Ο ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


Ν 4548/2018 – Η Αναμόρφωση του Δικαίου των ΑΕ

Ν 4601/2019 – Εταιρικοί Μετασχηματισμοί

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 11.2€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 32,00 € Ειδική Τιμή 27,20 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17142
Δρυλλεράκης Ι.
Γιαννίκας Κ., Δρυλλεράκης Ε.

Η παρούσα, χρηστική και εύκολα μεταφερόμενη έκδοση περιλαμβάνει, καταρχήν, τον Ν 4548/2018 (για την ΑΕ, όπως ισχύει μετά και τον Ν 4601/2019) και τον Ν 4601/2019 (για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς), καθώς και μια Σύνοψη των κύριων αλλαγών, που επέφερε ο νέος νόμος για τις ΑΕ.

Ενόψει δε των πολλών νομοθετήσεων κατά παραπομπή, που περιέχει το κείμενο του Ν 4548/2018, η βασική ιδιαιτερότητα του έργου συνίσταται στο ότι όπου ο νόμος παραπέμπει σε διατάξεις άλλου νόμου, παρατίθεται σε υποσημείωση το κείμενο του νόμου αυτού, εκτός και αν αυτό είναι εκτεταμένο, οπότε παρατίθεται σε Προσάρτημα. Περαιτέρω, το έργο περιέχει και Πίνακες αντιστοιχίας διατάξεων του Ν 4548/2018 τόσο με τις διατάξεις του προϊσχύσαντος ΚΝ 2190/1920 όσο και με αυτές του Ν 3156/2003 (για τα ομολογιακά δάνεια), καθώς και ένα Πρότυπο καταστατικού της νέας ΑΕ.

Το μοναδικό αυτό περιεχόμενο του βιβλίου θα συνδράμει τον χρήστη να αντλήσει άμεσα και εύκολα πληροφορίες για τις εφαρμοστέες διατάξεις.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΝΟΜΟΥ 4548/2018
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 19
ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ – ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ Σελ. 23
ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ – ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Σελ. 32
ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σελ. 35
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α – ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Σελ. 35
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β – ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Σελ. 45
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ – ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Σελ. 50
ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σελ. 53
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α – ΟΙ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ Σελ. 53
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β – ΜΕΤΟΧΕΣ Σελ. 54
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ – ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Σελ. 73
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ – ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ Σελ. 76
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε – ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ Σελ. 91
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Σελ. 92
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α – ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σελ. 92
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ Σελ. 103
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ – ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σελ. 117
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ – ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ Σελ. 126
ΤΜΗΜΑ ΕΒΔΟΜΟ – ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σελ. 127
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Σελ. 127
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Σελ. 129
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Σελ. 140
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Σελ. 142
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε – ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Σελ. 144
ΤΜΗΜΑ ΟΓΔΟΟ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ Σελ. 149
ΤΜΗΜΑ ΕΝΑΤΟ – ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ Σελ. 155
ΤΜΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ Σελ. 174
ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΕΚΑΤΟ – ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Σελ. 177
ΤΜΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑΤΟ – ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Σελ. 185
ΤΜΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 189
ΤΜΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 191
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΝΟΜΟΥ 4548/2018
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1 – Έννοια της ανώνυμης εταιρείας - Πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου Σελ. 19
