Κωδ. 18345
43 ώρες
28 & 30 Σεπτεμβίου, 5, 7, 12, 14, 19, 21 & 29 Οκτωβρίου & 2 & 4 Νοεμβρίου 2021 (κάθε Τρίτη & Πέμπτη 17:00 - 21:00, 16:00 - 21:00 & 17:00 - 19:00)
Συντονιστές προγράμματος: Φρατζέσκος Α.
Εισηγητές: Καλονόμος Κ., Κούρου Β., Οικονόμου Μ., Σειραδάκης Μ., Φιλιππάτος M.-A., Φρατζέσκος Α.
Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021

ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ - 5ος ΚΥΚΛΟΣ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)


Με βάση το νέο Ν 4782/2021 (ΦΕΚ Α΄ 36/9.3.2021)
Συντονιστές προγράμματος: Φρατζέσκος Α.
Εισηγητές: Καλονόμος Κ., Κούρου Β., Οικονόμου Μ., Σειραδάκης Μ., Φιλιππάτος M.-A., Φρατζέσκος Α.

Σε απόθεμα

Κόστος Συμμετοχής: 890,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδ. 18345
43 ώρες
28 & 30 Σεπτεμβίου, 5, 7, 12, 14, 19, 21 & 29 Οκτωβρίου & 2 & 4 Νοεμβρίου 2021 (κάθε Τρίτη & Πέμπτη 17:00 - 21:00, 16:00 - 21:00 & 17:00 - 19:00)
Συντονιστές προγράμματος: Φρατζέσκος Α.
Εισηγητές: Καλονόμος Κ., Κούρου Β., Οικονόμου Μ., Σειραδάκης Μ., Φιλιππάτος M.-A., Φρατζέσκος Α.
Για περισσότερες συμμετοχές
Δηλώστε πολλαπλές συμμετοχές και επωφεληθείτε από εκπτώσεις
  • Από  3+  συμμετοχές -5%
  • Από  6+  συμμετοχές -10%

Το Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Οι Δημόσιες Συμβάσεις στην Πράξη» είναι Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα διάρκειας 43 ωρών σε συνεργασία με έγκριτους νομικούς και πεπειραμένα στελέχη της Διοίκησης

• Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελεί μία ολιστική και με σαφή προσανατολισμό στην πράξη προσέγγιση των δημοσίων συμβάσεων που παρακολουθεί όλο το φάσμα μίας δημόσιας σύμβασης, ήτοι από το προσυμβατικό στάδιο, όπως αυτό εκκινεί από τη στιγμή της δημοσίευσης προκήρυξης ή της έναρξης μιας διαγωνιστική διαδικασίας με άλλο τρόπο και μέχρι το στάδιο της ανάδειξης του προσωρινού αναδόχου και εν συνεχεία από την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης μέχρι και την εκτέλεσή της και την παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου από την αναθέτουσα αρχή (ή τον αναθέτοντα φορέα) (τόσο από άποψη ουσιαστικού δικαίου όσο και στο πεδίο της έννομης προστασίας).

• Η εμπειρία και η γνώση των εισηγητών του προγράμματος που έχουν θητεύσει ή υπηρετούν σε θέσεις ευθύνης για τη διαχείριση του αντικειμένου και προέρχονται από την αγορά εγγυώνται την όσο το δυνατόν πληρέστερη καταγραφή και παρουσίαση όλων των κρίσιμων θεμάτων που συνδέονται με τις δημόσιες συμβάσεις.

• Επιπλέον, βασικό διακριτικό γνώρισμα του Προγράμματος είναι ότι έχει καταστρωθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε ο συμμετέχων σε αυτό να είναι σε θέση μετά την ολοκλήρωσή του εφόσον το επιθυμεί να πιστοποιηθεί στο αντικείμενο «Στέλεχος Διεκπεραίωσης Διαδικασιών για τη Συμμετοχή σε Δημόσιους Διαγωνισμούς».

• Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα καλύπτει σε μια διάρκεια 43 ωρών, σε τέσσερις κύριες ενότητες, θέματα όπως το νομοθετικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων, τους εμπλεκόμενους φορείς, τα όργανα, τις διαδικασίες ανάθεσης και κατάρτισης διακηρύξεων, τη διαγωνιστική διαδικασία, την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τους ηλεκτρονικούς δημόσιους διαγωνισμούς μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

• Μεταξύ άλλων, το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα θα καλύψει ειδικότερα ζητήματα εφαρμογής του Ν. 4412/2016, τα οποία ανακύπτουν κατά τη διεξαγωγή διαγωνιστικών διαδικασιών, όπως αντιμετωπίστηκαν μέσα από τις αποφάσεις του ΔΕΕ, των εθνικών δικαστηρίων και του Ελεγκτικού Συνεδρίου είτε μέσα από τις αποφάσεις της ΑΕΠΠ, όπως αυτές διαμόρφωσαν ή τροποποίησαν την προσέγγιση των εξεταζόμενων θεμάτων.

• H εκπαίδευση περιλαμβάνει σημειώσεις και συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό.

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Γενικά περί δημοσίων συμβάσεων - Το Νομικό πλαίσιο - Εμπλεκόμενοι φορείς και όργανα - Διαδικασίες ανάθεσης - Κατάρτιση διακηρύξεων

• Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021 (17:00 - 21:00)
- Νομικό Πλαίσιο
- Εθνικό και κοινοτικό πλαίσιο (κατώτατα κοινοτικά όρια)
- Διαδικασίες - τεχνικές και εργαλεία ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων

• Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021 (17:00 - 21:00)
- Σχεδιασμός - Προπαρασκευαστικές ενέργειες διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων
- Υποχρεώσεις δημοσιότητας - προθεσμίες. ΚΗΜΔΗΣ, Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, Tenders Electronic Daily (TED) της ΕΕ

• Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2021 (17:00 - 21:00)
- Χρήση πρότυπων τευχών - υποδειγμάτων διακηρύξεων της ΕΑΑΔΗΣΥ
- Λόγοι αποκλεισμού, κριτήρια επιλογής, Δικαιολογητικά συμμετοχής, κριτήρια ανάθεσης

• Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 2021 (17:00 - 21:00)
- ΤΕΥΔ και ΕΕΕΣ (συμπλήρωση - υποβολή)
- Εγγυήσεις
- Εμπλεκόμενα όργανα στη διαγωνιστική διαδικασία. Αρμόδιοι ή/και εμπλεκόμενοι φορείς στις διαδικασίες

Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2021 (17:00 - 21:00)
- Επιμέρους ζητήματα κατά το προσυμβατικό στάδιο
- Νομολογιακή αντιμετώπισή μέχρι σήμερα μέσα από τις αποφάσεις της ΑΕΠΠ, των Διοικητικών Εφετείων και του ΣτΕ

ΕΝΟΤΗΤΑ Β: Περιγραφή διαγωνιστικής διαδικασίας

Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2021  (17:00 - 21:00)
- Διακήρυξη
- Υποβολή προσφορών - Αποσφράγιση - αξιολόγηση προσφορών - ανάδειξη προσωρινού αναδόχου
- Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου - αποσφράγιση - αξιολόγηση - έκδοση απόφασης κατακύρωσης
- Υπογραφή σύμβασης

Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2021 (16:00 – 21:00)
- Ενστάσεις- προδικαστικές προσφυγές
- Δικαστική προστασία κατά το προσυμβατικό στάδιο (αναστολή ενώπιον ΔΕφ/ΣτΕ)

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: Γενικοί κανόνες εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, εφαρμοστέο δίκαιο

Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021 (17:00 - 19:00)
- Εκτέλεση, Διαχείριση, Παρακολούθηση Δημόσιας σύμβασης Προμηθειών/Υπηρεσιών ( Παρακολούθηση, εκτέλεση σύμβασης, Παραδόσεις, Παραλαβές, Πρακτικά, Τροποποίηση σύμβασης, Πληρωμές, Κυρώσεις, Ποινικές ρήτρες, Διοικητικές προσφυγές)

• Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021 (17:00 - 21:00)
- Εκτέλεση, Διαχείριση, Παρακολούθηση Δημόσιας σύμβασης Έργου, Μελέτης και Τεχνικής Υπηρεσίας
- Η παροχή έννομης προστασίας κατά την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και έργων

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: Ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Τρίτη 2 Νοεμβρίου 2021 (17:00 - 21:00)
- Προϋποθέσεις χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ
- Αναζήτηση ηλεκτρονικών διαγωνισμών
- Εγγραφή αναθετουσών αρχών και οικονομικών φορέων στο ΕΣΗΔΗΣ
- Έκδοση και χρήση εγκεκριμένων ηλεκτρονικών υπογραφών (ψηφιακών υπογραφών)
- Δημοσίευση ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ
- Υποβολή ηλεκτρονικών προσφορών

Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2021  (17:00 - 21:00)
- Επικοινωνία εμπλεκομένων
- Αποσφράγιση-αξιολόγηση ηλεκτρονικών προσφορών, προδικαστικές προσφυγές
- Έκδοση- κοινοποίηση αποφάσεων
- Κατακύρωση, έκδοση απόφασης κατακύρωσης
- Υπογραφή σύμβασης

 

Διαβάστε εδώ το αναλυτικό διάγραμμα ύλης

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

- δικηγόρους & νομικούς συμβούλους που εμπλέκονται σε δημόσιες διαγωνιστικές διαδικασίες

- νομικά τμήματα αναθετουσών αρχών και αναθετόντων φορέων

- στελέχη της Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης

- στελέχη ιδιωτικών επιχειρήσεων που συμμετέ χουν ή θα ήθελαν να συμμετάσχουν σε διαγωνιστικές διαδικασίες του Δημοσίου

- μηχανικούς

- λογιστές

Απόστολος Φρατζέσκος

Ο Απόστολος Φρατζέσκος είναι Μαθηματικός με μεταπτυχιακές σπουδές στην Επιχειρησιακή Έρευνα και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και παρέχει υπηρεσίες Συμβούλου σε θέματα δημοσίων συμβάσεων, τόσο σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα όσο και σε φορείς του Δημοσίου. Επί τριάντα πέντε και πλέον έτη υπηρέτησε στη Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Την περίοδο 2011-2014 ήταν Πρόεδρος-Συντονιστής της Ομάδας Έργου υπεύθυνης για την υλοποίηση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), ενώ από τον Οκτώβριο του 2014 έως και τον Δεκέμβριο του 2019 διετέλεσε Διευθυντής του ΕΣΗΔΗΣ. Έχει διατελέσει καθηγητής της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) και είναι πιστοποιημένος εισηγητής του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του ίδιου Οργανισμού, έχοντας στο ενεργητικό του εκατοντάδες ώρες διδασκαλίας σε πιστοποιημένα εκπαιδευτικά προγράμματα με αντικείμενο τις δημόσιες συμβάσεις και τη λειτουργία του ΕΣΗΔΗΣ.

