Καλοκαιρινές προσφορές έως -30% για λίγες ημέρες

Η ΝΕΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ


Ο Ν 4700/2020 με εισαγωγικές παρατηρήσεις

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 11.9€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 37,00 € Ειδική Τιμή 31,45 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17831
Κουλουμπίνη Ε. Ε.
Η «Νέα Δικονομία του Ελεγκτικού Συνεδρίου» παρουσιάζει τον Ν 4700/2020 «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο..», με εκτενείς εισαγωγικές παρατηρήσεις που αναλύουν όλες τις αλλαγές που έχουν επέλθει τόσο στις δικονομικές διατάξεις του ΠΔ 1225/1981, τις οποίες ο Ν 4700/2020 καταργεί, όσο και στον Ν 4129/2013 (ΚΝΕΣ), καθώς και στον προσυμβατικό έλεγχο των δημοσίων συμβάσεων και στην εκδίκαση των δημοσιονομικών και συνταξιοδοτικών διαφορών ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Το έργο καθίσταται ιδιαιτέρως χρήσιμο για τους υποψηφίους δικαστές, αλλά και τους δικηγόρους της πράξης.
Προλογικό σημείωμα Σελ. 1
Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις στον Ν 4700/2020
Β. Νομοθεσία
Ν 4700/2020
Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις
(ΦΕΚ Α’ 127/29.6.2020) [Άρθρα 1-357]
ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Ρυθμίσεις για το Ελεγκτικό Συνέδριο
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ - Θέσπιση ενιαίου κειμένου δικονομίας Σελ. 59
Άρθρο 1 - Ενιαίο κείμενο Δικονομίας Σελ. 59
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Το Δικαστήριο
Κεφάλαιο 1 - ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ Σελ. 60
Άρθρο 2 - Έκταση δικαιοδοσίας Σελ. 60
Άρθρο 3 - Αρμοδιότητα δικαστικών σχηματισμών Σελ. 60
Άρθρο 4 - Παρεμπίπτοντα ζητήματα Σελ. 60
Άρθρο 5 - Δέσμευση από αποφάσεις άλλων δικαστηρίων Σελ. 61
Άρθρο 6 - Έλλειψη δικαιοδοσίας Σελ. 61
Άρθρο 7 - Εξέταση δικαιοδοσίας Σελ. 62
Άρθρο 8 - Απόρριψη ένδικου βοηθήματος από άλλα δικαστήρια Σελ. 62
Άρθρο 9 - Ανάθεση διαδικαστικών πράξεων σε άλλες αρχές Σελ. 62
Άρθρο 10 - Διαπίστωση παράνομων ενεργειών διοικητικών οργάνων Σελ. 63
Κεφάλαιο 2 - ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Σελ. 63
Άρθρο 11 - Αρχή της ισότητας των διαδίκων Σελ. 63
Άρθρο 12 - Μέριμνα για την πρόοδο της δίκης Σελ. 63
Άρθρο 13 - Έλεγχος διαδικαστικών προϋποθέσεων Σελ. 64
Άρθρο 14 - Συνέπειες ερημοδικίας Σελ. 64
Άρθρο 15 - Ερμηνεία δικονομικών κανόνων Σελ. 64
Άρθρο 16 - Αρχή της υποχρεωτικής έγγραφης προδικασίας Σελ. 64
Άρθρο 17 - Χρήση ηλεκτρονικών μέσων για διεξαγωγή δικών Σελ. 64
Άρθρο 18 - Δημοσιότητα Σελ. 65
Άρθρο 19 - Μυστικότητα διασκέψεων και καθήκον εχεμύθειας Σελ. 65
Άρθρο 20 - Καλόπιστη διεξαγωγή δίκης Σελ. 65
Κεφάλαιο 3 - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Σελ. 66
Άρθρο 21 - Λόγοι αποκλεισμού και απαλλαγής Σελ. 66
Άρθρο 22 - Διαδικασία αποκλεισμού και απαλλαγής Σελ. 66
Άρθρο 23 - Αίτηση εξαίρεσης Σελ. 67
Άρθρο 24 - Εξέταση αίτησης εξαίρεσης Σελ. 67
Άρθρο 25 - Απόφαση για εξαίρεση Σελ. 67
Άρθρο 26 - Αποκλεισμός δικαστικών υπαλλήλων Σελ. 68
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Διάδικοι
Κεφάλαιο 4 - ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΔΙΚΟΥ Σελ. 68