Άρθρο 2 – Ορισμοί Σελ. 19
Άρθρο 3 – Επίλυση διαφορών Σελ. 23
ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ – ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ
Άρθρο 4 – Τρόπος ίδρυσης της ανώνυμης εταιρείας και τροποποίησης του καταστατικού της Σελ. 23
Άρθρο 5 – Περιεχόμενο του καταστατικού Σελ. 26
Άρθρο 6 – Επωνυμία Σελ. 27
Άρθρο 7 – Έδρα της εταιρείας Σελ. 27
Άρθρο 8 – Διάρκεια της εταιρείας Σελ. 27
Άρθρο 9 – Έλεγχος που διενεργείται κατά την ίδρυση της ανώνυμης εταιρείας και τις εταιρικές μεταβολές Σελ. 28
Άρθρο 10 – Πράξεις κατά το ιδρυτικό στάδιο - Ευθύνη ιδρυτών Σελ. 30
Άρθρο 11 – Κήρυξη της ακυρότητας της εταιρείας Σελ. 31
ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ – ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Άρθρο 12 – Πράξεις και στοιχεία που υποβάλλονται σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ. Σελ. 32
Άρθρο 13 – Τρόπος πραγματοποίησης της δημοσιότητας Σελ. 33
Άρθρο 14 – Στοιχεία εγγράφων της εταιρείας Σελ. 34
ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α – ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Άρθρο 15 – Κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας Σελ. 35
Άρθρο 16 – Κάλυψη του κεφαλαίου Σελ. 35
Άρθρο 17 – Εισφορές σε είδος και αποτίμηση των εισφορών αυτών Σελ. 36
Άρθρο 18 – Δυνατότητα μη αποτίμησης των εταιρικών εισφορών Σελ. 37
Άρθρο 19 – Μεταγενέστερη απόκτηση στοιχείων του ενεργητικού Σελ. 40
Άρθρο 20 – Καταβολή και πιστοποίηση της καταβολής του κεφαλαίου Σελ. 41
Άρθρο 21 – Μερική καταβολή του κεφαλαίου Σελ. 43
Άρθρο 22 – Απαγόρευση απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής εισφοράς ή επιστροφής της εισφοράς Σελ. 44
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β – ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Άρθρο 23 – Είδη αύξησης Σελ. 45
Άρθρο 24 – Έκτακτη αύξηση κεφαλαίου Σελ. 45
Άρθρο 25 – Απόφαση και διαδικασία αύξησης κεφαλαίου Σελ. 46
Άρθρο 26 – Δικαίωμα προτίμησης Σελ. 47
Άρθρο 27 – Περιορισμός ή αποκλεισμός του δικαιώματος προτίμησης Σελ. 48
Άρθρο 28 – Δυνατότητα μερικής κάλυψης του κεφαλαίου σε περιπτώσεις αύξησης Σελ. 49
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ – ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Άρθρο 29 – Μείωση κεφαλαίου Σελ. 50
Άρθρο 30 – Προστασία δανειστών σε περίπτωση μείωσης κεφαλαίου Σελ. 51
Άρθρο 31 – Ειδικοί τρόποι μείωσης του κεφαλαίου Σελ. 51
Άρθρο 32 – Απόσβεση του κεφαλαίου Σελ. 52
ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α – ΟΙ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ
Άρθρο 33 – Οι εκδιδόμενοι τίτλοι Σελ. 53
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β – ΜΕΤΟΧΕΣ
Άρθρο 34 – Διαίρεση του κεφαλαίου σε μετοχές Σελ. 54
Άρθρο 35 – Ονομαστική αξία μετοχών Σελ. 54
Άρθρο 36 – Αρχή της ισότητας Σελ. 55
Άρθρο 37 – Κοινές μετοχές Σελ. 55
Άρθρο 38 – Προνομιούχες μετοχές Σελ. 55
Άρθρο 39 – Εξαγοράσιμες μετοχές Σελ. 57
Άρθρο 40 – Ονομαστικές μετοχές - Μετοχικοί τίτλοι Σελ. 59
Άρθρο 41 – Μεταβίβαση των μετοχών με ειδική διαδοχή Σελ. 60
Άρθρο 42 – Μεταβίβαση των μετοχών λόγω καθολικής διαδοχής Σελ. 60
Άρθρο 43 – Δεσμευμένες μετοχές Σελ. 61
Άρθρο 44 – Δικαίωμα προαίρεσης Σελ. 62
Άρθρο 45 – Δικαίωμα της μειοψηφίας να ζητήσει την εξαγορά των μετοχών της από την εταιρεία Σελ. 62
Άρθρο 46 – Δικαίωμα της μειοψηφίας για εξαγορά των μετοχών της από τον πλειοψηφούντα μέτοχο Σελ. 63
Άρθρο 47 – Εξαγορά των μετοχών της μειοψηφίας από τον πλειοψηφούντα μέτοχο Σελ. 64
Άρθρο 48 – Ίδιες μετοχές - πρωτότυπη κτήση Σελ. 66
Άρθρο 49 – Ίδιες μετοχές - παράγωγη κτήση Σελ. 66
Άρθρο 50 – Μεταχείριση των ιδίων μετοχών Σελ. 68
Άρθρο 51 – Παροχή πιστώσεων κ.λπ. για απόκτηση ιδίων μετοχών Σελ. 69
Άρθρο 52 – Αποκτήσεις ιδίων μετοχών κ.λπ. μέσω τρίτων Σελ. 71
Άρθρο 53 – Κοινωνία επί μετοχών Σελ. 72
Άρθρο 54 – Ενέχυρο και επικαρπία επί μετοχών Σελ. 72
Άρθρο 55 – Κλοπή, απώλεια κ.λπ. του μετοχικού τίτλου Σελ. 72
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ – ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Άρθρο 56 – Έκδοση τίτλων κτήσης μετοχών Σελ. 73
Άρθρο 57 – Απόκτηση ιδίων τίτλων κτήσης μετοχών Σελ. 74
Άρθρο 58 – Άσκηση δικαιώματος Σελ. 75
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ – ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ
Άρθρο 59 – Γενικές διατάξεις Σελ. 76
Άρθρο 60 – Όροι και πρόγραμμα ομολογιακού δανείου Σελ. 77
Άρθρο 61 – Μεταβίβαση ομολογιών Σελ. 79
Άρθρο 62 – Απόκτηση ομολογιών από την εκδότρια Σελ. 80
