ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (τσέπης)


Σε απόθεμα

Τιμή: 12,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17167
Σπυρίδωνος Α.

Οι Μισθώσεις Ακινήτων αποτελούν έναν από τους στυλοβάτες της ανάπτυξης της αγοράς των ακινήτων. Η αιτία είναι απλή: η μίσθωση ακινήτου είναι ο απλούστερος στην πράξη  τρόπος εκμετάλλευσης αυτού. Στην έκδοση αυτή εντάσσονται σε μία λειτουργική ενότητα οι βασικές μορφές εκμετάλλευσης των ακινήτων μέσα από τα θεμελιώδη όσο και ποικίλα είδη μισθώσεων, γενικής και ειδικής φύσης, ανάλογα με το αντικείμενο, τον σκοπό και την κατηγορία, στην οποία υπάγεται κάθε ακίνητο που αποτελεί ή φιλοδοξεί να αποτελέσει αντικείμενο της μισθωτικής σύμβασης και σχέσης: Μισθώσεις αστικές, εμπορικές, χρονομεριστικές, χρηματοδοτικές, αλλά και μισθώσεις Δημοσίου, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ακόμη και μισθώσεις περιπτέρων.

Από την παρούσα παρουσίαση δεν θα μπορούσε να απουσιάζει το νέο μεγάλο ζήτημα της εποχής μας στον χώρο των ακινήτων, οι βραχυχρόνιες μισθώσεις, που συνάπτονται μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού, ή, πιο απλά, οι μισθώσεις τύπου “AirBnB”, ή “HomeAway”, ή “Booking”, ή άλλων ανάλογων διαδικτυακών πλατφορμών. Οι μισθώσεις αυτές έχουν πλέον εξελιχθεί ραγδαία, κατακλύζοντας σε παγκόσμια κλίμακα την αγορά των ακινήτων, υπερβαίνοντας σε ελάχιστο χρόνο τα όρια ενός νέου τρόπου εκμετάλλευσης ακινήτων που απαιτεί νομική και φορολογική ρύθμιση, και τελικώς αναδεικνυόμενες σε ένα ζήτημα ευρύτερης κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής, και συγχρόνως δικαιοπολιτικής αντιπαράθεσης.

Και επειδή εκμετάλλευση ακινήτων, ιδίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, δεν νοείται χωρίς συνιδιοκτησία και ανάπτυξη των κτισμάτων καθ’ ύψος, περιέχονται και παρουσιάζονται επίσης στην παρούσα έκδοση οι σχετικές διατάξεις για την οροφοκτησία, τη διηρημένη ιδιοκτησία και την οικοδόμηση συνιδιόκτητων ακινήτων, εξαιρετικά καθοριστικές στην πράξη, επί διαφωνιών και ερίδων μεταξύ των περισσοτέρων συνιδιοκτητών που μπορούν να αποτελέσουν τροχοπέδη στην εκμετάλλευση των ακινήτων.

Ακόμη, περιέχεται παράλληλη παρουσίαση στο δίκαιο των εμπορικών μισθώσεων, του παλαιού (ΠΔ 34/1995) και του νέου (άρθρο 13 Ν 4242/2014) «κόσμου» αυτών, με χρονικό σημείο αφετηρίας των νέων ρυθμίσεων την 28.2.2014. Παλαιό και νέο δίκαιο συνυπάρχουν ταυτόχρονα, διέποντας, αντίστοιχα, τις μισθώσεις που είχαν συναφθεί πριν και μετά την ανωτέρω ημερομηνία.

Τέλος, εντάσσεται στο ίδιο ανωτέρω σύστημα διατάξεων η δικονομία των μισθώσεων, όπως αυτή ριζικά αναμορφώθηκε μετά τον Ν 4335/2015, περιέχοντας κάθε διάταξη σχετική με τις μισθώσεις και τα ακίνητα, όπως τις διατάξεις της νέας διαδικασίας των περιουσιακών διαφορών, της διαταγής απόδοσης μισθίου και άλλες, αφού χωρίς αποτελεσματική δικονομική αντιμετώπιση κανείς δεν μπορεί να προστατεύσει τα όποια δικαιώματα του ουσιαστικού δικαίου.

