Κωδ. 19123|19124
5 ώρες
Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2021 (16:30 – 21:30)
Εισηγητές: Λιναρίτης Ι.
Πέμπτη 02 Δεκεμβρίου 2021

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ


Θεσμικό Πλαίσιο και Σύγχρονες Εξελίξεις
Εισηγητές: Λιναρίτης Ι.

Σε απόθεμα

Κόστος Συμμετοχής: 145,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδ. 19123|19124
5 ώρες
Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2021 (16:30 – 21:30)
Εισηγητές: Λιναρίτης Ι.

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η εγγύτερη αξιολόγηση των οικονομικών συνθηκών, επιχειρηματικών ευκαιριών, νομικών συμφωνιών και τραπεζικών ζητημάτων, τα οποία ανακύπτουν στις σύγχρονες διεθνείς και ελληνικές χρηματοοικονομικές συναλλαγές, εξαιτίας της ανάδειξης των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων, σε σημαντικό πρόβλημα, από εποπτικής σκοπιάς, όχι μόνο για τις ελληνικές, αλλά για τις περισσότερες ευρωπαϊκές τράπεζες. Ζητούμενο είναι η κατανόηση των κυριότερων θεμάτων του θεσμικού πλαισίου των μη εξυπηρετούμενων δανείων, καθώς και των ιδιωτικών συναλλαγών επί αντίστοιχων χαρτοφυλακίων «προβληματικών δανείων», στις οποίες προβαίνουν τακτικά πλέον τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, σε συνεργασία με θεσμικούς επενδυτές που εξειδικεύονται στη δευτερογενή αγορά ή/και διαχείριση αντίστοιχων απαιτήσεων, αξιοποιώντας διεθνή τεχνογνωσία. Το Σεμινάριο αποσκοπεί στην παρουσίαση και αντικειμενική σύγκριση των διαθέσιμων εναλλακτικών επιλογών αποεπένδυσης σχετικών χαρτοφυλακίων για τα πιστωτικά ιδρύματα, των ευρέως χρησιμοποιούμενων συμβατικών μορφωμάτων και ρητρών υλοποίησής τους και των ζητημάτων που ανακύπτουν για τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που εμπλέκονται σε αντίστοιχες συναλλαγές υπό διάφορες ιδιότητες (συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών, επενδυτών, διαχειριστών, δανειοληπτών, ακόμη και του Ελληνικού Δημοσίου, υπό το πρόσφατο καθεστώς του Ν 4649/2019 («Σχέδιο Ηρακλής»), όπως συμπληρώθηκε από τον Ν 4818/2021

• Εισαγωγή - Το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Περιβάλλον
• Ορισμοί και Χαρακτηριστικά των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ)
• Επισκόπηση του Ημεδαπού Νομοθετικού Πλαισίου
• Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών για τη διαχείριση των ΜΕΔ
• Εξώδικες / Δικαστικές ενέργειες για την επιδίωξη των απαιτήσεων ΜΕΔ
• Η ώρα των αποεπενδύσεων ΜΕΔ - Κεντρικά ερωτήματα
• Επιχειρηματικές επιλογές αναφορικά με τη διαχείριση ΜΕΔ
• Εποπτικό πλαίσιο λειτουργίας Εταιριών Απόκτησης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις («ΕΑΑΔΠ») και Εταιριών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις («ΕΔΑΔΠ»)
• Η εξωτερική ανάθεση διαχείρισης απαιτήσεων ΜΕΔ – Νομικά χαρακτηριστικά και συνέπειες
• Η πώληση απαιτήσεων ΜΕΔ – Νομικά χαρακτηριστικά και συνέπειες
• Τιτλοποιήσεις ΜΕΔ
• Νομοθετικά σχήματα προστασίας στοιχείων ενεργητικού-ΜΕΔ («Σχέδιο Ηρακλής») από τη σκοπιά της συμβατικής αρχιτεκτονικής και των κρατικών ενισχύσεων
• Κανόνας Επιχειρηματικής Κρίσης (Business Judgment Rule) σχετικά με τις αποφάσεις τραπεζικών ΔΣ αναφορικά με ΜΕΔ - Εσωτερική διαχείριση, εξωτερική ανάθεση και πώληση μη εξυπηρετούμενων δανείων από την άποψη του τραπεζικού συμφέροντος και της τραπεζικής πρακτικής
• Το εύλογο τίμημα και όροι πώλησης ΜΕΔ
• Διαδικασία πώλησης ΜΕΔ – Συμβατικές ρήτρες

