Δευτέρα 11 Μαρτίου 2024

ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ - 12ο ΤΜΗΜΑ

Ανάλυση και παρουσίαση του Ν 4412/2016 με όλες τις πρόσφατες τροποποιήσεις του

Εισηγητές: Καλονόμος Κ., Κούρου Β., Οικονόμου Μ., Σειραδάκης Μ., Φιλιππάτος M.-A., Φρατζέσκος Α.

Το Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Οι Δημόσιες Συμβάσεις στην Πράξη» είναι Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα διάρκειας 43 ωρών σε συνεργασία με έγκριτους νομικούς και πεπειραμένα στελέχη της Διοίκησης

• Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελεί μία ολιστική και με σαφή προσανατολισμό στην πράξη προσέγγιση των δημοσίων συμβάσεων που παρακολουθεί όλο το φάσμα μίας δημόσιας σύμβασης, ήτοι από το προσυμβατικό στάδιο, όπως αυτό εκκινεί από τη στιγμή της δημοσίευσης προκήρυξης ή της έναρξης μιας διαγωνιστική διαδικασίας με άλλο τρόπο και μέχρι το στάδιο της ανάδειξης του προσωρινού αναδόχου και εν συνεχεία από την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης μέχρι και την εκτέλεσή της και την παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου από την αναθέτουσα αρχή (ή τον αναθέτοντα φορέα) (τόσο από άποψη ουσιαστικού δικαίου όσο και στο πεδίο της έννομης προστασίας).

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Γενικά περί δημοσίων συμβάσεων - Το Νομικό πλαίσιο - Εμπλεκόμενοι φορείς και όργανα - Διαδικασίες ανάθεσης – Σχεδιασμός διαγωνισμών- Κατάρτιση διακηρύξεων


Δευτέρα 11 Μαρτίου 2024 (17:00 - 21:00)

- Νομικό Πλαίσιο
- Εθνικό και κοινοτικό πλαίσιο (κατώτατα κοινοτικά όρια)
- Διαδικασίες - τεχνικές και εργαλεία ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων

 

Τετάρτη 13 Μαρτίου 2024 (17:00 - 21:00)
- Σχεδιασμός - Προπαρασκευαστικές ενέργειες διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων
- Υποχρεώσεις δημοσιότητας - προθεσμίες. ΚΗΜΔΗΣ, Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, Tenders Electronic Daily (TED) της ΕΕ

 

Τετάρτη 20 Μαρτίου 2024 (17:00 - 21:00)
- Χρήση πρότυπων τευχών - υποδειγμάτων διακηρύξεων της ΕΑΑΔΗΣΥ
- Λόγοι αποκλεισμού, κριτήρια επιλογής, Δικαιολογητικά συμμετοχής, κριτήρια ανάθεσης

 

Τετάρτη 27 Μαρτίου 2024 (16:30 - 21:30)
- Επιμέρους ζητήματα κατά το προσυμβατικό στάδιο
- Νομολογιακή αντιμετώπιση μέχρι σήμερα μέσα από τις αποφάσεις της ΑΕΠΠ, των Διοικητικών Εφετείων και του ΣτΕ

 

Δευτέρα 1 Απριλίου 2024 (16:30 - 21:30)
- ΕΕΕΣ (συμπλήρωση - υποβολή)
- Εγγυήσεις
- Εμπλεκόμενα όργανα στη διαγωνιστική διαδικασία. Αρμόδιοι ή/και εμπλεκόμενοι φορείς στις διαδικασίες

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Β: Περιγραφή διαγωνιστικής διαδικασίας
Δευτέρα 30 Τετάρτη 3 Απριλίου 2024(17:00-21:00)
- Δημοσίευση Διακήρυξης
- Παροχή διευκρινίσεων επί όρων της διακήρυξης
- Παράταση διαγωνισμού
- Υποβολή προσφορών – Αποσφράγιση - αξιολόγηση προσφορών - ανάδειξη προσωρινού αναδόχου
- Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου - αξιολόγηση - έκδοση απόφασης κατακύρωσης
- Υπογραφή σύμβασης

 