Άρθρο 63 – Συνέλευση των ομολογιούχων Σελ. 80
Άρθρο 64 – Εκπρόσωπος των ομολογιούχων Σελ. 82
Άρθρο 65 – Καθήκοντα εκπροσώπου Σελ. 84
Άρθρο 66 – Ευθύνη και αμοιβή του εκπροσώπου Σελ. 85
Άρθρο 67 – Αντικατάσταση του εκπροσώπου Σελ. 86
Άρθρο 68 – Γνωστοποιήσεις - Δημοσιότητα Σελ. 87
Άρθρο 69 – Κοινό ομολογιακό δάνειο Σελ. 87
Άρθρο 70 – Ομολογιακό δάνειο με ανταλλάξιμες ομολογίες Σελ. 87
Άρθρο 71 – Ομολογιακό δάνειο με μετατρέψιμες ομολογίες Σελ. 88
Άρθρο 72 – Ομολογίες με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη Σελ. 89
Άρθρο 73 – Ασφάλεια Σελ. 89
Άρθρο 74 – Εφαρμοστέο δίκαιο Σελ. 90
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε – ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ
Άρθρο 75 – Κοινοί ιδρυτικοί τίτλοι Σελ. 91
Άρθρο 76 – Εξαιρετικοί ιδρυτικοί τίτλοι Σελ. 92
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α – ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Άρθρο 77 – Γενικές διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο Σελ. 92
Άρθρο 78 – Εκλογή του διοικητικού συμβουλίου από τη γενική συνέλευση ή ορισμός στο καταστατικό Σελ. 93
Άρθρο 79 – Απευθείας διορισμός του διοικητικού συμβουλίου από μέτοχο Σελ. 94
Άρθρο 80 – Εκλογή του διοικητικού συμβουλίου βάσει καταλόγων Σελ. 94
Άρθρο 81 – Αναπληρωματικά μέλη Σελ. 95
Άρθρο 82 – Ελλιπές διοικητικό συμβούλιο Σελ. 95
Άρθρο 83 – Προϋποθέσεις εκλογιμότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου Σελ. 96
Άρθρο 84 – Ελαττώματα διορισμού των εκπροσώπων της εταιρείας Σελ. 97
Άρθρο 85 – Θητεία μελών διοικητικού συμβουλίου Σελ. 97
Άρθρο 86 – Αρμοδιότητες και έκταση εξουσιών του διοικητικού συμβουλίου Σελ. 97
Άρθρο 87 – Ανάθεση αρμοδιοτήτων του διοικητικού συμβουλίου σε μέλη του ή τρίτους Σελ. 98
Άρθρο 88 – Πράξεις εκπροσώπησης εταιρείας Σελ. 99
Άρθρο 89 – Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου Σελ. 99
Άρθρο 90 – Τόπος συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου Σελ. 100
Άρθρο 91 – Συχνότητα συνεδριάσεων και σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου Σελ. 100
Άρθρο 92 – Λήψη αποφάσεων από το διοικητικό συμβούλιο Σελ. 101
Άρθρο 93 – Πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεων διοικητικού συμβουλίου Σελ. 101
Άρθρο 94 – Προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση Σελ. 102
Άρθρο 95 – Ελαττωματικές αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου Σελ. 103
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ
Άρθρο 96 – Καθήκοντα διοικητικού συμβουλίου Σελ. 103
Άρθρο 97 – Υποχρέωση πίστεως - Συγκρούσεις συμφερόντων Σελ. 104
Άρθρο 98 – Απαγόρευση ανταγωνισμού Σελ. 105
Άρθρο 99 – Διαφάνεια και εποπτεία των συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη Σελ. 106
Άρθρο 100 – Χορήγηση άδειας για την κατάρτιση συναλλαγής με συνδεδεμένο μέρος Σελ. 109
Άρθρο 101 – Δημοσιότητα των συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη Σελ. 110
Άρθρο 102 – Ευθύνη μελών του διοικητικού συμβουλίου Σελ. 111
Άρθρο 103 – Άσκηση των αξιώσεων της εταιρείας Σελ. 112
Άρθρο 104 – Άσκηση των αξιώσεων της εταιρείας ύστερα από αίτημα της μειοψηφίας Σελ. 113
Άρθρο 105 – Διορισμός ειδικού εκπροσώπου για άσκηση της αγωγής Σελ. 114
Άρθρο 106 – Λοιπές διατάξεις Σελ. 115
Άρθρο 107 – Ευθύνη για άμεση ζημία τρίτων Σελ. 116
Άρθρο 108 – Έγκριση συνολικής διαχείρισης Σελ. 116
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ – ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Άρθρο 109 – Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης αμοιβών Σελ. 117
Άρθρο 110 – Πολιτική αποδοχών Σελ. 118
Άρθρο 111 – Περιεχόμενο της πολιτικής αποδοχών Σελ. 120
Άρθρο 112 – Έκθεση αποδοχών Σελ. 121
Άρθρο 113 – Πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου και το προσωπικό Σελ. 123
Άρθρο 114 – Δωρεάν διάθεση μετοχών σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου και το προσωπικό Σελ. 125
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ – ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ
Άρθρο 115 – Δυνατότητα διορισμού μονομελούς διοικητικού οργάνου (σύμβουλος-διαχειριστής) Σελ. 126
ΤΜΗΜΑ ΕΒΔΟΜΟ – ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Άρθρο 116 – H γενική συνέλευση ως ανώτατο εταιρικό όργανο Σελ. 127
Άρθρο 117 – Αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης Σελ. 127
Άρθρο 118 – Τρόποι λήψης αποφάσεων από τη γενική συνέλευση Σελ. 128
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Άρθρο 119 – Είδη γενικών συνελεύσεων - Εταιρείες εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά ή Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) Σελ. 129