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε:
• Στελέχη τραπεζών, χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, επιχειρηματικών κεφαλαίων απόκτησης τραπεζικών απαιτήσεων, εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, εμπορικών επιχειρήσεων, εποπτικών Αρχών, με πανεπιστημιακή εκπαίδευση (συμπεριλαμβανομένων συμβούλων επιχειρήσεων, οικονομολόγων, οικονομικών διευθυντών, λογιστών, επιχειρηματιών) που επιθυμούν να εξοικειωθούν ή να εμβαθύνουν στους σύγχρονους τρόπους αξιοποίησης των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων.
• Δικηγόρους και νομικούς συμβούλους που ενδιαφέρονται να διευρύνουν την ικανότητα παροχής νομικών υπηρεσιών σε νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στη διαρκώς διευρυνόμενη αγορά Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων, ακόμη και σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα-οφειλέτες (δανειολήπτες, εγγυητές, εμπράγματους οφειλέτες) εναντίον των οποίων υφίστανται αξιώσεις από αντίστοιχα δάνεια που είναι πιθανό να αποτελέσουν αντικείμενο απλών ή σύνθετων συναλλαγών στην ανωτέρω αγορά.

Ιωάννης Λιναρίτης

Ο Ιωάννης Λιναρίτης είναι Διδάκτωρ Νομικής, Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, Υποδιευθυντής Εταιρικών Σχεδιασμών και Μετασχηματισμών στη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Αριστούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, συνέχισε τις σπουδές του στο University of Birmingham (Business School) της Μεγάλης Βρετανίας, όπου απέκτησε M.B.A. in International Banking & Finance (distinction merit) και αργότερα στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα διδακτορικής διατριβής την Πρόσβαση στις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες μέσω Διαδικτύου (Internet Banking). Έχει δημοσιεύσει επιστημονικές εργασίες σε ζητήματα εταιρικού δικαίου, τραπεζικού δικαίου, αστικού δικαίου και δικαίου κεφαλαιαγοράς, συμμετάσχει ως εισηγητής σε συνέδρια, και παράσχει έκτακτες διαλέξεις με αντικείμενο τα Σύνθετα Χρηματοπιστωτικά Μέσα, τη Διαχείριση Τραπεζικών Κινδύνων, τις Ηλεκτρονικές Εμπορικές Συμβάσεις/Έγγραφα/Άυλα Αξιόγραφα, τη Διαχείριση και πώληση Μη εξυπηρετούμενων δανείων κα., στο Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Τομέα Δικαίου των Επιχειρήσεων της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θράκης, στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών Αστικού Δικαίου και Εμπορικού Δικαίου της Νομικής Σχολής Αθηνών και στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Χρηματοοικονομικού & Τραπεζικού Ευρωπαϊκού Δικαίου του Παντείου Πανεπιστημίου. Έχει διατελέσει µέλος των νοµοπαρασκευαστικών επιτροπών για την αναθεώρηση του δικαίου των Α.Ε. (Ν. 4548/2018), για τους εταιρικούς µετασχηµατισµούς (Ν. 4601/2019), για το πρόγραμμα παροχής εγγύησης σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων (Ν. 4649/2019) και για την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2121 σχετικά με τους διασυνοριακούς μετασχηματισμούς κεφαλαιουχικών εταιριών. Τον Ιούνιο 2021 εξελέγη επ. καθ. εμπορικού δικαίου στη Νομική Σχολή Δ.Π.Θ.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ 


Χρήσιμες Πληροφορίες

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

Όπου υπάρχει ένδειξη εκπτώσεων για ειδικές κατηγορίες (φοιτητές, ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι και δικαστικοί λειτουργοί) ή άλλες έχουν ισχύ για Online εγγραφές μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στο site www.nb.org

Ειδικότερα στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας

Πολιτική ακυρώσεων

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό (10 εργάσιμες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου) στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 10 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 5 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

Back to Top