ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ


Διαγράμματα - Σχόλια - Νομολογία - Υποδείγματα

Σε απόθεμα

Τιμή: 50,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 15592
Βασιλειάδης Δ., Διβάνη Χ., Κουσκουνά Μ., Παπαπετρόπουλος Α.

Στο παρόν έργο με τίτλο «Περιβάλλον» παρουσιάζονται σχηματικά υπό μορφή διαγραμμάτων μαζί με σχετική ερμηνεία και νομολογία όλα τα κρίσιμα και επίκαιρα θέματα του περιβαλλοντικού δικαίου. Πέρα από την ανάλυση της έννοιας, των πηγών και των θεμελιωδών αρχών του δικαίου του περιβάλλοντος, περιλαμβάνονται σε αυτοτελή κεφάλαια όλα τα θέματα του φυσικού περιβάλλοντος (δάση, χαρακτηρισμός δάσους, επιτρεπτές επεμβάσεις εντός δασών και δασικών εκτάσεων, δασικοί χάρτες, βιοποικι­λότητα, δίκτυο Natura 2000, τοπίο, ύδατα - ρέματα, αιγιαλός – παραλία - λιμένες) και του πολιτιστικού περιβάλλοντος. Επίσης, αναλύονται θέματα περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και αποβλήτων. Επιπλέον στο παρόν έργο γίνεται μία εκτενής ανάλυση του δικαίου του χωρικού και πολεοδομικού σχεδιασμού. Το έργο ασχολείται, ακόμη, με την ενωσιακή ρυθμιστική αρμοδιότητα στον τομέα του περιβάλλοντος. Τέλος, ο αναγνώστης θα βρει συγκεντρωμένες όλες τις δυνατότητες που παρέχει το ελληνικό, το ενωσιακό και το Διεθνές Δίκαιο όσον αφορά στη Δικαστική προστασία σε περιβαλλοντικές υποθέσεις (στα πολιτικά και διοικητικά δικαστήρια, τους μηχανισμούς δικαστικής προστασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση κ.λπ.) μαζί με σχετικά υποδείγματα δικογράφων.
Η ύλη κάθε θέματος κεφαλαίου κατατάσσεται σε τρεις ενότητες μέρη. Στην πρώτη ενό­τητα περιλαμβάνεται η ισχύουσα νομοθεσία του θέματος σε ένα συνοπτικό, αλλά κατά το δυνατόν πλήρες διάγραμμα, που βοηθά την κατανόηση των βασικών νομοθετικών επιλογών και της συστηματικής κατάταξής τους και διευκολύνει με τον τρόπο αυτό την απομνημόνευσή τους. Στη δεύτερη ενότητα «Σχετική νομολογία - σχόλια» γίνεται περαιτέρω ανάλυση της νομοθεσίας εκάστου θέματος - ζη­τήματος με επιλεγμένες αναφορές σε πρόσφατη νομολογία, ιδίως του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του ΔΕΕ, η οποία συμπληρώνεται με την παράθεση ενδεικτικής βιβλιογραφίας για περαιτέρω έρευνα. Τέλος, η τρίτη ενότητα «Ερωτήσεις» περιέχει συνοπτικές, αλλά καίριες ερωτήσεις σε θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα, μαζί με τις απαντήσεις τους, οι οποίες βοηθούν αποτελεσματικά τον αναγνώστη στην πληρέ­στερη και βαθύτερη κατανόηση των σχετικών ζητημάτων.
Το έργο απευθύνεται στους νομικούς της πράξης και ελπίζουμε ότι θα αποτελέσει χρή­σιμο, πρακτικό και εύχρηστο εργαλείο αναζήτησης και μελέτης, κατά το δυνατόν πλή­ρες και επικαιροποιημένο, σε όποιον θελήσει να εμβαθύνει περισσότερο σε αυτό για ακαδημαϊκούς ή επαγγελματικούς σκοπούς ή να ασκήσει τις δυνατότητες που παρέχει το εθνικό και το ενωσιακό δίκαιο όσον αφορά στη δικαστική προστασία στις περιβαλλο­ντικές υποθέσεις.

