Τετάρτη 31 Μαΐου 2023

ΟΙ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Αστικές - Εμπορικές - Επαγγελματικές - Βραχυχρόνιες - Δικονομικά θέματα
Εισηγητές: Σπυρίδωνος Α.

Το Σεμινάριο εξετάζει, παρουσιάζει και αναλύει συνολικά το δίκαιο της μίσθωσης και τα ζητήματα που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή του, στο στάδιο της σύναψης της σύμβασης μίσθωσης, αλλά και μεταγενέστερα κατά τη εκτέλεση αυτής, και, τέλος, με τη λήξη ή τη λύση της. Παράλληλα εξετάζει τις ειδικότερες διατάξεις του δικαίου της εμπορικής και επαγγελματικής μίσθωσης. Επίσης, διέρχεται τη δικονομία της μίσθωσης ως τμήμα των ειδικών διαδικασιών. Στο πλαίσιο του Σεμιναρίου αναπτύσσονται χαρακτηριστικές περιπτώσεις νομολογιακών παραδειγμάτων, αναδεικνύοντας ζητήματα πρακτικής εφαρμογής αυτής της τόσο σημαντικής μορφής ενοχικής σύμβασης.

 • Το δίκαιο της μίσθωσης γενικά - Αστικός Κώδικας
    ▶ Βασικές διατάξεις του δικαίου της μίσθωσης (ΑΚ 574 επ.)
    ▶ Είδη μισθώματος
    ▶ Διάρκεια - σιωπηρή αναμίσθωση - λήξη
    ▶ Χρήση
    ▶ Σύνθετες μορφές (π.χ. συνδυασμός με έργο) - προέχουσα σύμβαση
    ▶ Υπομίσθωση - παραχώρηση χρήσης
    ▶ Ελαττώματα και έλλειψη ιδιοτήτων
    ▶ Φθορές - μεταβολές - δαπάνες
    ▶ Ευθύνη - αξιώσεις - ποινικές ρήτρες - εγγυοδοσία - παραγραφές
    ▶ Καταγγελία και πρόωρη λύση - Απόδοση
    ▶ Εκποίηση μισθίου, εκούσια και αναγκαστική

 

 • Εμπορική και επαγγελματική μίσθωση
    ▶ Σχέση με γενικές διατάξεις
    ▶ Ελάχιστη αναγκαστική διάρκεια

 

 • Βραχυχρόνιες μισθώσεις μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας (τύπου AirBnB, HomeAway, Clickstay, Booking κ.λπ.)
    ▶ Διάκριση συμβατικών σχέσεων - Ψηφιακές πλατφόρμες
    ▶ Σχέση τρίτου διαχειριστή και ιδιοκτήτη εκμισθωτή
    ▶Σχέση με λοιπούς συνιδιοκτήτες - ζητήματα κανονισμών κτιρίων συγκροτημάτων
    ▶ Εμπορική δραστηριότητα και παροχή τουριστικών υπηρεσιών από ιδιώτες - ζητήματα αθέμιτου ανταγωνισμού

 

 •  Δικονομία της μίσθωσης
    ▶ Ειδική διαδικασία περιουσιακών διαφορών
    ▶ Διαταγή απόδοσης μισθίου

 

 •  Νομολογιακά παραδείγματα

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους της πράξης, νομικούς συμβούλους επιχειρήσεων και εταιρειών, συμβολαιογράφους, αλλά και κάθε νομικό, οι οποίοι επιθυμούν αφενός να ενημερωθούν για τα θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα του δικαίου της μίσθωσης, γενικού και ειδικού σε κάθε στάδιο αυτής, αφετέρου να προβλέπουν και να αποφεύγουν τα συνηθέστερα λάθη.