Άρθρο 27 - Ικανότητα διαδίκου φυσικών και νομικών προσώπων Σελ. 68
Άρθρο 28 - Διάδικοι χωρίς νομική προσωπικότητα Σελ. 68
Κεφάλαιο 5 - ΔΙΚΑΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ Σελ. 68
Άρθρο 29 - Δικανική ικανότητα φυσικών προσώπων Σελ. 68
Άρθρο 30 - Δικανική ικανότητα νομικών προσώπων Σελ. 69
Άρθρο 31 - Εκπροσώπηση διαδίκων χωρίς νομική προσωπικότητα Σελ. 69
Άρθρο 32 - Γενική και ειδική εξουσιοδότηση για διεξαγωγή δίκης Σελ. 69
Άρθρο 33 - Νομιμοποίηση νόμιμων αντιπροσώπων και εκπροσώπων Σελ. 70
Κεφάλαιο 6 - ΔΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ Σελ. 70
Άρθρο 34 - Διενέργεια διαδικαστικών πράξεων Σελ. 70
Άρθρο 35 - Δικαστικοί πληρεξούσιοι του Δημοσίου και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου Σελ. 70
Άρθρο 36 - Δικαστικοί πληρεξούσιοι των λοιπών διαδίκων Σελ. 70
Άρθρο 37 - Έκταση, διάρκεια και λήξη πληρεξουσιότητας Σελ. 71
Άρθρο 38 - Παύση δικαστικής πληρεξουσιότητας Σελ. 72
Άρθρο 39 - Νομιμοποίηση δικαστικών πληρεξουσίων Σελ. 72
Κεφάλαιο 7 - ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Σελ. 73
Άρθρο 40 - Κύρια παρέμβαση Σελ. 73
Άρθρο 41 - Πρόσθετη παρέμβαση Σελ. 73
Άρθρο 42 - Άσκηση παρέμβασης Σελ. 73
Άρθρο 43 - Παρέμβαση σε δίκη ενώπιον της Ολομέλειας Σελ. 74
Άρθρο 44 - Παρέμβαση σε δίκη επί ανακοπής εκτέλεσης Σελ. 74
Κεφάλαιο 8 - ΟΜΟΔΙΚΙΑ Σελ. 74
Άρθρο 45 - Αναγκαστική ομοδικία Σελ. 74
Άρθρο 46 - Προσεπίκληση αναγκαστικώς ομοδίκων Σελ. 75
Άρθρο 47 - Συμμετοχή στη δίκη αναγκαστικώς ομοδίκων Σελ. 75
Άρθρο 48 - Συνέπειες μη συμμετοχής στη δίκη αναγκαστικώς ομοδίκων Σελ. 75
Άρθρο 49 - Άσκηση ένδικων μέσων σε περίπτωση αναγκαστικής ομοδικίας Σελ. 75
Άρθρο 50 - Δυνητική ομοδικία Σελ. 76
Άρθρο 51 - Χωρισμός Σελ. 76
Κεφάλαιο 9 - ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΩΝ Σελ. 77
Άρθρο 52 - Διακοπή δίκης Σελ. 77
Άρθρο 53 - Επέλευση και αποτελέσματα διακοπής δίκης Σελ. 77
Άρθρο 54 - Επανάληψη δίκης Σελ. 78
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
Πράξεις
Κεφάλαιο 10 - ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ Σελ. 79
Άρθρο 55 - Τρόπος άσκησης Σελ. 79
Άρθρο 56 - Συνάφεια Σελ. 80
Άρθρο 57 - Αντικειμενική σώρευση Σελ. 81
Άρθρο 58 - Αποδεικτικό κοινοποίησης Σελ. 81
Κεφάλαιο 11 - ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ Σελ. 81
Άρθρο 59 - Στοιχεία δικογράφων Σελ. 81
Άρθρο 60 - Μεταβολή διεύθυνσης Σελ. 82
Άρθρο 61 - Ευπρεπής διατύπωση δικογράφων Σελ. 82
Άρθρο 62 - Υπομνήματα Σελ. 82
Άρθρο 63 - Γνωστοποίηση δικογράφων στον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας
του Ελεγκτικού Συνεδρίου Σελ. 83
Κεφάλαιο 12 - ΕΚΘΕΣΕΙΣ Σελ. 83
Άρθρο 64 - Σύνταξη εκθέσεων Σελ. 83
Άρθρο 65 - Απαραίτητα στοιχεία των εκθέσεων Σελ. 83
Κεφάλαιο 13 - ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ Σελ. 84
Άρθρο 66 - Επίδοση στη δηλωθείσα διεύθυνση Σελ. 84
Άρθρο 67 - Όργανα επίδοσης Σελ. 84
Άρθρο 68 - Σε ποιους γίνεται η επίδοση Σελ. 85
Άρθρο 69 - Τόπος επίδοσης Σελ. 85
Άρθρο 70 - Χρόνος επίδοσης Σελ. 86
Άρθρο 71 - Τρόπος επίδοσης Σελ. 86
Άρθρο 72 - Επίδοση στην κατοικία Σελ. 86
Άρθρο 73 - Επίδοση στον χώρο εργασίας Σελ. 87
