ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 32€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 85,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 14841
Χαϊνταρλής Μ.
Μαγαλιού Μ., Παυλάκη Σοφία, Σηφάκης Α.
  • Εκδοση: 2η 2014
  • Σχήμα: 14x21
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 1040
  • ISBN: 978-960-562-314-2
  • Δείτε ένα απόσπασμα
  • Black friday εκδόσεις: 30%

Τρία χρόνια περίπου μετά την πρώτη έκδοση της «Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας», προχωρούμε στην επικαιρο­ποίησή της με μία δεύτερη έκδοση του έργου καθώς στο μεταξύ έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές με σειρά νομοθετημάτων. Το έργο φιλοδοξεί να έχει τα χαρακτηριστικά μιας οιονεί κωδικοποίη­σης, η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί εγκύρως, ανά πάσα στιγμή, στην πράξη από κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί ν΄ αποκτήσει μια συνολική εικόνα για το δίκαιο του περι­βάλλοντος και την εξέλιξή του ή να καλύψει συγκε­κριμένη επαγγελματική ανάγκη. Η β΄ έκδοση του έργου περιλαμβάνει τα σημαντικότερα νομοθετήματα που αφορούν το σύγχρονο δίκαιο περιβάλλοντος και συγκεκριμένα, τα σχετικά με την περιβαλλοντική εκτίμηση και αδειοδότηση, την οικολογική ζημία και τις μορφές ευθύνης, την περιβαλλοντική πληροφόρηση και συμμετοχή, τη βιοποικιλότητα και τις προστατευόμενες περιοχές, τα δασικά και γεωργικά οικοσυστήματα, το θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον, τα προστατευόμενα είδη, τη γενετική ποικιλότητα και τη βιοτεχνολογία, την πολιτιστική κληρονομιά, την προστασία του τοπίου και της αισθητικής, την περιβαλλοντική επιβάρυνση από τη λειτουργία εγκαταστάσεων, τον τεχνολογικό κίνδυνο, την προστασία της ατμόσφαιρας και του εδάφους, τον θόρυβο, τη ρύπανση από προϊόντα, την προστασία από την υπερθέρμανση του πλανήτη, τη διαχείριση και προστασία των υδατικών πόρων, την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων και τη διοίκηση περιβάλλοντος. Η επικαιρο­ποίη­ση δεν θα ήταν δυνατή, εάν δεν είχαν τηρηθεί οι αυστηροί μεθοδολογικοί και ουσιαστικοί κανόνες στη διάρθρωση και ταξινόμηση του νο­μικού υλικού τόσο κατά την πρώτη όσο και κατά την παρούσα δεύτερη έκδοση του έργου, γεγονός που το καθιστά λειτουργικό και χρηστικό.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Β΄ ΕΚΔΟΣΗΣΣελ. VII
ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α΄ ΕΚΔΟΣΗΣΣελ. IX
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣΣελ. XXIII
ΜΕΡΟΣ Ι Γενικές ρυθμίσεις  
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΣελ. 3
Α. Θεμελιώδεις κανόνες 
[1] Σύνταγμα της Ελλάδος[άρθρα 24, 117]Σελ. 5
[2] Ν 1650/1986Για την προστασία του περιβάλλοντος [άρθρα 1-30, 32-33]Σελ. 7
[3] Ν 3010/2002Εναρμόνιση του Ν 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις [άρθρα 6, 12-13]Σελ. 68
[4] N 3937/2011Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις [άρθρα 1-3, 7 § 1, 8-15, 17-23, 36]Σελ. 70
Β. Διοίκηση περιβάλλοντος 
[5] Απόφαση Πρωθυπουργού 2876/7.10.2009Αλλαγή τίτλου Υπουργείων [άρθρα 1 (§§ β΄, 2), 2]Σελ. 93
[6] ΠΔ 189/2009Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων [άρθρο 6 § 1]Σελ. 94
[7] ΠΔ 24/2010Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του ΠΔ 189/2009 [άρθ. 2 (§§ 4-5)]Σελ. 96
[8] Ν 3818/2010Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων του Νομού Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λοιπές διατάξεις [άρθρο 6]Σελ. 97
[9] ΚΥΑ 23111/31.5.2010Συγκρότηση Ενιαίου Διοικητικού Τομέα με τίτλο «Ειδική Γραμματεία Δασών»Σελ. 99
[10] ΚΥΑ 49139/24.11.2005Οργάνωση της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων ΈργωνΣελ. 100
[11] ΠΔ 221/1998Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) στο Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων ΈργωνΣελ. 107
