Κωδ. 19166|19167
5 ώρες
Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2022 (16:30 – 21:30)
Εισηγητές: Ρεντούλης Π.
Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2022

Ο ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Ν 4842/2021 & ΤΟΝ Ν 4855/2021 (3ο ΤΜΗΜΑ)


Εισηγητές: Ρεντούλης Π.

Σε απόθεμα

Κόστος Συμμετοχής: 150,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδ. 19166|19167
5 ώρες
Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2022 (16:30 – 21:30)
Εισηγητές: Ρεντούλης Π.
Στο πλαίσιο του Σεμιναρίου θα γίνει παρουσίαση των αλλαγών που επήλθαν στον ΚΠολΔ με τους πρόσφατους Ν 4842/2021 (ΦΕΚ Α΄ 190/13.10.2021) & Ν 4855/2021 (ΦΕΚ Α΄ 215/12.11.2021) με συγκριτικές αναφορές μεταξύ παλαιών και νέων ρυθμίσεων, επεξήγηση των σκοπών του νομοθέτη ως προς τις επελθούσες τροποποιήσεις, διασάφηση των κενών ή αμφίβολων σημείων που εμφανίζουν οι νέες ρυθμίσεις και σύνδεση αυτών με τις μεταβατικές διατάξεις του νέου νόμου σε σχέση με την έναρξη ισχύος τους.

Εισαγωγικές παρατηρήσεις
   - Τα γενικά χαρακτηριστικά των νέων τροποποιήσεων
   - Η επίδραση της COVID-19 και των νέων τεχνολογικών δυνατοτήτων
   - Οι γενικές πτυχές των μεταβατικών διατάξεων

Τροποποιήσεις στις γενικές διατάξεις
    - Συγκρότηση μονομελών πρωτοδικείων ως δευτεροβαθμίων δικαστηρίων
    - Η πιλοτική δίκη
    - Στοιχεία και ηλεκτρονική υποβολή και επίδοση δικογράφων
    - Συμψηφισμός δικαστικών εξόδων

Τροποποιήσεις στη διαδικασία ενώπιον των πρωτοβαθμίων δικαστηρίων
     - Τροποποιήσεις ανεξαρτήτως διαδικασίας
      • Ηλεκτρονική τήρηση πινακίου
      • Συμπλήρωση τυπικών παραλείψεων
      • Ενέργειες του δικαστηρίου πριν τη δικάσιμο
      • Παράσταση με δήλωση
      • Επανάληψη της συζήτησης
      • Ματαίωση
      • Έκδοση οριστικής απόφασης
      • Μάρτυρες και ένορκες βεβαιώσεις
     - Τροποποιήσεις στην τακτική διαδικασία
      • Προθεσμία κατάθεσης προτάσεων και αποδεικτικών μέσων
      • Αντίκρουση και συμπληρωματικές προτάσεις
      • Διάταξη περί αποδείξεων (εξέταση μαρτύρων, αυτοψία, πραγματογνωμοσύνη)
    - Τροποποιήσεις στη διαδικασία των μικροδιαφορών
    - Τροποποιήσεις στις ειδικές διαδικασίες
      • Παράσταση με δήλωση
      • Προθεσμία προσθήκης
      • Διάταξη περί αποδείξεων (αυτοψία, πραγματογνωμοσύνη)
      • Μη συνεφαρμογή της διαδικασίας των μικροδιαφορών
      • Επαναφορά των πραγμάτων σε περίπτωση ακύρωσης διαταγής πληρωμής ή απόδοσης μισθίου

Τροποποιήσεις στα ένδικα μέσα
    - Προσθήκη προσεπικληθέντων στους ενεργητικά νομιμοποιούμενους
    - Προτάσεις και προσθήκη επί ανακοπής ερημοδικίας
    - Ερημοδικία εκκαλούντος – Προβολή νέων πραγματικών ισχυρισμών στο β΄ βαθμό
    - Τροποποιήσεις στην αναψηλάφηση
    - Τροποποιήσεις στην αναίρεση

Τροποποιήσεις στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων και στην εκουσία δικαιοδοσία
    - Καθ’ ύλην αρμοδιότητα
    - Ισχύς προσωρινής διαταγής σε περίπτωση αναβολής
    - Αποσαφήνιση δικαστηρίου κυρίας δίκης που μπορεί να διατάξει ασφαλιστικά μέτρα
    - Άσκηση αγωγής για την κύρια υπόθεση
    - Παράσταση με δήλωση στην εκουσία δικαιοδοσία

Τροποποιήσεις στη διαιτησία
    - Σε περίπτωση αμφισβήτησης του κύρους διαιτητικής ρήτρας
    - Υπογραφή και κατάθεση διαιτητικής απόφασης με ηλεκτρονικά μέσα

Τροποποιήσεις στην αναγκαστική εκτέλεση
    - Ανακοπή άρ. 933 - Ανακοπή άρ. 936 - Εκτελεστικές δίκες
    - Αναστολή εκτελεστικής διαδικασίας
    - Παράδοση ή απόδοση τέκνου
    - Τροποποιήσεις στην κατάσχεση κινητών, ακινήτων και εις χείρας τρίτου
    - Τροποποιήσεις στον πλειστηριασμό
    - Τροποποιήσεις στην κατάταξη δανειστών

Τελικές διευκρινίσεις ως προς τις μεταβατικές διατάξεις

Σε δικηγόρους, σε συμβολαιογράφους, σε δικαστικούς επιμελητές, σε ασκούμενους δικηγόρους, αλλά και σε φοιτητές νομικής που θέλουν να ενημερωθούν για τις σημαντικές αλλαγές που επήλθαν στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας με τον πρόσφατο Ν 4842/2021.

Παντελεήμων Ρεντούλης

Ο Παντελεήμων Ρεντούλης είναι δικηγόρος - εταίρος της δικηγορικής εταιρίας ΠΡΑΞΙΣ Δικηγορική» και μέλος ΣΕΠ (Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού) του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Είναι επίσης αριστούχος διδάκτωρ νομικής και επιστημονικός συνεργάτης των περιοδικών Εφαρμογές Αστικού Δικαίου και Πολιτικής Δικονομίας και Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας. Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του έχει αναπτύξει ιδιαίτερη ενασχόληση με το αντικείμενο της πολιτικής δικονομίας αφενός ως μαχόμενος δικηγόρος, αφετέρου παραδίδοντας μαθήματα, κάνοντας εισηγήσεις και σεμινάρια και δημοσιεύοντας συνεχώς σχετικά άρθρα στο νομικό Τύπο. Έχει δημοσιεύσει δύο μονογραφίες και παράλληλα, έχει συμμετάσχει στη συγγραφή γενικότερων έργων με αντικείμενο την κατ’ άρθρον ερμηνεία του ΚΠολΔ, τα ασφαλιστικά μέτρα, την εκουσία δικαιοδοσία και την αναγκαστική εκτέλεση που έχουν εκδοθεί από τη ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ 


Χρήσιμες Πληροφορίες

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

Όπου υπάρχει ένδειξη εκπτώσεων για ειδικές κατηγορίες (φοιτητές, ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι και δικαστικοί λειτουργοί) ή άλλες έχουν ισχύ για Online εγγραφές μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στο site www.nb.org

Ειδικότερα στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας

Πολιτική ακυρώσεων

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό (10 εργάσιμες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου) στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 10 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 5 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

Back to Top