Δευτέρα 8 Απριλίου 2024
- Προδικαστική προσφυγή
- Δικαστική προστασία κατά το προσυμβατικό στάδιο (ακύρωση και αναστολή ενώπιον ΔΕφ/ΣτΕ)

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: Γενικοί κανόνες εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, εφαρμοστέο δίκαιο
Δευτέρα 8 Απριλίου 2024 (17:00 - 19:00)
- Εκτέλεση, Διαχείριση, Παρακολούθηση Δημόσιας σύμβασης Προμηθειών/Υπηρεσιών
- Ορισμός επιτροπής παραλαβής - Ομάδα παρακολούθησης σύμβασης- Εκτέλεση σύμβασης
- Παραδόσεις
- Παραλαβές, Πρακτικά
- Τροποποίηση σύμβασης
- Πληρωμές
- Κυρώσεις
- Ποινικές ρήτρες
- Διοικητικές προσφυγές κατά την εκτέλεση των συμβάσεων

 

Δευτέρα 15 Απριλίου 2024 (17:00 - 21:00)
- Εκτέλεση, Διαχείριση, Παρακολούθηση Δημόσιας σύμβασης Έργου, Μελέτης και Τεχνικής Υπηρεσίας
-Διαδικασία εκτέλεσης δημοσίων έργων- Επιμετρήσεις, λογαριασμοί, πιστοποιήσεις - Τροποποιήσεις κατά την διάρκεια εφαρμογής της σύμβασης
- Διαχείριση έργων, χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης, διαχείριση κόστους, προγραμματισμός ποιότητας έργου, σχέδιο υγείας και ασφάλειας, μητρώο έργου κ.λπ.
- Η παροχή έννομης προστασίας κατά την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και έργων

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: Ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις μέσω ΕΣΗΔΗΣ
Τετάρτη 17 Απριλίου 2024 (17:00 - 21:00)
- Προϋποθέσεις χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ – απαιτήσεις σε εξοπλισμό
- Αναζήτηση ηλεκτρονικών διαγωνισμών
- Υποβολή αιτήματος παροχής βοήθειας ή/και εκπαίδευσης 
- Εγγραφή αναθετουσών αρχών και οικονομικών φορέων στο ΕΣΗΔΗΣ
- Έκδοση και χρήση εγκεκριμένων ηλεκτρονικών υπογραφών (ψηφιακών υπογραφών)
- Δημοσίευση ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ
- Υποβολή ηλεκτρονικών προσφορών

 

Δευτέρα 22 Απριλίου 2024 (17:00 - 21:00)
- Επικοινωνία εμπλεκομένων
- Αποσφράγιση-αξιολόγηση ηλεκτρονικών προσφορών, διαδικασία υποβολής – εξέτασης προδικαστικών προσφυγών
- Έκδοση-κοινοποίηση αποφάσεων
- Υποβολή αξιολόγηση δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου
- Έκδοση απόφασης κατακύρωσης
- Υπογραφή σύμβασης

Διαβάστε εδώ το αναλυτικό διάγραμμα ύλης

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:
• δικηγόρους & νομικούς συμβούλους που εμπλέκονται σε δημόσιες διαγωνιστικές διαδικασίες
• νομικά τμήματα αναθετουσών αρχών και αναθετόντων φορέων
• στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων Προμηθειών αναθετουσών αρχών, αναθετόντων φορέων και Τοπικής Αυτοδιοίκησης
• στελέχη ιδιωτικών επιχειρήσεων που συμμετέχουν ή θα ήθελαν να συμμετάσχουν σε διαγωνιστικές διαδικασίες του Δημοσίου
• μηχανικούς
• λογιστές

Απόστολος Φρατζέσκος

Ο Απόστολος Φρατζέσκος είναι Μαθηματικός με μεταπτυχιακές σπουδές στην Επιχειρησιακή Έρευνα και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και παρέχει υπηρεσίες Συμβούλου σε θέματα δημοσίων συμβάσεων, τόσο σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα όσο και σε φορείς του Δημοσίου. Επί τριάντα πέντε και πλέον έτη υπηρέτησε στη Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Την περίοδο 2011-2014 ήταν Πρόεδρος-Συντονιστής της Ομάδας Έργου υπεύθυνης για την υλοποίηση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), ενώ από τον Οκτώβριο του 2014 έως και τον Δεκέμβριο του 2019 διετέλεσε Διευθυντής του ΕΣΗΔΗΣ. Έχει διατελέσει καθηγητής της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) και είναι πιστοποιημένος εισηγητής του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του ίδιου Οργανισμού, έχοντας στο ενεργητικό του εκατοντάδες ώρες διδασκαλίας σε πιστοποιημένα εκπαιδευτικά προγράμματα με αντικείμενο τις δημόσιες συμβάσεις και τη λειτουργία του ΕΣΗΔΗΣ.

