ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ


Ενημερωμένο με τον νέο Ποινικό Κώδικα (Ν 4619/2019) και τον νέο Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (Ν 4620/2019)

Σε απόθεμα

Τιμή: 70,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17390
Χαραλαμπάκης Α.

Η νομική επιστήμη, ως εφηρμοσμένη επιστήμη, αποτελεί κενό γράμμα, χωρίς τη μόνιμη και ζωντανή σύνδεσή της με τη νομολογία, που δίνει την εικόνα της πραγμάτωσης της νομικής θεωρίας μέσα από τη ζώσα δικανική πραγματικότητα. Τα ανωτέρω ισχύουν πολλώ μάλλον για το ποινικό δίκαιο, που αποτελεί έναν από τους πιο «ζωντανούς» και άμεσα συνυφασμένους με την καθημερινή πράξη κλάδους του δικαίου. Το παρόν έργο σκοπό έχει να σταχυολογήσει μία σειρά σημαντικών αποφάσεων της νομολογίας, που σηματοδότησαν την εξέλιξη αυτής, συνδέοντάς τις και με τις αντίστοιχες θέσεις στη θεωρία, έτσι ώστε να μπορέσουν να αναλυθούν και να αξιολογηθούν στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Η ζεύξη αυτή υπηρετεί τόσο τη θεωρία όσο και τη νομολογία επʼ ωφελεία της νομικής επιστήμης στο σύνολό της. Συγκεκριμένα, στην αρχή κάθε επιλεγμένου θέματος (85 συνολικά) παρατίθεται το κείμενο της απόφασης, συνοδευόμενο από περίληψη και στη συνέχεια ακολουθούν κάποιες θεωρητικές παρατηρήσεις αναφορικά με το υπό εξέταση ζήτημα.

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, οι αποφάσεις της νομολογίας που έχουν σπουδαιότητα και ενδιαφέρον είναι πάμπολλες, με αποτέλεσμα τυχόν εξαντλητική αναφορά σε αυτές να καθίσταται αδύνατη. Έτσι, η αναγκαία επιλογή έπρεπε να γίνει με βάση κάποια κριτήρια, τα βασικά εξ αυτών ήταν, αφενός ο συσχετισμός τους με ένα ή περισσότερα θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα του ποινικού δικαίου, αφετέρου το εάν μια συγκεκριμένη απόφαση αποτέλεσε είτε κορύφωση της σχετικής νομολογίας είτε σταθμό στην εξέλιξη αυτής πάνω στο συγκεκριμένο δογματικό ζήτημα. Σημειωτέον ότι λήφθηκε μέριμνα προκειμένου να υπάρξει μια σχετική «διασπορά» της θεματικής, σε ένα όσο το δυνατόν μεγαλύτερο εύρος του ουσιαστικού ποινικού δικαίου, τόσο στο Γενικό όσο και στο Ειδικό Μέρος αυτού. Επίσης, λήφθηκε μέριμνα για παράθεση αρκετών αποφάσεων από τον εν ευρεία έννοια χώρο του λεγόμενου «οικονομικού ποινικού δικαίου», το οποίο λόγω των γνωστών κοινωνικών συγκυριών έχει τον τελευταίο καιρό τοποθετηθεί στο απόλυτο επίκεντρο της ποινικής πράξης.

Τέλος, η ανάγκη αναθεωρημένης έκδοσης του παρόντος υπαγορεύθηκε και από την πρόσφατη ψήφιση και θέση σε ισχύ των νέων Ποινικών Κωδίκων, δηλαδή του Ποινικού Κώδικα (Ν 4619/2019) και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (Ν 4620/2019). Οι τροποποιήσεις που επήλθαν στα ζητήματα που αναλύονται στο παρόν λήφθηκαν στο σύνολό τους υπόψιν.