Άρθρο 74 - Ειδικές περιπτώσεις επίδοσης Σελ. 87
Άρθρο 75 - Υποχρέωση παράδοσης του επιδοτέου εγγράφου Σελ. 88
Άρθρο 76 - Επίδοση σε πρόσωπα γνωστής διεύθυνσης στην αλλοδαπή Σελ. 88
Άρθρο 77 - Επίδοση σε πρόσωπα άγνωστης διαμονής Σελ. 88
Άρθρο 78 - Άρνηση παραλαβής Σελ. 89
Άρθρο 79 - Έκθεση επίδοσης Σελ. 89
Άρθρο 80 - Αντίκλητος Σελ. 90
Κεφάλαιο 14 - ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ Σελ. 91
Άρθρο 81 - Υποβολή παραίτησης Σελ. 91
Άρθρο 82 - Ισχύς παραίτησης Σελ. 91
Άρθρο 83 - Αποτελέσματα παραίτησης Σελ. 92
Κεφάλαιο 15 - ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ Σελ. 92
Άρθρο 84 - Εκκίνηση και υπολογισμός προθεσμιών Σελ. 92
Άρθρο 85 - Διακοπή και αναστολή προθεσμιών Σελ. 92
Κεφάλαιο 16 - ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ Σελ. 93
Άρθρο 86 - Ορισμός της δικονομικής ακυρότητας και εξουσίες του Δικαστηρίου Σελ. 93
Άρθρο 87 - Πρόταση και συνέπειες δικονομικών ακυροτήτων Σελ. 93
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
Προδικασία
Κεφάλαιο 17 - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ Σελ. 94
Άρθρο 88 - Παρακολούθηση της ροής των υποθέσεων Σελ. 94
Άρθρο 89 - Ορισμός και καθήκοντα εισηγητή δικαστή Σελ. 94
Άρθρο 90 - Μέτρα για διασφάλιση της εκδίκασης εντός ευλόγου χρόνου Σελ. 95
Άρθρο 91 - Διαδικασία σε συμβούλιο Σελ. 95
Άρθρο 92 - Συνεκδίκαση ή χωρισμός δικογράφων Σελ. 96
Άρθρο 93 - Ειδική εκδίκαση αγωγών σε συμβούλιο Σελ. 96
Κεφάλαιο 18 - ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Σελ. 97
Άρθρο 94 - Αναστολή εκτέλεσης διοικητικών πράξεων Σελ. 97
Άρθρο 95 - Αρμοδιότητα Σελ. 98
Άρθρο 96 - Προϋποθέσεις αναστολής Σελ. 98
Άρθρο 97 - Προδικασία της αίτησης αναστολής Σελ. 99
Άρθρο 98 - Κύρια διαδικασία Σελ. 100
Άρθρο 99 - Προσωρινή διαταγή αναστολής εκτέλεσης Σελ. 100
Άρθρο 100 - Απόφαση Σελ. 101
Άρθρο 101 - Αναστολή εκτέλεσης στις διαφορές από τη διοικητική εκτέλεση Σελ. 101
Άρθρο 102 - Αναστολή εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων Σελ. 102
Άρθρο 103 - Αναστολή της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης Σελ. 102
Άρθρο 104 - Προσωρινή ρύθμιση κατάστασης Σελ. 102
Άρθρο 105 - Μέτρα διασφάλισης της δημόσιας αξίωσης Σελ. 103
Κεφάλαιο 19 - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ Σελ. 104
Άρθρο 106 - Πρόσβαση στα στοιχεία δικογραφίας Σελ. 104
Άρθρο 107 - Τυπικές ελλείψεις στη δικογραφία Σελ. 105
Άρθρο 108 - Καταχώριση υποθέσεων στο πινάκιο Σελ. 105
Άρθρο 109 - Επίσπευση διαδικασίας Σελ. 105
Άρθρο 110 - Κλητεύσεις διαδίκων Σελ. 106
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
Δίκες
Κεφάλαιο 20 - ΕΝΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΕΣΗΣ Σελ. 107
Άρθρο 111 - Προσβαλλόμενες πράξεις Σελ. 107
Άρθρο 112 - Νομιμοποίηση Σελ. 108
Άρθρο 113 - Προθεσμία Σελ. 109
Άρθρο 114 - Στοιχεία δικογράφου Σελ. 109
Άρθρο 115 - Πρόσθετοι λόγοι Σελ. 110
Άρθρο 116 - Εξουσίες του Δικαστηρίου Σελ. 110
Άρθρο 117 - Απαράδεκτο δεύτερης έφεσης Σελ. 111
Κεφάλαιο 21 - ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελ. 112
Άρθρο 118 - Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση Σελ. 112
