Πρακτικά Θέματα Δικαίου Ευρωπαϊκής Ένωσης


Κυκλοφορεί σύντομα

Σε απόθεμα

Τιμή: 25,00 €

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε έκπτωση 25%

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18409
Ροδόπουλος Μ., Χριστιανός Β.

Το έργο «Πρακτικά Θέματα Δικαίου Ευρωπαϊκής Ένωσης» αποτελεί μια ευσύνοπτη συλλογή υποθέσεων οι οποίες έχουν εμπνευστεί από τη νομολογία των Δικαστηρίων της ΕΕ. Στόχος είναι η εξάσκηση των σπουδαστών στη διατύπωση πειστικών και τεκμηριωμένων απαντήσεων σε εύλογη έκταση. Η θεματολογία καλύπτει ένα σημαντικό τμήμα του Γενικού Μέρους του Ενωσιακού Δικαίου, καθώς και ορισμένα ζητήματα των θεμελιωδών ελευθεριών και λειτουργίας του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά. Απευθύνεται κυρίως στους σπουδαστές νομικών σχολών, ενώ αποτελεί χρήσιμο βοήθημα για τους υποψήφιους στην Εθνική Σχολή Δικαστών και στο Νομικό Συμβούλιο του κράτους, καθώς και για τους νέους ιδίως δικηγόρους στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους ενασχόλησης.