Αλέξανδρος Π. Σπυρίδωνος

Ο Αλέξανδρος Π. Σπυρίδωνος είναι δικηγόρος Αθηνών με ειδίκευση στο εμπορικό δίκαιο, κάτοχος μεταπτυχιακού LL.M. (London School of Economics, Commercial, Corporate and Media Law), αριστούχος υπότροφος Ιδρύματος Λίλιαν Βουδούρη και αριστούχος Διδάκτωρ Εμπορικού Δικαίου Νομικής Αθηνών. Είναι συγγραφέας βιβλίων που έχουν κυκλοφορήσει σε πολλές εκδόσεις, όπως: «Τα δικαιώματα της μειοψηφίας στην Ανώνυμη Εταιρεία», «Δίκαιο ΙΚΕ και ΕΠΕ», «Διαγράμματα Εταιρικού Δικαίου», «Βραχυχρόνιες Μισθώσεις Ακινήτων μέσω Διαδικτυακής Πλατφόρμας» (Νομική Βιβλιοθήκη). Έχει την επιστημονική επιμέλεια στον Κώδικα «Μισθώσεις Ακινήτων». Έχει συμμετάσχει στα συλλογικά «Ο Νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας – Ερμηνεία κατ’ άρθρο» (Χ. Απαλαγάκη – Σ. Σταματόπουλος), «Ειδικές διαδικασίες κατά τον Νέο ΚΠολΔ» (Ν. Λεοντής) – Δικονομία Μισθώσεων, «Σύγχρονα ζητήματα δικαίου ακινήτων» και «Το Δίκαιο της ΑΕ» (Περάκης). Έχει ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια και εκδηλώσεις. Έχει διδάξει σε πλήθος σεμιναρίων. Είναι τακτικός αρθρογράφος στον επιστημονικό Τύπο επί ποικίλων θεμάτων, ενδεικτικώς «Έξυπνα Συμβόλαια (Smart contracts) και ελευθερία των συμβάσεων» (Επιστ. Συμπόσιο ΠαΠει-ΕΣ), «Δημόσιο Συμφέρον και Δημόσιες Συμβάσεις» (Εισήγηση στην ΕΣΔΙ), «Η νομική οντότητα ως νέος θεσμός του εταιρικού δικαίου» (Αναμν. Τομ. Λεωνίδα Γεωργακόπουλου, ΤτΕ), «Ο προσωρινός (;) χαρακτήρας της ρύθμισης κατάστασης με ασφαλιστικά μέτρα.-Πρόταση εφέσεως κατά απόφασης απονέμουσας προσωρινώς δικαίωμα ψήφου ΑΕ» (Ένωση Δικονομολόγων) κ.α. Είναι μέλος της Εταιρείας Μελετών Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου (ΕΜΕΟΔ), της Ένωσης Ελλήνων Δικονομολόγων, Αστικολόγων και Εμπορικολόγων, της Ελληνικής Ένωσης για τη Διαιτησία, του ΔΣ Κοινωφελούς Ιδρύματος Λίλιαν Βουδούρη, του Συλλόγου Αποφοίτων London School of Economics. Είναι επίσης Επιστημονικός Συνεργάτης του περιοδικού ΔΙΤΕ.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ 


Χρήσιμες Πληροφορίες

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονικ ή βεβαίωση παρακολούθησης

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετ οχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

Όπου υπάρχει ένδειξη εκπτώσεων για ειδικές κατηγορίες (φοιτητές, ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι και δικαστικοί λειτουργοί) ή άλλες έχουν ισχύ για Online εγγραφές μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στο site www.nb.org

Ειδικότερα στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας

Πολιτική ακυρώσεων

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω email. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσε ων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διο ργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργα νωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό (10 εργάσιμες πριν την ημερομην ία διεξαγωγής του σεμιναρίου) στο grammatei a@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 10 ημέρες πριν την ημερο μηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 5 ημέρες πριν την ημερομ ηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

Φυσική Παρουσία (Δια Ζώσης)

Η παρακολούθηση των σεμιναρίων με φυσική παρουσία οργανώνεται σε υπερσύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας εξοπλισμένες με οπτικοακουστικά μέσα τελευταίας τεχνολογίας στις εγκαταστάσεις της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (Αθήνα, Μαυρομιχάλη 23), σε απόσταση 200 μέτρων από την οδό Ακαδημίας και το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

Βίντεο (On-demand)

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα edu.nb.org παρέχει την δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων από το χώρο σας μέσω Η/Υ ή laptop με μία απλή σύνδεση Internet.

Βίντεο (Live Streaming)

Ίσες ευκαιρίες παρακολούθησης για τους υποψήφιους σε όλη την επικράτεια. Aπευθείας σύνδεση του εκπαιδευόμενου μέσω internet από τον χώρο του εκπαιδευόμενου με μοναδική προϋπόθεση τη χρήση Η/Υ ή laptop και τη σύνδεσή του με μια απλή γραμμή ADSL. Ενεργή - διαδραστική συμμετοχή του εκπαιδευόμενου την ώρα της διεξαγωγής του μαθήματος με δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων γραπτά ή προφορικά και ταυτόχρονη λήψη απάντησης από τον εισηγητή, σαν να είναι ο εκπαιδευόμενος φυσικά παρών.
Κωδ. 19814|19815|19816
4 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Τετάρτη 31 Μαΐου 2023 (17:00 - 21:00)
Εισηγητές: Σπυρίδωνος Α.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Κόστος Συμμετοχής: 130,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Αστικές - Εμπορικές - Επαγγελματικές - Βραχυχρόνιες - Δικονομικά θέματα

ΟΙ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Κωδ. 19814|19815|19816
4 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Τετάρτη 31 Μαΐου 2023 (17:00 - 21:00)
Εισηγητές: Σπυρίδωνος Α.
Back to Top