Άρθρο 119 - Στοιχεία αίτησης καταλογισμού Σελ. 112
Άρθρο 120 - Αίτημα προς τον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας
του Ελεγκτικού Συνεδρίου για άσκηση αίτησης καταλογισμού Σελ. 113
Άρθρο 121 - Ζημιά που αναδεικνύεται στο πλαίσιο δικαστικής διαδικασίας Σελ. 113
Άρθρο 122 - Διακοπή παραγραφής Σελ. 113
Άρθρο 123 - Δεύτερη αίτηση καταλογισμού Σελ. 114
Άρθρο 124 - Κατάθεση αίτησης καταλογισμού Σελ. 114
Άρθρο 125 - Διοικητικός φάκελος Σελ. 114
Άρθρο 126 - Επίσπευση εκδίκασης Σελ. 114
Άρθρο 127 - Αντιρρήσεις Σελ. 115
Άρθρο 128 - Συμπλήρωση αποδείξεων Σελ. 115
Άρθρο 129 - Εφαρμογή διατάξεων Σελ. 115
Κεφάλαιο 22 - ΑΓΩΓΗ Σελ. 115
Άρθρο 130 - Ενεργητική νομιμοποίηση Σελ. 115
Άρθρο 131 - Παθητική νομιμοποίηση Σελ. 116
Άρθρο 132 - Στοιχεία δικογράφου Σελ. 116
Άρθρο 133 - Απαγόρευση αιρέσεων Σελ. 116
Άρθρο 134 - Κύριες και επικουρικές βάσεις Σελ. 116
Άρθρο 135 - Συνέπειες κατάθεσης και επίδοσης Σελ. 117
Άρθρο 136 - Μεταβολή αιτήματος Σελ. 117
Άρθρο 137 - Πρόσθετοι λόγοι Σελ. 117
Άρθρο 138 - Παρεμπίπτουσα αγωγή Σελ. 117
Άρθρο 139 - Αυτοτέλεια αγωγής Σελ. 118
Άρθρο 140 - Εξουσία του Δικαστηρίου Σελ. 118
Άρθρο 141 - Απαγόρευση άσκησης δεύτερης αγωγής Σελ. 118
Κεφάλαιο 23 - ΑΝΑΚΟΠΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Σελ. 119
Άρθρο 142 - Προσβαλλόμενες πράξεις Σελ. 119
Άρθρο 143 - Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση Σελ. 120
Άρθρο 144 - Προθεσμία Σελ. 120
Άρθρο 145 - Περιεχόμενο Σελ. 121
Άρθρο 146 - Πρόσθετοι λόγοι Σελ. 121
Άρθρο 147 - Ομοδικία, συνάφεια, σώρευση και συνεκδίκαση Σελ. 121
Άρθρο 148 - Συζήτηση Σελ. 122
Άρθρο 149 - Παρέμβαση Σελ. 122
Άρθρο 150 - Εξουσία του Δικαστηρίου Σελ. 122
Άρθρο 151 - Απόφαση Σελ. 123
Άρθρο 152 - Ένδικα μέσα Σελ. 123
Άρθρο 153 - Λήψη μέτρων Σελ. 123
Κεφάλαιο 24 - ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ Σελ. 124
Άρθρο 154 - Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση Σελ. 124
Άρθρο 155 - Προθεσμία Σελ. 124
Άρθρο 156 - Άσκηση Σελ. 125
Άρθρο 157 - Περιεχόμενο Σελ. 125
Άρθρο 158 - Προδικασία Σελ. 125
Άρθρο 159 - Συζήτηση Σελ. 126
Άρθρο 160 - Απόφαση Σελ. 126
Κεφάλαιο 25 - ΔΙΚΗ ΕΠΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΩΝ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Σελ. 127
Άρθρο 161 - Παραπομπή ζητήματος αντισυνταγματικότητας τυπικού νόμου Σελ. 127
Άρθρο 162 - Προδικαστικό ερώτημα Σελ. 127
Άρθρο 163 - Πρότυπη δίκη Σελ. 128
Άρθρο 164 - Απόφαση Ολομέλειας Σελ. 129
Κεφάλαιο 26 - ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ Σελ. 129
Άρθρο 165 - Προσβαλλόμενες αποφάσεις Σελ. 129
Άρθρο 166 - Ποιοι ασκούν αίτηση αναίρεσης Σελ. 129
Άρθρο 167 - Προθεσμία Σελ. 129
Άρθρο 168 - Δεύτερη αίτηση αναίρεσης Σελ. 130
Άρθρο 169 - Περιεχόμενο δικογράφου Σελ. 130
Άρθρο 170 - Λόγοι αναίρεσης Σελ. 130
Άρθρο 171 - Πρόσθετοι λόγοι Σελ. 131
Άρθρο 172 - Απαράδεκτο λόγων αναίρεσης Σελ. 131
Άρθρο 173 - Λόγοι αυτεπαγγέλτως εξεταζόμενοι Σελ. 131
Άρθρο 174 - Όρια αναιρετικού ελέγχου Σελ. 131
Άρθρο 175 - Αντικατάσταση αιτιολογιών Σελ. 132
Άρθρο 176 - Διαδικασία μετά την αναίρεση Σελ. 132
Άρθρο 177 - Αναίρεση υπέρ του νόμου Σελ. 133