[12] ΚΥΑ ΗΠ 54409/2632/27.12.2004Σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ «σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της Οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου» του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 2003 και άλλες διατάξειςΣελ. 111
[13] YA 73141/1028/19.7.1995Σύσταση «Γραφείου Εθνικού Περιβαλλοντικού Δικτύου και Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος» στη Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων ΈργωνΣελ. 112
[14] Ν 2939/2001Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις [άρθρο 24]Σελ. 113
[15] Ν 2742/1999Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις [άρθρα 15, 17, 24]Σελ. 114
[16] Ν 3852/2010Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης [άρθρo 104]Σελ. 126
[17] Ν 2477/1997Συνήγορος του Πολίτη και Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης [άρθρο 3, 4 (§ 2)]Σελ. 127
[18] ΠΔ 273/1999Κανονισμός Λειτουργίας του Συνηγόρου του Πολίτη [άρθρο 2]Σελ. 129
Γ. Περιβαλλοντική εκτίμηση και αδειοδότηση 
[19] Ν 1650/1986Για την προστασία του περιβάλλοντος [άρθρα 3-7]Σελ. 131
[20] Ν 4014/2011Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής [άρθρα 1-22, 30, 32, 37]Σελ. 132
[21] YA 1958/13.1.2012Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθ. 1 παρ. 4 Ν 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209)Σελ. 168
[22] ΚΥΑ οικ. 3137/191/Φ15/21.3.2012Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματαΣελ. 171
[23] ΚΥΑ ΕΥΠΕ οικ. 107017/28.8.2006Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/42//ΕΚ «Σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001Σελ. 173
[24] ΥΑ 21697/2.5.2012Συγκρότηση Κεντρικού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΚΕΣΠΑ) σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθ. 13 Ν 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209)Σελ. 184
[25] N 3894/2010Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων [άρθρα 1-3, 6, 8, 14-15, 17, 22, 25 §§ 1-2]Σελ. 185
[26] YA οικ. 170225/20.1.2014Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αριθ. 1958/2012 (ΦΕΚ Β΄ 21, όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθ. 11 Ν 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209) καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειαςΣελ. 197
[27] N 4262/2014Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις [άρθρο 1-2]Σελ. 201
Δ. Περιβαλλοντική πληροφόρηση και συμμετοχή 
[28] ΚΥΑ ΗΠ 11764/653/16.3.2006Πρόσβαση του κοινού στις δημόσιες αρχές για παροχή πληροφοριών σχετικά με το περιβάλλον, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/4/ΕΚ «Για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες και για την κατάργηση της Οδηγίας 90/313/ΕΟΚ» του Συμβουλίου - Αντικατάσταση της υπ΄ αριθ. 77921/1440/1995 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 795) (ΦΕΚ Β΄ 327/17.3.2006)Σελ. 205
[29] ΚΥΑ οικ. 1649/45/14.1.2014Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ΄ αριθ. 1958/2012 (ΦΕΚ Α΄ 21), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθ. 19 παρ. 9 Ν 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209) καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας (ΦΕΚ Β΄ 45/15.1.2014)Σελ. 214
[30] ΚΥΑ 9269/470/2.3.2007Μέσα ένδικης προστασίας του κοινού κατά πράξεων ή παραλείψεων της Διοίκησης σχετικά με θέματα ενημέρωσης και συμμετοχής του κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 του Ν 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 2 και 3 του Ν 3010/2002 (ΦΕΚ Β΄ 1391) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 7 και 4 παρ. 4 της Οδηγίας 2003/35/ΕΚ σχετικά με τη συμμετοχή του κοινού στην κατάρτιση ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων που αφορούν το περιβάλλον και με την τροποποίηση όσον αφορά τη συμμετοχή του κοινού και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, των Οδηγιών 85/337/ΕΟΚ και 96/61/ΕΟΚ του ΣυμβουλίουΣελ. 227
