Βιντεοσκοπημένο

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟ N 4886/2022


Σε υποθέσεις διερεύνησης παραβάσεων των άρθρων 1, 1Α και 2 του Ν 3959/2011 και γνωστοποιήσεις συγκεντρώσεων
Εισηγητές: Ντέκα Λ.

Το Σεμινάριο αποσκοπεί στην καταγραφή και ανάλυση των διαδικαστικών βημάτων που ακολουθούνται από την Επιτροπή Ανταγωνισμού κατά τη διερεύνηση υποθέσεων παραβίασης των άρθρων 1, 1Α και 2 του Ν 3959/2011 και την αξιολόγηση γνωστοποιήσεων συγκεντρώσεων, κατόπιν και των τροποποιήσεων που επέφερε ο Ν 4886/2022. Στόχος είναι μέσα από την σκιαγράφηση της πορείας διερεύνησης μίας υπόθεσης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, ο αποδέκτης να αποκτήσει μια σφαιρική εικόνα της διοικητικής διαδικασίας και των σημαντικότερων σταδίων της. Η καταγραφή και ανάλυση ξεκινά από την εισαγωγή μιας υπόθεσης στην Επιτροπή Ανταγωνισμού και παρακολουθεί την πορεία εξέλιξής της έως τη λήψη απόφασης και την έκδοση της διοικητικής πράξης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις ειδικές διαδικασίες, καθώς και στα δικαιώματα άμυνας των εμπλεκομένων επιχειρήσεων, με αναφορές στη σχετική νομολογία, εθνική και ενωσιακή.

• Κανονιστικά κείμενα
• Υποβολή και χειρισμός καταγγελιών και πληροφοριών για την αγορά
• Αιτήματα ανωνυμίας και Ανώνυμη Παροχή Πληροφοριών
• Κριτήρια και διαδικασία προτεραιοποίησης υποθέσεων
• Εκκίνηση διαδικασίας έρευνας
• Διεξαγωγή μέτρων έρευνας (αιτήματα παροχής πληροφοριών, επιτόπιοι έλεγχοι & διαδικασία αποσφράγισης, καταθέσεις, συλλογή πληροφοριών και «κλήσεις προς συζήτηση» για τη χαρτογράφηση της αγοράς) & Υποχρεώσεις και δικαιώματα άμυνας εμπλεκομένων μερών
• Η «τακτική» διαδικασία
  - Εισαγωγή υπόθεσης στην Επιτροπή Ανταγωνισμού
  - Σύνταξη και κοινοποίηση Εισήγησης
  - Εμπιστευτική αντιμετώπιση εγγράφων
  - Πρόσβαση στο φάκελο
  - Η ακροαματική διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού και οι αρχές που τη διέπουν
  - Δικαιώματα και ευχέρειες καταγγελλόντων
  - Δικαιώματα άμυνας εμπλεκομένων μερών
  - Συμμετοχή και δικαιώματα τρίτων
  - Διασκέψεις και λήψη απόφασης

• Eιδικές διαδικασίες ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού
  - Καταγγελίες εκτός αρμοδιότητας
  - Αβάσιμες καταγγελίες
  - Αρχειοθέτηση αυτεπάγγελτων ερευνών
  - Υποθέσεις χαμηλής μοριοδότησης
  - Επιστολές μη ανάληψης δράσης κατά το νέο άρθρο 37Α
  - Πρόγραμμα επιείκειας
  - Διαδικασία διευθέτησης διαφορών
  - Διαδικασία υποβολής και εξέτασης δεσμεύσεων
  - Ασφαλιστικά μέτρα και προσωρινή διαταγή κατά το νέο άρθρο 25Δ

• Η διαδικασία εξέτασης γνωστοποιήσεων συγκεντρώσεων
  - Α΄ και Β΄ φάση εξέτασης συγκεντρώσεων
  - Διαδικασία υποβολής και αποδοχής δεσμεύσεων
  - Νέα fast track διαδικασία πρότασης δεσμεύσεων σε περιπτώσεις έγερσης σοβαρών αμφιβολιών

• Σε δικηγόρους που θέλουν να αποκτήσουν μια ενδελεχή εικόνα της διοικητικής διαδικασίας ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
• Σε νομικούς συμβούλους που θέλουν να αποκτήσουν την ευχέρεια παρακολούθησης του χειρισμού των υποθέσεων των εταιριών που εκπροσωπούν
ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
• Σε όσους ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για τις αλλαγές που επέφερε ο
Ν 4886/2022 στη διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Λευκοθέα Ντέκα

Η Λευκοθέα Β. Ντέκα είναι Εταίρος στην εταιρεία δικηγόρων ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. Εξειδικεύεται στον τομέα του δικαίου του ανταγωνισμού. Από το 2013 έως το 2019 είχε θητεύσει ως Εισηγήτρια – Μέλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού και προηγουμένως ως Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Νομικής Τεκμηρίωσης, Προϊσταμένη Τμήματος και ειδική επιστήμονας. Έχει, επίσης, εργασθεί ως ασκούμενη στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπήρξε μεταξύ άλλων, μέλος νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για την προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας για την αποτελεσματική επιβολή των κανόνων ανταγωνισμού από τις εθνικές Αρχές Ανταγωνισμού (ECN+).

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ 


Χρήσιμες Πληροφορίες

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

Όπου υπάρχει ένδειξη εκπτώσεων για ειδικές κατηγορίες (φοιτητές, ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι και δικαστικοί λειτουργοί) ή άλλες έχουν ισχύ για Online εγγραφές μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στο site www.nb.org

Ειδικότερα στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας

Πολιτική ακυρώσεων

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό (10 εργάσιμες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου) στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 10 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 5 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

Κωδ. 19272|19273|19274
8 ώρες
Εισηγητές: Ντέκα Λ.

Σε απόθεμα

Τιμή: 240,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Σε υποθέσεις διερεύνησης παραβάσεων των άρθρων 1, 1Α και 2 του Ν 3959/2011 και γνωστοποιήσεις συγκεντρώσεων

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟ N 4886/2022


Κωδ. 19272|19273|19274
8 ώρες
Εισηγητές: Ντέκα Λ.
Back to Top