Οι Μισθώσεις Ακινήτων, μέσα από το στην παρούσα έκδοση συνολικώς παρατιθέμενο σύστημα κανόνων δικαίου που τις διέπει, σκοπούν στην προαγωγή των συμφερόντων των ιδιοκτητών των ακινήτων που έχουν πληγεί βαρύτατα από την εξοντωτική διαρκή υπερφορολόγηση με ταυτόχρονο σεβασμό στα δικαιώματα των μισθωτών, χωρίς την οικονομική και κοινωνική συνδρομή των οποίων, η απόδοση της εκμετάλλευσης των ακινήτων σε πολλές περιπτώσεις θα ήταν ανέφικτη.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. VII
[1] Αστικός Κώδικας [Άρθρα 574-647, 1208] Σελ. 1
[2] Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας [Άρθρα 12-41, 480Α, 591, 614-620, 624, 626, 630, 634, 637-645, 66 ΕισΝΚΠολΔ] Σελ. 15
Εμπορική Μίσθωση
[3] ΠΔ 34/1995
Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων Σελ. 40
Βραχυχρόνια Μίσθωση Ακινήτων
[4] Ν 4446/2016
Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές. Τροποποιήσεις του Ν 4270/2014 και λοιπές διατάξεις [Άρθρο 111] Σελ. 90
[5] Απόφαση Διοικητού ΑΑΔΕ με αριθμό Πολ. 1187
Βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού Σελ. 95
[6] Απόφαση Διοικητού ΑΑΔΕ με αριθμό Πολ. 1162
Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου Σελ. 108
[7] Απόφαση Διοικητού ΑΑΔΕ με αριθμό Πολ. 1170
Τροποποίηση της Πολ. 1187/2017 (Β΄ 4232) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ αναφορικά με τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού - Καθορισμός τύπου και περιεχόμενου της «Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής Σελ. 116
[8] Απόφαση Διοικητού ΑΑΔΕ με αριθμό Πολ. 1194
Τροποποίηση της Πολ. 1187/2017 (Β΄ 4232) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ αναφορικά με τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού Σελ. 121
[9] Ν 4172/2013
Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν 4046/2012, του Ν 4093/2012 και του Ν 4127/2013 και άλλες διατάξεις [Άρθρα 21, 39, 39Α, 40 και 47] Σελ. 125
[10] Ν 4179/2013
Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις [Άρθρο 46] Σελ. 134
[11] Εγκύκλιος Πολ. 1112/21.7.2017 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων: Τροποποιήσεις του ΚΦΕ με τον Ν 4472/2017 Σελ. 139
Χρονομεριστική Μίσθωση (Time-sharing)
[12] Ν 1652/1986
Σύμβαση της χρονομεριστικής μίσθωσης και ρύθμιση συναφών θεμάτων Σελ. 141
[13] Απόφαση 9953/ΔΙΟΝΟΣΕ/1789/1987: Υπαγωγή τουριστικών καταλυμάτων σε καθεστώς χρονομεριστικής μίσθωσης, (ΦΕΚ Β΄ 719/1987), 15.12.1987 Σελ. 156
Χρηματοδοτική Μίσθωση (Leasing)
[14] Ν 1665/1986
Συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης Σελ. 166
Οροφοκτησία
[15] Ν 3741/1929
Περί της ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους Σελ. 178
[16] Ν 2052/1992
Μέτρα για την αντιμετώπιση του νέφους και πολεοδομικές ρυθμίσεις [Άρθρα 5 και 9] Σελ. 184
[17] ΒΔ 330/1960
Διανομή συνιδιοκτήτου χώρου Σελ. 198
Διηρημένη Ιδιοκτησία
[18] ΝΔ 1024 της 12/15.11.1971
Περί διηρημένης ιδιοκτησίας επί οικοδομημάτων ανεγειρομένων επί ενιαίου οικοπέδου Σελ. 199
Οικοδόμηση Συνιδιοκτητών Ακινήτων
[19] Ν 1562/1985
Οικοδόμηση συνιδιόκτητων ακινήτων και τροποποίηση διατάξεων του κώδικα πολιτικής δικονομίας για τη διανομή και άλλες διατάξεις Σελ. 203
Μίσθωση Δημοσίου
[20] Ν 3130/2003
Μισθώσεις για στέγαση Δημοσίου, ομόλογα Δημοσίου, δικαστ. δαπάνη απαλλοτριώσεων, Ολυμπιακά έργα, κ.λπ. Σελ. 215
Μίσθωση ΟΤΑ
[21] Ν 3463/2006 [Άρθρα 103, 192, 193, 194, 195, 201] Σελ. 238
[22] ΠΔ 270/1981
Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενεργείας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων Σελ. 245
[23] ΠΔ 242/1996
Καθορισμός προϋποθέσεων, τρόπου και διαδικασίας για την εκμίσθωση, τη δωρεά, την παραχώρηση της χρήσης, την εκποίηση, τη μίσθωση και την αγορά ακινήτων και κινητών πραγμάτων των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων [Άρθρα 1-9, 16-22, 25] Σελ. 254
Μίσθωση ΝΠΔΔ
[24] ΠΔ 715 της 21.8/10.9.1979
Περί τρόπου ενεργείας υπό των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), προμηθειών μισθώσεων και εκμισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων, εκποιήσεων κινητών πραγμάτων ως και εκτελέσεως εργασιών [Άρθρα 26-49, 65-69] Σελ. 264
Μίσθωση περιπτέρων, κυλικείων, κ.λπ.
[25] ΝΔ 1044 της 30.11.1971
Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και αντικαταστάσεως διατάξεων του ΑΝ 1324/1949 «περί προστασίας και αποκαταστήσεως των Αναπήρων Πολέμου Οπλιτών και Θυμάτων Πολέμου» κυρωθέντος διά του Ν 1487/1950, ως ούτος ισχύει νυν [Άρθρα 1-3, 13-30, 41] Σελ. 286
[26] Ν 1563/1985
Διαρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις [Άρθρο 38] Σελ. 298
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 303
Back to Top