Κωνσταντίνος Ι. Καλονόμος

Ο Κωνσταντίνος Ι. Καλονόμος είναι δικηγόρος στον Άρειο Πάγο και το ΣτΕ. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και ακολούθως έλαβε μεταπτυχιακό δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης με αντικείμενο το Διοικητικό Δίκαιο, καθώς και δίπλωμα επαγγελματικής καταρτίσεως στο Φορολογικό Δίκαιο από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει συστηματική δικαστηριακή εμπειρία πολλών ετών ενώπιον όλων των αρμοδίων διοικητικών δικαστηρίων, ενώ έχει διατελέσει εισηγητής σε πλήθος επιμορφωτικών, επαγγελματικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων και διαλέξεων στο γνωστικό αντικείμενο ιδίως της διοικητικής δικονομίας. Συναφείς επιστημονικές μελέτες του έχουν δημοσιευτεί πολλάκις στον νομικό περιοδικό Τύπο. Περαιτέρω έχει συγγράψει το έργο «Πρακτικά Θέματα Διοικητικής Δικονομίας» (Εκδ. ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, Δεκέμβριος 2017) και έχει συμμετάσχει στη συγγραφή των συλλογικών έργων «Υποδείγματα Διοικητικού, Τόμοι Ι-ΙΙ» (Εκδ. ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, 2018) και «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας – Ερμηνεία κατ’ άρθρο» (Εκδ. ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, 2019). Είναι μέλος της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων.

Βασιλική Κούρου

Η Βασιλική Κούρου είναι Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός MSc, με 20ετή εμπειρία στην διαχείριση και εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων, ΓΓΥ/Υπ.ΥΠΟ.ΜΕ που είναι διαχειριστής του ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα και του ΜηΜΕΔ. Είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων (ΕΟΠΠΕΠ) και εισηγήτρια του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), έχοντας στο ενεργητικό της πολλές ώρες διδασκαλίας σε εκπαιδευτικά προγράμματα με αντικείμενο τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και τεχνικών υπηρεσιών και τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις μέσω ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια ‘Εργα.

Μιχάλης Σειραδάκης

Ο Μιχάλης Σειραδάκης είναι δικηγόρος, πρώην μέλος της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) ενώ έχει διατελέσει Πρόεδρος του 7ου Κλιμακίου αυτής. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή Αθηνών το έτος 2004 και κατέχει δύο μεταπτυχιακούς τίτλους, ο πρώτος από το τμήμα Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με κατεύθυνση «Εμπορικό και Εταιρικό Δίκαιο» και ο δεύτερος από το King’s College of London με κατεύθυνση «International Business Law», ενώ από τον Ιούλιο του 2018 είναι Υποψήφιος Διδάκτωρ Νομικής με θέμα της διδακτορικής του διατριβής: «Η συμμετοχική παρουσία τρίτων στους δημόσιους διαγωνισμούς. Ένωση Προσώπων & Κοινοπραξία, Δάνεια Εμπειρία & Υπεργολαβία». Από το έτος 2008 μέχρι και το 2017 υπήρξε συνιδρυτής και συνεργάτης του MSCK Law Office. Από το έτος 2013 είναι πιστοποιημένος εισηγητής στο πρόγραμμα Ο.Α.Ε.Δ.-Λ.Α.Ε.Κ. και διεξήγαγε σειρά σεμιναρίων στο δίκαιο των δημόσιων συμβάσεων, ενώ είναι εκ των βασικών εισηγητών του πιστοποιημένου Εκπ. Προγράμματος «Οι Δημόσιες Συμβάσεις στην Πράξη» που βρίσκεται ήδη στον 5ο κύκλο του.

