Πέμπτη 09 Φεβρουαρίου 2023

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν 4842/2021)


Εισηγητές: Ρεντούλης Π.
Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η παρουσίαση της έναρξης, της εξέλιξης και της λήξης της δίκης ενώπιον των πρωτοβάθμιων πολιτικών δικαστηρίων ανά διαδικασία (τακτική διαδικασία, διαδικασία μικροδιαφορών, ειδικές διαδικασίες) με έμφαση στις αλλαγές που επήλθαν με τον πρόσφατο Ν 4842/2021. Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης θα χρησιμοποιηθούν σχετικά διαγράμματα των νέων διαδικαστικών ροών και με συγκριτικές αναφορές μεταξύ παλαιών και νέων ρυθμίσεων, θα γίνει επεξήγηση των σκοπών του νομοθέτη ως προς τις επελθούσες τροποποιήσεις, διασάφηση των κενών ή αμφίβολων σημείων που εμφανίζουν οι νέες ρυθμίσεις και σύνδεση αυτών με τις μεταβατικές διατάξεις του νέου νόμου σε σχέση με την έναρξη ισχύος τους.

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

  1.1. Θεματική οριοθέτηση

  1.2. Οι μεταβατικές διατάξεις του Ν 4842/2021

2. Η τακτική διαδικασία

  2.1. Έναρξη της δίκης

    2.1.1. Τύπος της αγωγής

    2.1.2. Κατάθεση και επίδοση της αγωγής

    2.1.3. Επίδοση της αγωγής στην αλλοδαπή

  2.2. Εξέλιξη της δίκης

    2.2.1. Προθεσμία κατάθεσης προτάσεων και προσθήκης

    2.2.2. Η χορήγηση της δικαστικής πληρεξουσιότητας

    2.2.3. Προθεσμία κατάθεσης συμπληρωματικών προτάσεων

    2.2.4. Κατάθεση προτάσεων με αίτημα επαναφοράς κατ’ άρθρον 155 ΚΠολΔ

    2.2.5. Διάταξη περί αποδείξεων (εξέταση μαρτύρων, αυτοψία, πραγματογνωμοσύνη)

    2.2.6. Ένορκες βεβαιώσεις στην τακτική διαδικασία

    2.2.7. Κλήση για ορισμό νέας συζήτησης και διαμόρφωση της διαδικασίας

  2.3. Λήξη της δίκης

3. Η διαδικασία των μικροδιαφορών

  3.1. Έναρξη της δίκης

    3.1.1. Τύπος της αγωγής

    3.1.2. Κατάθεση και επίδοση της αγωγής

  3.2. Εξέλιξη της δίκης

    3.2.1. Προθεσμία κατάθεσης προτάσεων και προσθήκης

    3.2.2. Παράσταση κατά τη συζήτηση ή με δήλωση

    3.2.3. Παράσταση χωρίς πληρεξούσιο δικηγόρο

    3.2.4. Χρήση τυποποιημένων δικογράφων

    3.2.5. Ένορκες βεβαιώσεις στη διαδικασία των μικροδιαφορών

  3.3. Λήξη της δίκης

4. Οι ειδικές διαδικασίες

  4.1. Η νομοθετική διάρθρωση των ειδικών διαδικασιών

    4.1.1. Οι προσωπικές διαφορές

    4.1.2. Οι περιουσιακές διαφορές

    4.1.3. Οι διαταγές

  4.2. Έναρξη της δίκης

    4.2.1. Τύπος της αγωγής

    4.2.2. Κατάθεση και επίδοση της αγωγής

  4.3. Εξέλιξη της δίκης

    4.3.1. Προθεσμία κατάθεσης προτάσεων και προσθήκης

    4.3.2. Παράσταση κατά τη συζήτηση ή με δήλωση

    4.3.3. Διάταξη περί αποδείξεων (αυτοψία, πραγματογνωμοσύνη)

    4.3.4. Εξέταση μαρτύρων και ένορκες βεβαιώσεις στην τακτική διαδικασία

  4.4. Λήξη της δίκης

5. Συμπεράσματα και επισημάνσεις

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους, σε ασκούμενους δικηγόρους, αλλά και σε φοιτητές νομικής που θέλουν να ενημερωθούν για τις σημαντικές αλλαγές που επήλθαν με τον πρόσφατο Ν 4842/2021 στην τακτική διαδικασία, στη διαδικασία των μικροδιαφορών και στις ειδικές διαδικασίες.

