ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ερμηνευτική προσέγγιση και πρακτική διάσταση

Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 52,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 52,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18131
Φαρμακίδης Μάρκου Κ.
Παπαγεωργίου Κ.

Το έργο «Προσφυγικό Δίκαιο: ερμηνευτική προσέγγιση και πρακτική διάσταση» αποτελεί ένα εργαλείο τεκμηρίωσης και εμβάθυνσης στο προσφυγικό δίκαιο από τη σκοπιά της νομικής πράξης, δικηγορικής και δικαιοδοτικής. Αποτελείται από τρεις θεωρητικές μελέτες, που αφορούν το κρίσιμο ζήτημα της απόδειξης ενός αιτήματος ασύλου, την αυξανόμενης σημασίας έννοια των ασφαλών χωρών και τα δικαιοπολιτικά θεμέλια της προσφυγικής νομοθεσίας, αναλυτικά-κριτικά υποδείγματα δικογράφων, με ανάπτυξη των κυριότερων νομικών ζητημάτων που ανακύπτουν στην πράξη, και αποδελτίωση της πρόσφατης νομολογίας των δικαστηρίων και των επιτροπών ασύλου. Η έκδοση απευθύνεται σε υπερασπιστές και χειριστές αιτημάτων διεθνούς προστασίας, καθώς και ακαδημαϊκά ενδιαφερόμενους για το προσφυγικό δίκαιο.

Πρόλογος Σελ. V
Eισαγωγή Σελ. 1
Κεφάλαιο 1
Προσφυγικό ζήτημα και προσφυγικό δίκαιο: Δικαιοπολιτική θεώρηση, προσδιορισμός του αντικειμένου και δικηγορική υπεράσπιση
Ι. Αναλυτικές διακρίσεις - γενετική διαδρομή Σελ. 7
ΙΙ. Η σύγχρονη διάσταση του προσφυγικού ζητήματος και η εξέλιξη του προσφυγικού δικαίου Σελ. 14
ΙΙΙ. Προσφυγικό δίκαιο και παραδοσιακοί κλάδοι του δικαίου Σελ. 18
Kεφάλαιο 2
Η απόδειξη στο προσφυγικό δίκαιο
Ι. Γενικές παρατηρήσεις Σελ. 25
ΙΙ. Η έννοια της αξιοπιστίας Σελ. 27
ΙΙΙ. Το ευεργέτημα της αμφιβολίας Σελ. 29
ΙV. Η διαδικασία της απόδειξης – προφορική συνέντευξη Σελ. 31
V. Κανόνες lege artis διεξαγωγής της προφορικής συνέντευξης Σελ. 33
VI. Επώνυμα αποδεικτικά μέσα – περιστατικά στην χώρα υποδοχής Σελ. 35
VII. Αποδεικτέα ζητήματα πέραν της πλήρωσης των ρητρών υπαγωγής στον ορισμό του πρόσφυγα Σελ. 37
VIII. Συγκεφαλαίωση – συμπεράσματα Σελ. 40

Kεφάλαιο 3
Σχετικά με την έννοια της ασφαλούς τρίτης χώρας
I. Το πρόβλημα της δίκαιης κατανομής προσφυγικών πληθυσμών και της «δευτερογενούς μετακίνησης» των προσφύγων Σελ. 43
II. Το επίπεδο προστασίας που μια τρίτη χώρα οφείλει να παρέχει κατά την Σύμβαση της Γενεύης Σελ. 44