Back to Top
Πρόλογος 
Ι. ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
[1] Ορισμοί 
ΔιάγραμμαΣελ. 1
Σχετική νομολογία - σχόλια  
1. Δίκαιο περιβάλλοντος - ΔιακρίσειςΣελ. 2
2. Έννοια περιβάλλοντοςΣελ. 2
3. Γενικές κατευθυντήριες αρχέςΣελ. 2
4. Απαίτηση υψηλού επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντοςΣελ. 2
5. Αρχή της προφύλαξης και της πρόληψηςΣελ. 3
6. Αρχή της αειφορίαςΣελ. 3
7. Αρχή της επανόρθωσης των προσβολών του περιβάλλοντος κατά προτεραιότητα στην πηγήΣελ. 3
8. Αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»Σελ. 3
9. Αρχή της συμμετοχής των πολιτών και της ελεύθερης πληροφόρησης για περιβαλλοντικά θέματαΣελ. 3
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣΣελ. 4
[2] Στόχοι προστασίας - Πηγές 
ΔιάγραμμαΣελ. 5
Σχετική νομολογία - σχόλια  
1. Προστατευόμενα αγαθάΣελ. 8
2. Νομική φύση συνταγματικού δικαιώματοςΣελ. 8
3. Ισχύς συνταγματικού δικαιώματοςΣελ. 8
4. Δικαίωμα μικτό (ατομικό - κοινωνικό - πολιτικό)Σελ. 9
5. Ανθρωποκεντρικός προσανατολισμός του νόμουΣελ. 9
6. Παράλειψη νόμιμης οφειλόμενης ενέργειαςΣελ. 9
7. Αποτελεσματική δικαστική προστασίαΣελ. 9
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣΣελ. 10
[3] Περιβαλλοντική αδειοδότηση 
ΔιάγραμμαΣελ. 12
Σχετική νομολογία - σχόλια  
1. Υποχρεωτικός εκ των προτέρων έλεγχος των έργων και δραστηριοτήτων.Σελ. 22
2. Κατάταξη σε κατηγορίεςΣελ. 22
3. Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτωνΣελ. 22
4. Ν 3010/2002Σελ. 22
5. Κατηγορίες έργων και δραστηριοτήτωνΣελ. 22
6. Σύστημα περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτωνΣελ. 23
7. Ν 1650/1986 - 4014/2011Σελ. 23
8. Συνολική εκτίμηση των δυσμενών επιπτώσεων μεγάλου και πολύπλοκου έργου-αναγκαία η συνθετική μελέτηΣελ. 23
9. Σύνθετη διοικητική ενέργεια η προέγκριση χωροθέτησης και η έγκριση περιβαλλοντκών όρωνΣελ. 24
10. Προέγκριση χωροθέτησης σε περιοχή που χαρακτηρίζεται από το ΓΠΣ ως ΒΙΠΑ προς εξυγίανσηΣελ. 24
11. Δεν απαιτείται χωροθέτηση ως αυτοτελές στάδιο της διαδικασίας κατά τον Ν 3010/2002Σελ. 24
12. Χωροθέτηση έργου ή δραστηριότητας με τυπικό νόμοΣελ. `25
13. Υποχρέωση εκπόνησης ΜΠΕ - περιεχόμενο της ΜΠΕΣελ. 26
14. Η ΜΠΕ πρέπει να εκπονείται από τους επιστήμονες του οικείου επιστημονικού κλάδουΣελ. 26
15. Η δημοσιοποίηση της ΜΠΕ αποτελεί ουσιώδη τύπο για την έκδοση της ΑΕΠΟΣελ. 26
16. Η θετική γνώμη επί της προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) συνιστά απλή γνώμη - Η αρνητική γνώμη αποτελεί εκτελεστή διοικητική πράξηΣελ. 27
17. Παράταση ισχυουσών ΑΕΠΟ με Ν 4014/2011 - συνταγματικότητα - προϋπόθεση η έκδοση διαπιστωτικής πράξηςΣελ. 27
18. Αναγκαίο περιεχόμενο διαπιστωτικής πράξης της ΔιοίκησηςΣελ. 28
19. Χωροθέτηση ΟΕΔΑ και ΑΕΠΟΣελ. 28
20. Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων - υπαγωγή στη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης - αγωγός ύδρευσηςΣελ. 28
