Τρίτη 02 Μαΐου 2023

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΑΣΥΛΟΥ (ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ Ν 4939/2022 ΚΑΙ 4960/2022)


Εισαγωγικά θέματα ένταξης αναγνωρισμένων προσφύγων, ιθαγένειας και επιτροπείας ανηλίκων

Εισηγητές: Φαρμακίδης Μάρκου Κ., Τσεβάς X.

Οι αυξανόμενοι προσφυγικοί πληθυσμοί και οι διαρκείς νομοθετικές αλλαγές στο δίκαιο του ασύλου συνεχίζουν να δημιουργούν ζητήματα συστηματοποίησης της πρακτικής στον κλάδο αυτό του δικαίου, ο οποίος πλέον διαπλέκεται όλο και περισσότερο με άλλους δικαϊκούς κλάδους. Στα ζητήματα καθορισμού του καθεστώτος πρόσφυγα και επικουρικής προστασίας (international protection status determination) προστίθενται πλέον οι ρυθμίσεις για την ένταξη και τα δικαιώματα των αναγνωρισμένων, οι διατάξεις για τους ανηλίκους και εξαιρετικές μορφές προστασίας, όπως η απονεμόμενη στους ανθρώπους που εγκαταλείπουν την Ουκρανία. Το Σεμινάριο αποσκοπεί στην παρουσίαση και αποσαφήνιση των πρόσφατων εξελίξεων στη νομοθεσία και τη νομολογία, τόσο στο πεδίο της γνώσης από συμπληρωματικούς κλάδους όσο και σ’ εκείνο του επίκαιρου χειρισμού των ζητημάτων που συνδέονται με την ιδιότητα του πρόσφυγα. Θα δοθεί έμφαση στις αλλαγές που επέφερε ο νέος Κώδικας, καθώς και στη νεότερη νομολογία των διοικητικών και δικαστικών οργάνων.

1η ημέρα: Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023 (17:00 - 21:00)
• Νομοθετικές εξελίξεις στο δίκαιο διεθνούς προστασίας - σημασία της κωδικοποίησης
• Κώδικας Νομοθεσίας για την υποδοχή, τη διεθνή προστασία πολιτών τρίτων χωρών και ανιθαγενών και την προσωρινή προστασία σε περίπτωση μαζικής εισροής εκτοπισθέντων αλλοδαπών - (Ν. 4939/2022)
• Εισαγωγικές διακρίσεις για την προστασία των ανηλίκων ημεδαπών, πολιτών ΕΕ και πολιτών τρίτων χωρών
• Εθνικό σύστημα επιτροπείας και πλαίσιο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων - (Ν. 4960/2022)
• Εξελίξεις σε ζητήματα διεθνούς προστασίας και εξέτασης αιτημάτων ασύλου από την πράξη
• Προσωρινή προστασία - Η περίπτωση της Ουκρανίας
• Δικαιώματα αναγνωρισμένων προσφύγων και ζητήματα ένταξης
• Εισαγωγή στις έννοιες της ιθαγένειας και της ανιθαγένειας
• Η διαχείριση συνόρων και η σχέση με το δίκαιο ασύλου

2η ημέρα: Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023 (17:00 - 21:00)
• Τεκμηρίωση δικογράφων (υπομνημάτων, προσφυγών) και αποφάσεων
• Νομολογία και θεματική παρουσίαση αποφάσεων (λόγοι δίωξης, διαδικαστικά ζητήματα κ.λπ.):
    - της Υπηρεσίας Ασύλου,
    - των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών της Αρχής Προσφυγών,
    - των εθνικών δικαστηρίων,
    - του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,
    - του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
    - διεθνών οργάνων και επιτροπών
• Εξελίξεις του διεθνούς, ευρωπαϊκού και εθνικού πλαισίου για το άσυλο σε επίπεδο εκθέσεων, οδηγιών, συστάσεων, κατευθυντήριων γραμμών
• Ζητήματα από την πράξη ανά χώρα καταγωγής

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους που αναλαμβάνουν υποθέσεις ασύλου, χειριστές και άλλους υπαλλήλους της Υπηρεσίας Ασύλου, αλλά και επαγγελματίες που παρέχουν υπηρεσίες στον τομέα του προσφυγικού δικαίου και θέλουν να αποκτήσουν γνώσεις για τη νομική διάσταση του θέματος. Η μεθοδολογική προσέγγιση και η ανάδειξη των πλέον επίκαιρων απαντήσεων σε όλες τις θεματικές καθιστούν το Σεμινάριο κατάλληλο και για δικαστές ή δικηγόρους με εξειδίκευση στον κλάδο, καθώς και ερευνητές του χώρου του προσφυγικού δικαίου και των ζητημάτων που άπτονται άμεσα με τα ζητήματα ασύλου και μετανάστευσης και τις εξελίξεις σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο

Χρήστος Τσεβάς

Ο Χρήστος Τσεβάς είναι Διδάκτωρ Νομικής στο δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Ειδικός Συνεργάτης της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και δικηγόρος. Έχει διατελέσει Ειδικός Συνεργάτης για θέματα ασύλου της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους Πρόφυγες και της Διεθνούς Καθολικής Επιτροπής Μετανάστευσης (ICMC) και μέλος των Επιτροπών Προσφυγών του π.δ.114/2010, αρμόδιων για τη σε δεύτερο βαθμό κρίση επί αιτημάτων διεθνούς προστασίας. Έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου καθώς και Εξειδικευμένου Δημοσίου Δικαίου στα Πανεπιστήμια Αθηνών και Bordeaux. Οι επιστημονικές δημοσιεύσεις του και τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν σε ζητήματα ασύλου, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιθαγένειας, θρησκευτικής ελευθερίας.

Κωνσταντίνος Φαρμακίδης-Μάρκου

Ο Κων/νος Φαρμακίδης-Μάρκου είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω. Έχει διατελέσει μέλος των Επιτροπών Προσφυγών του π.δ.114/2010 (αρμόδιες για την σε δεύτερο βαθμό κρίση επί αιτημάτων διεθνούς προστασίας) και εν συνεχεία Πρόεδρος Επιτροπής. Έχει ολοκληρώσει μεταπτυχιακές σπουδές Φιλοσοφίας Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου. Οι επιστημονικές δημοσιεύσεις του αφορούν σε ζητήματα ασύλου, ιθαγένειας, σχέσης μεταξύ ποινικής και διοικητικής δίκης και ουσιαστικού ποινικού δικαίου, το 2021 εξέδωσε το έργο τεκμηρίωσης με τίτλο Προσφυγικό δίκαιο: ερμηνευτική προσέγγιση και πρακτική διάσταση». Είναι μέλος του Μητρώου Νομικής Συνδρομής της Υπηρεσίας Ασύλου.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ 


Χρήσιμες Πληροφορίες

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

Όπου υπάρχει ένδειξη εκπτώσεων για ειδικές κατηγορίες (φοιτητές, ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι και δικαστικοί λειτουργοί) ή άλλες έχουν ισχύ για Online εγγραφές μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στο site www.nb.org

Ειδικότερα στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας

Πολιτική ακυρώσεων

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό (10 εργάσιμες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου) στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 10 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 5 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

Φυσική Παρουσία (Δια Ζώσης)

Η παρακολούθηση των σεμιναρίων με φυσική παρουσία οργανώνεται σε υπερσύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας εξοπλισμένες με οπτικοακουστικά μέσα τελευταίας τεχνολογίας στις εγκαταστάσεις της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (Αθήνα, Μαυρομιχάλη 23), σε απόσταση 200 μέτρων από την οδό Ακαδημίας και το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

Βίντεο (On-demand)

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα edu.nb.org παρέχει την δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων από το χώρο σας μέσω Η/Υ ή laptop με μία απλή σύνδεση Internet.

Βίντεο (Live Streaming)

Ίσες ευκαιρίες παρακολούθησης για τους υποψήφιους σε όλη την επικράτεια. Aπευθείας σύνδεση του εκπαιδευόμενου μέσω internet από τον χώρο του εκπαιδευόμενου με μοναδική προϋπόθεση τη χρήση Η/Υ ή laptop και τη σύνδεσή του με μια απλή γραμμή ADSL. Ενεργή - διαδραστική συμμετοχή του εκπαιδευόμενου την ώρα της διεξαγωγής του μαθήματος με δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων γραπτά ή προφορικά και ταυτόχρονη λήψη απάντησης από τον εισηγητή, σαν να είναι ο εκπαιδευόμενος φυσικά παρών.
Κωδ. 19777|19778|19779
8 ώρες
Τρίτη 2 & Πέμπτη 4 Μαΐου 2023 (17:00 – 21:00)
Εισηγητές: Φαρμακίδης Μάρκου Κ., Τσεβάς X.

Σε απόθεμα

Κόστος Συμμετοχής: 170,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Εισαγωγικά θέματα ένταξης αναγνωρισμένων προσφύγων, ιθαγένειας και επιτροπείας ανηλίκων

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΑΣΥΛΟΥ (ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ Ν 4939/2022 ΚΑΙ 4960/2022)


Κωδ. 19777|19778|19779
8 ώρες
Τρίτη 2 & Πέμπτη 4 Μαΐου 2023 (17:00 – 21:00)
Εισηγητές: Φαρμακίδης Μάρκου Κ., Τσεβάς X.
Back to Top