III. Η προστασία από τρίτη χώρα κατά το Ευρωπαϊκό Δίκαιο Σελ. 47
IV. Το ζήτημα του συνδέσμου πρόσφυγα-ασφαλούς τρίτης χώρας Σελ. 49
V. Το ζήτημα του τεκμηρίου ασφάλειας Σελ. 51
VI. Αποδεικτικά μέσα θεμελίωσης του τεκμηρίου ασφάλειας Σελ. 55
VII. Η γενική εικόνα εφαρμογής της ρήτρας ασφαλούς τρίτης χώρας στην ελληνική έννομη τάξη Σελ. 57
Κεφάλαιο 4
Aναλυτικά υποδείγματα δικογράφων
1. Υπόδειγμα Προσφυγής (κατά πρωτοβάθμιας απόφασης Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου ή Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου που απορρίπτει αίτημα ασύλου) Σελ. 59
2. Υπόδειγμα αιτήματος παραμονής μέχρι την οριστική κρίση επί της προσφυγής κατ’ άρθρο 104 παρ. 2 Ν 4636/2019 Σελ. 71
Παρατηρήσεις Σελ. 75
3. Υπόδειγμα Αιτήσεως Ακυρώσεως Σελ. 107
Αίτηση αναστολής Σελ. 114
Παρατηρήσεις Σελ. 116
Κεφάλαιο 5
Επίκαιρη νομολογία σχετικά με την παροχή διεθνούς προστασίας
Ι. Αποφάσεις για την εφαρμογή της ρήτρας περί ασφαλούς τρίτης χώρας. Ερμηνεία της προϋπόθεσης του Συνδέσμου – Πότε μια χώρα είναι πράγματι Τρίτη – Ενσωμάτωση άρ. 38(2) 2013/32 ΕΕ
1. Απόφαση 12540/2020, 10η Ανεξάρτητη Επιτροπή Προσφυγών (μη πλήρωση των προϋποθέσεων ε' και στ' του αρ. 86 περί ασφαλούς τρίτης χώρας/προστασία σύμφωνα με την Σύμβαση της Γενεύης-σύνδεσμος) Σελ. 137
2. Απόφαση 4038/20/16.03.2020 της 4ης Ανεξάρτητης Επιτροπής Προσφυγών (σύνδεσμος) Σελ. 139
3. Απόφαση 20802/25.9.2018 της 9ης Επιτροπής Προσφυγών (σύνδεσμος – πότε μια χώρα είναι πράγματι «τρίτη») Σελ. 141
4. Απόφαση 15602/2017 της 9ης Επιτροπής Προσφυγών (σύνδεσμος) Σελ. 144
5. Απόφαση ΔΕΕ C-404/2017 (ασφαλής χώρα καταγωγής) Σελ. 146
6. Απόφαση ΔΕΕ, C‑924, 925/2019 (ενσωμάτωση του αρ. 38(2) της Οδηγίας 2013/32 ΕΕ για την νόμιμη εφαρμογή της ρήτρας ασφαλούς τρίτης χώρας) Σελ. 149
7. Απόφαση ΣτΕ (Ολ) 2347/2017 Σελ. 151
ΙΙ. Υποχρέωση εξέτασης αιτήματος παραπομπής της υπόθεσης για ανθρωπιστικούς λόγους – βλάβη συνιστάμενη σε παραβίαση του άρθρου 8 της ΕΣΔΑ
1. Απόφαση ΔΕφΑθ 2255/2019 Σελ. 177
2. Απόφαση ΔΕφΑθ 918/2012 (αναστολή λόγω βιοτικών και εργασιακών δεσμών) Σελ. 178
3. Απόφαση ΔΕφΑθ 308/2012 Σελ. 179
4. Απόφαση 8673/2018, 8η Ανεξάρτητη Επιτροπή (καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους - Σοβαροί λόγοι υγείας) Σελ. 180