21. Τήρηση περιβαλλοντικής αδειοδότησης υφισταμένου έργουΣελ. 28
22. Χρονική αλληλουχία ΑΕΠΟ και έγκρισης μελέτης ανάπλασης παραλιακής ζώνηςΣελ. 29
23. Χρονική αλληλουχία ΑΕΠΟ και διαγωνισμού έργου επεξεργασίας αποβλήτωνΣελ. 29
24. Οριστική διακοπή λειτουργίας λόγω ρύπανσης ή υποβάθμισης περιβάλλοντοςΣελ. 30
25. Επιρροή της λήξης της ισχύος της ΑΕΠΟ σε λοιπές άδειεςΣελ. 30
26. Νεότερη ΑΕΠΟ - συμπροσβαλλόμενη με την αρχικήΣελ. 30
27. Μεταβατικό καθεστώςΣελ. 30
28. Αρμοδιότητα ανανέωσης ή τροποποίησης ΑΕΠΟ που είχε εκδοθεί πριν από την ισχύ του Ν 4014/2011Σελ. 31
29. Αρμόδια όργανα για την περιβαλλοντική αδειοδότηση - Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών ΕπενδύσεωνΣελ. 31
30. Χωροθέτηση οχλούσας βιομηχανικής εγκαταστάσεως. Περιοχές υποδοχής. ΠΠΕΑΣελ. 32
31. Έγκριση περιβαλλοντικών όρων φωτοβολταϊκών σταθμών. Παράνομη κατάτμηση έργουΣελ. 33
32. Ανανέωση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΕΠΟ) μονάδος επεξεργασίας λυμάτων Βουπρασίας Ν. Ηλείας. Οριστική χωροθέτηση έργων υποδομής. Προστασία υγροβιοτόπου Λιμνοθάλασσας ΚοτυχίουΣελ. 34
33. Αναδιαρρύθμιση κτηρίου γραφείων για τη στέγαση των Δικαστηρίων Πειραιά. Επιτρεπτές παρεκκλίσεις. Ουσιώδης τροποποίηση αρχικού έργουΣελ. 35
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣΣελ. 36
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 39
ΙΙ. ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
[4] Ορισμός δάσους - Δασικής έκτασης 
ΔιάγραμμαΣελ. 43
Σχετική νομολογία - σχόλια  
1. Η συνταγματική προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεωνΣελ. 44
2. Η προστασία των ιδιωτικών δασώνΣελ. 45
α) Συνταγματική αναθεώρηση του 2001Σελ. 45
β) Κανονισμός 2152/2003Σελ. 46
γ) Οικοδομήσιμες εκτάσεις - δρόμοιΣελ. 46
δ) Υποχρεωτικό της αναδασώσεωςΣελ. 46
ε) Κατεδάφιση κτισμάτων εντός δασώνΣελ. 46
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣΣελ. 47
[5] Κατηγορίες δασών και δασικών εκτάσεων 
ΔιάγραμμαΣελ. 48
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣΣελ. 49
[6] Χαρακτηρισμός δάσους ή δασικής έκτασης 
ΔιάγραμμαΣελ. 50
Σχετική νομολογία - σχόλια  
1. Σκοπός της διάταξης του άρθρου 14 Ν 998/1979Σελ. 51
2. Πράξη χαρακτηρισμού - ΑιτιολογίαΣελ. 52
3. Επίδοση - ανάρτηση της πράξης χαρακτηρισμούΣελ. 52
4. Αντιρρήσεις - Προθεσμίες - Απόφαση ΕΕΔΑΣελ. 53
5. Αμετάκλητο του χαρακτηρισμούΣελ. 54
6. ΣυνέπειεςΣελ. 54
7. Αποφάσεις των πολιτικών δικαστηρίωνΣελ. 54
8. Ν 4351/2015, άρθρα 24-26Σελ. 55
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣΣελ. 56
[7] Επιτρεπτές επεμβάσεις εντός δασών και δασικών εκτάσεων 
ΔιάγραμμαΣελ. 57
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣΣελ. 59
Σχετική νομολογία - σχόλια  
1. ΓενικάΣελ. 61
2. Ο κανόνας - Οι εξαιρέσειςΣελ. 61
