Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4412/2016 ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ, ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ & ΜΕΛΕΤΕΣ


Νομοθεσία - Νομολογία

Σε απόθεμα

Τιμή: 48,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 15981
Ρόβλιας Ντ.

Το έργο «Ο νέος νόμος 4412/2016 για τις δημόσιες συμβάσεις, ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ & ΜΕΛΕΤΕΣ, Νομοθεσία - Νομολογία» περιέχει τον νέο νόμο για τις δημόσιες συμβάσεις, 4412/2016, διά του οποίου η ελληνική νομοθεσία προσαρμόζεται προς τις διατάξεις των Οδηγιών 2014/24, 2014/25, 89/665, 92/13.

Περιλαμβάνει πλούσια νομολογία Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων σχετικά με τα έργα, τις μελέτες και την, δικαστική και προδικαστική, προστασία στη φάση ανάθεσης, που έχει καταχωρηθεί στις υποσημειώσεις των αντίστοιχων άρθρων του νόμου.

Δίνει έμφαση στην αναζήτηση νομολογίας σε θέματα δημοσίων έργων και μελετών. Το έργο συνοδεύεται από περιληπτικά περιεχόμενα και αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο.

Αποτελεί «εργαλείο άμεσης χρήσης» για τους μηχανικούς και τους νομικούς που ασχολούνται με τα θέματα των δημοσίων έργων.