[31] Ν 4014/2011Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής [άρθρο 19α]Σελ. 230
ΜΕΡΟΣ ΙΙ Δίκαιο και Φυσικό Περιβάλλον  
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΣελ. 233
A. Βιοποικιλότητα - Προστατευόμενες περιοχές 
[32] Ν 1650/1986Για την προστασία του περιβάλλοντος [άρθρα 18-22]Σελ. 235
[33] Ν 4109/2013Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα - Σύσταση Γενικής Γραμματείας για τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις [άρθρο 8 (§§ 1-12, 18-20)]Σελ. 236
[34] ΚΥΑ 33318/3028/11.12.1998Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδαςΣελ. 242
[35] ΚΥΑ ΗΠ 37338/1807/Ε103/1.9.2010Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ «Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών», του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την Οδηγία 2009/147/ΕΚ [άρθρα 1-12, 14-16]Σελ. 259
 
Β. Δασικά και γεωργικά οικοσυστήματα 
[36] Ν 3208/2003Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις [άρθρα 2-3, 6, 8-18, 21-24]Σελ. 278
[37] Ν 3889/2010Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις [άρθρα 1-24, 26, 34]Σελ. 293
[38] ΚΥΑ 23111/31.5.2010Συγκρότηση Ενιαίου Διοικητικού Τομέα με τίτλο «Ειδική Γραμματεία Δασών»Σελ. 320
[39] ΚΥΑ 168040/3.9.2010Καθορισμός κριτηρίων με τα οποία διαβαθμίζεται η αγροτική γη σε ποιότητες και κατατάσσεται σε κατηγορίες παραγωγικότηταςΣελ. 321
[40] Ν 2637/1998Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας και «Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης ΑΕ» και άλλες διατάξεις [άρθρο 56 § 6 περ. α΄]Σελ. 326
Γ. Θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον 
[41] N 3983/2011Εθνική στρατηγική για την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008 και άλλες διατάξεις [άρθρα 1-22, 25]Σελ. 329
[42] ΠΔ 55/1998Προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντοςΣελ. 347
[43] ΥΑ 181051/2079/14-28.12.1978Περί Πινάκων ουσιών των οποίων απαγορεύεται η απόρριψη στη θάλασσαΣελ. 362
[44] ΠΔ 400/1996Κανονισμός για την πρόληψη της ρύπανσης της θάλασσας από τα λύματα των πλοίωνΣελ. 365
Δ. Προστατευόμενα είδη (χλωρίδα - πανίδα) 
[45] ΚΥΑ 125188/246/22.1.2013Εμπορία των ειδών της άγριας πανίδας και της αυτοφυούς χλωρίδαςΣελ. 375
E. Κυνήγι - Αλιεία 
[46] ΚΥΑ 414985/29.11.1985Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδαςΣελ. 383
[47] ΝΔ 420/1970Αλιευτικός Κώδιξ [άρθρα 4-7, 10-14]Σελ. 389
[48] ΒΔ 817/1966Περί Κανονισμού της διά τρατών αλιείαςΣελ. 398
[49] ΒΔ 917/1966Περί Κανονισμού της διά μηχανοτρατών αλιείαςΣελ. 401
[50] ΒΔ της 23.3-8.4.1953Περί Κανονισμού της διά κυκλικών δικτύων (γρι-γρι) αλιείαςΣελ. 406
[51] ΠΔ 109/2002Αλιεία δολωμάτωνΣελ. 410
[52] ΠΔ 40/1993Απαγόρευση αλιείας με παρασυρόμενα δίχτυα (Drift nets)Σελ. 413
[53] ΠΔ 324/1994Εκμετάλλευση κοραλλιογενών σχηματισμώνΣελ. 414
[54] ΠΔ 86/1998Αλιεία οστράκων [άρθρα 1-5, 7]Σελ. 421
[55] ΒΔ 142/1971Περί αλιείας των υδροβίων ζώων λιμνών και ποταμών και προστασίας αυτώνΣελ. 427
[56] ΠΔ 373/1985Ερασιτεχνική - Αθλητική αλιείαΣελ. 430
[57] YA 5088/78186/25.6.2013Ρύθμιση της αλιείας μεγάλων πελαγικών ψαριώνΣελ. 434
[58] ΥΑ 167378/14.5.2007Ορισμός θαλάσσιων περιοχών με λιβάδια Ποσειδωνίας (Posidonia oceanica), στις οποίες απαγορεύεται η αλιεία με συρόμενα εργαλείαΣελ. 441
[59] N 4235/2014Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων [άρθρο 59 (§ 2)]Σελ. 442
ΣΤ. Γενετική ποικιλότητα - Βιοτεχνολογία 
[60] ΚΥΑ 278787/21.6.2005Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών 1829/2003/ΕΚ και 1830/2003/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του ΣυμβουλίουΣελ. 443
[61] YA 9769/121592/8.10.2013Απαγόρευση εμπορίας στην ελληνική επικράτεια σπόρων προς σπορά υβριδίων αραβοσίτου που φέρουν τη γενετική τροποποίηση ΜΟΝ810 [άρθρο 1]Σελ. 445