Παντελεήμων Ρεντούλης

Ο Παντελεήμων Ρεντούλης είναι δικηγόρος - εταίρος της δικηγορικής εται- ρίας «ΠΡΑΞΙΣ Δικηγορική» και μέλος ΣΕΠ (Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού) του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Είναι επίσης αριστούχος δι- δάκτωρ νομικής και επιστημονικός συνεργάτης των περιοδικών Εφαρμο- γές Αστικού Δικαίου και Πολιτικής Δικονομίας και Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας. Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του έχει αναπτύξει ιδιαίτε- ρη ενασχόληση με το αντικείμενο της πολιτικής δικονομίας αφενός ως μα- χόμενος δικηγόρος, αφετέρου παραδίδοντας μαθήματα, κάνοντας εισηγή- σεις και σεμινάρια και δημοσιεύοντας συνεχώς σχετικά άρθρα στο νομικό Τύπο. Έχει δημοσιεύσει τρεις μονογραφίες, η τελευταία εκ των οποίων σχε- τίζεται με τις τροποποιήσεις που επήλθαν στον ΚΠολΔ με τους Ν 4842 και 4855/2021 και παράλληλα, έχει συμμετάσχει στη συγγραφή γενικότερων έργων με αντικείμενο την κατ’ άρθρον ερμηνεία του ΚΠολΔ, τα ασφαλιστι- κά μέτρα, την εκουσία δικαιοδοσία και την αναγκαστική εκτέλεση που έχουν εκδοθεί από τη ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ 


Χρήσιμες Πληροφορίες

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

Όπου υπάρχει ένδειξη εκπτώσεων για ειδικές κατηγορίες (φοιτητές, ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι και δικαστικοί λειτουργοί) ή άλλες έχουν ισχύ για Online εγγραφές μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στο site www.nb.org

Ειδικότερα στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας

Πολιτική ακυρώσεων

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό (10 εργάσιμες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου) στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 10 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 5 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

Επιδότηση μέσω ΛΑΕΚ 0.24% Paste το παρακάτω

Το σεμινάριο είναι πλήρως επιδοτούμενο από το ειδικό πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ.

Βασική προϋπόθεση για την ένταξη των σεμιναρίων στον ΟΑΕΔ είναι τα υποψήφια στελέχη προς εκπαίδευση να ανήκουν στην μισθοδοσία ΙΚΑ της επιχείρησης και η επιχείρηση να διαθέτει το απαιτούμενο ποσό προς αξιοποίηση. Η επιχείρηση θα πρέπει να έχει Κωδικό Λειτουργίας Επιχείρησης (ΚΛΕ) & Κωδικό Υλοποίησης Προγραμμάτων (ΚΥΛΠ).

Για την διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των στοιχείων σας, όπου επιλέγετε το εικονίδιο ΛΑΕΚ και αφού ανοίξει η σελίδα, την επιλογή ΛΑΕΚ 0,24%.

Ονοματεπώνυμο εισηγητή: %%

Κωδικός μητρώου ΛΑΕΚ:  %%

Στοιχεία εκπαιδευτικού φορέα:

ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΕΤΕ

Α.Φ.Μ 094443580

ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Διευ/ση: Μαυρομιχάλη 23, 106 80 Αθήνα

Φυσική Παρουσία (Δια Ζώσης)

Η παρακολούθηση των σεμιναρίων με φυσική παρουσία οργανώνεται σε υπερσύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας εξοπλισμένες με οπτικοακουστικά μέσα τελευταίας τεχνολογίας στις εγκαταστάσεις της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (Αθήνα, Μαυρομιχάλη 23), σε απόσταση 200 μέτρων από την οδό Ακαδημίας και το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

Βίντεο (On-demand)

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα edu.nb.org παρέχει την δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων από το χώρο σας μέσω Η/Υ ή laptop με μία απλή σύνδεση Internet.

Βίντεο (Live Streaming)

Ίσες ευκαιρίες παρακολούθησης για τους υποψήφιους σε όλη την επικράτεια. Aπευθείας σύνδεση του εκπαιδευόμενου μέσω internet από τον χώρο του εκπαιδευόμενου με μοναδική προϋπόθεση τη χρήση Η/Υ ή laptop και τη σύνδεσή του με μια απλή γραμμή ADSL. Ενεργή - διαδραστική συμμετοχή του εκπαιδευόμενου την ώρα της διεξαγωγής του μαθήματος με δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων γραπτά ή προφορικά και ταυτόχρονη λήψη απάντησης από τον εισηγητή, σαν να είναι ο εκπαιδευόμενος φυσικά παρών.
Κωδ. 19360|19362|19361
4 ώρες
Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2023 (17:00 - 21:00)
Εισηγητές: Ρεντούλης Π.

Σε απόθεμα

Κόστος Συμμετοχής: 130,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν 4842/2021)


Κωδ. 19360|19362|19361
4 ώρες
Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2023 (17:00 - 21:00)
Εισηγητές: Ρεντούλης Π.
Back to Top