Άρθρο 120 – Τόπος όπου συνέρχεται η γενική συνέλευση Σελ. 129
Άρθρο 121 – Πρόσκληση της γενικής συνέλευσης Σελ. 130
Άρθρο 122 – Δημοσίευση της πρόσκλησης της γενικής συνέλευσης Σελ. 132
Άρθρο 123 – Δικαιώματα μετόχων πριν από τη γενική συνέλευση Σελ. 132
Άρθρο 124 – Δικαιούμενοι συμμετοχής στη γενική συνέλευση Σελ. 134
Άρθρο 125 – Συμμετοχή στη γενική συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο Σελ. 136
Άρθρο 126 – Συμμετοχή στη γενική συνέλευση με επιστολική ψήφο Σελ. 136
Άρθρο 127 – Παράσταση στη γενική συνέλευση μη μετόχων Σελ. 137
Άρθρο 128 – Αντιπροσώπευση στη γενική συνέλευση Σελ. 137
Άρθρο 129 – Πρόεδρος της γενικής συνέλευσης Σελ. 139
Άρθρο 130 – Απαρτία Σελ. 139
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Άρθρο 131 – Τρόπος ψηφοφορίας στη γενική συνέλευση Σελ. 140
Άρθρο 132 – Πλειοψηφία Σελ. 141
Άρθρο 133 – Αναγγελία του αποτελέσματος της ψηφοφορίας Σελ. 141
Άρθρο 134 – Πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεων της γενικής συνέλευσης Σελ. 141
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Άρθρο 135 – Λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση Σελ. 142
Άρθρο 136 – Προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση Σελ. 144
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε – ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Άρθρο 137 – Ακυρωσία αποφάσεων της γενικής συνέλευσης Σελ. 144
Άρθρο 138 – Ακυρότητα αποφάσεων της γενικής συνέλευσης Σελ. 147
Άρθρο 139 – Ανυπόστατες αποφάσεις Σελ. 148
Άρθρο 140 – Ελαττώματα αποφάσεων που λαμβάνονται με άλλο τρόπο Σελ. 149
ΤΜΗΜΑ ΟΓΔΟΟ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
Άρθρο 141 – Συλλογικά και ατομικά δικαιώματα μειοψηφίας Σελ. 149
Άρθρο 142 – Αίτηση έκτακτου ελέγχου Σελ. 153
Άρθρο 143 – Διενέργεια του έκτακτου ελέγχου Σελ. 153
Άρθρο 144 – Ενώσεις μετόχων Σελ. 154
ΤΜΗΜΑ ΕΝΑΤΟ – ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Άρθρο 145 – Εφαρμοζόμενες διατάξεις Σελ. 155
Άρθρο 146 – Διενέργεια απογραφής - Γλώσσα βιβλίων - Εταιρική χρήση Σελ. 156
Άρθρο 147 – Υπογραφή ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων Σελ. 156
Άρθρο 148 – Έγκριση ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων Σελ. 157
Άρθρο 149 – Δημοσίευση χρηματοοικονομικών καταστάσεων και έκθεσης διαχείρισης Σελ. 157
Άρθρο 150 – Ετήσια έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου Σελ. 160
Άρθρο 151 – Μη χρηματοοικονομικές καταστάσεις Σελ. 161
Άρθρο 152 – Δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης Σελ. 163
Άρθρο 153 – Ετήσια έκθεση διαχείρισης και δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης επί ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων Σελ. 165
Άρθρο 154 – Ενοποιημένη μη χρηματοοικονομική κατάσταση Σελ. 166
Άρθρο 155 – Έκθεση πληρωμών προς κυβερνήσεις Σελ. 168
Άρθρο 156 – Ενοποιημένη έκθεση πληρωμών σε κυβερνήσεις Σελ. 171
Άρθρο 157 – Κριτήρια ισοδυναμίας Σελ. 173
ΤΜΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ
Άρθρο 158 – Κράτηση αποθεματικού Σελ. 174
Άρθρο 159 – Προϋποθέσεις και περιορισμός διανομής ποσών Σελ. 174
Άρθρο 160 – Καθαρά κέρδη - Διανομή κερδών Σελ. 175
Άρθρο 161 – Ελάχιστο μέρισμα Σελ. 175
Άρθρο 162 – Προσωρινό μέρισμα και μεταγενέστερη διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών Σελ. 176
Άρθρο 163 – Επιστροφή παράνομα εισπραχθέντων ποσών Σελ. 177
ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΕΚΑΤΟ – ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Άρθρο 164 – Λόγοι λύσεως της εταιρείας Σελ. 177
Άρθρο 165 – Λύση της εταιρείας με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση του έχοντος έννομο συμφέρον Σελ. 177
Άρθρο 166 – Λύση της εταιρείας με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση των μετόχων Σελ. 178
Άρθρο 167 – Εκκαθαριστές Σελ. 179
Άρθρο 168 – Τρόπος διενέργειας της εκκαθάρισης Σελ. 180
Άρθρο 169 – Σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης Σελ. 182
Άρθρο 170 – Διαγραφή της εταιρείας Σελ. 183
Άρθρο 171 – Αναβίωση της λυθείσας εταιρείας Σελ. 184
ΤΜΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑΤΟ – ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Άρθρο 172 – Πράξεις και στοιχεία υποκαταστημάτων εταιρειών άλλων κρατών-μελών στις οποίες εφαρμόζεται η Οδηγία (ΕΕ) 2017/1132 Σελ. 185
Άρθρο 173 – Πράξεις και στοιχεία υποκαταστημάτων εταιρειών τρίτων χωρών Σελ. 187
Άρθρο 174 – Γενικές διατάξεις για τη δημοσιότητα των αλλοδαπών εταιρειών Σελ. 188