Άρθρο 178 - Ειδική παρέμβαση Σελ. 133
Κεφάλαιο 27 - ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ Σελ. 134
Άρθρο 179 - Προσβαλλόμενες αποφάσεις Σελ. 134
Άρθρο 180 - Αρμόδιο δικαστήριο Σελ. 134
Άρθρο 181 - Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση Σελ. 134
Άρθρο 182 - Νέα αίτηση Σελ. 134
Άρθρο 183 - Λόγοι αναθεώρησης Σελ. 134
Άρθρο 184 - Προθεσμία Σελ. 135
Άρθρο 185 - Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων Σελ. 135
Άρθρο 186 - Συνέπειες αναθεώρησης Σελ. 135
Κεφάλαιο 28 - ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Σελ. 136
Άρθρο 187 - Επιτρεπτό της διόρθωσης απόφασης Σελ. 136
Άρθρο 188 - Άσκηση αίτησης διόρθωσης Σελ. 136
Άρθρο 189 - Περιεχόμενο αίτησης διόρθωσης Σελ. 136
Άρθρο 190 - Προδικασία Σελ. 137
Άρθρο 191 - Συζήτηση Σελ. 137
Άρθρο 192 - Απόφαση Σελ. 137
Άρθρο 193 - Ένδικα μέσα Σελ. 137
Άρθρο 194 - Διόρθωση πρακτικού Σελ. 138
Κεφάλαιο 29 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Σελ. 138
Άρθρο 195 - Ερμηνεία απόφασης Σελ. 138
Άρθρο 196 - Περιεχόμενο αίτησης ερμηνείας Σελ. 138
Άρθρο 197 - Προδικασία Σελ. 139
Άρθρο 198 - Συζήτηση Σελ. 139
Άρθρο 199 - Εφαρμογή διατάξεων Σελ. 139
Κεφάλαιο 30 - ΑΝΑΚΟΠΗ ΕΡΗΜΟΔΙΚΙΑΣ Σελ. 139
Άρθρο 200 - Προσβαλλόμενες αποφάσεις Σελ. 139
Άρθρο 201 - Ενεργητική νομιμοποίηση Σελ. 140
Άρθρο 202 - Προθεσμία Σελ. 140
Άρθρο 203 - Περιεχόμενο δικογράφου Σελ. 140
Άρθρο 204 - Πρόσθετοι λόγοι Σελ. 140
Άρθρο 205 - Εφαρμογή διατάξεων Σελ. 140
Άρθρο 206 - Συζήτηση Σελ. 141
Άρθρο 207 - Απόφαση Σελ. 141
Κεφάλαιο 31 - ΤΡΙΤΑΝΑΚΟΠΗ Σελ. 141
Άρθρο 208 - Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση Σελ. 141
Άρθρο 209 - Προθεσμία Σελ. 141
Άρθρο 210 - Περιεχόμενο Σελ. 142
Άρθρο 211 - Πρόσθετοι λόγοι Σελ. 142
Άρθρο 212 - Εφαρμογή διατάξεων Σελ. 142
Άρθρο 213 - Συζήτηση Σελ. 142
Άρθρο 214 - Απόφαση Σελ. 142
Κεφάλαιο 32 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Σελ. 143
Άρθρο 215 - Προσβαλλόμενες αποφάσεις Σελ. 143
Άρθρο 216 - Νομιμοποίηση Σελ. 143
Άρθρο 217 - Προθεσμία Σελ. 143
Άρθρο 218 - Άσκηση Σελ. 143
Άρθρο 219 - Περιεχόμενο Σελ. 144
Άρθρο 220 - Προδικασία Σελ. 144
Άρθρο 221 - Συζήτηση Σελ. 144
Άρθρο 222 - Απόφαση Σελ. 144
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
Συζήτηση
Κεφάλαιο 33 - ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ Σελ. 144
Άρθρο 223 - Δημόσια συνεδρίαση Σελ. 144
Άρθρο 224 - Προφορικότητα της διαδικασίας Σελ. 145
Άρθρο 225 - Αυτεπάγγελτη εξέταση της κλήτευσης των διαδίκων Σελ. 145
Άρθρο 226 - Μη εμφάνιση ή αποχώρηση των διαδίκων Σελ. 145
Άρθρο 227 - Αρχή της προαπόδειξης Σελ. 146
Κεφάλαιο 34 - ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΩΝ Σελ. 146
Άρθρο 228 - Παράσταση διαδίκων ενώπιον της Ολομέλειας Σελ. 146
Άρθρο 229 - Προθεσμία για νομιμοποίηση Σελ. 146
Άρθρο 230 - Αίτηση επανασυζήτησης Σελ. 147
Άρθρο 231 - Παράσταση με δήλωση Σελ. 147
Άρθρο 232 - Ελλείψεις στοιχείων δικανικής ικανότητας Σελ. 147
Άρθρο 233 - Άγγελος Σελ. 148
Κεφάλαιο 35 - ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ Σελ. 148
Άρθρο 234 - Διαδικασία στο ακροατήριο Σελ. 148
Άρθρο 235 - Συζήτηση Σελ. 149
Άρθρο 236 - Διερμηνείς Σελ. 149