5. Απόφαση 19657/2018, 2η Ανεξάρτητη Επιτροπή Προσφυγών (ανθρωπιστικοί λόγοι αναγόμενοι στα δικαιώματα τέκνων της οικογένειας αιτούντων) Σελ. 183
ΙΙΙ. Νομική συνδρομή
Απόφαση ΔΕφΑθ 401/2019 Σελ. 185
IV. Ανήλικοι αιτούντες
1. Απόφαση ΔΕφΑθ 431/2020 Σελ. 186
2. Απόφαση ΔΕφΑθ 166/2020 Σελ. 190
3. Απόφαση ΔΕφΠειρ 237/2020 Σελ. 191
4. Απόφαση ΔΕφΠειρ 97/2019 Σελ. 192
5. Απόφαση ΔΕφΠειρ 559/2018 Σελ. 193
6. Απόφαση ΔΕφΑθ 31/2019 (αναστολή – μετεφηβική ηλικία) Σελ. 196
7. Απόφαση 17627/18/9.9.2019 της 11ης Ανεξάρτητης Επιτροπής Προσφυγών (λήψη προσωπικής συνέντευξης από ανήλικο) Σελ. 197
8. Απόφαση ΔΕφΑθ 1140/2019 (έννομη συνέπεια επίδοσης σε ανήλικο) Σελ. 198
9. Απόφαση ΔΕφΑθ 855/2019 Σελ. 200
10. Απόφαση ΔΕΕ, C-550/2016 (χρόνος καθορισμού της ανηλικότητας, σε περίπτωση ενηλικίωσης διαρκούσης της διαδικασίας) Σελ. 201
V. Ευαλωτότητα – βασανιστήρια
1. Απόφαση 24502/2018, 8η Ανεξάρτητη Επιτροπή (ιδιωτικό ιατρικό πιστοποιητικό περί βασανιστηρίων – υπό το κράτος του Ν 4375/2016 αλλά με αναφορά διάταξη ισχύοντος νόμου περί κύρους των ιατρικών πιστοποιητικών και στο τεκμήριο κατά την RC v. Sweden) Σελ. 204
2. Απόφαση 17538/23.10.2019, 7η Ανεξάρτητη Επιτροπή (δικαιολόγηση μη προβολής ισχυρισμού βασανιστηρίων κατά το αρχικό αίτημα, παραδεκτό μεταγενέστερου λόγω προβολής του ισχυρισμού, χορήγηση επικουρικής προστασίας β') Σελ. 205
3. Απόφαση 20199/19.06.2019, 3η Ανεξάρτητη Επιτροπή (παρελθούσα δίωξη που καθιστά την αιτούσα πρόσφυγα άνευ ετέρου, αποτρόπαιη δίωξη) Σελ. 206
4. Απόφαση ΔΕφΑθ 642/2018 (διαδικασία ακολουθούμενη για ευαλώτους βάσει του Ν 4375/2016) Σελ. 206
5. Απόφαση ΔΕφΠειρ 563/2018 Σελ. 208
6. Απόφαση ΔΕφΠειρ 558/2018 Σελ. 209
7. Απόφαση ΔΕφΠειρ 271/2019 Σελ. 211
8. Απόφαση ΔΕφΠειρ 206/2019 Σελ. 211
9. Απόφαση ΔΕφΠειρ (συμ) 116/2018 Σελ. 213
VI. Διαδικαστικές απορρίψεις αιτημάτων ασύλου
1. Απόφαση 4707/20/16.6.2020 της 3ης Ανεξάρτητης Επιτροπής Προσφυγών (μον.συνθ.) Σελ. 215
2. Απόφαση 7006/8.3.2019 της 17ης Επιτροπής Προσφυγών (ανάγκη αιτιολόγησης αίτησης συνέχισης μετά από διακοπή αιτήματος ασύλου λόγω τεκμηρίου σιωπηρής ανάκλησης) Σελ. 219
3. Απόφαση ΔΕφΑθ 276/2020 Σελ. 225
VII. Βλάβη που θεμελιώνει βάσιμο λόγο αναστολής εκτέλεσης απορριπτικής απόφασης ασύλου
