Βιντεοσκοπημένο

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ - ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ


Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org

Εισηγητές: Μίρκος Α., Τζάκας Δ. Π.

Σε απόθεμα

Τιμή: 155,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδ. 17534
6 ώρες
Εισηγητές: Μίρκος Α., Τζάκας Δ. Π.

Στο πλαίσιο του Σεμιναρίου θα γίνει παρουσίαση της εξέλιξης και των επιμέρους απαιτήσεων του ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, αναδεικνύοντας τα κυριότερα ζητήματα που ανακύπτουν στην πράξη. Έμφαση δίνεται στη νομολογία των ελληνικών και ενωσιακών δικαστηρίων τόσο ως προς τις οργανωτικές απαιτήσεις των παρόχων, όσο και ως προς την ευθύνη αυτών. Συναφώς, στο πλαίσιο του Σεμιναρίου θα γίνει παρουσίαση του βασικού πλαισίου της χειραγώγησης της αγοράς εκκινώντας από το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο, εξηγώντας τους λόγους αναθεώρησης του και αναλύοντας τις βασικές παραμέτρους του ισχύοντος κανονιστικού πεδίου. Ειδική αναφορά θα γίνει στο ζήτημα και τη δυνατότητα αποκατάστασης της ζημίας του επενδυτή καθώς και σε παραδείγματα από τη νομολογία και την πρακτική.

1η ημέρα

I. Εισαγωγικές έννοιες
• Οι οργανωμένες αγορές κεφαλαίων
• Η έννοια των κινητών αξιών – Το αντικείμενο των επενδυτικών υπηρεσιών
• Αποδελτίωση της νομολογίας
• Έννοια και διακρίσεις των επενδυτικών κινδύνων

II. Η εξέλιξη της νομοθεσίας
• ISD – Οδηγία 93/22/ΕΟΚ – Ν. 2396/1996
• MiFID I – Οδηγία 2004/39/ΕΚ – Ν. 3606/2007
• MiFID II – Οδηγία 2014/65/ΕΕ – Ν. 4514/2018
• Η έννοια του ενημερωτικού δελτίου και η σύνδεση με τη νομοθεσία περί παροχής επενδυτικών υπηρεσιών

III. Οι επενδυτικές υπηρεσίες
• Διαχείριση χαρτοφυλακίου
• Λήψη και διαβίβαση εντολών
• Εκτέλεση εντολών
• Παροχή επενδυτικών συμβουλών

IV. Οι διατυπώσεις παροχής επενδυτικής υπηρεσίας
• Περιεχόμενο συμβάσεων
• Υποχρέωση αντικειμενικότητας
• Υποχρέωση πλήρους και σαφούς ενημέρωσης
• Συγκρούσεις συμφερόντων
• Έλεγχος συμβατότητας και καταλληλότητας
• Υποχρέωση απασχόλησης πιστοποιημένων στελεχών
• Ο έλεγχος συμβατότητας και ο έλεγχος καταλληλότητας
• Υποχρέωση βέλτιστης εκτέλεσης (best execution)

V. Οι νόμιμοι λόγοι ευθύνης
• Ενδοσυμβατική – εξωσυμβατική ευθύνη
• Νομοθεσία προστασίας καταναλωτή
• Αντικείμενο προστασίας
• Έλεγχος Γενικών Όρων Συναλλαγών
• Έννοια του καταναλωτή (Ο επενδυτής ως καταναλωτής)
• Ο αιτιώδης σύνδεσμος
• Ο υπολογισμός της ζημίας

2η ημέρα
Εννοιολογικός προσδιορισμός της κατάχρησης της αγοράς (και της χειραγώγησης ειδικότερα)
- Λόγοι απαγόρευσης της κατάχρησης της αγοράς (και της χειραγώγησης ειδικότερα)
- Η απαγόρευση χειραγώγησης της αγοράς υπό το προϊσχύον κανονιστικό πλαίσιο (Ν 3340/2005)
- Κύριοι λόγοι αναθεώρησης του προηγουμένου κανονιστικού πλαισίου
- Η απαγόρευση χειραγώγησης της αγοράς υπό το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο: κύριες τροποποιήσεις
- Ειδικότερα:
  - Κανονισμός 596/2014 (MAR) / βασικές παράμετροι
  - Οδηγία 2014/57 (MAD II) / βασικές παράμετροι
- Ενδεικτικά παραδείγματα από την πράξη/νομολογία
- Γενικά περί της αποζημίωσης των επενδυτών για ζημία εξαιτίας χειραγώγησης της αγοράς
- Γενική αποτίμηση του κανονιστικού πλαισίου

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους και δικαστές, αλλά και σε στελέχη τραπεζών και επενδυτικών εταιριών που ασχολούνται με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών.

Δημήτριος-Παναγιώτης Τζάκας

Ο Δημήτριος-Παναγιώτης Τζάκας είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου του Αμβούργου. Έχει απασχοληθεί ως ειδικός επιστήμονας στο Καθολικό Πανεπιστήμιο της Λουβαίνης (Université catholique de Louvain - Senior Research Fellow) και στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει κάνει παραδόσεις στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Έχει συμμετάσχει ως εισηγητής σε συνέδρια Εμπορικού, Τραπεζικού και Χρηματιστηριακού Δικαίου, καθώς επίσης έχει συγγράψει σειρά άρθρων και σχολιασμών στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Έχει πλούσια δικηγορική εμπειρία σε δικαστικές διαμάχες λόγω παραβίασης της νομοθεσίας περί παροχής επενδυτικών υπηρεσιών.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΕΤΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, με 6 άτοκες δόσεις https://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg

Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης εφόσον ζητηθεί

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 8 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του κάθε σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 7 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 3 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

*Στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας.

Back to Top