Άρθρο 237 - Συμπλήρωση τυπικών ελλείψεων Σελ. 150
Άρθρο 238 - Αναβολή Σελ. 150
Άρθρο 239 - Αποφάσεις που αφορούν στη διεξαγωγή της συζήτησης Σελ. 150
Κεφάλαιο 36 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ Σελ. 151
Άρθρο 240 - Περιεχόμενο Σελ. 151
Άρθρο 241 - Αποδεικτική ισχύς Σελ. 151
ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ
Απόδειξη
Κεφάλαιο 37 - ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ Σελ. 152
Άρθρο 242 - Αντικείμενο απόδειξης Σελ. 152
Άρθρο 243 - Βάρος απόδειξης Σελ. 152
Άρθρο 244 - Αποδεικτικά στοιχεία και αποδεικτικά μέσα Σελ. 153
Άρθρο 245 - Δικαστικά τεκμήρια Σελ. 153
Άρθρο 246 - Χρήση και εκτίμηση αποδεικτικών μέσων Σελ. 153
Άρθρο 247 - Αποδεικτικά μέσα που δεν πληρούν τους όρους του νόμου Σελ. 154
Κεφάλαιο 38 - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Σελ. 154
Άρθρο 248 - Στοιχεία διοικητικού φακέλου Σελ. 154
Άρθρο 249 - Συνέπειες μη διαβίβασης διοικητικού φακέλου Σελ. 155
Κεφάλαιο 39 - ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σελ. 155
Άρθρο 250 - Προαπόδειξη Σελ. 155
Άρθρο 251 - Συμπληρωματική απόδειξη Σελ. 155
Άρθρο 252 - Συζήτηση μετά την απόδειξη Σελ. 156
Άρθρο 253 - Συντηρητική απόδειξη Σελ. 156
Άρθρο 254 - Αναζήτηση στοιχείων και εντολή επανελέγχου Σελ. 157
Κεφάλαιο 40 - ΕΓΓΡΑΦΑ Σελ. 157
Άρθρο 255 - Δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα Σελ. 157
Άρθρο 256 - Τύπος εγγράφων Σελ. 158
Άρθρο 257 - Αποδεικτική δύναμη Σελ. 158
Άρθρο 258 - Μεταφράσεις Σελ. 159
Άρθρο 259 - Αντίγραφα Σελ. 160
Άρθρο 260 - Επίδειξη εγγράφων Σελ. 160
Άρθρο 261 - Απόρρητα έγγραφα Σελ. 160
Άρθρο 262 - Απώλεια εγγράφου Σελ. 161
Άρθρο 263 - Γνησιότητα εγγράφου Σελ. 161
Άρθρο 264 - Προσβολή εγγράφου ως πλαστού Σελ. 161
Κεφάλαιο 41 - ΑΥΤΟΨΙΑ Σελ. 162
Άρθρο 265 - Απόφαση για διεξαγωγή αυτοψίας Σελ. 162
Άρθρο 266 - Διεξαγωγή αυτοψίας Σελ. 162
Άρθρο 267 - Σύμπραξη κατά τη διενέργεια αυτοψίας Σελ. 163
Άρθρο 268 - Περιεχόμενο έκθεσης αυτοψίας Σελ. 163
Άρθρο 269 - Κατάθεση έκθεσης αυτοψίας Σελ. 164
Κεφάλαιο 42 - ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ Σελ. 164
Άρθρο 270 - Έργο πραγματογνωμόνων Σελ. 164
Άρθρο 271 - Διορισμός πραγματογνωμόνων Σελ. 164
Άρθρο 272 - Αποκλεισμός, εξαίρεση, απαλλαγή και αντικατάσταση
πραγματογνώμονα Σελ. 164
Άρθρο 273 - Ορκοδοσία πραγματογνώμονα Σελ. 165
Άρθρο 274 - Καθήκοντα πραγματογνώμονα Σελ. 165
Άρθρο 275 - Διεξαγωγή πραγματογνωμοσύνης Σελ. 165
Άρθρο 276 - Έκθεση πραγματογνωμοσύνης Σελ. 166
Άρθρο 277 - Εκτίμηση πραγματογνωμοσύνης Σελ. 166
Άρθρο 278 - Δαπάνες πραγματογνωμοσύνης Σελ. 167
Άρθρο 279 - Τεχνικοί σύμβουλοι Σελ. 167
Άρθρο 280 - Απλές γνωμοδοτήσεις Σελ. 168
Κεφάλαιο 43 - ΜΑΡΤΥΡΕΣ Σελ. 168
Άρθρο 281 - Απόφαση για εξέταση μάρτυρα Σελ. 168
Άρθρο 282 - Πρόταση διαδίκου για εξέταση μάρτυρα Σελ. 168
Άρθρο 283 - Κλήση μάρτυρα Σελ. 169
Άρθρο 284 - Υποχρέωση και αντικείμενο μαρτυρίας Σελ. 169
Άρθρο 285 - Αποκλεισμός μαρτύρων Σελ. 170
Άρθρο 286 - Απαλλαγή μαρτύρων Σελ. 170
Άρθρο 287 - Εξέταση λόγων αποκλεισμού ή απαλλαγής Σελ. 171
Άρθρο 288 - Διεξαγωγή εξέτασης μάρτυρα Σελ. 171
Άρθρο 289 - Συμπληρωματική εξέταση μαρτύρων Σελ. 172