Πρόλογος Σελ. IX
Συντομογραφίες Σελ. XV
Δωδεκάλογος οδηγιών Σελ. 1
Παράδειγμα απάντησης Σελ. 3
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1:
Δεσπόζουσα θέση/προσφυγή ακύρωσης/εκτελεστός τίτλος Σελ. 7
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2:
Οδηγίες/άμεσο αποτέλεσμα/αποτελέσματα προδικαστικών αποφάσεων Σελ. 10
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3:
Ενισχυμένη συνεργασία/επικουρικότητα/αποκλειστικές αρμοδιότητες Σελ. 14
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4:
Ελευθερία παροχής υπηρεσιών/προδικαστική παραπομπή Σελ. 18
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5:
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο/προσφυγή ακύρωσης/νομικά δεσμευτική πράξη Σελ. 22
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6:
Οδηγίες/άμεσο αποτέλεσμα/υποχρέωση σύμφωνης ερμηνείας Σελ. 26
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7:
Τελωνειακή ένωση/ελευθερία κυκλοφορίας εμπορευμάτων Σελ. 30
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8:
Προσφυγή κατά κράτους μέλους/υπερασπιστικοί ισχυρισμοί/κυρώσεις Σελ. 34
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή/υποχρέωση ανεξαρτησίας επιτρόπων Σελ. 38
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10:
Ιθαγένεια της Ένωσης/πολιτικά δικαιώματα Σελ. 41
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11:
Αυτονομία εννοιών/ευθύνη κράτους μέλους από πράξεις δικαστηρίων Σελ. 44
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12:
Ελευθερία κυκλοφορίας εμπορευμάτων/εξαιρέσεις Σελ. 48
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13:
Κοινοβούλιο/προηγούμενη ακρόαση/διάταξη-γέφυρα Σελ. 52
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14:
Ανταγωνισμός/προδικαστικό ερώτημα/λυσιτέλεια Σελ. 56
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15:
Ολική και μερική εναρμόνιση/exceptio non ademplenti contractus Σελ. 59
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16:
Αρχή προφύλαξης/προσωρινή δικαστική προστασία Σελ. 62
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17:
ΔΕΕ/προσόντα διορισμού/πράξεις δεκτικές προσφυγής ακύρωσης Σελ. 66
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18:
Μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος/αρχή δικονομικής αυτονομίας Σελ. 70
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19:
Εξωτερική πολιτική ΕΕ/περιοριστικά μέτρα/δικαστική προστασία Σελ. 74
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20:
Εναρμονισμένη πρακτική/εξωσυμβατική ευθύνη της Ένωσης Σελ. 78
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΣΥΝΘΕΣΗ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21:
Ελευθερία κυκλοφορίας εργαζομένων/παραδεκτό προσφυγής λόγω παράλειψης/αρμοδιότητες Επιτροπής/εξωσυμβατική ευθύνη της Ένωσης Σελ. 83
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22:
Ελευθερία κυκλοφορίας κεφαλαίων/εφαρμογή ΧΘΔΕΕ/αιτιολογημένη γνώμη/δικαίωμα παρέμβασης ενώπιον ΔΕΕ Σελ. 88
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23:
Κατ’ εξαίρεση αρμοδιότητα ΔΕΕ για ερμηνεία διατάξεων εθνικού δικαίου/προσωπικά δεδομένα νομικών προσώπων Σελ. 96
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24:
Προδικαστική παραπομπή/έννοια εθνικού δικαστηρίου/αυτοτελής έννοια της Ένωσης/ρόλος Γενικού Εισαγγελέα Σελ. 101
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 25:
Ελευθερία εγκατάστασης/διασυνοριακός χαρακτήρας/αναλογικότητα περιορισμών/ισχυρισμός περί αναρμοδιότητας εθνικού δικαστηρίου και παραδεκτό προδικαστικής παραπομπής Σελ. 108
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26:
Προσφυγή ακύρωσης/προνομιούχοι διάδικοι/έναρξη προθεσμίας/ υποχρέωση αιτιολογίας/αίτηση αναίρεσης στο ΔΕΕ Σελ. 115
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27:
Προσφυγή κράτους μέλους κατά κράτους μέλους/διπλωματικές σχέσεις/ αρχή δοτής αρμοδιότητας/υποχρέωση καλόπιστης συνεργασίας Σελ. 119
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28:
Ανεξαρτησία εθνικού δικαστή/θεμελίωση αρμοδιότητας της Ένωσης/ έκταση δεσμευτικότητας προδικαστικής απόφασης Σελ. 123
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29:
Εξωσυμβατική ευθύνη κράτους μέλους/θεμελίωση/προϋποθέσεις/ αιτιώδης σύνδεσμος/αρχή δικονομικής αυτονομίας Σελ. 127
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30:
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή/ένσταση ελλείψεως νομιμότητας/ έλεγχος κύρους ενωσιακής πράξης υπό το πρίσμα της ΕΣΔΑ Σελ. 132
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31:
Προνόμιο νομοθετικής πρωτοβουλίας Επιτροπής/δικαστική συνεργασία σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις/ισχύς κανονισμών ΕΕ Σελ. 137
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32:
Κρατικές ενισχύσεις/ορισμός επιχείρησης/αρχή υπεροχής/δικονομικός κανόνας που περιορίζει την ευχέρεια του εθνικού δικαστή για αποστολή προδικαστικού ερωτήματος Σελ. 142
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 33:
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών/αρμοδιότητες ΕΕ/εθνική ταυτότητα κρατών μελών/ελευθερία κυκλοφορίας που στηρίζεται στην ιθαγένεια της Ένωσης/έννοια του όρου «σύζυγος» υπό το πρίσμα του Χάρτη Σελ. 146
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 34:
Ελευθερία λήψεως υπηρεσιών/εφαρμογή ενωσιακού δικαίου από τις διοικητικές αρχές/σχέση προσφυγής λόγω παράβασης με εθνικές δικαστικές διαδικασίες/αντικειμενική ευθύνη κράτους μέλους Σελ. 153
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 35:
Ανεξαρτησία ΕΚΤ/προσφυγή στηριζόμενη σε παράβαση του άρθρου 14 παρ. 2 του καταστατικού του ΕΣΚΤ και της ΕΚΤ/απόφαση εθνικής αρχής περί αναστολής άσκησης των καθηκόντων του διοικητή της εθνικής κεντρικής τράπεζας Σελ. 159
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 36:
Τελωνειακή ένωση/κοινό εξωτερικό δασμολόγιο/λόγοι εξαίρεσης/ απειλή πολέμου Σελ. 164
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37:
Συμβατική ευθύνη της Ένωσης/ρήτρα διαιτησίας/εφαρμοστέο δίκαιο/εφαρμοστέοι δικονομικοί κανόνες Σελ. 168
Back to Top