Όροι Διαγωνισμού


Οι παρόντες όροι συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι Συμμετοχής») βρίσκονται αναρτημένοι στον Ιστότοπο που ανήκει στη Διοργανώτρια «https://nb.org/nb-giveaway»

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Συμμετοχής:

Άρθρο 1: Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Η εταιρία με την επωνυμία «ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΕΤΕ Α.Ε», που εδρεύει στην Αθήνα, Μαυρομιχάλη 23, Τ.Κ.10680, με Α.Φ.Μ.: 094443580 (εφεξής καλούμενη η «Διοργανώτρια»), διοργανώνει διαγωνισμό με ενδεικτικό τίτλο «ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ GIVE WAY», (εφεξής ο «Διαγωνισμός»). Η Διοργανώτρια προσπαθεί να καθιστά τη χρήση των συστημάτων της ασφαλή και να παρέχει μέσω αυτών ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες, αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες και περιεχόμενο. Παράλληλα οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό συμφωνούν ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους, που στ ηρίζονται στη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, συμπεριλαμβανομένης οποιαδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα ή/ και την εγκυρότητα του περιεχομένου αυτού.


Άρθρο 2: Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι φοιτητές που προμηθεύονται τα πανεπιστημιακά τους συγγράμματα από τη ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (και τα κέντρα διανομής αυτής) συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα.

Επιπλέον, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό ή να του απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, καθ' οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ' όσον κρίνει ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη.


Άρθρο 3: Τρόπος Συμμετοχής

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει:
1. Να συμπληρώσουν την απαιτούμενη φόρμα συμμετοχής στο διαγωνισμό και ειδικότερα να καταχωρήσουν σε αυτήν τα παρακάτω προσωπικά τους στοιχεία: (i) Όνομα και Επώνυμο, (ii) Αριθμό κινητού τηλεφώνου και (iii) Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
2. Να πατήσουν τη σχετική ένδειξη “ΥΠΟΒΟΛΗ” που θα βρίσκεται σε εμφανές σημείο στην σχετική φόρμα συμμετοχής
Η ολοκλήρωση των αναφερόμενων ανωτέρω βημάτων σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της διαδικασίας συμμετοχής στο Διαγωνισμό, με αποτέλεσμα να μην θεωρείται έγκυρη συμμετοχή, σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν έχει ολοκληρώσει όλα τα παραπάνω βήματα.
Επιπρόσθετα, η ολοκλήρωση όλων των προαναφερόμενων βημάτων συνιστά ταυτόχρονα εκ μέρους του συμμετέχοντα δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής των παρόντων Όρων.
Η παραπάνω διαδικασία πραγματοποιείται:
1. Μέσω tablet ή QR Code scan που θα υπάρχουν σε ειδικές θέσεις / οθόνες κατά την παραλαβή των συγγραμμάτων τους από τα κεντρικά γραφεία της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ.
2. Μέσω του ιστότοπου της εταιρείας σε ειδικά διαμορφωμένη σελίδα https://nb.org/nb-giveaway


Άρθρο 4: Διάρκεια Διαγωνισμού Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από 23/11/2022 και ώρα 12:00:01 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού») έως και 23/12/2022 και ώρα 12:00:00 (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη Λήξη του Διαγωνισμού, οι συμμετοχές είναι αυτοδικαίως άκυρες.


Άρθρο 5: Δώρα

Τα Δώρα που κληρώνονται στο Διαγωνισμό (στο εξής τα «Δώρα») ορίζονται ως κατωτέρω:

1. Ένα (1) Ηλεκτρικό Πατίνι Xiaomi Mi 3 με 25km/h max , ταχύτητα και 30km Αυτονομία Μαύρο, συνοδευόμενο από το κράνος Globber Adult Μαύρο
2.Μία (1) συμμετοχή στο σεμινάριο LEGAL ENGLISH FOR LAW PROFESSIONALS_23ος κύκλος
3.Τρία (3) βιβλία από την 60η έκδοση 4Κ

Τα Δώρα είναι απολύτως προσωπικά, δε μεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα δώρα. Η Διοργανώτρια δε φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί ή/και ζημία ή/και βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί στους Συμμετέχοντες σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης Δώρων σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο Συμμετέχων δεν έχει τηρήσει οιονδήποτε εκ των Όρων του Διαγωνισμού.


Άρθρο 6: Κλήρωση – Τρόπος ανάδειξης νικητών

1. Η κλήρωση για την απονομή των Δώρων θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 28/12/2022 και ώρα Ελλάδος 14:00 και τόπος διεξαγωγής της κλήρωσης ορίζονται τα Γραφεία της Διοργανώτριας που βρίσκονται στην Αθήνα, Μαυρομιχάλη 23, Τ.Κ.10680 παρουσία νομικού εκπροσώπου της Διοργανώτριας.
2. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν πέντε (5) νικητές και δέκα (10) επιλαχόντες.
3. Κάθε Δήλωση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος καταχωρείται αμέσως σε Λίστα Δηλώσεων Συμμετοχής.
4. Οι νικητές του Διαγωνισμού θα προκύψουν από τυχαία κλήρωση μεταξύ των Συμμετοχών που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού
5. Αν για οποιονδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της κλήρωσης κατά την προαναφερθείσα ημέρα και ώρα, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα ορισμού νεότερης ημέρας και ώρας διεξαγωγής της κλήρωσης με προηγούμενη, προ είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, ανακοίνωσή του στο www.nb.org