Άρθρο 290 - Κατάθεση κατά την προδικασία Σελ. 172
Κεφάλαιο 44 - ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ, ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ Σελ. 173
Άρθρο 291 - Ακρόαση υπηρεσιακών παραγόντων και εξηγήσεις διαδίκων Σελ. 173
Άρθρο 292 - Αποδοχή αλήθειας πραγματικών περιστατικών
με επιβλαβείς συνέπειες Σελ. 173
ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ
Περάτωση
Κεφάλαιο 45 - ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Σελ. 173
Άρθρο 293 - Σύνθεση του Δικαστηρίου για λήψη απόφασης Σελ. 173
Άρθρο 294 - Ανασυζήτηση Σελ. 174
Άρθρο 295 - Τρόπος λήψης απόφασης Σελ. 174
Άρθρο 296 - Παραπομπή σε επταμελή σύνθεση Τμήματος Σελ. 175
Κεφάλαιο 46 - ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Σελ. 175
Άρθρο 297 - Διατύπωση και δημοσίευση απόφασης Σελ. 175
Άρθρο 298 - Περιεχόμενο απόφασης Σελ. 176
Άρθρο 299 - Ανυπόστατη απόφαση Σελ. 176
Κεφάλαιο 47 - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Σελ. 177
Άρθρο 300 - Οριστικές και μη οριστικές αποφάσεις Σελ. 177
Άρθρο 301 - Ισχύς αποφάσεων Σελ. 177
Άρθρο 302 - Εκτελεστότητα αποφάσεων Σελ. 178
Άρθρο 303 - Δεδικασμένο Σελ. 178
Άρθρο 304 - Υποχρέωση συμμόρφωσης Σελ. 179
Άρθρο 305 - Αναγκαστική εκτέλεση Σελ. 179
Κεφάλαιο 48 - ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΙΚΗΣ Σελ. 180
Άρθρο 306 - Λόγοι κατάργησης δίκης Σελ. 180
Άρθρο 307 - Επέλευση κατάργησης δίκης Σελ. 180
ΜΕΡΟΣ ΕΝΑΤΟ
Δαπάνη
Κεφάλαιο 49 - ΠΑΡΑΒΟΛΑ Σελ. 181
Άρθρο 308 - Υποχρέωση καταβολής παραβόλου για άσκηση
ένδικου βοηθήματος ή μέσου Σελ. 181
Άρθρο 309 - Ύψος παραβόλου Σελ. 182
Άρθρο 310 - Απόδοση και επιστροφή παραβόλου Σελ. 182
Άρθρο 311 - Ειδικό παράβολο επί αιτήματος αναβολής Σελ. 183
Κεφάλαιο 50 - ΤΕΛΗ Σελ. 184
Άρθρο 312 - Τέλη Σελ. 184
Άρθρο 313 - Τέλος δικαστικού ενσήμου Σελ. 184
Κεφάλαιο 51 - ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ Σελ. 185
Άρθρο 314 - Καταλογισμός Σελ. 185
Άρθρο 315 - Καταλογιζόμενα δικαστικά έξοδα Σελ. 185
Άρθρο 316 - Αίτημα καταβολής και εκκαθάρισης δικαστικών εξόδων Σελ. 186
Κεφάλαιο 52 - ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑΤΑ ΠΕΝΙΑΣ Σελ. 186
Άρθρο 317 - Απαλλαγή από το παράβολο και άλλες δαπάνες Σελ. 186
Άρθρο 318 - Ισχύς απαλλαγών Σελ. 187
Άρθρο 319 - Διαδικασία χορήγησης Σελ. 187
Άρθρο 320 - Ανάκληση Σελ. 188
Άρθρο 321 - Χρηματική ποινή Σελ. 188
Άρθρο 322 - Δικαστικά έξοδα Σελ. 188
Άρθρο 323 - Διορισμός προσώπων για παροχή νομικής βοήθειας Σελ. 189
Τμήμα Δεύτερο - ΘΕΣΠΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ
ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ Σελ. 189
Κεφάλαιο 53 - ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Σελ. 189
Άρθρο 324 - Υπαγωγή στον προσυμβατικό έλεγχο Σελ. 189
Άρθρο 325 - Εξαιρέσεις από τον προσυμβατικό έλεγχο Σελ. 191
Άρθρο 326 - Διαδικασία άσκησης του προσυμβατικού ελέγχου Σελ. 192
Άρθρο 327 - Συνέπεια της μη άσκησης του προσυμβατικού ελέγχου Σελ. 192
Κεφάλαιο 54 - ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ Σελ. 193
Άρθρο 328 - Προσφυγή ανάκλησης Σελ. 193
Άρθρο 329 - Προσφυγή αναθεώρησης Σελ. 194
Άρθρο 330 - Περιεχόμενο του δικογράφου των προσφυγών Σελ. 194