Άρθρο 175 – Έγγραφα της αλλοδαπής εταιρείας Σελ. 188
ΤΜΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 176 – Ψευδείς ή παραπλανητικές δηλώσεις προς το κοινό Σελ. 189
Άρθρο 177 – Παραβάσεις μελών διοικητικού συμβουλίου Σελ. 189
Άρθρο 178 – Παραβάσεις ελεγκτών Σελ. 190
Άρθρο 179 – Παραβάσεις σχετικές με την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας Σελ. 190
Άρθρο 180 – Παραβάσεις σχετικές με τις συνελεύσεις μετόχων και ομολογιούχων Σελ. 191
Άρθρο 181 – Γενική διάταξη Σελ. 191
ΤΜΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 182 – Διατηρούμενες σε ισχύ διατάξεις Σελ. 191
Άρθρο 183 – Προσαρμογή καταστατικού και ελάχιστου κεφαλαίου των ανωνύμων εταιρειών Σελ. 192
Άρθρο 184 – Κατάργηση ανωνύμων μετοχών Σελ. 192
Άρθρο 185 – Διατάξεις για άλλες εταιρικές μορφές Σελ. 194
Άρθρο 186 – Εξουσιοδοτική διάταξη Σελ. 195
Άρθρο 187 – Μεταβατικές διατάξεις Σελ. 195
Άρθρο 188 – Παραπομπές Σελ. 198
Άρθρο 189 – Καταργούμενες διατάξεις Σελ. 198
Άρθρο 190 – Έναρξη ισχύος Σελ. 198
ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΤΟΥ Ν 4548/2018
Άρθρο 15 – Αποτελέσματα της καταχώρησης Σελ. 205
Άρθρο 16 – Δημοσιότητα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου Σελ. 206
Άρθρο 10 – Τιτλοποίηση απαιτήσεων Σελ. 211
Άρθρο 11 – Τιτλοποίηση απαιτήσεων από ακίνητο Σελ. 216
Άρθρο 3 – Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Σελ. 220
Άρθρο 4 – Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Σελ. 200
Άρθρο 5 – Αμοιβή των μη εκτελεστικών μελών Σελ. 221
Άρθρο 6 – Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Σελ. 222
Άρθρο 7 – Οργάνωση του εσωτερικού ελέγχου Σελ. 223
Άρθρο 8 – Αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου Σελ. 223
Άρθρο 31 – Κατηγοριοποίηση οντοτήτων και ομίλων για σκοπούς ενοποίησης Σελ. 232
Άρθρο 32 – Σελ. 233
Άρθρο 33 – Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από ενοποίηση Σελ. 233
Άρθρο 34 – Κανόνες κατάρτισης ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων Σελ. 236
Άρθρο 35 – Μέθοδος της καθαρής θέσης για συγγενείς και κοινοπραξίες Σελ. 239
Άρθρο 36 – Σημειώσεις των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων Σελ. 240
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Πίνακας Αντιστοιχίας Διατάξεων Ν 4548/2018 & ΚΝ 2190/1920 Σελ. 249
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II – Αντιστοιχία Διατάξεων Ν 4548/2018 - Ν 3156/2003 Σελ. 289
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Ταυτόσημες διατάξεις Ν 4548/2018 και Ν 2190/1920 Σελ. 293
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – ΥΑ 31637/20.3.2017 Πρότυπα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., O.E. και Ε.Ε. Σελ. 299
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΝΟΜΟΥ Ν 4601/2019
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΜΕΡΟΣ Α’ – ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 305
ΜΕΡΟΣ Β’ – ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ Σελ. 308
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ Σελ. 309
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Σελ. 322
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Σελ. 323
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Σελ. 325
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Σελ. 329
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Σελ. 330
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (SE) Σελ. 332
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ Σελ. 332
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΕΣΕτ) Σελ. 334
ΜΕΡΟΣ Γ’ – ΔΙΑΣΠΑΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 334
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ Σελ. 338
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ή ΝΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Σελ. 352
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ – ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ή ΝΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Σελ. 353
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Σελ. 353
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Σελ. 356
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Σελ. 358
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Σελ. 359
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (SE) Σελ. 361
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ Σελ. 361
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΕΣΕτ) Σελ. 363
ΜΕΡΟΣ Δ’ – ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ Σελ. 363