3. ΠροϋποθέσειςΣελ. 62
4. Δασικές εκτάσεις εκχερσωθείσες πριν το 1975 - Εξαγορά - ΔιαδικασίαΣελ. 62
5. Κτηνοτροφική εκμετάλλευσηΣελ. 63
6. Δασικές εκτάσεις εκχερσωθείσες χωρίς άδεια μετά το 1975Σελ. 64
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣΣελ. 65
ΔιάγραμμαΣελ. 66
Σχετική νομολογία - σχόλια  
1. Εξυπηρέτηση εγκαταστάσεωνΣελ. 66
2. Μέτρα μη αλλοίωσης του περιβάλλοντοςΣελ. 66
3. Τεχνικά έργα και εγκαταστάσειςΣελ. 67
4. Δαπάνες κατασκευής - συντήρησηςΣελ. 67
5. Απόδοση της οδού σε δημόσια χρήσηΣελ. 67
6. Οδός προσπέλασης σε έργο κατασκευής ΧΥΤΑΣελ. 67
7. Οδοί προσπέλασης σε αιολικά πάρκα σε περιοχές ΣΠΠ εκτός ΖΕΠΣελ. 67
8. ΣυνταγματικότηταΣελ. 68
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣΣελ. 68
ΔιάγραμμαΣελ. 69
Σχετική νομολογία - σχόλια  
1. Διαχρονικό δίκαιοΣελ. 70
2. Επέμβαση σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις για δημιουργία τουριστικών εγκαταστάσεωνΣελ. 70
3. Έκθεση τουριστικής αξιοποίησηςΣελ. 70
4. ΕξαιρέσειςΣελ. 70
5. Χρησιμοποίηση ιδιωτικών δασών και δασικών εκτάσεων για δημιουργία τουριστικών εγκαταστάσεωνΣελ. 70
6. Σύνθετα τουριστικά καταλύματα - Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομήςΣελ. 71
α) ΠροϋποθέσειςΣελ. 71
β) ΔιαδικασίαΣελ. 71
7. Οργανωμένοι υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτωνΣελ. 72
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣΣελ. 72
ΔιάγραμμαΣελ. 73
Σχετική νομολογία - σχόλια  
1. Πού επιτρέπεται η εγκατάσταση κατασκηνώσεωνΣελ. 73
2. Πού απαγορεύεται η εγκατάσταση κατασκηνώσεωνΣελ. 73
3. Δικαιούχοι της επέμβασηςΣελ. 74
4. Επιτρεπόμενες κατασκευέςΣελ. 74
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣΣελ. 74
ΔιάγραμμαΣελ. 75
Σχετική νομολογία - σχόλια  
Πού απαγορεύεται η εγκατάσταση βιομηχανιώνΣελ. 76
α) Βιομηχανίες κοπής και επεξεργασίας ξύλουΣελ. 76
β) Εργοστάσια άντλησης και εμφιάλωσης νερούΣελ. 77
γ) Μονάδες μεταποίησης γεωργικών προϊόντωνΣελ. 77
δ) Επέκταση μονάδων μεταποίησης γεωργικών προϊόντωνΣελ. 77
ε) Μετεγκατάσταση ελαιοτριβείωνΣελ. 77
στ) Δημιουργία επιχειρηματικού πάρκου (ΕΠ)Σελ. 77
ζ) Δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαιοειδώνΣελ. 78
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣΣελ. 78
ΔιάγραμμαΣελ. 79
Σχετική νομολογία - σχόλια  
1. Διενέργεια ερευνώνΣελ. 80
2. Εκμετάλλευση μεταλλείων και λατομείωνΣελ. 80
3. Αποκατάσταση φυσικού τοπίου - αναδάσωσηΣελ. 81
4. Ποινικό αδίκημαΣελ. 81
5. Εναπόθεση - επεξεργασία - αξιοποίηση αποβλήτων σε 
μη λειτουργούντα μεταλλεία και λατομείαΣελ. 81
6. Χωροθέτηση εξορυκτικών μονάδωνΣελ. 81
7. Εξόρυξη σε προστατευόμενες περιοχέςΣελ. 81
8. Επιλογή περιοχής εξόρυξηςΣελ. 82
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣΣελ. 82
ΔιάγραμμαΣελ. 83
Σχετική νομολογία - σχόλια  
1. Μεγάλα έργα υποδομήςΣελ. 83