Μιχάλης Οικονόμου

Ο Μιχάλης Οικονόμου αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή Αθηνών το έτος 2002. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο νομικών σπουδών, από το τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Paris 1 Pantheon-Sorbonne το 2003 με κατεύθυνση «Δημόσιο Οικονομικό Δίκαιο» και διδακτορικό τίτλο από το Τμήμα Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα διατριβής κατεύθυνση «Δημόσιες Συμβάσεις και Δίκαιο του Ανταγωνισμού» το 2008. Από το έτος 2011 είναι Ειδικός Επιστήμονας της Επιτροπής Ανταγωνισμού με ειδίκευση το Δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού ενώ έχει διατελέσει νομικός σύμβουλος του Γ. Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών από το 2013-2015 όπου μεταξύ άλλων διετέλεσε μέλος νομοπαρασκευαστικών επιτροπών και νομικός σύμβουλος της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων κατά το διάστημα 2015-2017. Είναι συγγραφέας δύο επιστημονικών μονογραφιών, με τίτλο «Δημόσιες Συμβάσεις και δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού» και «Οι Συμβάσεις in House» εκδοθείσες από την Νομική Βιβλιοθήκη και πολυάριθμων μελετών και δημοσιεύσεων στον Τομέα Δημοσίου Οικονομικού Δικαίου, ενώ παράλληλα είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής του επιστημονικού περιοδικού «Δημόσιο Δίκαιο» της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων. Έχει συμμετάσχει ως εισηγητής σε πολυάριθμες ημερίδες και επιστημονικά συνέδρια μεταξύ άλλων και στην Εθνική Σχολή Δικαστών. Από τον Ιούνιο του 2017 υπήρξε Μέλος της π. Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) και πλέον είναι Μέλος του 4ου Κλιμακίου της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ

Μίνως-Αλέξανδρος Φιλιππάτος

Ο Μίνως-Αλέξανδρος Φιλιππάτος είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής Αθηνών και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στο Δημόσιο Δίκαιο της ίδιας Σχολής. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και ιδρυτικό μέλος της Δικηγορικής Εταιρίας Γιαννακόπουλος- Φιλιππάτος.
Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να συμμετέχουν στην εξέταση για το, Διαπιστευμένο κατά ISO/IEC 17024, Σχήμα Πιστοποίησης της TÜV AUSTRIA HELLAS «Στέλεχος Διεκπεραίωσης Διαδικασιών για τη Συμμετοχή σε Δημόσιους Διαγωνισμούς».

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ 


Χρήσιμες Πληροφορίες

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

Όπου υπάρχει ένδειξη εκπτώσεων για ειδικές κατηγορίες (φοιτητές, ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι και δικαστικοί λειτουργοί) ή άλλες έχουν ισχύ για Online εγγραφές μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στο site www.nb.org

Ειδικότερα στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας

Πολιτική ακυρώσεων

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό (10 εργάσιμες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου) στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 10 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 5 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 20405|20406
43 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
11, 13, 20, 27 Μαρτίου 2024 & 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22 Απριλίου 2024 (Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, ώρες 17:00 - 19:00, 17:00 - 21:00 & 16:30 - 21:30)
Εισηγητές: Καλονόμος Κ., Κούρου Β., Οικονόμου Μ., Σειραδάκης Μ., Φιλιππάτος M.-A., Φρατζέσκος Α.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Κόστος Συμμετοχής: 980,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Ανάλυση και παρουσίαση του Ν 4412/2016 με όλες τις πρόσφατες τροποποιήσεις του

ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ - 12ο ΤΜΗΜΑ

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 20405|20406
43 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
11, 13, 20, 27 Μαρτίου 2024 & 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22 Απριλίου 2024 (Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, ώρες 17:00 - 19:00, 17:00 - 21:00 & 16:30 - 21:30)
Εισηγητές: Καλονόμος Κ., Κούρου Β., Οικονόμου Μ., Σειραδάκης Μ., Φιλιππάτος M.-A., Φρατζέσκος Α.
Back to Top