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Σελ. 372
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Σελ. 375
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ – Σελ. 378
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ Σελ. 378
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΕΣΕτ) ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ Σελ. 380
ΜΕΡΟΣ Ε’ – ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 380
ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ – ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 384
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΝΟΜΟΥ Ν 4601/2019
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΜΕΡΟΣ Α’ – ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1 – Μορφές εταιρικών μετασχηματισμών Σελ. 305
Άρθρο 2 – Υποκείμενα εταιρικών μετασχηματισμών Σελ. 306
Άρθρο 3 – Μετασχηματισμοί εταιρειών που έχουν λυθεί Σελ. 307
Άρθρο 4 – Σχέση με φορολογικές διατάξεις Σελ. 307
Άρθρο 5 – Επίλυση διαφορών Σελ. 308
ΜΕΡΟΣ Β’ – ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ
Άρθρο 6 – Μορφές συγχώνευσης - Ορισμοί Σελ. 308
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ
Άρθρο 7 – Σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης Σελ. 309
Άρθρο 8 – Δημοσίευση του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης Σελ. 310
Άρθρο 9 – Λεπτομερής γραπτή έκθεση και ενημέρωση για τη συγχώνευση Σελ. 311
Άρθρο 10 – Εξέταση του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης από εμπειρογνώμονες Σελ. 312
Άρθρο 11 – Διαθεσιμότητα των εγγράφων για εξέταση από τους μετόχους ή τους εταίρους Σελ. 313
Άρθρο 12 – Προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων Σελ. 316
Άρθρο 13 – Προστασία των πιστωτών των εταιρειών που μετέχουν στη συγχώνευση Σελ. 316
Άρθρο 14 – Έγκριση από τη συνέλευση ή τους εταίρους καθεμιάς από τις εταιρίες που μετέχουν στη συγχώνευση Σελ. 316
Άρθρο 15 – Σύμβαση συγχώνευσης - Τύπος Σελ. 317
Άρθρο 16 – Διατυπώσεις δημοσιότητας - Πράξεις και στοιχεία που υποβάλλονται σε δημοσιότητα Σελ. 317
Άρθρο 17 – Προληπτικός έλεγχος νομιμότητας Σελ. 317
Άρθρο 18 – Αποτελέσματα της συγχώνευσης Σελ. 318
Άρθρο 19 – Ευθύνη Σελ. 319
Άρθρο 20 – Ακύρωση της συγχώνευσης Σελ. 320
Άρθρο 21 – Μη δίκαιη σχέση ανταλλαγής Σελ. 322
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Άρθρο 22 – Εφαρμοζόμενες διατάξεις - Έγκριση της συγχώνευσης Σελ. 322
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Άρθρο 23 – Εφαρμοζόμενες διατάξεις Σελ. 323
Άρθρο 24 – Συγχώνευση με τη συμμετοχή λυθείσας προσωπικής εταιρείας Σελ. 323
Άρθρο 25 – Περιεχόμενο του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης Σελ. 323
Άρθρο 26 – Γραπτή έκθεση και ενημέρωση για τη συγχώνευση Σελ. 324
Άρθρο 27 – Απόφαση των εταίρων Σελ. 324
Άρθρο 28 – Εξέταση του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης από εμπειρογνώμονες Σελ. 325
Άρθρο 29 – Παραγραφή αξιώσεων κατά εταίρων απορροφώμενης εταιρείας Σελ. 325
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Άρθρο 30 – Εφαρμοζόμενες διατάξεις Σελ. 325
Άρθρο 31 – Διαθεσιμότητα των εγγράφων για εξέταση από τους μετόχους Σελ. 326
Άρθρο 32 – Ιδιαίτερες κατηγορίες μετόχων Σελ. 326
Άρθρο 33 – Ομολογιούχοι δανειστές Σελ. 326
Άρθρο 34 – Λοιποί τίτλοι Σελ. 326
Άρθρο 35 – Απορρόφηση εταιρείας από Ανώνυμη Εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών ή μεριδίων της Σελ. 327
Άρθρο 36 – Απορρόφηση εταιρείας από Ανώνυμη Εταιρεία που κατέχει το 90% ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της Σελ. 328
Άρθρο 37 – Πράξεις που εξομοιώνονται με τη συγχώνευση με απορρόφηση Σελ. 328
Άρθρο 38 – Μη δίκαιο αντάλλαγμα εξαγοράς Σελ. 329
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Άρθρο 39 – Εφαρμοζόμενες διατάξεις Σελ. 329
Άρθρο 40 – Περιεχόμενο του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης - Γραπτή έκθεση και ενημέρωση Σελ. 329
Άρθρο 41 – Έγκριση της συγχώνευσης από τη συνέλευση των εταίρων Σελ. 330
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Άρθρο 42 – Εφαρμοζόμενες διατάξεις Σελ. 330
Άρθρο 43 – Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης - Γραπτή έκθεση και ενημέρωση Σελ. 330
Άρθρο 44 – Διαθεσιμότητα των εγγράφων για εξέταση από τους εταίρους Σελ. 331
Άρθρο 45 – Παραγραφή αξιώσεων κατά εταίρων με εγγυητικές εισφορές Σελ. 331
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (SE)
Άρθρο 46 – Σελ. 332
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
Άρθρο 47 – Εφαρμοζόμενες διατάξεις Σελ. 332
Άρθρο 48 – Περιεχόμενο του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης Σελ. 332