[62] ΚΥΑ 332657/16.2.2001Τεχνικός κανονισμός πιστοποίησης και ελέγχου κατά την εμπορία σπόρων προς σπορά συμβατικών ποικιλιών καλλιεργουμένων φυτικών ειδών για την παρουσία προσμίξεων από γενετικά τροποποιημένους σπόρουςΣελ. 446
[63] Ν 1564/1985Οργάνωση παραγωγής και εμπορίας του πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών [άρθρο 14]Σελ. 451
[64] ΠΔ 80/1990Προστασία του φυτικού γενετικού υλικού της χώραςΣελ. 452
[65] ΠΔ 434/1995Μέτρα για τη διατήρηση και προστασία των αυτόχθονων φυλών των αγροτικών ζώωνΣελ. 456
[66] N 3937/2011Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις [άρθρα 11-12, 14]Σελ. 464
ΜΕΡΟΣ III Δίκαιο και Πολιτισμικό Περιβάλλον  
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΣελ. 467
Α. Πολιτιστική κληρονομιά 
[67] Ν 3028/2002Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς [άρθρα 1-46, 48-69, 71-75]Σελ. 469
[68] N 4067/2012Νέος Οικοδομικός Κανονισμός [άρθρο 6]Σελ. 522
B. Προστασία του τοπίου και της αισθητικής 
[69] Ν 3827/2010Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης του ΤοπίουΣελ. 527
[70] Ν 1650/1986Για την προστασία του περιβάλλοντος [άρθρα 1 § 3δ΄, 2 § 16, 18 § 2, 19 § 3]Σελ. 536
[71] Ν 2946/2001Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις [άρθρα 1-11]Σελ. 537
ΜΕΡΟΣ IV Δίκαιο και Ρύπανση  
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΣελ. 549
Α. Οχλούσες εγκαταστάσεις 
[72] Ν 3325/2005Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις [άρθρα 1-27, 29, 38, 40]Σελ. 551
[73] Ν 3982/2011Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις [άρθρα 17-34, 36-37, 39-64, 75-76]Σελ. 567
Β. Προστασία του αέρα 
[74] ΚΥΑ 38030/2127/Ε103/4.9.2008Έγκριση Εθνικού Προγράμματος Μείωσης των Εκπομπών στην ατμόσφαιρα, ορισμένων ρύπων, σύμφωνα με το άρθρο 7 της υπ΄ αριθ. 29459/1510/2005 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός εθνικών ανωτάτων ορίων εκπομπών για ορισμένους ατμοσφαιρικούς ρύπους σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/81/ΕΚ σχετικά με εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών για ορισμένους ατμοσφαιρικούς ρύπους του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2001» (ΦΕΚ Β΄ 992), όπως ισχύειΣελ. 623
[75] KYA ΗΠ 29459/1510/8.7.2005Καθορισμός εθνικών ανωτάτων ορίων εκπομπών για ορισμένους ατμοσφαιρικούς ρύπους σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/81/ΕΚ «Σχετικά με Εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών για ορισμένους ατμοσφαιρικούς ρύπους» του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2001Σελ. 625
Γ. Προστασία του εδάφους 
[76] ΚΥΑ 99605/3719/2001Αποδοχή του «Ελληνικού Εθνικού Σχεδίου Δράσης κατά της Ερημοποίησης»Σελ. 631
[77] ΥΑ 291203/6.7.2005Σύσταση Εθνικής Επιτροπής για την Καταπολέμηση της Απερήμωσης (ΕΘΕΚΑ)Σελ. 637
[78] ΚΥΑ 80568/4225/1991Μέθοδοι, όροι και περιορισμοί για τη χρησιμοποίηση στη γεωργία της ιλύος που προέρχεται από επεξεργασία οικιακών και αστικών λυμάτωνΣελ. 639
Δ. Προστασία από τον θόρυβο 
[79] Ν 1650/1986Για την προστασία του περιβάλλοντος [άρθρο 14]Σελ. 645
[80] ΚΥΑ 13586/724/28.3.2006Καθορισμός μέτρων, όρων και μεθόδων για την αξιολόγηση και τη διαχείριση του θορύβου στο περιβάλλον, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/49/ΕΚ «Σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου» του Συμβουλίου της 25.6.2002Σελ. 646
 
Ε. Ρύπανση από προϊόντα 
α) Απόβλητα 
i) Υγρά απόβλητα 
[81] ΚΥΑ οικ. 145116/2.2.2011Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις [άρθρα 1-17, 19]Σελ. 655
[82] ΚΥΑ οικ. 5673/400/5.3.1997Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτωνΣελ. 670
ii) Επικίνδυνα απόβλητα 