Πρόλογος Σελ. VII
1. Αναδρομική εφαρμογή δικονομικών ποινικών διατάξεων
ΟλΑΠ 1/2014 Σελ. 1
2. Ne bis in idem
ΟλΑΠ 1/2011 Σελ. 14
3. Αξιόποινο πράξης που τελέστηκε στην αλλοδαπή από ημεδαπό
ΣυμβΕφΘεσ 28/2007 Σελ. 19
4. Έγκληση του παθόντος ως προϋπόθεση δίωξης πράξεως που τελέστηκε στην αλλοδαπή από ημεδαπό
ΑΠ 1283/1994 Σελ. 23
5. Τόπος τέλεσης της αξιόποινης πράξης
ΑΠ 1255/2005 Σελ. 27
6. Χρόνος τελέσεως της αξιόποινης πράξης
ΑΠ 691/1997 Σελ. 30
7. Έννοια του «υπαλλήλου» στον ΠΚ
ΑΠ 405/1999 Σελ. 33
8. Έννοια «εγγράφου»
ΟλΑΠ 2/2000 Σελ. 38
9. Λευκός ποινικός νόμος - Αφηρημένη διακινδύνευση
ΠλημΜυτιλ 23/1995 Σελ. 44
10. Διαρκές έγκλημα
ΟλΑΠ 684/1975 Σελ. 50
11. Έννοια του «πολιτικού εγκλήματος»
ΑΠ 890/1976 Σελ. 61
12. Πράξη - Ανακλαστικές κινήσεις
ΝαυτοδΠειρ 618/1997 Σελ. 70
13. Αιτιώδης σύνδεσμος - Απαγόρευση αναδρομής
ΔΣτρΑερΑθ 224/1988 Σελ. 75
14. Αιτιώδης σύνδεσμος - Νόμιμη εναλλακτική συμπεριφορά
ΑΠ 576/1992 Σελ. 82
15. Παράλειψη - Προγενέστερη επικίνδυνη ενέργεια
ΣυμβΑΠ 1193/2003 Σελ. 88
16. Αναγκαίος δόλος
ΣυμβΑΠ 1649/2008 Σελ. 96
17. Διαζευκτικός δόλος
ΑΠ 881/2014 Σελ. 102
18. Έννοια ενδεχόμενου δόλου - Συρροή στα εκ του αποτελέσματος διακρινόμενα εγκλήματα
ΑΠ 282/2013 Σελ. 108
19. Γενικός δόλος
ΠλημΑθ 4530/2001 Σελ. 131
20. Συγκλίνουσα αμέλεια
ΑΠ 2024/2007 Σελ. 137
21. Ιατρικό σφάλμα
ΑΠ 625/2017 Σελ. 141
22. Αμέλεια με παράλειψη
ΑΠ 123/2009 Σελ. 147
23. Εξ αμελείας πρόκληση άμυνας - Υπέρβαση των ορίων της άμυνας
ΑΠ 1078/1991 Σελ. 156
24. Κατάσταση ανάγκης - Παρών και άλλως αναπότρεπτος κίνδυνος
ΑΠ 953/2017 Σελ. 162
25. Προσταγή ως λόγος άρσεως του αδίκου
ΑΠ 1579/2001 Σελ. 169
26. Σύγκρουση καθηκόντων ως λόγος άρσεως του αδίκου
ΠλημΑθ 3654/1992 Σελ. 176
27. Συκοφαντική δυσφήμηση - Επιτρεπόμενες δυσμενείς κρίσεις
ΑΠ 451/2000 Σελ. 184
28. Βρασμός ψυχικής ορμής - Λόγοι άρσεως του αδίκου
ΑΠ 1549/2012 Σελ. 189
29. Βρασμός ψυχικής ορμής - Ελαφρυντικές περιστάσεις
ΑΠ 1294/2010 Σελ. 199
30. Πραγματική πλάνη - Διάκριση από νομική πλάνη
ΑΠ 417/1993 Σελ. 208
31. Πλάνη - Διαιρετό της συνείδησης του αδίκου
ΑΠ 1055/1998 Σελ. 215
32. Συγγνωστή νομική πλάνη
ΟλΑΠ 1179/1986 Σελ. 222
33. Πλάνη ως προς λόγο άρσεως του αδίκου
ΠλημΖακυνθ 47/1972 Σελ. 231
34. Πλάνη ως προς την διαδρομή της αιτιότητας
ΑΠ 1172/2003 Σελ. 237
35. Αρχή εκτελέσεως στην απόπειρα
ΑΠ 672/1994 Σελ. 242
36. Απρόσφορη απόπειρα
ΑΠ 178/1991 Σελ. 248
37. Η υπαναχώρηση από απόπειρα σύνθετου εγκλήματος
ΑΠ 1355/2008 Σελ. 256
38. Απόπειρα στα εγκλήματα παραλείψεως
ΠλημΚορ 130/1977 Σελ. 262
39. Έννοια ενδεχόμενου δόλου - Απόπειρα εγκλήματος διακρινόμενου από το αποτέλεσμα
ΜΟΔΑθ 8/2013 Σελ. 273
40. Εκούσια υπαναχώρηση από απόπειρα
ΑΠ 727/1988 Σελ. 287
41. Υπαναχώρηση από πεπερασμένη απόπειρα
ΠλημΚερκ 127/2014 Σελ. 300
42. Έμμεση αυτουργία
ΑΠ 1194/1990 Σελ. 309
43. Έννοια συναυτουργίας - Ελαφρυντικές περιστάσεις
ΑΠ 1358/2008 Σελ. 321
44. Η συναυτουργία στην πλαστογραφία
ΟλΑΠ 50/1990 Σελ. 333
45. Προϋποθέσεις ηθικής αυτουργίας - «Παρούσα» επίθεση στην άμυνα
