ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 12€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 32,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 15845
Σγουρινάκης Ν.
ΣΕΙΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Με την παρούσα έκδοση της Οικονομικής Βιβλιοθήκης, με τίτλο: «Μέθοδοι εκτίμησης της αξίας της επιχείρησης» επιχειρείται μία προσπάθεια προσέγγισης της έννοιας της άυλης αξίας μιας λειτουργούσας οντότητας, σε συνδυασμό με την μαθηματική ερμηνεία της χρηματοσειράς (ράντας), και με τον προσδιορισμό του μεγέθους της υπεραξίας. Αναλύεται ο συσχετισμός εννοιών από τα Οικονομικά Μαθηματικά και προσαρμόζεται η εφαρμογή τους, στο πλαίσιο του προσδιορισμού της συνολικής αξίας της οντότητας. Ταυτοχρόνως, επεξηγείται η έννοια της παρούσας, αλλά και της τελικής αξίας της υπερπροσόδου, όπως προσδιορίζεται με την σχετική χρηματοσειρά.

Ο στόχος που τέθηκε για την συγγραφή του βιβλίου αυτού, αναφέρεται στην όσο το δυνατόν απλούστευση των εννοιών και των διαδικασιών προσέγγισης του προσδιορισμού της αξίας μιας επιχείρησης, με δεδομένες τις εκτιμήσεις που θα κατέληγαν σε υπερτιμημένα  ή υποτιμημένα αποτελέσματα.  Μετά την αναφορά στις έννοιες που περιστοιχίζουν το πρόβλημα, αναλύονται οι σχετικές παραδεκτές μέθοδοι εκτίμησης της πραγματικής αξίας μιας επιχείρησης, ενώ σε ιδιαίτερο κεφάλαιο συνδέονται όλα τα προηγούμενα, με τα προβλεπόμενα στη Φορολογική νομοθεσία.

Τα παραδείγματα που παρατίθενται κατά την διάρκεια της ανάλυσης των εννοιών, βοηθούν στην κατανόηση των διαδικασιών και προετοιμάζουν το έδαφος για την εφαρμογή σε ανάλογα προβλήματα που εμφανίζονται προς λύση, στην πράξη. Ακολουθεί σε ιδιαίτερο κεφάλαιο, πλήρης εφαρμογή, με ανάλυση των διαδικασιών και επιλογή της κατάλληλης μεθόδου με σκοπό την διαπίστωση της πραγματικής αξίας μίας οντότητας.

Τέλος, για λόγους που κρίθηκαν απαραίτητοι, στο πλαίσιο του προβλήματος του προσδιορισμού της αξίας μίας επιχείρησης, παρατίθεται η ανάλυση της γραμμικής παλινδρόμησης με την μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων, ώστε να γίνει κατανοητή και η μαθηματική προσέγγιση του ζητήματος.

Το έργο αυτό σκοπό έχει να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για κάθε οικονομολόγο, λογιστή και νομικό που ασχολείται με τις οικονομικές επιστήμες.