[83] ΚΥΑ 8668/28.2.2007Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. Α΄ της υπ΄ αριθ. 13588/725 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων κ.λπ.» (ΦΕΚ Β΄ 383) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 της υπ΄ αριθ. 91/156/ΕΚ Οδηγίας του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991 - Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 13588/725/2006 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων ... κ.λπ.» (ΦΕΚ Β΄ 383) και της υπ΄ αριθ. 24944/1159/2006 κοινή υπουργική απόφαση «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων ... κ.λπ.» (ΦΕΚ Β΄ 791) [άρθρα 1-2, 4-6]Σελ. 681
[84] KYA ΗΠ 13588/725/28.3.2006Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «Για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991 - Αντικατάσταση της υπ΄ αριθ. 19396/1546/1997 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων» (ΦΕΚ Β΄ 604)Σελ. 683
iii) Στερεά απόβλητα 
[85] KYA ΗΠ 50910/2727/16.12.2003Μέτρα και όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων - Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός ΔιαχείρισηςΣελ. 704
[86] ΚΥΑ ΗΠ 29407/3508/10.12.2002Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτωνΣελ. 720
 
iv) Εναλλακτική διαχείριση προϊόντων 
[87] Ν 2939/2001Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξειςΣελ. 734
β) Επικίνδυνες ουσίες και παρασκευάσματα 
[88] Ν 1650/1986Για την προστασία του περιβάλλοντος [άρθρο 15]Σελ. 767
[89] ΚΥΑ 378/31.8.1994Επικίνδυνες ουσίες, ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση αυτών σε συμμόρφωση προς την Οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 67/548/ΕΟΚ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύειΣελ. 768
γ) Λιπάσματα - Βελτιωτικά εδάφους 
[90] Ν 1565/1985ΛιπάσματαΣελ. 791
δ) Φυτοπροστατευτικά προϊόντα 
[91] Εγκύκλιος 1/2011Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για χορήγηση έγκρισης κυκλοφορίας ή τροποποίηση υφισταμένων εγκρίσεων κυκλοφορίαςΣελ. 812
ΣΤ. Προστασία από την υπερθέρμανση του πλανήτη 
[92] ΠΥΣ 5/2003Έγκριση Εθνικού Προγράμματος μείωσης εκπομπών αερίων φαινομένου θερμοκηπίου (2000-2010) σύμφωνα με το άρθρο τρίτο παρ. 3 του Ν 3017/2002 (ΦEK A΄ 117)Σελ. 813
[93] ΚΥΑ ΗΠ 54409/2632/27.12.2004Σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ «Σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της Οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου» του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 2003 και άλλες διατάξειςΣελ. 859
 
ΜΕΡΟΣ V Δίκαιο και Φυσικοί Πόροι  
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΣελ. 899
Προστασία και διαχείριση υδάτων 
[94] N 3199/2003Προστασία και διαχείριση των υδάτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000Σελ. 901
[95] Απόφ. οικ. 706/16.7.2010Καθορισμός των Λεκανών Απορροής Ποταμών της χώρας και ορισμού των αρμόδιων Περιφερειών για τη διαχείριση και προστασία τουςΣελ. 920
[96] ΚΥΑ 43504/5.12.2005Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έργων αξιοποίησής τους, διαδικασία έκδοσης, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος αυτώνΣελ. 921
[97] N 3937/2011Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις [άρθρο 30]Σελ. 925
ΜΕΡΟΣ VI Οικολογική ζημία - Μορφές ευθύνης  
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΣελ. 929
Α. Αστική ευθύνη 
[98] Ν 1650/1986Για την προστασία του περιβάλλοντος [άρθρο 29]Σελ. 931
[99] ΠΔ 456/1984Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόμος [άρθρο 57]Σελ. 932
[100] ΑΝ 2783/1941Εισαγωγικός Νόμος του Αστικού Κώδικα [άρθρα 105-106]Σελ. 932
Β. Ποινική ευθύνη 
[101] Ν 1650/1986Για την προστασία του περιβάλλοντος [άρθρο 28]Σελ. 933
 
Γ. Διοικητικές κυρώσεις 
[102] Ν 1650/1986Για την προστασία του περιβάλλοντος [άρθρο 30]Σελ. 935
Δ. Περιβαλλοντική ευθύνη 
[103] ΠΔ 148/2009Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004, όπως ισχύειΣελ. 937
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 957
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣΣελ. 979
 
Back to Top