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
ΜΕΡΟΣ Α’ - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
ΤΙΤΛΟΣ 1 Σελ. 16
ΤΜΗΜΑ I - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (Άρθρα 3 – 4) Σελ. 16
ΤΜΗΜΑ II - ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ (Άρθρα 5 – 6) Σελ. 20
ΤΜΗΜΑ III - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ (Άρθρα 7 – 12) Σελ. 25
ΤΜΗΜΑ IV - ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Σελ. 33
ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Άρθρα 13 – 14) Σελ. 33
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Άρθρα 15 – 17) Σελ. 34
ΤΙΤΛΟΣ 2 - ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ (Άρθρα 18 – 24) Σελ. 38
ΤΙΤΛΟΣ 3 - ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Σελ. 52
ΤΜΗΜΑ I - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ (Άρθρα 25 – 32) Σελ. 52
ΤΜΗΜΑ II - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Σελ. 70
ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Άρθρα 33 – 35) Σελ. 70
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Άρθρα 36 – 38) Σελ. 80
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Άρθρα 39 – 43) Σελ. 90
ΤΜΗΜΑ III - ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Σελ. 101
ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ (Άρθρα 44 – 60) Σελ. 101
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ (Άρθρα 61 – 70) Σελ. 140
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Άρθρα 71 – 72) Σελ. 153
ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Άρθρα 73 – 78) Σελ. 161
ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Άρθρα 79 – 83) Σελ. 181
ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΥΣΕΩΝ (Άρθρα 84 – 85) Σελ. 193
ΕΝΟΤΗΤΑ 7 - ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Άρθρα 86 – 91) Σελ. 195
ΕΝΟΤΗΤΑ 7 - ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Άρθρα 92 – 97) Σελ. 210
ΕΝΟΤΗΤΑ 8 - ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Άρθρα 98 – 106) Σελ. 223
ΤΜΗΜΑ IV - ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Σελ. 252
ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Άρθρα 107 – 110) Σελ. 252
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕΛΕΤΩΝ (Άρθρα 111 – 115) Σελ. 256
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (Άρθρα 116 – 128) Σελ. 259
ΜΕΡΟΣ Β’ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I - ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Άρθρα 129 – 133) Σελ. 272
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II - ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σελ. 282
ΤΙΤΛΟΣ 1 - ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ Σελ. 282
ΤΜΗΜΑ I (Άρθρα 134 – 135) Σελ. 282
ΤΜΗΜΑ II - ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ Σελ. 284
ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (Άρθρα 136 – 149) Σελ. 284
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (Άρθρα 150 – 159) Σελ. 313
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Άρθρα 160 – 164) Σελ. 362
ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ - ΠΤΩΧΕΥΣΗ – ΘΑΝΑΤΟΣ (Άρθρα 165 – 167) Σελ. 376
ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (Άρθρα 168 – 173) Σελ. 382
ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (Άρθρα 174 – 176) Σελ. 392
ΕΝΟΤΗΤΑ 7 - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ (Άρθρο 177) Σελ. 400
ΕΝΟΤΗΤΑ 8 - ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (Άρθρα 178 – 181) Σελ. 408
ΤΙΤΛΟΣ 2 - ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σελ. 416
ΤΜΗΜΑ I - ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ Σελ. 416
ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Άρθρα 182 – 189) Σελ. 416
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Άρθρα 190 – 195) Σελ. 435
ΤΜΗΜΑ II - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Άρθρα 196 – 199) Σελ. 444
ΤΙΤΛΟΣ 3 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σελ. 449
ΤΜΗΜΑ I - ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Άρθρα 200 – 205) Σελ. 449
ΤΜΗΜΑ II - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ (Άρθρα 206 – 215) Σελ. 454
ΤΜΗΜΑ III - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Άρθρα 216 – 220) Σελ. 470
ΜΕΡΟΣ Γ’ - ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Άρθρο 221) Σελ. 475
ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
ΤΙΤΛΟΣ 1 Σελ. 483
ΤΜΗΜΑ I - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (Άρθρα 222 – 226) Σελ. 483
ΤΜΗΜΑ II - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (Άρθρα 227 – 234) Σελ. 489
ΤΜΗΜΑ III - ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ (Άρθρα 235 – 236) Σελ. 494
ΤΜΗΜΑ IV - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Σελ. 498
ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ (Άρθρα 237 – 241) Σελ. 498
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΑ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (Άρθρο 242) Σελ. 502
ΤΜΗΜΑ V - ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Σελ. 503
ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Άρθρα 243 – 246) Σελ. 503
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (Άρθρα 247 – 249) Σελ. 507
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Άρθρο 250) Σελ. 513
ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΜΕΣΑ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΕΣ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ (Άρθρα 251 – 252) Σελ. 514
ΤΙΤΛΟΣ 2 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (Άρθρα 253 – 262) Σελ. 517
ΤΙΤΛΟΣ 3 - ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Σελ. 534
ΤΜΗΜΑ I - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ (Άρθρα 263 – 269) Σελ. 534
ΤΜΗΜΑ II - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Σελ. 547
ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (Άρθρα 270 – 272) Σελ. 547
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (Άρθρα 273 – 276) Σελ. 557
ΤΜΗΜΑ III - ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Σελ. 562
ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ (Άρθρα 277 – 289) Σελ. 562
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ (Άρθρα 290 – 300) Σελ. 578
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Άρθρα 301 – 302) Σελ. 589
ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Άρθρα 303 – 307) Σελ. 596
ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Άρθρα 308 – 310) Σελ. 601
ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Άρθρα 311 – 317) Σελ. 604
ΤΜΗΜΑ IV - ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Σελ. 615
ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Άρθρα 318 – 321) Σελ. 615
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕΛΕΤΩΝ (Άρθρα 322 – 325) Σελ. 618
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (Άρθρα 326 – 333) Σελ. 621
ΜΕΡΟΣ Β’ - ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Άρθρα 334 – 338) Σελ. 627
ΤΙΤΛΟΣ 1 - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (Άρθρα 345 – 346) Σελ. 643
ΤΙΤΛΟΣ 2 - ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ Σελ. 645
ΤΜΗΜΑ I - ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Άρθρα 347 - 359 ) Σελ. 645
ΤΜΗΜΑ II - ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ Σελ. 661
ΜΕΡΟΣ Α’ - ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Άρθρα 360 – 367) Σελ. 661
ΜΕΡΟΣ Β’ - ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΗΡΥΞΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Άρθρα 368 – 371) Σελ. 673
ΤΙΤΛΟΣ 3 - ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Άρθρα 372 – 373) Σελ. 677
ΤΙΤΛΟΣ 4 - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Άρθρο 374) Σελ. 682
Αλφαβητικό ευρετήριο Σελ. 707
Back to Top