Κωνσταντίνος Ι. Καλονόμος

Ο Κωνσταντίνος Ι. Καλονόμος είναι δικηγόρος στον Άρειο Πάγο και το ΣτΕ. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και ακολούθως έλαβε μεταπτυχιακό δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης με αντικείμενο το Διοικητικό Δίκαιο, καθώς και δίπλωμα επαγγελματικής καταρτίσεως στο Φορολογικό Δίκαιο από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει συστηματική δικαστηριακή εμπειρία πολλών ετών ενώπιον όλων των αρμοδίων διοικητικών δικαστηρίων, ενώ έχει διατελέσει εισηγητής σε πλήθος επιμορφωτικών, επαγγελματικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων και διαλέξεων στο γνωστικό αντικείμενο ιδίως της διοικητικής δικονομίας. Συναφείς επιστημονικές μελέτες του έχουν δημοσιευτεί πολλάκις στον νομικό περιοδικό Τύπο. Περαιτέρω έχει συγγράψει το έργο «Πρακτικά Θέματα Διοικητικής Δικονομίας» (Εκδ. ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, Δεκέμβριος 2017) και έχει συμμετάσχει στη συγγραφή των συλλογικών έργων «Υποδείγματα Διοικητικού, Τόμοι Ι-ΙΙ» (Εκδ. ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, 2018) και «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας – Ερμηνεία κατ’ άρθρο» (Εκδ. ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, 2019). Είναι μέλος της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων.

Βασιλική Κούρου

Η Βασιλική Κούρου είναι Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός MSc, με 20ετή εμπειρία στην διαχείριση και εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, Προϊσταμένη του Τμήματος Διαγωνισμών Έργων, Μελετών και Παροχής Τεχνικών υπηρεσιών της Διεύθυνσης Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που είναι διαχειριστής του ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα, του ΜηΜΕΔ και του ΚΗΣΚ. Την περίοδο 2016-2017 ήταν Μέλος της Ομάδα Διοίκησης και Διαχείρισης Έργου για την υλοποίηση της επέκτασης – παραμετροποίησης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την υποστήριξη των διαγωνιστικών διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών. Είναι πιστοποιημένη εισηγήτρια του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), έχοντας στο ενεργητικό της πολλές ώρες διδασκαλίας σε εκπαιδευτικά προγράμματα με αντικείμενο τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και τεχνικών υπηρεσιών και τη λειτουργία του ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα.

Μιχάλης Σειραδάκης

Ο Μιχάλης Σειραδάκης είναι δικηγόρος, πρώην μέλος της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) ενώ έχει διατελέσει Πρόεδρος του 7ου Κλιμακίου αυτής. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή Αθηνών το έτος 2004 και κατέχει δύο μεταπτυχιακούς τίτλους, ο πρώτος από το τμήμα Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με κατεύθυνση «Εμπορικό και Εταιρικό Δίκαιο» και ο δεύτερος από το King’s College of London με κατεύθυνση «International Business Law», ενώ από τον Ιούλιο του 2018 είναι Υποψήφιος Διδάκτωρ Νομικής με θέμα της διδακτορικής του διατριβής: «Η συμμετοχική παρουσία τρίτων στους δημόσιους διαγωνισμούς. Ένωση Προσώπων & Κοινοπραξία, Δάνεια Εμπειρία & Υπεργολαβία». Από το έτος 2008 μέχρι και το 2017 υπήρξε συνιδρυτής και συνεργάτης του MSCK Law Office. Από το έτος 2013 είναι πιστοποιημένος εισηγητής στο πρόγραμμα Ο.Α.Ε.Δ.-Λ.Α.Ε.Κ. και διεξήγαγε σειρά σεμιναρίων στο δίκαιο των δημόσιων συμβάσεων, ενώ είναι εκ των βασικών εισηγητών του πιστοποιημένου Εκπ. Προγράμματος «Οι Δημόσιες Συμβάσεις στην Πράξη» που βρίσκεται ήδη στον 5ο κύκλο του.

