Βιντεοσκοπημένο

Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διαμόρφωση του κανονιστικού πλαισίου του διαγωνισμού στην πράξη 

Εισηγητές: Αλαγιαλόγλου Ε.

Το παρόν Σεμινάριο θέτει το βασικό περίγραμμα των όρων που συνθέτουν το κανονιστικό πλαίσιο των διαγωνισμών για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργων/προμηθειών/υπηρεσιών, αναδεικνύοντας από τη μία πλευρά τα ζητήματα όπου θα πρέπει να δώσει έμφαση η αναθέτουσα αρχή/φορέας κατά τη διαμόρφωση των όρων/προϋποθέσεων συμμετοχής στον διαγωνισμό και από την άλλη πλευρά, τα ζητήματα εκείνα όπου θα πρέπει να εστιάσει ο οικονομικός φορέας κατά τη διαμόρφωση της προσφοράς του. Τέλος, στη δομή του Σεμιναρίου αναλύεται η δυνατότητα προσβολής καθ’ εαυτής της διακήρυξης, οι προϋποθέσεις για τη νόμιμη προσβολή αυτής και τα αποτελέσματα που δέον να επιδιώκονται σε μια τέτοια περίπτωση.

• Τα κύρια χαρακτηριστικά του κανονιστικού πλαισίου του διαγωνισμού
   - Επιλογή της κατάλληλης διαγωνιστικής διαδικασίας, υποχρέωση διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού, διατυπώσεις δημοσιότητας, διευκρινίσεις επί των όρων της διακήρυξης, χρόνος και τόπος υποβολής προσφορών, αξιολόγηση προσφορών

• Διαμόρφωση των γενικών όρων συμμετοχής στον διαγωνισμό
   - Διαμόρφωση των όρων σχετικά με το δικαίωμα συμμετοχής, τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής και τα κριτήρια ανάθεσης
   - Επιλογή των κατάλληλων δικαιολογητικών συμμετοχής και κατακύρωσης
   - Διαμόρφωση του περιεχομένου της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς
   - Η περίπτωση της συμπλήρωσης/διευκρίνισης των δικαιολογητικών συμμετοχής/κατακύρωσης

• Προσβολή των όρων της διακήρυξης
   - Θεμελίωση εννόμου συμφέροντος για την άσκηση προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ (πρώην ΑΕΠΠ) και αιτήσεως αναστολής ακύρωσης ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου
   - Η περίπτωση της αναστολής της διαγωνιστικής διαδικασίας
   - Η περίπτωση της ακύρωσης του διαγωνισμού

Το Σεμινάριο απευθύνεται αφενός μεν στους νομικούς και υπαλλήλους που στελεχώνουν τα τμήματα διαγωνισμών/προμηθειών των αναθετουσών αρχών και των φορέων, οι οποίοι διαμορφώνουν τους επιμέρους όρους των διαγωνιστικών διαδικασιών, αφετέρου δε στους οικονομικούς φορείς που εκ του αντικειμένου της δραστηριότητάς τους λαμβάνουν μέρος σε δημόσιους διαγωνισμούς έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. Επιπλέον, απευθύνεται σε δικηγορικές εταιρίες και δικηγόρους, που επιθυμούν να αναπτύξουν εξειδίκευση και να εμπλουτίσουν το φάσμα των δεξιοτήτων τους στο γνωστικό αντικείμενο των δημοσίων συμβάσεων.

Έλσα Αλαγιαλόγλου

Η Έλσα Αλαγιαλόγλου είναι δικηγόρος Θεσσαλονίκης, πρώην μέλος της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών - ΑΕΠΠ (νυν ΕΑΔΗΣΥ), όπου θήτευσε για 4 έτη, και πρώην Στέλεχος της Μονάδας Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων (ΜΟ.ΠΑ.ΔΙ.Σ.), η οποία εδρεύει στο Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) στη Θεσσαλονίκη. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης το έτος 2000 και ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές σπουδές της στο τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Aix-Marseille III με κατεύθυνση «Εμβάθυνση Δημοσίου Δικαίου» και στο τμήμα Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με κατεύθυνση το «Δίκαιο των Επιχειρήσεων». Από το έτος 2007 μέχρι και το 2017 έχει ασκήσει ενεργή δικηγορία ως μέλος του Δ.Σ.Θ. με εξειδίκευση στο αντικείμενο του δημοσίου δικαίου, ενώ παράλληλα από το έτος 2014 έχει τον τίτλο της πιστοποιημένης από το Υπουργείο Δικαιοσύνης διαμεσολαβήτριας σε υποθέσεις αστικού και εμπορικού δικαίου. Έχει συμμετάσχει ως εισηγήτρια σε πολυάριθμες ημερίδες και επιστημονικά συνέδρια και παράλληλα έχει συγγράψει άρθρα και μελέτες στα γνωστικά αντικείμενα του δημοσίου και του εμπορικού δικαίου, δημοσιευμένα σε νομικά περιοδικά και συλλογικούς συγγραφικούς τόμους. Είναι μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων και μέλος της Εταιρείας Νομικών Βορείου Ελλάδος.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία ενεργοποιείται με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του προγράμματος.

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 19602
3 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Αλαγιαλόγλου Ε.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 120,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Η διαμόρφωση του κανονιστικού πλαισίου του διαγωνισμού στην πράξη 

Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 19602
3 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Αλαγιαλόγλου Ε.
Back to Top