Άρθρο 7: Διαδικασία Παράδοσης Δώρου

1. Οι νικητές του Διαγωνισμού θα λάβουν τη σχετική ενημέρωση μέσω του τηλεφώνου ή της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που θα έχουν δηλώσει
2. Τα Δώρα του Διαγωνισμού θα παραδοθούν στους νικητές στα γραφεία της Διοργανώτριας, στη διεύθυνση Μαυρομιχάλη 23, Αθήνα, ΤΚ 10680 άλλως, θα αποσταλούν στους νικητές κατόπιν αιτήματός τους.
3. Η παράδοση του Δώρου στους νικητές θα ξεκινά μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με οποιονδήποτε νικητή του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημέρα της αποστολής σε αυτόν σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος (e–mail) ή οποιοσδήποτε νικητής του Διαγωνισμού που έλαβε το σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα δεν επικοινωνήσει με την Διοργανώτρια εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, τότε ο νικητής αυτός χάνει οριστικά και αμετάκλητα κάθε δικαίωμα ή αξίωσή του επί του σχετικού Δώρου και τη θέση του εν λόγω νικητή καταλαμβάνει ο επιλαχών αυτού για τη συγκεκριμένη κλήρωση. Ο επιλαχών ομοίως οφείλει να επικοινωνήσει εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την αποστολή σε αυτόν γραπτού ηλεκτρονικού μηνύματος (email), άλλως χάνει οριστικά κάθε δικαίωμα ή αξίωσή του επί του σχετικού Δώρου. Σε περίπτωση που, δεν καταστεί εφικτή η κατά τα ανωτέρω επικοινωνία ούτε και με τον επιλαχόντα, τότε η Διοργανώτρια Εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στους συγκεκριμένους νικητές (αρχικούς και επιλαχόντες) και διατηρεί το δικαίωμα να διαθέσει ή να μη διαθέσει τα Δώρα κατά τη διακριτική της ευχέρεια, δεδομένου ότι θα έχει εκπληρώσει πλήρως τις υποχρεώσεις της απέναντι στους αρχικούς νικητές και τους επιλαχόντες.
4. Με την παρέλευση της Διάρκειας του Διαγωνισμού και την κατακύρωση των Δώρων στους νικητές, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας Εταιρείας παύει να υφίσταται. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων για την ποιότητα, τα τυχόν πραγματικά ή νομικά ελαττώματα του Δώρου, τις ιδιότητες που αυτό αναγράφει ή για συνέπειες προερχόμενες από τη χρήση αυτού.
5. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα των νικητών ή τυχόν φωτογραφικό υλικό που θα προκύψει από την απονομή των δώρων, στην επίσημη ιστοσελίδα της καθώς και σε οποιοδήποτε έντυπό της ή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης (ενδεικτικά internet, social media και έντυπα).


Άρθρο 8: Αποκλεισμός του νικητή

Ο νικητής μπορεί να αποκλεισθεί σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, ακόμα και σε αυτό της παράδοσης του Δώρου του, εφόσον συντρέξει έστω ένας από τους ακόλουθους λόγους:
− σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες Όρους ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι τους ουσιώδεις,
− λόγω κωλύματός του, δυνάμει των παρόντων Όρων,
− σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί του, εντός των προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες Όρους σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παρουσιασθεί εντός των προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες Όρους ή παρουσιασθεί εκπρόθεσμα για να παραλάβει το Δώρο του, σε περίπτωση που δεν προσκομίσει αποδεικτικά των στοιχείων του (όπως Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι είναι άνω των 18 ετών κλπ.),λόγω ανικανότητας του νικητή προς δικαιοπραξία.


Άρθρο 9: Προσωπικά Δεδομένα

H Διοργανώτρια Εταιρεία σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων, την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως εκάστοτε ισχύουν, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών οδηγιών, κατευθυντήριων γραμμών και αποφάσεων της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (‘ΑΠΔΠΧ’). Η διοργανώτρια συλλέγει τα εξής προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμό κινητού τηλεφώνου για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Διαγωνισμού, καθώς και για να επικοινωνεί με τους συμμετέχοντες για τους σκοπούς του Διαγωνισμού και για προωθητικούς σκοπούς σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της ισχύουσας εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας προστασίας προσωπικών δεδομένων. Τα προσωπικά δεδομένα του νικητή δύνανται να κοινοποιηθούν σε εταιρείες courier για την αποστολή του Δώρου του.
Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα διατηρούνται και μετά το πέρας του Διαγωνισμού, ώστε να είναι δυνατή η αμφισβήτηση ανάδειξης του νικητή του Διαγωνισμού για την εξυπηρέτηση της συναλλακτικής σχέσης της Διοργανώτριας Εταιρείας με τους πελάτες της καθώς και για τυχόν λοιπούς σκοπούς, όπως αναφέρονται ανωτέρω.
Για περισσότερες πληροφορίες για το πώς η Διοργανώτρια Εταιρεία προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα και για τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα της https://www.nb.org στο αντίστοιχο πεδίο.


Άρθρο 10: Εμπορικά Σήματα – Πνευματική Ιδιοκτησία

Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε και δι’ οιουδήποτε μέσου τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου του Διαγωνισμού.


Άρθρο 11: Λοιποί Όροι

1. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους του Διαγωνισμού χωρίς να φέρει οιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση έναντι των Χρηστών ή οιουδήποτε τρίτου.Επιπλέον, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, παρατείνει τη διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού, κατά την κρίση της καθώς και να μεταβάλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των όρων και θα ισχύει από την ανάρτηση τους.
2. Η Δήλωση Ενδιαφέροντος – Συμμετοχής στο Διαγωνισμό αποτελεί πλήρη και σαφή εκ μέρους του Συμμετέχοντα συναίνεση για την επεξεργασία από τη Διοργανώτρια των προσωπικών του δεδομένων για σκοπούς εμπορικής προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών της Διοργανώτριας
3. Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για την επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με το Διαγωνισμό, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Back to Top