Πολιτική Ποιότητας


Στην ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΕΤΕ (Ανώνυμη Εταιρεία Εκδόσεων, Τεχνολογίας & Εκπαίδευσης) δεσμευόμαστε για τα κάτωθι :

 • Να παρέχουμε στους εκπαιδευόμενους μας, υπηρεσίες επαγγελματικής εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου, που θα ικανοποιούν πλήρως και θα καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις τους, πάνω σε νέους και δυναμικά ανερχόμενους κλάδους του δικαίου και της οικονομίας
 • Για συμμόρφωση στις απαιτήσεις των εκπαιδευόμενων/sponsors εκπαιδευόμενων και για την αναζήτηση της διαρκούς βελτίωσης και αποτελεσματικότητας της λειτουργίας μας.
 • Για το υψηλό επίπεδο των διδασκόντων και την άρτια οργάνωση στους χώρους εκπαίδευσης είτε πραγματοποιείται μέσω φυσικής παρουσίας είτε εξ αποστάσεως.
 • Για το συνεχή σχεδιασμό και υλοποίηση νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες της αγοράς και των λοιπών ενδιαφερόμενων μερών
 • Για τη διεξαγωγή σεμιναρίων, μαθημάτων και διαλέξεων σε ειδικά σχεδιασμένες αίθουσες, εξοπλισμένες με τις πιο σύγχρονες υλικοτεχνικές υποδομές, οι οποίες βρίσκονται στις κεντρικές μας εγκαταστάσεις
 • Για την άμεση ανταπόκριση στα αιτήματα και προβλήματα των εκπαιδευόμενων / συνεργατών μας
 • Στη διαρκή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας Υπηρεσιών της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης και των λειτουργιών της Εταιρείας.
 • Υλοποίηση, ικανοποίηση ιδιαίτερων-ειδικών αναγκών/προσδοκιών των εκπαιδευόμενων και των sponsors
 • Συμμόρφωση με νομοκανονιστικές απαιτήσεις

Για την υλοποίηση της Πολιτικής Ποιότητας η Εταιρεία λειτουργεί με τις ακόλουθες αρχές:

 • Κάθε εργαζόμενος/συνεργάτης είναι υπεύθυνος για την ποιότητα της δικής του εργασίας και πλήρως ενημερωμένος για το εφαρμοζόμενο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της Εταιρείας και τους στόχους / δείκτες που έχουν τεθεί.
 • Θέτουμε ως Εταιρεία στόχους, παρέχουμε τους απαιτούμενους πόρους για την επίτευξή τους και τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης που κάνουμε αναλύονται στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειάς μας για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών εκπαίδευσης προς τους πελάτες μας
 • Παρέχουμε κατάλληλη εκπαίδευση στο προσωπικό της Εταιρείας μας καθώς και τον κατάλληλο εξοπλισμό και κατάλληλη υποδομή για να εκτελεί σωστά τις εργασίες που του ανατίθενται
 • Η Εταιρεία έχει ορίσει Υπεύθυνο Διαχειριστικού Συστήματος ο οποίος έχει οργανωτική ανεξαρτησία και δικαιοδοσία να εξασφαλίζει ότι το ΣΔΠ εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις όπου απαιτείται να προβαίνει στις ανάλογες διορθωτικές ενέργειες.
 • Οι προμηθευτές με τους οποίους συνεργαζόμαστε, να τηρούν τις δεσμεύσεις της Εταιρείας προς τους πελάτες της και τα ενδιαφερόμενα μέρη της.

Όλο το προσωπικό και οι εξωτερικοί συνεργάτες (όταν αυτό απαιτείται) είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν το Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας που εμπίπτει στο πεδίο δραστηριοτήτων τους.

Back to Top