Άρθρο 49 – Έγκριση της συγχώνευσης από τη γενική συνέλευση Σελ. 332
Άρθρο 50 – Δικαίωμα εξόδου Σελ. 333
Άρθρο 51 – Αποτελέσματα της συγχώνευσης Σελ. 333
Άρθρο 52 – Παραγραφή αξιώσεων κατά συνεταίρων Σελ. 333
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΕΣΕτ)
Άρθρο 53 – Σελ. 334
ΜΕΡΟΣ Γ’ – ΔΙΑΣΠΑΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 54 – Διάσπαση Σελ. 334
Άρθρο 55 – Κοινή διάσπαση Σελ. 335
Άρθρο 56 – Μερική διάσπαση Σελ. 336
Άρθρο 57 – Απόσχιση κλάδου Σελ. 337
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ
Άρθρο 58 – Εφαρμοζόμενες διατάξεις Σελ. 338
Άρθρο 59 – Σχέδιο σύμβασης διάσπασης Σελ. 338
Άρθρο 60 – Δημοσίευση του σχεδίου σύμβασης διάσπασης Σελ. 339
Άρθρο 61 – Λεπτομερής γραπτή έκθεση και ενημέρωση για τη διάσπαση Σελ. 340
Άρθρο 62 – Εξέταση του σχεδίου σύμβασης διάσπασης από εμπειρογνώμονες Σελ. 341
Άρθρο 63 – Διαθεσιμότητα των εγγράφων για εξέταση από τους μετόχους ή τους εταίρους Σελ. 342
Άρθρο 64 – Προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων Σελ. 344
Άρθρο 65 – Προστασία των πιστωτών των εταιρειών που μετέχουν στη διάσπαση Σελ. 344
Άρθρο 66 – Έγκριση από τη συνέλευση ή τους εταίρους καθεμιάς από τις εταιρείες που μετέχουν στη διάσπαση Σελ. 345
Άρθρο 67 – Σύμβαση διάσπασης - Τύπος Σελ. 345
Άρθρο 68 – Διατυπώσεις δημοσιότητας - Πράξεις και στοιχεία που υποβάλλονται σε δημοσιότητα Σελ. 346
Άρθρο 69 – Προληπτικός έλεγχος νομιμότητας Σελ. 346
Άρθρο 70 – Αποτελέσματα της διάσπασης Σελ. 347
Άρθρο 71 – Ευθύνη Σελ. 348
Άρθρο 72 – Ακύρωση της διάσπασης Σελ. 350
Άρθρο 73 – Μη δίκαιη σχέση ανταλλαγής Σελ. 352
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ή ΝΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Άρθρο 74 – Σελ. 352
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ – ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ή ΝΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Άρθρο 75 – Σελ. 353
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Άρθρο 76 – Εφαρμοζόμενες διατάξεις Σελ. 353
Άρθρο 77 – Διάσπαση με τη συμμετοχή λυθείσας προσωπικής εταιρείας Σελ. 354
Άρθρο 78 – Περιεχόμενο του σχεδίου σύμβασης διάσπασης Σελ. 354
Άρθρο 79 – Γραπτή έκθεση και ενημέρωση για τη διάσπαση Σελ. 354
Άρθρο 80 – Απόφαση των εταίρων Σελ. 355
Άρθρο 81 – Εξέταση του σχεδίου σύμβασης διάσπασης από εμπειρογνώμονες Σελ. 355
Άρθρο 82 – Παραγραφή αξιώσεων κατά εταίρων της διασπώμενης εταιρείας Σελ. 355
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Άρθρο 83 – Εφαρμοζόμενες διατάξεις Σελ. 356
Άρθρο 84 – Διαθεσιμότητα των εγγράφων για εξέταση από τους μετόχους Σελ. 356
Άρθρο 85 – Ιδιαίτερες κατηγορίες μετόχων Σελ. 356
Άρθρο 86 – Ομολογιούχοι δανειστές Σελ. 357
Άρθρο 87 – Λοιποί τίτλοι Σελ. 357
Άρθρο 88 – Διάσπαση ανώνυμης εταιρείας, οι μετοχές της οποίας κατέχονται στο σύνολό τους από τις επωφελούμενες εταιρείες Σελ. 357
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Άρθρο 89 – Εφαρμοζόμενες διατάξεις Σελ. 358
Άρθρο 90 – Περιεχόμενο του σχεδίου σύμβασης διάσπασης - Γραπτή έκθεση και ενημέρωση Σελ. 358
Άρθρο 91 – Έγκριση της διάσπασης από τη συνέλευση των εταίρων Σελ. 359
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Άρθρο 92 – Σελ. 359
Άρθρο 93 – Σχέδιο σύμβασης διάσπασης - Γραπτή έκθεση και ενημέρωση Σελ. 359
Άρθρο 94 – Διαθεσιμότητα των εγγράφων για εξέταση από τους εταίρους Σελ. 360
Άρθρο 95 – Παραγραφή αξιώσεων κατά εταίρων με εγγυητικές εισφορές Σελ. 360
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (SE)
Άρθρο 96 – Σελ. 361
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
Άρθρο 97 – Εφαρμοζόμενες διατάξεις Σελ. 361
Άρθρο 98 – Περιεχόμενο του σχεδίου σύμβασης διάσπασης Σελ. 361
Άρθρο 99 – Έγκριση της διάσπασης Σελ. 361
Άρθρο 100 – Δικαίωμα εξόδου Σελ. 362
Άρθρο 101 – Αποτελέσματα της διάσπασης Σελ. 362
Άρθρο 102 – Παραγραφή αξιώσεων κατά συνεταίρων Σελ. 362
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΕΣΕτ)
Άρθρο 103 – Σελ. 363
ΜΕΡΟΣ Δ’ – ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ
Άρθρο 104 – Σελ. 363
Άρθρο 105 – Εφαρμογή της διαδικασίας για την ίδρυση της νέας εταιρικής μορφής Σελ. 363
Άρθρο 106 – Λεπτομερής γραπτή έκθεση και ενημέρωση για τη μετατροπή Σελ. 363
Άρθρο 107 – Διαθεσιμότητα των εγγράφων για εξέταση από τους μετόχους ή τους εταίρους Σελ. 364
Άρθρο 108 – Απόφαση της συνέλευσης ή των εταίρων Σελ. 365
Άρθρο 109 – Ελάχιστο περιεχόμενο της απόφασης για τη μετατροπή Σελ. 366
Άρθρο 110 – Επωνυμία Σελ. 366