Μιχάλης Οικονόμου

Ο Μιχάλης Οικονόμου αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή Αθηνών το έτος 2002. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο νομικών σπουδών, από το τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Paris 1 Pantheon-Sorbonne το 2003 με κατεύθυνση «Δημόσιο Οικονομικό Δίκαιο» και διδακτορικό τίτλο από το Τμήμα Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα διατριβής κατεύθυνση «Δημόσιες Συμβάσεις και Δίκαιο του Ανταγωνισμού» το 2008. Από το έτος 2011 είναι Ειδικός Επιστήμονας της Επιτροπής Ανταγωνισμού με ειδίκευση το Δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού ενώ έχει διατελέσει νομικός σύμβουλος του Γ. Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών από το 2013-2015 όπου μεταξύ άλλων διετέλεσε μέλος νομοπαρασκευαστικών επιτροπών και νομικός σύμβουλος της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων κατά το διάστημα 2015-2017. Είναι συγγραφέας δύο επιστημονικών μονογραφιών, με τίτλο «Δημόσιες Συμβάσεις και δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού» και «Οι Συμβάσεις in House» εκδοθείσες από την Νομική Βιβλιοθήκη και πολυάριθμων μελετών και δημοσιεύσεων στον Τομέα Δημοσίου Οικονομικού Δικαίου, ενώ παράλληλα είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής του επιστημονικού περιοδικού «Δημόσιο Δίκαιο» της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων. Έχει συμμετάσχει ως εισηγητής σε πολυάριθμες ημερίδες και επιστημονικά συνέδρια μεταξύ άλλων και στην Εθνική Σχολή Δικαστών. Από τον Ιούνιο του 2017 είναι Μέλος της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.).

Μίνως-Αλέξανδρος Φιλιππάτος

Ο Μίνως-Αλέξανδρος Φιλιππάτος είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής Αθηνών και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στο Δημόσιο Δίκαιο της ίδιας Σχολής. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και ιδρυτικό μέλος της Δικηγορικής Εταιρίας Γιαννακόπουλος- Φιλιππάτος.
Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να συμμετέχουν στην εξέταση για το, Διαπιστευμένο κατά ISO/IEC 17024, Σχήμα Πιστοποίησης της TÜV AUSTRIA HELLAS «Στέλεχος Διεκπεραίωσης Διαδικασιών για τη Συμμετοχή σε Δημόσιους Διαγωνισμούς».

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΕΤΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, με 6 άτοκες δόσεις   http://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg 

Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης εφόσον ζητηθεί

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 8 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Ακυρώσεις κρατήσεων θα γίνονται δεκτές χωρίς οικονομική επιβάρυνση MONO εφόσον κοινοποιούνται στη γραμματεία των σεμιναρίων 5 ημέρες πριν την έναρξη του κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος. Ακυρώσεις που θα λάβουν χώρα πέραν αυτού του χρόνου, επιβαρύνονται με το 100% του κόστους συμμετοχής.

*Στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα είναι επιδοτούμενο από το ειδικό πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24 % του ΟΑΕΔ

Βασική προϋπόθεση για την ένταξη των σεμιναρίων στον ΟΑΕΔ είναι τα υποψήφια στελέχη προς εκπαίδευση να ανήκουν στην μισθοδοσία ΙΚΑ της επιχείρησης και η επιχείρηση να διαθέτει το απαιτούμενο ποσό προς αξιοποίηση. Η επιχείρηση θα πρέπει να έχει Κωδικό Λειτουργίας Επιχείρησης (ΚΛΕ) & Κωδικό Υλοποίησης Προγραμμάτων (ΚΥΛΠ).

Για την διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των στοιχείων σας, όπου επιλέγετε το εικονίδιο ΛΑΕΚ και αφού ανοίξει η σελίδα, την επιλογή ΛΑΕΚ 0,24%.

Δηλώσεις συμμετοχής μέσω ΟΑΕΔ ισχύουν έως και Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021.

Ονοματεπώνυμο εισηγητή: Απόστολος Φρατζέσκος Κωδικός μητρώου ΛΑΕΚ: 74087

Ονοματεπώνυμο εισηγητή: Βασιλική Κούρου Κωδικός μητρώου ΛΑΕΚ: 74267

Ονοματεπώνυμο εισηγητή: Μιχάλης Σειραδάκης Κωδικός μητρώου ΛΑΕΚ: 46204

Στοιχεία εκπαιδευτικού φορέα:

ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ

Α.Φ.Μ 094443580

ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Διευ/ση: Μαυρομιχάλη 23, 106 80 Αθήνα

Back to Top