2. Λοιπά έργα υποδομήςΣελ. 84
3. Δίκτυα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕΣελ. 84
4. ΦωτοβολταϊκάΣελ. 84
5. Μετεωρολογικοί και γεωδαιτικοί σταθμοίΣελ. 84
6. Δίκτυα ηλεκροπαραγωγής συμβατικών καυσίμωνΣελ. 85
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣΣελ. 85
ΔιάγραμμαΣελ. 86
Σχετική νομολογία - σχόλια  
1. ΑνασκαφέςΣελ. 86
2. Εγκαταστάσεις πολιτιστικού χαρακτήραΣελ. 86
3.Υποχρέωση αποκατάστασης βλάστησηςΣελ. 86
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣΣελ. 87
ΔιάγραμμαΣελ. 88
Σχετική νομολογία - σχόλια  
1. ΣκοπόςΣελ. 88
2. Οχυρωματικά έργαΣελ. 88
3. Στρατιωτικές εγκαταστάσειςΣελ. 88
4. Στρατόπεδα - Κέντρα εκπαίδευσηςΣελ. 89
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣΣελ. 89
ΔιάγραμμαΣελ. 90
Σχετική νομολογία - σχόλια  
1. Ορειβατικό καταφύγιοΣελ. 90
2. Ορειβατικό μονοπάτιΣελ. 91
3. Δασική οδόςΣελ. 91
4. Καταφύγιο ανάγκηςΣελ. 91
5. Εθνικά πάρκαΣελ. 91
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣΣελ. 91
ΔιάγραμμαΣελ. 92
Σχετική νομολογία - σχόλια  
1. Αναγνώριση εκτάσεων ως ιδιωτικών με τίτλους ιδιοκτησίαςΣελ. 92
α) ΠροϋποθέσειςΣελ. 92
β) Διαχείριση σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας ή όχιΣελ. 93
γ) Ειδικότερος χαρακτηρισμός της έκτασης ως δάσους ή δασικήςΣελ. 93
2. Αγροί που άλλαξαν μορφή χωρίς τίτλους ιδιοκτησίαςΣελ. 93
3. Προσκόμιση τίτλων ιδιοκτησίας από τρίτο μετά την αναγνώρισηΣελ. 93
4. Προϊσχύσαν δίκαιοΣελ. 93
5. Διαχρονικό δίκαιοΣελ. 94
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣΣελ. 94
ΔιάγραμμαΣελ. 95
Σχετική νομολογία - σχόλια  
1. Συνταγματική προστασίαΣελ. 97
2. Αντικειμενική η διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων του άρθρου 117 παρ. 3 του ΣυντάγματοςΣελ. 97
3. Αιτιολογία αποφάσεως περί αναδασώσεωςΣελ. 97
4. Αναδάσωση - Χαρακτηρισμός δασικής εκτάσεως. Δύο διακεκριμένες διαδικασίεςΣελ. 97
5. Μη αναγκαία προϋπόθεση η κλήση σε ακρόαση του ενδιαφερόμενουΣελ. 98
6. Αδιάφορος ο χαρακτήρας της αναδασωτέας εκτάσεως ως δημόσιας ή ιδιωτικήςΣελ. 98
7. Μη αναγκαία προϋπόθεση για την αναδάσωση ο χαρακτηρισμός της έκτασης ως δασικήςΣελ. 98
8. Αποτελέσματα κηρύξεως αναδασώσεωςΣελ. 99
9. Άρση της αναδασώσεωςΣελ. 99
10. Ανάκληση πράξης αναδάσωσηςΣελ. 99
11. Εκτάσεις χρησιμοποιηθείσες παρανόμως πριν από την 11η Ιουνίου 1975Σελ. 99
12. Έργα υποδομής σε αναδασωτέες εκτάσειςΣελ. 100
13. Επιτρεπόμενες επεμβάσεις σε αναδασωτέες εκτάσεις - Έργα ΑΠΕΣελ. 100
14. Αρμόδιο Δικαστήριο για εκδίκαση αιτήσειως ακυρώσεως κατά πράξεων περί κήρυξης εκτάσεων ως αναδασωτέωνΣελ. 101
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣΣελ. 101
[8] Δασικοί χάρτες 
ΔιάγραμμαΣελ. 102
Σχετική νομολογία - σχόλια  
1. Δασικοί χάρτες - ΈννοιαΣελ. 105
2. Ανάρτηση (άρθρο 14 Ν 3889/2010)Σελ. 105
3. Δημοσίευση ανακοίνωσης - πρόσκλησηςΣελ. 105