Α. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

 
1. Επιχείρηση και περιουσιακή συγκρότηση Σελ. 15
2. Διακρίσεις της περιουσίας Σελ. 17
3. Ισολογισμός Σελ. 19
4. Η έννοια του τρέχοντος κόστους και η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία Σελ. 21
5. Η εύλογη αξία Σελ. 22
6. Το τρέχον κόστος αντικατάστασης Σελ. 24
7. Η προσαρμογή του ιστορικού κόστους Σελ. 26
8. Δείκτες προσαρμογής του ιστορικού κόστους Σελ. 27
9. Ο στατικός ισολογισμός και η Λογιστική του δυναμικού ισολογισμού Σελ. 28
10. Η έννοια της υπερπροσόδου Σελ. 30
11. Λειτουργικά περιουσιακά στοιχεία Σελ. 36
Β. ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ  
1. Η χρησιμότητα και οι δυσκολίες προσδιορισμού της πραγματικής αξίας μίας οντότητας Σελ. 39
2. Μέθοδοι προσδιορισμού της αξίας μίας οντότητας Σελ. 42
2.1. Η μέθοδος της παρούσας αξίας της υπερπροσόδου Σελ. 43
2.1.1 Χρηματοσειρές (Ράντες) Σελ. 45
(α) Παρούσα (αρχική) αξία ληξιπρόθεσμης ράντας Σελ. 46
(β) Τελική (μελλοντική) αξία ληξιπρόθεσμης ράντας Σελ. 52
(γ) Σύγκριση της παρούσας και της τελικής αξίας ράντας, σε σχέση με την πρόβλεψη κερδών Σελ. 53
(δ) Εφαρμογή Σελ. 53
(ε) Συμπέρασμα Σελ. 58
2.2. Η μέθοδος της κεφαλαιοποίησης των μελλοντικών κερδών Σελ. 59
2.3. Η μέθοδος της κεφαλαιοποίησης της υπεραξίας Σελ. 61
2.4. Η μέθοδος της προεξόφλησης των ταμειακών ροών Σελ. 65
2.4.1 Κατάταξη των ταμειακών πλεονασμάτων Σελ. 66
2.5. Η μέθοδος λήψης των λειτουργικών περιουσιακών στοιχείων και της αξίας της κεφαλαιοποίησης των μελλοντικών κερδών Σελ. 67
3. Επιλογή της μεθόδου εκτίμησης της αξίας μίας οντότητας Σελ. 71
Γ. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  
1. Μεταβίβαση της οντότητας ή τίτλων αυτής Σελ. 75
1.1. Η φορολογική έννοια της υπεραξίας Σελ. 77
1.2. Εισηγμένοι τίτλοι σε Χρηματιστηριακή αγορά Σελ. 77
1.3. Μη εισηγμένοι τίτλοι σε Χρηματιστηριακή αγορά Σελ. 77
1.4. Ενδοομιλικές μεταβιβάσεις τίτλων Σελ. 78
1.5. Απαλλαγές από τον φόρο Σελ. 78
1.6. Φορολογικός συντελεστής Σελ. 78
2. Φορολογικός προσδιορισμός του ελάχιστου ποσού υπεραξίας με τον προηγούμενο ΚΦΕ (Ν 2238/1994) Σελ. 78
3. Μαθηματική προσέγγιση Σελ. 80
Δ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
1. Ορισμοί εννοιών από Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Σελ. 87
2. Xρηματοοικονομικές καταστάσεις Σελ. 98
2.1. Υποδείγματα ατομικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων Σελ. 98
2.2. Σύνδεση σχεδίου λογαριασμών με χρηματοοικονομικές καταστάσεις Σελ. 105
3. Σχετική νομοθεσία για την επιμέτρηση των περιουσιακών στοιχείων Σελ. 119
4. Παράμετροι κεντρικής τάσης Σελ. 135
5. Διμεταβλητή γραμμική παλινδρόμηση Σελ. 145
5.1. Παράμετροι στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων Σελ. 145
5.2. Εξίσωση της γραμμικής παλινδρόμησης Σελ. 146
5.3. Μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων Σελ. 148
6. Χρηματοδότηση επιχειρήσεων Σελ. 150
6.1. Η διάρθρωση του κόστους των ιδίων κεφαλαίων στο πλαίσιο της χρηματοδοτικής λειτουργίας Σελ. 150
6.2. Κατηγορίες και κόστος κεφαλαίου Σελ. 151
6.3. Προεξοφλητικό επιτόκιο Σελ. 152
6.4. Η διάρθρωση του μετοχικού κεφαλαίου Σελ. 152
6.5. Το κόστος του κοινού μετοχικού κεφαλαίου Σελ. 153
6.6. Το κόστος του προνομιούχου μετοχικού κεφαλαίου Σελ. 155
6.7. Το κόστος των αποθεματικών κεφαλαίων Σελ. 156
ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 157
Back to Top