenic Economic Chamber κ.α. Ο Θ. Συριόπουλος κατέχει Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D.) στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά (1990) από το University of Kent at Canterbury, Βρετανία, καθώς και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (M.A.) στην Οικονομική Ανάπτυξη (1987) από το ίδιο Πανεπιστήμιο και Πτυχίο Οικονομικών (1985) από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Τα μαθήματα θα διεξαχθούν Διά Ζώσης με φυσική παρουσία των συμμετεχόντων και επικουρικά όπου καθίσταται αναγκαίο με τη μέθοδο της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Live Streaming). Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος και τη λήψη Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης οι εκπαιδευόμενοι θα υποβληθούν σε γραπτές εξετάσεις υπό την επίβλεψη του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Παν/μίου Πειραιώς.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος κατόπιν εξετάσεων θα χορηγηθεί στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου Πειραιώς, καθώς και μονάδες ECVET.
Μονάδες ECVET: 18

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ 


Χρήσιμες Πληροφορίες

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

Όπου υπάρχει ένδειξη εκπτώσεων για ειδικές κατηγορίες (φοιτητές, ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι και δικαστικοί λειτουργοί) ή άλλες έχουν ισχύ για Online εγγραφές μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στο site www.nb.org

Ειδικότερα στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας

Πολιτική ακυρώσεων

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό (10 εργάσιμες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου) στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 10 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 5 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

Φυσική Παρουσία (Δια Ζώσης)

Η παρακολούθηση των σεμιναρίων με φυσική παρουσία οργανώνεται σε υπερσύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας εξοπλισμένες με οπτικοακουστικά μέσα τελευταίας τεχνολογίας στις εγκαταστάσεις της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (Αθήνα, Μαυρομιχάλη 23), σε απόσταση 200 μέτρων από την οδό Ακαδημίας και το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

Βίντεο (Live Streaming)

Ίσες ευκαιρίες παρακολούθησης για τους υποψήφιους σε όλη την επικράτεια. Aπευθείας σύνδεση του εκπαιδευόμενου μέσω internet από τον χώρο του εκπαιδευόμενου με μοναδική προϋπόθεση τη χρήση Η/Υ ή laptop και τη σύνδεσή του με μια απλή γραμμή ADSL. Ενεργή - διαδραστική συμμετοχή του εκπαιδευόμενου την ώρα της διεξαγωγής του μαθήματος με δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων γραπτά ή προφορικά και ταυτόχρονη λήψη απάντησης από τον εισηγητή, σαν να είναι ο εκπαιδευόμενος φυσικά παρών.
Back to Top