4. Δημοσιοποίηση δασικού χάρτηΣελ. 105
5. Ασκηση αντιρρήσεων (άρθρο 15 Ν 3889/2010)Σελ. 105
α) ΠροθεσμίαΣελ. 105
β) Δικαιούμενα πρόσωπαΣελ. 106
γ) Αναγκαία στοιχεία αντιρρήσεωνΣελ. 106
δ) Προβαλλόμενοι λόγοιΣελ. 106
6. Διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων (άρθρο 16 Ν 3889/2010)Σελ. 106
7. Επεξεργασία αντιρρήσεων και κύρωση δασικών χαρτώνΣελ. 107
α) Αν δεν υποβλήθηκαν αντιρρήσειςΣελ. 107
β) Αν υποβλήθηκαν αντιρρήσεις (άρθρο 18 Ν 3889/2010)Σελ. 107
i) Εξέταση αντιρρήσεωνΣελ. 107
ii) ΑπόφασηΣελ. 107
iii) ΑνάρτησηΣελ. 107
iv) ΔιόρθωσηΣελ. 108
v) Κύρωση - ΦύλαξηΣελ. 108
vi) Διορθωμένη αποτύπωσηΣελ. 108
vii) Κύρωση - ΔημοσίευσηΣελ. 108
viii) Αίτηση ακυρώσεωςΣελ. 108
8. Συνέπειες της κύρωσηςΣελ. 108
9. Αποτύπωση ορίων οικισμών στους δασικούς χάρτες 
(άρθρο 23, 24 Ν 3889/2010)Σελ. 109
α) Οικισμοί με νόμιμη έγκρισηΣελ. 109
β) Οικισμοί χωρίς νόμιμη έγκρισηΣελ. 110
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣΣελ. 111
[9] Βιοποικιλότητα 
ΔιάγραμμαΣελ. 112
Σχετική νομολογία - σχόλια  
1. ΓενικάΣελ. 115
2. Νομοθετικό - κανονιστικό πλαίσιοΣελ. 115
3. Προστασία της βιοποικιλότητας κατά τον Ν 3937/2011Σελ. 116
α) Βιοποικιλότητα - ΈννοιαΣελ. 116
β) ΣκοπόςΣελ. 116
γ) ΓεώτοποιΣελ. 117
δ) Εκτός τόπου (ex situ) διατήρησηΣελ. 117
ε) Εισβάλλον ξενικό είδοςΣελ. 117
στ) Επιτόπια (in situ) διατήρησηΣελ. 117
ζ) Ευθύνη - αρμοδιότητες για την προστασία της βιοποικιλότηταςΣελ. 117
η) Γενετικοί πόροι - Εθνικό κεφάλαιοΣελ. 118
θ) Ζώνη Ειδικής ΠροστασίαςΣελ. 118
ι) Διαχείριση προστατευόμενων περιοχώνΣελ. 118
ια) Εθνικοί στόχοι διατήρησηςΣελ. 118
ιβ) Σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδαςΣελ. 118
ιγ) Επιστημονική έρευναΣελ. 119
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣΣελ. 119
[10] Δίκτυο Natura 2000 
ΔιάγραμμαΣελ. 121
Σχετική νομολογία - σχόλια  
1. Ζώνη Ειδικής ΠροστασίαςΣελ. 122
2. Εθνικό σύστημα προστατευόμενων περιοχώνΣελ. 122
3. Σχέδια διαχείρισηςΣελ. 123
4. Περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης (strict nature reserves)Σελ. 123
5. Περιοχές προστασίας της φύσης (Nature reserves)Σελ. 123
6. Φυσικά πάρκα (Natural parks)Σελ. 124
7. Εθνικά πάρκα (National parks)Σελ. 124
8. Περιφερειακά πάρκα (Regional parks)Σελ. 124
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣΣελ. 125
ΔιάγραμμαΣελ. 126
Σχετική νομολογία - σχόλια  
1. ΈννοιαΣελ. 127
2. ΔιακρίσειςΣελ. 127
3. Καταφύγια Άγριας Ζωής (Wildlife refuges)Σελ. 128
4. Προστατευόμενα τοπία (Protected landscapes/seascapes)Σελ. 128
5. Προστατευόμενοι φυσικοί σχηματισμοί (Protected natural formations)Σελ. 128
6. Διατηρητέα μνημεία της φύσης (Protected natural monuments)Σελ. 128
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣΣελ. 129
[11] Τοπίο 
ΔιάγραμμαΣελ. 130
Σχετική νομολογία - σχόλια  
1. ΓενικάΣελ. 131