1. Απόφαση ΔΕφΠειρ 105/2018 (αναστολή επί απόρριψης αιτήματος στο παραδεκτό λόγω ασφαλούς τρίτης χώρας, ύπαρξη οικογένειας στην Ελλάδα) Σελ. 227
2. Απόφαση ΔΕφΠειρ 112/2019 (αναστολή λόγω ανήλικων τέκνων και κυήσεως) Σελ. 227
3. Απόφαση ΔΕφΠειρ 69/2019 Σελ. 228
4. Απόφαση ΔΕφΑθ 31/2019 (μονομελής σύνθεση αναστολών μετά τον Ν 4540/2018) Σελ. 230
5. Απόφαση ΔΕφΠειρ 13/2019 (μον) Σελ. 233
6. Απόφαση ΔΕφΠειρ 19/2019 (μειοψηφία επί αναστολής στο ζήτημα της βλάβης) Σελ. 235
7. Απόφαση ΔΕφΠειρ 190/2019 (αναστολή – αρχειοθέτηση μετά από πράξη διακοπής, έλλειψη έρευνας στην ουσία, μειοψηφία στην προσβαλλόμενη) Σελ. 236
8. Απόφαση ΔΕφΑθ 431/2018 Σελ. 236
VIII. Εφαρμογή ουσιαστικών διατάξεων περί υπαγωγής στα καθεστώτα διεθνούς προστασίας
1. Απόφαση 22622/2017, 3η Ανεξάρτητη Επιτροπή (αποκλεισμός, πολιτικό αδίκημα, αοριστία ποινικής δίωξης, μη απόδοση συγκεκριμένων πράξεων κατά προσώπων) Σελ. 238
2. Απόφαση 16025/03.12.2019, 18η Ανεξάρτητη Επιτροπή (επικουρική προστασία, αδιάκριτη βία που συνεπάγεται μαζικές παραβιάσεις δικαιωμάτων) Σελ. 239
3. Απόφαση ΔΕφΑθ 2160/2018 (αιτιολόγηση εσωτερικής μετεγκατάστασης – προσωπικές περιστάσεις) Σελ. 240
4. Απόφαση ΔΕφΑθ 215/2020 (μετεγκατάσταση Αφγανιστάν) Σελ. 241
5. Απόφαση ΔΕφΑθ 414/2019 (κλειτοριδεκτομή-παρελθούσα δίωξη) Σελ. 242
6. Απόφαση ΔΕφΠειρ 401/2019 (αποδιδόμενος σεξουαλικός προσανατολισμός) Σελ. 243
7. Απόφαση 25747/2018, 15η Ανεξάρτητη Επιτροπή Προσφυγών (αποδοχή μη επικυρωμένων ιδιωτικών εγγράφων, κίνδυνος δίωξης απορριφθέντος αιτούντος άσυλο, σύνδεση αιτούντος από τις αρχές του κράτους καταγωγής με πολιτικούς αντιπάλους του καθεστώτος) Σελ. 244
8. Απόφαση 26885/2020, 14η Ανεξάρτητη Επιτροπή (αναγκαστικός γάμος, φορέας δίωξης, κρατική προστασία) Σελ. 248
9. Απόφαση 28644/19, 7η Ανεξάρτητη Επιτροπή (σωρευτικές παραβιάσεις που συνιστούν δίωξη, απορριφθέντες αιτούντες άσυλο, μεταχείριση επιστρεφόντων που παραβίασαν απαγόρευση εξόδου) Σελ. 249
10. Απόφαση 166/2018 της 8ης Ανεξάρτητης Επιτροπής Προσφυγών (δίωξη λόγω αποδιδόμενων θρησκευτικών πεποιθήσεων – δίωξη από μη κρατικό φορέα – δυνατότητα κρατικής προστασίας) Σελ. 250
11. Απόφαση ΔΕφΑθ 261/2019 (εμπορία ανθρώπων ως δίωξη) Σελ. 252
12. Απόφαση ΔΕφΑθ 191/2019 (δυνατότητα προσφυγής στην κρατική προστασία από δίωξη εκ μη κρατικού φορέως) Σελ. 255