ΑΠ 1633/2008 Σελ. 337
46. Έννοια του «άμεσου συνεργού»
ΑΠ 1235/2005 Σελ. 345
47. Αιτιότητα στη συνέργεια - Ουδέτερες ενέργειες
ΕφΚερκ 26/1999 Σελ. 356
48. Ψυχική συνέργεια
ΑΠ 1673/2010 Σελ. 367
49. Η έννοια της «κατάπεισης» στην συμμετοχή σε αυτοκτονία
ΕφΑθ 2028/2013 Σελ. 374
50. Συμμετοχή σε μη γνήσιο ιδιαίτερο έγκλημα
ΑΠ 804/1996 Σελ. 383
51. Ειδική παραγραφή - «κρυπτοαμνηστία»
ΟλΑΠ 11/2001 Σελ. 391
52. Ελαφρυντικές περιστάσεις, πρότερος έντιμος βίος - καλή συμπεριφορά μετά την πράξη εντός σωφρονιστικού ιδρύματος
ΑΠ 1073/2011 Σελ. 401
53. Ελαφρυντικές περιστάσεις - Ειλικρινής μετάνοια
ΑΠ 1124/2017 Σελ. 416
54. Νομική φύση της δήμευσης
ΑΠ 1149/2003 Σελ. 422
55. Προϋποθέσεις της δήμευσης
ΣυμβΑΠ 303/1997 Σελ. 427
56. Η αρχή της αναλογίας στην επιβολή της δήμευσης
ΟλΑΠ 212/1965 Σελ. 435
57. Νομική φύση της εγκλήσεως - Αρχή του αδιαιρέτου της εγκλήσεως
ΟλΑΠ 1/2007 Σελ. 441
58. Προθεσμία υποβολής εγκλήσεως επί κατ’ εξακολούθησιν εγκλήματος
ΑΠ 1045/2012 Σελ. 448
59. Δικαιούχος εγκλήσεως επί ανηλίκου παθόντος
ΑΠ 1535/2007 Σελ. 452
60. Υποβολή εγκλήσεως με παθούσα ανώνυμη εταιρεία
ΟλΑΠ 4/2006 Σελ. 463
61. Έμπρακτη μετάνοια
ΑΠ 850/2015 Σελ. 470
62. Νομική φύση της συνολικής ποινής
ΟλΑΠ 5/2000 Σελ. 474
63. Συνολική ποινή στην αναστολή και τη μετατροπή
ΑΠ 717/2006 Σελ. 478
64. Αθροιστική έκτιση ποινών
ΑΠ 384/2015 Σελ. 482
65. Μετατροπή ποινής πενταετούς κάθειρξης
ΟλΑΠ 6/2017 Σελ. 486
66. Επιγενόμενη συρροή ποινών
ΑΠ 587/2003 Σελ. 493
67. Η αρχή της απορρόφησης στην συρροή
ΑΠ 1794/2009 Σελ. 497
68. Συρροή μεταξύ των αδικημάτων της φοροδιαφυγής και της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο
ΑΠ 1232/2015 Σελ. 507
69. Έννοια κατ’ εξακολούθηση εγκλήματος
ΑΠ 72/1994 Σελ. 520
70. Προϋποθέσεις της υφ’ όρον απόλυσης
ΟλΑΠ 4/1997 Σελ. 530
71. Η έννοια του «γεγονότος» στο αδίκημα της απάτης (άρθρ. 386 ΠΚ)
ΑΠ 416/2001 Σελ. 541
72. Απάτη περί την πρόσληψη
ΑΠ 128/2018 Σελ. 544
73. Διαχρονικό δίκαιο στην πλαστογραφία
ΟλΑΠ 5/2002 Σελ. 550
74. Διαχρονικό δίκαιο στην απάτη
ΑΠ 176/2006 Σελ. 559
75. Διαχρονικό δίκαιο στην υπεξαίρεση
ΣυμβΑΠ 347/2006 Σελ. 567
76. Διαχρονικό δίκαιο στα κατ’ εξακολούθησιν τελούμενα εγκλήματα
ΣυμβΕφΘεσ 821/2016 Σελ. 573
77. Διαχρονικό δίκαιο επί παραβάσεως του νόμου περί ναρκωτικών
ΟλΑΠ 1/2015 Σελ. 579
78. Η έννοια της «δημόσιας περιουσίας» στην απιστία στην υπηρεσία
ΑΠ 1526/2006 Σελ. 589
79. Η έννοια της «διαχείρισης εσόδων» στην απιστία περί την υπηρεσία
ΟλΑΠ 2/2009 Σελ. 596
80. Ποινική ευθύνη των υπουργών
ΟλΑΠ 8/2008 Σελ. 609
81. Η αμεσότητα του παρανόμου οφέλους στην κακουργηματική πλαστογραφία
ΟλΑΠ 3/2008 Σελ. 625
82. Ταύτιση του δράστη της νομιμοποίησης και της προηγηθείσας δραστηριότητας
ΑΠ 454/2016 Σελ. 629
83. Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα πολιτικών προσώπων
ΣυμβΕιδΔικ 1/2011 Σελ. 655
84. Αντικειμενική αδυναμία καταβολής φόρων και εισφορών
ΤρΠλημΠατρών 999/2017 Σελ. 667
85. Εξωλογιστικός υπολογισμός φόρου και φορολογικά αδικήματα
ΑΠ 1992/2017 Σελ. 674
Back to Top