Άρθρο 331 - Μη αναστολή προθεσμιών κατά τις δικαστικές διακοπές Σελ. 195
Άρθρο 332 - Προδικασία συζήτησης Σελ. 195
Άρθρο 333 - Προαπόδειξη Σελ. 196
Άρθρο 334 - Συζήτηση Σελ. 196
Άρθρο 335 - Παράβολα Σελ. 197
Άρθρο 336 - Εφαρμοζόμενες διατάξεις Σελ. 197
Άρθρο 337 - Άρση αμφισβήτησης ή αμφιβολίας Σελ. 197
Τμήμα Τρίτο - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Σελ. 198
Κεφάλαιο 55 - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ
ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Σελ. 198
Άρθρο 338 - Ολομέλεια Σελ. 198
Άρθρο 339 - Ρυθμίσεις για τα Τμήματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου Σελ. 199
Κεφάλαιο 56 - ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Σελ. 201
Άρθρο 340 - Τμήμα Ελέγχων Σελ. 201
Άρθρο 341 - Έλεγχος αποτελεσματικότητας συστημάτων
εσωτερικού ελέγχου - Νομική προστασία ελεγκτών Σελ. 201
Άρθρο 342 - Στοχευμένοι έλεγχοι Σελ. 204
Άρθρο 343 - Παρουσίαση στη Βουλή του ετήσιου προγράμματος ελέγχων
του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ρυθμίσεις για τον έλεγχο του απολογισμού και του γενικού ισολογισμού του Κράτους
και τις Διαδηλώσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου Σελ. 206
Άρθρο 344 - Ρυθμίσεις για την Ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου
προς τη Βουλή Σελ. 207
Κεφάλαιο 57 - ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΚΑΙ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Σελ. 208
Άρθρο 345 - Αρμοδιότητα καταλογισμού Σελ. 208
Άρθρο 346 - Ρυθμίσεις για τους ελέγχους σε οργανισμούς τοπικής
αυτοδιοίκησης και λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου Σελ. 213
Άρθρο 347 - Ελεγκτική διαδικασία Σελ. 216
Τμήμα Τέταρτο - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 217
Κεφάλαιο 58 - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 217
Άρθρο 348 - Εξουσιοδοτική διάταξη Σελ. 217
Τμήμα Πέμπτο - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 217
Κεφάλαιο 59 - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 217
Άρθρο 349 - Εκκρεμείς δίκες και διαδικασίες Σελ. 217
Άρθρο 350 - Μεταβατικές διατάξεις για την άσκηση ένδικων βοηθημάτων
και μέσων Σελ. 218
Άρθρο 351 - Μεταβατικές διατάξεις για τις προθεσμίες Σελ. 218
Άρθρο 352 - Μεταβατικές διατάξεις για τις ενστάσεις του άρθρου 90
του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο Σελ. 218
Τμήμα Έκτο - ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 219
Κεφάλαιο 60 - ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 219
Άρθρο 353 - Κατάργηση διατάξεων του Κώδικα Νόμων για
το Ελεγκτικό Συνέδριο Σελ. 219
Άρθρο 354 - Κατάργηση διατάξεων για τις ενστάσεις που προβλέπονται
στο άρθρο 90 του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο
και άλλων διατάξεων Σελ. 219
Άρθρο 355 - Κατάργηση διατάξεων του ΠΔ 1225/1981 Σελ. 220
Άρθρο 356 - Κατάργηση άλλων διατάξεων Σελ. 220
Τμήμα Έβδομο - ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ Σελ. 220
Κεφάλαιο 61 - ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ Σελ. 220
Άρθρο 357 - Έναρξη ισχύος του Πρώτου Τμήματος Σελ. 220
Αλφαβητικό Ευρετήριο Σελ. 221
Back to Top