13. Απόφαση 6782/2019, 13η Ανεξάρτητη Επιτροπή Προσφυγών (επικουρική α' – βλάβη από μη κρατικό φορέα) Σελ. 256
14. Απόφαση 4713/2020, 1η Ανεξάρτητη Επιτροπή (Κούρδοι, Τουρκία, επικουρική β’) Σελ. 257
15. Απόφαση ΔΕφΑθ 2156/2018 (ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα) Σελ. 260
16. Απόφαση 12980/2020, 2η Ανεξάρτητη Επιτροπή (δίωξη λόγω γένους, ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα, γυναίκα που απέδρασε από αναγκαστικό γάμο και κακοποιητικό περιβάλλον) Σελ. 262
17. Απόφαση 23340/2019, 8η Ανεξάρτητη Επιτροπή (Αφγανιστάν, επικουρική β’ σε γυναίκα λόγω γενικευμένου κινδύνου έμφυλης βίας κατ’ απόρριψη προσφυγικού καθεστώτος) Σελ. 263
IX. Ουσιώδεις τύποι της διαδικασίας εξέτασης αιτήματος ασύλου
1. Απόφαση ΔΕφΑθ 667/2019 Σελ. 266
2. Απόφαση ΔΕφΠειρ 20/2019 Σελ. 267
3. Απόφαση ΔΕφΑθ 3043/2018 Σελ. 267
4. Απόφαση ΔΕφΑθ 245/2020 Σελ. 267
5. Απόφαση ΔΕφΠειρ 78/2019 (έλλειψη αιτιολογίας, στην πραγματικότητα πλάνη περί τα πράγματα) Σελ. 268
X. Μεταγενέστερα αιτήματα
1. Απόφαση 25917/2018/29.5.2019 της 16ης Επιτροπής Προσφυγών (παραδεκτό αίτημα, κρίση επί της ουσίας, επικουρική προστασία) Σελ. 270
2. Απόφαση ΔΕφΑθ 1152/2018 Σελ. 275
XI. Κανονισμός Δουβλίνο – Απέλαση αναγνωρισμένου πρόσφυγα (αρ.33(2) 2013/32 ΕΕ)
1. Απόφαση ΔΕφΘεσ 513/2019 Σελ. 281
2. Απόφαση ΔΕφΠειρ 363/2019 Σελ. 282
3. Απόφαση 26510/26.11.2018, 3η Ανεξάρτητη Επιτροπή (μεταφορά στην Βουλγαρία – συστημικές ελλείψεις στην διαδικασία ασύλου) Σελ. 283
4. Απόφαση ΔΕφΠειρ 69/2019 (αναστολή – κίνδυνος επαναπροώθησης από την μεταφορά στην Βουλγαρία) Σελ. 283
5. Απόφαση ΔΕΕ C-540, 541/2017 (προκειμένου περί απομάκρυνσης αναγνωρισμένου πρόσφυγα από χώρα που υπέβαλε νέο αίτημα ασύλου) Σελ. 284
ΧΙΙ. Απόδειξη - αξιοπιστία
1. Απόφαση 6861/2020, 14η Ανεξάρτητη Επιτροπή (ανατροπή α' βάθμιας απόφασης ως προς την κρίση περί αξιοπιστίας – αντιφάσεις που δεν αίρουν την αξιοπιστία) Σελ. 286
2. Απόφαση 27795/2018, 19η Ανεξάρτητη Επιτροπή Προσφυγών (αξιοπιστία – αντιφάσεις που θεραπεύονται με το υπόμνημα σε συνδυασμό με έγγραφα από την χώρα καταγωγής – ευεργέτημα της αμφιβολίας) Σελ. 287
3. Απόφαση 14530/2019, 18η Επιτροπή Προσφυγών (αξιοπιστία πηγών για την χώρα καταγωγής) Σελ. 288
Βιβλιογραφία Σελ. 289
Ευρετήριο Σελ. 293
Back to Top