Άρθρο 111 – Διατυπώσεις δημοσιότητας - Πράξεις και στοιχεία που υποβάλλονται σε δημοσιότητα Σελ. 366
Άρθρο 112 – Προληπτικός έλεγχος νομιμότητας Σελ. 367
Άρθρο 113 – Αποτελέσματα της μετατροπής Σελ. 367
Άρθρο 114 – Προστασία των πιστωτών και των κατόχων ειδικών προνομίων χωρίς δικαίωμα ψήφου Σελ. 368
Άρθρο 115 – Ευθύνη Σελ. 369
Άρθρο 116 – Ακύρωση της μετατροπής Σελ. 370
Άρθρο 117 – Μη δίκαιος καθορισμός των εταιρικών συμμετοχών στην εταιρεία με τη νέα μορφή Σελ. 371
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Άρθρο 118 – Εφαρμοζόμενες διατάξεις Σελ. 372
Άρθρο 119 – Μετατροπή λυθείσας προσωπικής εταιρείας Σελ. 372
Άρθρο 120 – Διαθεσιμότητα των εγγράφων για έλεγχο από τους εταίρους - Γραπτή έκθεση για τη μετατροπή Σελ. 372
Άρθρο 121 – Απόφαση των εταίρων Σελ. 372
Άρθρο 122 – Περιεχόμενο και τύπος της απόφασης Σελ. 373
Άρθρο 123 – Ελάχιστο κεφάλαιο - Εξακρίβωση της αξίας της περιουσίας της υπό μετατροπή εταιρείας Σελ. 373
Άρθρο 124 – Είσοδος νέων εταίρων Σελ. 374
Άρθρο 125 – Αυτοδίκαιη μετατροπή ετερόρρυθμης εταιρείας σε ομόρρυθμη εταιρεία Σελ. 374
Άρθρο 126 – Αυτοδίκαιη μετατροπή ομόρρυθμης εταιρείας σε ετερόρρυθμη εταιρεία Σελ. 374
Άρθρο 127 – Παραγραφή αξιώσεων κατά ομόρρυθμων και ετερόρρυθμων εταίρων Σελ. 375
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Άρθρο 128 – Εφαρμοζόμενες διατάξεις Σελ. 375
Άρθρο 129 – Γραπτή έκθεση - Διαθεσιμότητα των εγγράφων για εξέταση από τους μετόχους ή τους εταίρους Σελ. 376
Άρθρο 130 – Απόφαση των εταίρων Σελ. 376
Άρθρο 131 – Περιεχόμενο και τύπος της απόφασης για τη μετατροπή - Ελάχιστο κεφάλαιο - Μετοχές και εταιρικά μερίδια της μετατραπείσας εταιρείας Σελ. 377
Άρθρο 132 – Είσοδος νέων μετόχων ή εταίρων Σελ. 377
Άρθρο 133 – Παραγραφή αξιώσεων κατά εταίρων ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με εγγυητικές εισφορές Σελ. 377
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ –
Άρθρο 134 – Ειδικές διατάξεις για τη μετατροπή ευρωπαϊκής εταιρείας (SE) σε ανώνυμη εταιρεία και αντίστροφα Σελ. 378
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
Άρθρο 135 – Εφαρμοζόμενες διατάξεις Σελ. 378
Άρθρο 136 – Έγκριση της μετατροπής - Δικαίωμα εξόδου Σελ. 378
Άρθρο 137 – Αποτελέσματα της μετατροπής Σελ. 379
Άρθρο 138 – Παραγραφή αξιώσεων κατά συνεταίρων Σελ. 379
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΕΣΕτ) ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ
Άρθρο 139 – Σελ. 380
ΜΕΡΟΣ Ε’ – ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 140 – Διατηρούμενες σε ισχύ διατάξεις Σελ. 381
Άρθρο 141 – Μεταβατικές διατάξεις Σελ. 381
Άρθρο 142 – Παραπομπές Σελ. 381
Άρθρο 143 – Τροποποίηση του Ν 2515/1997 Σελ. 381
Άρθρο 144 – Τροποποίηση του Ν 3419/2005 Σελ. 382
Άρθρο 145 – Τροποποιήσεις του Ν 4099/2012 Σελ. 382
Άρθρο 146 – Τροποποίηση του Ν 4548/2018 Σελ. 383
Άρθρο 147 – Καταργούμενες διατάξεις Σελ. 384
ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ – ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 157 – Έναρξη ισχύος Σελ. 384
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΤΟΥ Ν 4548/2018
1. ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
2. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
2.01. Η ενδυνάμωση της διοίκησης
2.02. Εκλογή και συγκρότηση
2.03. Λειτουργία Δ.Σ.
2.04. Λοιπές νέες ρυθμίσεις
2.05. Ελαττώματα Αποφάσεων Δ.Σ. (άρθ. 95)
2.06. Υποχρεώσεις και Ευθύνη μελών Δ.Σ.
3. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
3.01. Εξουσίες
3.02. Σύγκληση
3.03. Συγκρότηση (άρθ. 124)
3.04. Τρόποι πραγματοποίησης
3.05. Λήψη αποφάσεως
3.06. Ακυρωσία (άρθ. 137)
3.07. Ακυρότητα Γ.Σ. (άρθ. 138)
4. ΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΛΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ
4.01. Εισαγωγικά
4.02. Καινοτομίες
4.03. Η Μετοχή
5. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ & ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
6. ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ & ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΜΕΡΙΣΜΑ
6.01. Το λεγόμενο «πρώτο μέρισμα»
6.02. Προμέρισμα
6.03. Διανομή αποθεματικών
7. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ (άρθ. 141)
8. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
9. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ
9.01 Αποθεματικό Μειώσεως
9.02. Δεσμευμένες Μετοχές και δεσμεύσεις μετόχων
9.03. Αρμόδιο δικαστήριο. Διαιτησία
9.04. Πολιτική αποδοχών
9.05. Καταβολή μετοχικού κεφαλαίου
9.06. Μονομελές Διοικητικό Όργανο
9.07. Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία
Back to Top